Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Energetyczne wykorzystanie odpadów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Energetyczne wykorzystanie odpadów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Majchrzycka <Anna.Majchrzycka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,50,56zaliczenie
projektyP6 15 1,50,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chemii
W-2Podstawy fizyki
W-3Podstawy techniki cieplnej
W-4Paliwa i technologie spalania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem wykładów jest zapoznanie studentów z: różnymi rodzajami odpadów, ich właściwościami energetycznymi, metodami składowania, aspektami prawnymi i ekologicznymi wykorzytywania odpadów, technologiami tworzenia paliw formowanych, pirolizą, zgazowaniem odpadów, procesem fermentacji oraz technologiami energetycznego wykorzystania paliw z odpadów.
C-2Celem zajęć projektowych jest zapoznanie studentów z metodyką projektowania wybranych układów energetycznego wykorzystania odpadów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1W ramach zajęć studenci wykonywać bedą projekty, dotyczące energetycznego wykorzystania paliw uzyskanych z odpadów, wykonywana będzie znaliza termodynamiczna i ekonomiczna wybranych układów wytwarzania energii15
15
wykłady
T-W-1Wiadomości wstępne dotyczące różnego rodzajów odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Zagadnienia prawne i ekologiczne, dotyczace wykorzystywania odpadów. Właściwości energetyczne odpadów. Charakterystyka procesu spalania odpadów oraz emisji zanieczyszczeń gazów odlotowych. Produkcja paliw formowanych a wykorzystaniem odpadów (biomasa, makulatura, tworzywa sztuczne, odpady rolne i inne). Piroliza odpadów. Produkcja biogazu. Produkcja biopalw ciekłych. Proekologiczne technologie energetycznego wykorzystania odpadów.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-P-2Praca własna - analiza literatury, pozyskiwanie materiałów źródłowych niezbędnych do wykonania projektu, wykonanie projektu i jego prezentacja.17
A-P-3Konsultacje5
37
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2Praca własna studenta, związana z przygotowaniem się studenta do zaliczenia kursu22
37

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnej.
M-2Metoda praktyczna: zapoznanie studentów z zasadami oraz trybem przeprowadzania obliczeń projektowych , związanych energetycznym wykorzystaniem odpadów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie i prezentacja projektu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C44-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie różnicowac rodzaje odpadów, znać właściwości decydujące o możliwości technologicznego ich przetwarzania, powinien umieć zaproponowac nowoczesne i efektywne technologie energetycznego wykorzystania odpadów oraz umieć wykonać podstawowe obliczenia projektowe, związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów.
ENE_1A_W20, ENE_1A_W25, ENE_1A_W27, ENE_1A_W28C-2, C-1T-W-1, T-P-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C44-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć scharakteryzować odpady i oceniić możliwosci ich efektywnego wykorzystania, powinien umieć zaprezentować i ocenić różne technologie produkcji paliw na bazie odpadów oraz zaproponować technologie energetycznego wykorzystania odpadów.
ENE_1A_U13, ENE_1A_U15, ENE_1A_U20, ENE_1A_U21C-2, C-1T-W-1, T-P-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C44-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie miał kompetencje w szeroko rozumianej dziedzinie gospddarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem produkcji paliw i ich energetycznego wykorzystania oraz oddziaływania na środowisko.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K05, ENE_1A_K06, ENE_1A_K07C-2, C-1T-W-1, T-P-1M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C44-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie różnicowac rodzaje odpadów, znać właściwości decydujące o możliwości technologicznego ich przetwarzania, powinien umieć zaproponowac nowoczesne i efektywne technologie energetycznego wykorzystania odpadów oraz umieć wykonać podstawowe obliczenia projektowe, związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów.
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C44-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć scharakteryzować odpady i oceniić możliwosci ich efektywnego wykorzystania, powinien umieć zaprezentować i ocenić różne technologie produkcji paliw na bazie odpadów oraz zaproponować technologie energetycznego wykorzystania odpadów.
