Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Grafika inżynierska II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika inżynierska II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Kosecka-Nowak <Magdalena.Bockowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Kosecka-Nowak <Magdalena.Bockowska@zut.edu.pl>, Jacek Zapłata <Jacek.Zaplata@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,62zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka - elementy geometrii analitycznej płaskiej i przestrzennej
W-2Informatyka - podstawy obsługi komputera i systemów operacyjnych
W-3Grafika inżynierska - zasady graficznego zapisu konstrukcji

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku inżynierskim przez nabycie umiejetności stosowania nowoczesnych technik i narzędzi projektowania inżynierskiego
C-2Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, czytania i interpretowania tradycyjnych 2W rysunków technicznych maszynowych
C-3Utrwalenie zasad zapisu konstrukcji podstawowych części maszyn zgodnie z normami rysunku technicznego maszynowego
C-4Ukształtowanie umiejętności parametrycznego modelowania bryłowego na bazie systemu SolidWorks, w zakresie użytkowania go na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
C-5Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia złożeń instalacji rurowych z podzespołami tras, rzusztów, zaworów.. i rysunków do nich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotowe, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach), operacje na bryłach; Fragmenty rurociągów; Budowanie zespołów – tworzenie złożeń, nadawanie wiązań, projektowanie w kontekście złożenia, wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Wyznaczanie trasy - rury grubo i cienkościenne; Tworzenie dokumentacji 2D: definiowanie szablonu dokumentu, formatu arkusza, tworzenie rzutów i przekrojów części, wymiarowanie, tworzenie rysunków zestawieniowych i poglądowych z rozstrzelonymi widokami.30
30
wykłady
T-W-1Przykłady modelowania w systemie SolidWorks części i mechanizmów maszynowych rozpoczynając od prostych (wałki, odkuwki, tuleje, tłoki, tłoczyska, nakrętki, śruby, haki, sprężyny) do złożonych (połączenia śrubowe, hydrauliczny napinacz śrub, żurawik przyścienny). Parametryczne modelowanie bryłowe – zagadnienia podstawowe; Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotu, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach, żebra), operacje na bryłach (szyk prostokątny, szyk kołowy, odbicia lustrzane, fazowania, zaokrąglenia, gięcia, pochylenia); Projektowanie arkusza blachy. Konstrukcje spawane. Fragmenty rurociągów. Tworzenie złożeń i wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Tworzenie dokumentacji 2D; Edycja projektowanych obiektów z poziomu części, złożenia, rysunku.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Na podstawie dwóch rzutów prostokątnych (widoki z zaznaczeniem niewidocznych fragmentów postaci konstrukcji liniami kreskowymi) tworzenie w pełni parametrycznego modelu części dokonując doboru optymalnego układu wymiarów dla danych wymiarów gabarytowych.5
A-L-3Tworzenie rysunku wg zasad PN rysunku technicznego maszynowego z optymalnym układem rzutów bez zastosowania pokazania krawędzi niewidocznych. Należy niewidoczne fragmenty postaci konstrukcji pokazać stosując przekroje, kłady, widoki i przekroje częściowe.5
A-L-4Przygotowanie do kolokwium4
A-L-5Realizacja projektu złożenia wg zadanej specyfikacji.6
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do kolokwium4
A-W-4praca z samouczkiem SolidWorks4
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1podająca - wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnych, tablicy
M-2programowana i praktyczna - pokaz z użyciem komputera
M-3problemowa – dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i pokazem
M-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena z uwagami modelu części: prawidłowości jego budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności realizacji. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-2Ocena formująca: Ocena z uwagami rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-3Ocena formująca: Ocena z uwagami doboru układu wymiarów w modelu części i układu rzutów w dokumentacji 2W. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania modelu części na podstawie domunentacji 2W: prawidłowości budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności jego realizacji.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks.
S-6Ocena podsumowująca: Ocena prawidłowości realizacji modelu prostego złożenia, jego części składowych oraz złożenia ze szczególną uwagą zwróconą na prawidłowość utworzonych i zastosowanych wiązań.
S-7Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru o tematyce parametryczne modelowanie bryłowe części, złożeń i tworzenie dokumentacji 2W.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B08_W01
Student potrafi objaśnić technikę parametrycznego modelowania prostych i złożonych części maszyn z wykorzystaniem systemu SolidWorks.
ENE_1A_W04C-4T-W-1, T-L-1M-4, M-2, M-5, M-1, M-3S-1, S-6, S-4, S-7

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B08_U01
Student posiada umiejętności użytkowania systemu SolidWorks na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
ENE_1A_U04, ENE_1A_U20C-4, C-1T-W-1, T-L-1M-4, M-2, M-5, M-3S-2, S-1, S-6, S-4, S-5, S-7
ENE_1A_B08_U02
Student potrafi tworzyć parametryczne modele bryłowe prostych i złożonych części maszynowych
ENE_1A_U04, ENE_1A_U20C-4, C-2, C-1, C-5T-W-1, T-L-1M-4, M-2, M-5, M-3S-1, S-6, S-4
ENE_1A_B08_U03
Student potrafi wykonać dokumentację 2W modelu bryłowego części zgodnie z zasadami rysunku maszynowego przy użyciu systemu SolidWorks.
ENE_1A_U20C-3, C-2, C-1, C-5T-W-1, T-L-1M-4, M-2, M-5S-2, S-5, S-7, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B08_K01
Zajęcia praktyczne kształtują aktywność, samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań.
ENE_1A_K01C-1T-L-1M-4, M-5S-2, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B08_W01
Student potrafi objaśnić technikę parametrycznego modelowania prostych i złożonych części maszyn z wykorzystaniem systemu SolidWorks.
2,0Student nie zna zasad parametrycznego modelowania części.
3,0Student potrafi wymienić podstawowe techniki modelowania części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi objaśnić większość technik parametrycznego modelowania bryłowego.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować i objaśnić sposób tworzenia parametrycznych modeli prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi objaśnić i porównać techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi objaśnić, porównać techniki parametrycznego modelowania bryłowego i wskazać ich optymalne zastosowanie przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B08_U01
Student posiada umiejętności użytkowania systemu SolidWorks na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
2,0Student nie potrafi wykorzystać narzędzi i technik parametrycznego modelowania w modelowaniu części o prostej budowie geometrycznej.
3,0Student potrafi zastosować większość prostych technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi zastosować większość technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o mniejszym stopniu złożoności.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować budowę i utworzyć model parametryczny dla prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi zastosować, porównać różne techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi zastosować efektywnie właściwe techniki parametrycznego modelowania bryłowego przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.
ENE_1A_B08_U02
Student potrafi tworzyć parametryczne modele bryłowe prostych i złożonych części maszynowych
2,0Student nie potrafi wykorzystać narzędzi i technik parametrycznego modelowania w modelowaniu części o prostej budowie geometrycznej.
3,0Student potrafi zastosować większość prostych technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi zastosować większość technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o mniejszym stopniu złożoności.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować budowę i utworzyć model parametryczny dla prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi zastosować, porównać różne techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi zastosować efektywnie właściwe techniki parametrycznego modelowania bryłowego przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.
ENE_1A_B08_U03
Student potrafi wykonać dokumentację 2W modelu bryłowego części zgodnie z zasadami rysunku maszynowego przy użyciu systemu SolidWorks.
2,0Student nie potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentacji 2W części maszynowych o prostej budowie geometrycznej, czyli nie potrafi stosować narzędzi automatycznego tworzenia rzutów i ich opisów.
3,0Student potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentację 2W części maszynowych o prostej budowie geometrycznej w zakresie rzutów i ich wymiarów.
3,5Student potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentację 2W części maszynowych o średniej złożoności budowy geometrycznej w zakresie tworzenia rysunku wykonawczego.
4,0Student potrafi wykonać dokumentację 2W wykorzystując wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i elementy do tworzenia rysunku wykonawczego.
4,5Student potrafi opracować dokumenrtację 2W części maszynowych o różnym stopniu złożoności z samodzielnym doborem rzutów i ich opisu przy zastosowaniu właściwych narzędzi i elementów tworzenia rysunku wykonawczego w systemie SolidWorks.
5,0Student potrafi opracować dokumenrtację 2W części maszynowych o różnym stopniu złożoności z optymalnym doborem rzutów i prawidłowego ich opisu przy zastosowaniu właściwych narzędzi i elementów tworzenia rysunku wykonawczego w systemie SolidWorks

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B08_K01
Zajęcia praktyczne kształtują aktywność, samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań.
2,0Student nie potrafi samodzielnie modelować i tworzyć dokumntacji technicznej.
3,0Student wykazuje ograniczoną samodzielność i kreatywność przy tworzeniu modeli i rysunków do nich.
3,5Student wymaga pomocy w zakresie wskazówek co do wyboru właściwych narzędzi i technik modelowania i towrzenia rysunku.