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C44-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie miał kompetencje w szeroko rozumianej dziedzinie gospddarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem produkcji paliw i ich energetycznego wykorzystania oraz oddziaływania na środowisko.
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja J. Wandrasza., Paliwa z odpadów : technologie tworzenia i wykorzystania paliw z odpadów, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, 2011., Poznań, 2011
 2. Janusz W.Wandrasz, Andrzej J. Wandrasz, Paliwa formowane : biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych, "Seidel-Przywecki", Warszawa, 2006
 3. Janusz W.Wandrasz, J.Biegańska, Odpady niebezpieczne: podstawy teoretyczne, Wyd.Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003
 4. Janusz W.Wandrasz, Jerzy Zieliński, Procesy fluidalne utylizacji odpadów. Cz. I, . Podstawy teoretyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, rocław, 1984
 5. W.Rybak, Spalanie i współspalanie paliw stałych, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006
 6. Janusz Skorek, Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy /, Wyd. Politechniki Śląskiej, 2002
 7. Janusz W.Wandrasz , Jerzy Zieliński, Procesy fluidalne utylizacji odpadów. Cz. II, . Zastosowania, Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, 1984
 8. J. .Wandrasz, Gospodarka odpadami medycznymi, PZiTS, 2011
 9. A.Głaszczka, J.W.Wardal, W.Romaniuk, Biogazownie rolnicze, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2010
 10. Janusz Skorek, Jacek Kalina., Gazowe układy kogeneracyjne, PWN, Warszawa :, 2005

Literatura dodatkowa

 1. Sunggyu L., Sudarsahan K, Handbook of alternative fuel technologies, CRC Francis&Taylor, London, 2007
 2. Elektroniczne bazy literatury prenumerowane przez uczelnię, np. Knovel Books, 2011

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1W ramach zajęć studenci wykonywać bedą projekty, dotyczące energetycznego wykorzystania paliw uzyskanych z odpadów, wykonywana będzie znaliza termodynamiczna i ekonomiczna wybranych układów wytwarzania energii15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wiadomości wstępne dotyczące różnego rodzajów odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Zagadnienia prawne i ekologiczne, dotyczace wykorzystywania odpadów. Właściwości energetyczne odpadów. Charakterystyka procesu spalania odpadów oraz emisji zanieczyszczeń gazów odlotowych. Produkcja paliw formowanych a wykorzystaniem odpadów (biomasa, makulatura, tworzywa sztuczne, odpady rolne i inne). Piroliza odpadów. Produkcja biogazu. Produkcja biopalw ciekłych. Proekologiczne technologie energetycznego wykorzystania odpadów.15
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-P-2Praca własna - analiza literatury, pozyskiwanie materiałów źródłowych niezbędnych do wykonania projektu, wykonanie projektu i jego prezentacja.17
A-P-3Konsultacje5
37
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2Praca własna studenta, związana z przygotowaniem się studenta do zaliczenia kursu22
37
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C44-2_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie różnicowac rodzaje odpadów, znać właściwości decydujące o możliwości technologicznego ich przetwarzania, powinien umieć zaproponowac nowoczesne i efektywne technologie energetycznego wykorzystania odpadów oraz umieć wykonać podstawowe obliczenia projektowe, związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W20Zna źródła i zasady wykorzystania energii odpadowej
ENE_1A_W25Zna zasady zarządzania energią i środowiskiem
ENE_1A_W27Zna aktualne kierunki rozwoju energetyki
ENE_1A_W28Zna technologie spalania
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć projektowych jest zapoznanie studentów z metodyką projektowania wybranych układów energetycznego wykorzystania odpadów.
C-1Celem wykładów jest zapoznanie studentów z: różnymi rodzajami odpadów, ich właściwościami energetycznymi, metodami składowania, aspektami prawnymi i ekologicznymi wykorzytywania odpadów, technologiami tworzenia paliw formowanych, pirolizą, zgazowaniem odpadów, procesem fermentacji oraz technologiami energetycznego wykorzystania paliw z odpadów.