4,0Student pracuje samodzielnie na zajęciach i nad projektami domowymi.
4,5Student pracuje samodzielnie na zajęciach i nad projektami domowymi i wykazuje znaczną kreatywność.
5,0Student wykazuje pełną samodzielność, kreatywność i innowacyjność w trakcie pracy na zajęciach i nad projektami domowymi.

Literatura podstawowa

  1. Tadeusz Lewandowski, Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, Warszawa, 2013, XIV
  2. Tadeusz Dobrzański, Rysunek techniczny maszynowy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2013, 25
  3. Polski Komitet Normalizacji i Miar, Rysunek techniczny i rysunek techniczny maszynowy: zbiór polskich norm, Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa, Warszawa, 1986
  4. SolidWorks, Instrukcja w języku polskim do aktualnego pakietu programu SolidWorks, wersja elektroniczna., SolidWorks, 2015, Pomoc SolidWorks. Samouczki SolidWorks.
  5. Maciej Sydor, Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania, PWN, 2009, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Edward Lisowski, Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D : z przykładami w SolidWorks, Politechnika Krakowska, Kraków, 2003
  2. Edward Lisowski, Wojciech Czyżycki, Modelowanie elementów maszyn i urządzeń w systemie CAD 3D SolidWorks z aplikacjami, Politechnika Krakowska, Kraków, 2003
  3. Mirosław Babiuch, SolidWorks 2009 PL. Ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2009
  4. Teodor Winkler, Komputerowy zapis konstrukcji, WNT, 1997, Warszawa, 1997, 2
  5. Igor Rydzanicz, Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji: zadania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009, Warszawa, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotowe, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach), operacje na bryłach; Fragmenty rurociągów; Budowanie zespołów – tworzenie złożeń, nadawanie wiązań, projektowanie w kontekście złożenia, wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Wyznaczanie trasy - rury grubo i cienkościenne; Tworzenie dokumentacji 2D: definiowanie szablonu dokumentu, formatu arkusza, tworzenie rzutów i przekrojów części, wymiarowanie, tworzenie rysunków zestawieniowych i poglądowych z rozstrzelonymi widokami.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przykłady modelowania w systemie SolidWorks części i mechanizmów maszynowych rozpoczynając od prostych (wałki, odkuwki, tuleje, tłoki, tłoczyska, nakrętki, śruby, haki, sprężyny) do złożonych (połączenia śrubowe, hydrauliczny napinacz śrub, żurawik przyścienny). Parametryczne modelowanie bryłowe – zagadnienia podstawowe; Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotu, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach, żebra), operacje na bryłach (szyk prostokątny, szyk kołowy, odbicia lustrzane, fazowania, zaokrąglenia, gięcia, pochylenia); Projektowanie arkusza blachy. Konstrukcje spawane. Fragmenty rurociągów. Tworzenie złożeń i wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Tworzenie dokumentacji 2D; Edycja projektowanych obiektów z poziomu części, złożenia, rysunku.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Na podstawie dwóch rzutów prostokątnych (widoki z zaznaczeniem niewidocznych fragmentów postaci konstrukcji liniami kreskowymi) tworzenie w pełni parametrycznego modelu części dokonując doboru optymalnego układu wymiarów dla danych wymiarów gabarytowych.5
A-L-3Tworzenie rysunku wg zasad PN rysunku technicznego maszynowego z optymalnym układem rzutów bez zastosowania pokazania krawędzi niewidocznych. Należy niewidoczne fragmenty postaci konstrukcji pokazać stosując przekroje, kłady, widoki i przekroje częściowe.5
A-L-4Przygotowanie do kolokwium4
A-L-5Realizacja projektu złożenia wg zadanej specyfikacji.6
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do kolokwium4
A-W-4praca z samouczkiem SolidWorks4
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B08_W01Student potrafi objaśnić technikę parametrycznego modelowania prostych i złożonych części maszyn z wykorzystaniem systemu SolidWorks.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W04Zna zasady i narzędzia grafiki inżynierskiej umożliwiającej rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu energetyki
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności parametrycznego modelowania bryłowego na bazie systemu SolidWorks, w zakresie użytkowania go na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
Treści programoweT-W-1Przykłady modelowania w systemie SolidWorks części i mechanizmów maszynowych rozpoczynając od prostych (wałki, odkuwki, tuleje, tłoki, tłoczyska, nakrętki, śruby, haki, sprężyny) do złożonych (połączenia śrubowe, hydrauliczny napinacz śrub, żurawik przyścienny). Parametryczne modelowanie bryłowe – zagadnienia podstawowe; Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotu, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach, żebra), operacje na bryłach (szyk prostokątny, szyk kołowy, odbicia lustrzane, fazowania, zaokrąglenia, gięcia, pochylenia); Projektowanie arkusza blachy. Konstrukcje spawane. Fragmenty rurociągów. Tworzenie złożeń i wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Tworzenie dokumentacji 2D; Edycja projektowanych obiektów z poziomu części, złożenia, rysunku.
T-L-1Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotowe, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach), operacje na bryłach; Fragmenty rurociągów; Budowanie zespołów – tworzenie złożeń, nadawanie wiązań, projektowanie w kontekście złożenia, wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Wyznaczanie trasy - rury grubo i cienkościenne; Tworzenie dokumentacji 2D: definiowanie szablonu dokumentu, formatu arkusza, tworzenie rzutów i przekrojów części, wymiarowanie, tworzenie rysunków zestawieniowych i poglądowych z rozstrzelonymi widokami.
Metody nauczaniaM-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-2programowana i praktyczna - pokaz z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów
M-1podająca - wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnych, tablicy
M-3problemowa – dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i pokazem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z uwagami modelu części: prawidłowości jego budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności realizacji. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-6Ocena podsumowująca: Ocena prawidłowości realizacji modelu prostego złożenia, jego części składowych oraz złożenia ze szczególną uwagą zwróconą na prawidłowość utworzonych i zastosowanych wiązań.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania modelu części na podstawie domunentacji 2W: prawidłowości budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności jego realizacji.
S-7Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru o tematyce parametryczne modelowanie bryłowe części, złożeń i tworzenie dokumentacji 2W.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad parametrycznego modelowania części.
3,0Student potrafi wymienić podstawowe techniki modelowania części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi objaśnić większość technik parametrycznego modelowania bryłowego.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować i objaśnić sposób tworzenia parametrycznych modeli prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi objaśnić i porównać techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi objaśnić, porównać techniki parametrycznego modelowania bryłowego i wskazać ich optymalne zastosowanie przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B08_U01Student posiada umiejętności użytkowania systemu SolidWorks na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U04Umie modelować proste układy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne, prowadząc analizę ich pracy i stosując narzędzia grafiki inżynierskiej
ENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności parametrycznego modelowania bryłowego na bazie systemu SolidWorks, w zakresie użytkowania go na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
C-1Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku inżynierskim przez nabycie umiejetności stosowania nowoczesnych technik i narzędzi projektowania inżynierskiego
Treści programoweT-W-1Przykłady modelowania w systemie SolidWorks części i mechanizmów maszynowych rozpoczynając od prostych (wałki, odkuwki, tuleje, tłoki, tłoczyska, nakrętki, śruby, haki, sprężyny) do złożonych (połączenia śrubowe, hydrauliczny napinacz śrub, żurawik przyścienny). Parametryczne modelowanie bryłowe – zagadnienia podstawowe; Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotu, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach, żebra), operacje na bryłach (szyk prostokątny, szyk kołowy, odbicia lustrzane, fazowania, zaokrąglenia, gięcia, pochylenia); Projektowanie arkusza blachy. Konstrukcje spawane. Fragmenty rurociągów. Tworzenie złożeń i wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Tworzenie dokumentacji 2D; Edycja projektowanych obiektów z poziomu części, złożenia, rysunku.
T-L-1Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotowe, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach), operacje na bryłach; Fragmenty rurociągów; Budowanie zespołów – tworzenie złożeń, nadawanie wiązań, projektowanie w kontekście złożenia, wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Wyznaczanie trasy - rury grubo i cienkościenne; Tworzenie dokumentacji 2D: definiowanie szablonu dokumentu, formatu arkusza, tworzenie rzutów i przekrojów części, wymiarowanie, tworzenie rysunków zestawieniowych i poglądowych z rozstrzelonymi widokami.
Metody nauczaniaM-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-2programowana i praktyczna - pokaz z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów
M-3problemowa – dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i pokazem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena z uwagami rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-1Ocena formująca: Ocena z uwagami modelu części: prawidłowości jego budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności realizacji. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-6Ocena podsumowująca: Ocena prawidłowości realizacji modelu prostego złożenia, jego części składowych oraz złożenia ze szczególną uwagą zwróconą na prawidłowość utworzonych i zastosowanych wiązań.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania modelu części na podstawie domunentacji 2W: prawidłowości budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności jego realizacji.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks.
S-7Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru o tematyce parametryczne modelowanie bryłowe części, złożeń i tworzenie dokumentacji 2W.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać narzędzi i technik parametrycznego modelowania w modelowaniu części o prostej budowie geometrycznej.
3,0Student potrafi zastosować większość prostych technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi zastosować większość technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o mniejszym stopniu złożoności.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować budowę i utworzyć model parametryczny dla prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi zastosować, porównać różne techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi zastosować efektywnie właściwe techniki parametrycznego modelowania bryłowego przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B08_U02Student potrafi tworzyć parametryczne modele bryłowe prostych i złożonych części maszynowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U04Umie modelować proste układy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne, prowadząc analizę ich pracy i stosując narzędzia grafiki inżynierskiej
ENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności parametrycznego modelowania bryłowego na bazie systemu SolidWorks, w zakresie użytkowania go na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
C-2Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, czytania i interpretowania tradycyjnych 2W rysunków technicznych maszynowych
C-1Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku inżynierskim przez nabycie umiejetności stosowania nowoczesnych technik i narzędzi projektowania inżynierskiego
C-5Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia złożeń instalacji rurowych z podzespołami tras, rzusztów, zaworów.. i rysunków do nich.
Treści programoweT-W-1Przykłady modelowania w systemie SolidWorks części i mechanizmów maszynowych rozpoczynając od prostych (wałki, odkuwki, tuleje, tłoki, tłoczyska, nakrętki, śruby, haki, sprężyny) do złożonych (połączenia śrubowe, hydrauliczny napinacz śrub, żurawik przyścienny). Parametryczne modelowanie bryłowe – zagadnienia podstawowe; Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotu, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach, żebra), operacje na bryłach (szyk prostokątny, szyk kołowy, odbicia lustrzane, fazowania, zaokrąglenia, gięcia, pochylenia); Projektowanie arkusza blachy. Konstrukcje spawane. Fragmenty rurociągów. Tworzenie złożeń i wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Tworzenie dokumentacji 2D; Edycja projektowanych obiektów z poziomu części, złożenia, rysunku.
T-L-1Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotowe, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach), operacje na bryłach; Fragmenty rurociągów; Budowanie zespołów – tworzenie złożeń, nadawanie wiązań, projektowanie w kontekście złożenia, wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Wyznaczanie trasy - rury grubo i cienkościenne; Tworzenie dokumentacji 2D: definiowanie szablonu dokumentu, formatu arkusza, tworzenie rzutów i przekrojów części, wymiarowanie, tworzenie rysunków zestawieniowych i poglądowych z rozstrzelonymi widokami.
Metody nauczaniaM-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-2programowana i praktyczna - pokaz z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów
M-3problemowa – dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i pokazem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z uwagami modelu części: prawidłowości jego budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności realizacji. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-6Ocena podsumowująca: Ocena prawidłowości realizacji modelu prostego złożenia, jego części składowych oraz złożenia ze szczególną uwagą zwróconą na prawidłowość utworzonych i zastosowanych wiązań.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania modelu części na podstawie domunentacji 2W: prawidłowości budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności jego realizacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać narzędzi i technik parametrycznego modelowania w modelowaniu części o prostej budowie geometrycznej.
3,0Student potrafi zastosować większość prostych technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi zastosować większość technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o mniejszym stopniu złożoności.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować budowę i utworzyć model parametryczny dla prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi zastosować, porównać różne techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi zastosować efektywnie właściwe techniki parametrycznego modelowania bryłowego przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B08_U03Student potrafi wykonać dokumentację 2W modelu bryłowego części zgodnie z zasadami rysunku maszynowego przy użyciu systemu SolidWorks.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-3Utrwalenie zasad zapisu konstrukcji podstawowych części maszyn zgodnie z normami rysunku technicznego maszynowego
C-2Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, czytania i interpretowania tradycyjnych 2W rysunków technicznych maszynowych
C-1Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku inżynierskim przez nabycie umiejetności stosowania nowoczesnych technik i narzędzi projektowania inżynierskiego
C-5Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia złożeń instalacji rurowych z podzespołami tras, rzusztów, zaworów.. i rysunków do nich.
Treści programoweT-W-1Przykłady modelowania w systemie SolidWorks części i mechanizmów maszynowych rozpoczynając od prostych (wałki, odkuwki, tuleje, tłoki, tłoczyska, nakrętki, śruby, haki, sprężyny) do złożonych (połączenia śrubowe, hydrauliczny napinacz śrub, żurawik przyścienny). Parametryczne modelowanie bryłowe – zagadnienia podstawowe; Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotu, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach, żebra), operacje na bryłach (szyk prostokątny, szyk kołowy, odbicia lustrzane, fazowania, zaokrąglenia, gięcia, pochylenia); Projektowanie arkusza blachy. Konstrukcje spawane. Fragmenty rurociągów. Tworzenie złożeń i wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Tworzenie dokumentacji 2D; Edycja projektowanych obiektów z poziomu części, złożenia, rysunku.
T-L-1Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotowe, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach), operacje na bryłach; Fragmenty rurociągów; Budowanie zespołów – tworzenie złożeń, nadawanie wiązań, projektowanie w kontekście złożenia, wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Wyznaczanie trasy - rury grubo i cienkościenne; Tworzenie dokumentacji 2D: definiowanie szablonu dokumentu, formatu arkusza, tworzenie rzutów i przekrojów części, wymiarowanie, tworzenie rysunków zestawieniowych i poglądowych z rozstrzelonymi widokami.
Metody nauczaniaM-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-2programowana i praktyczna - pokaz z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena z uwagami rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks.
S-7Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru o tematyce parametryczne modelowanie bryłowe części, złożeń i tworzenie dokumentacji 2W.
S-3Ocena formująca: Ocena z uwagami doboru układu wymiarów w modelu części i układu rzutów w dokumentacji 2W. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentacji 2W części maszynowych o prostej budowie geometrycznej, czyli nie potrafi stosować narzędzi automatycznego tworzenia rzutów i ich opisów.
3,0Student potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentację 2W części maszynowych o prostej budowie geometrycznej w zakresie rzutów i ich wymiarów.
3,5Student potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentację 2W części maszynowych o średniej złożoności budowy geometrycznej w zakresie tworzenia rysunku wykonawczego.
4,0Student potrafi wykonać dokumentację 2W wykorzystując wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i elementy do tworzenia rysunku wykonawczego.
4,5Student potrafi opracować dokumenrtację 2W części maszynowych o różnym stopniu złożoności z samodzielnym doborem rzutów i ich opisu przy zastosowaniu właściwych narzędzi i elementów tworzenia rysunku wykonawczego w systemie SolidWorks.
5,0Student potrafi opracować dokumenrtację 2W części maszynowych o różnym stopniu złożoności z optymalnym doborem rzutów i prawidłowego ich opisu przy zastosowaniu właściwych narzędzi i elementów tworzenia rysunku wykonawczego w systemie SolidWorks
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B08_K01Zajęcia praktyczne kształtują aktywność, samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku inżynierskim przez nabycie umiejetności stosowania nowoczesnych technik i narzędzi projektowania inżynierskiego
Treści programoweT-L-1Modelowanie pojedynczych części bryłowych - parametryczne szkice oraz operacje tworzenia brył (obrotowe, wyciągania, wyciągania po ścieżce, wyciągania po profilach), operacje na bryłach; Fragmenty rurociągów; Budowanie zespołów – tworzenie złożeń, nadawanie wiązań, projektowanie w kontekście złożenia, wykrywanie kolizji pomiędzy komponentami; Tworzenie konfiguracji złożeń oraz poszczególnych części; Wyznaczanie trasy - rury grubo i cienkościenne; Tworzenie dokumentacji 2D: definiowanie szablonu dokumentu, formatu arkusza, tworzenie rzutów i przekrojów części, wymiarowanie, tworzenie rysunków zestawieniowych i poglądowych z rozstrzelonymi widokami.
Metody nauczaniaM-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena z uwagami rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-1Ocena formująca: Ocena z uwagami modelu części: prawidłowości jego budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności realizacji. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-3Ocena formująca: Ocena z uwagami doboru układu wymiarów w modelu części i układu rzutów w dokumentacji 2W. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie modelować i tworzyć dokumntacji technicznej.
3,0Student wykazuje ograniczoną samodzielność i kreatywność przy tworzeniu modeli i rysunków do nich.
3,5Student wymaga pomocy w zakresie wskazówek co do wyboru właściwych narzędzi i technik modelowania i towrzenia rysunku.
4,0Student pracuje samodzielnie na zajęciach i nad projektami domowymi.
4,5Student pracuje samodzielnie na zajęciach i nad projektami domowymi i wykazuje znaczną kreatywność.
5,0Student wykazuje pełną samodzielność, kreatywność i innowacyjność w trakcie pracy na zajęciach i nad projektami domowymi.