Treści programoweT-W-1Wiadomości wstępne dotyczące różnego rodzajów odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Zagadnienia prawne i ekologiczne, dotyczace wykorzystywania odpadów. Właściwości energetyczne odpadów. Charakterystyka procesu spalania odpadów oraz emisji zanieczyszczeń gazów odlotowych. Produkcja paliw formowanych a wykorzystaniem odpadów (biomasa, makulatura, tworzywa sztuczne, odpady rolne i inne). Piroliza odpadów. Produkcja biogazu. Produkcja biopalw ciekłych. Proekologiczne technologie energetycznego wykorzystania odpadów.
T-P-1W ramach zajęć studenci wykonywać bedą projekty, dotyczące energetycznego wykorzystania paliw uzyskanych z odpadów, wykonywana będzie znaliza termodynamiczna i ekonomiczna wybranych układów wytwarzania energii
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: zapoznanie studentów z zasadami oraz trybem przeprowadzania obliczeń projektowych , związanych energetycznym wykorzystaniem odpadów.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie i prezentacja projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C44-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć scharakteryzować odpady i oceniić możliwosci ich efektywnego wykorzystania, powinien umieć zaprezentować i ocenić różne technologie produkcji paliw na bazie odpadów oraz zaproponować technologie energetycznego wykorzystania odpadów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U15Umie obliczać emisję substancji wytwarzanych w procesach energetycznych
ENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
ENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć projektowych jest zapoznanie studentów z metodyką projektowania wybranych układów energetycznego wykorzystania odpadów.
C-1Celem wykładów jest zapoznanie studentów z: różnymi rodzajami odpadów, ich właściwościami energetycznymi, metodami składowania, aspektami prawnymi i ekologicznymi wykorzytywania odpadów, technologiami tworzenia paliw formowanych, pirolizą, zgazowaniem odpadów, procesem fermentacji oraz technologiami energetycznego wykorzystania paliw z odpadów.
Treści programoweT-W-1Wiadomości wstępne dotyczące różnego rodzajów odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Zagadnienia prawne i ekologiczne, dotyczace wykorzystywania odpadów. Właściwości energetyczne odpadów. Charakterystyka procesu spalania odpadów oraz emisji zanieczyszczeń gazów odlotowych. Produkcja paliw formowanych a wykorzystaniem odpadów (biomasa, makulatura, tworzywa sztuczne, odpady rolne i inne). Piroliza odpadów. Produkcja biogazu. Produkcja biopalw ciekłych. Proekologiczne technologie energetycznego wykorzystania odpadów.
T-P-1W ramach zajęć studenci wykonywać bedą projekty, dotyczące energetycznego wykorzystania paliw uzyskanych z odpadów, wykonywana będzie znaliza termodynamiczna i ekonomiczna wybranych układów wytwarzania energii
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: zapoznanie studentów z zasadami oraz trybem przeprowadzania obliczeń projektowych , związanych energetycznym wykorzystaniem odpadów.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie i prezentacja projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C44-2_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie miał kompetencje w szeroko rozumianej dziedzinie gospddarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem produkcji paliw i ich energetycznego wykorzystania oraz oddziaływania na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
ENE_1A_K06Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafić przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć projektowych jest zapoznanie studentów z metodyką projektowania wybranych układów energetycznego wykorzystania odpadów.
C-1Celem wykładów jest zapoznanie studentów z: różnymi rodzajami odpadów, ich właściwościami energetycznymi, metodami składowania, aspektami prawnymi i ekologicznymi wykorzytywania odpadów, technologiami tworzenia paliw formowanych, pirolizą, zgazowaniem odpadów, procesem fermentacji oraz technologiami energetycznego wykorzystania paliw z odpadów.
Treści programoweT-W-1Wiadomości wstępne dotyczące różnego rodzajów odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Zagadnienia prawne i ekologiczne, dotyczace wykorzystywania odpadów. Właściwości energetyczne odpadów. Charakterystyka procesu spalania odpadów oraz emisji zanieczyszczeń gazów odlotowych. Produkcja paliw formowanych a wykorzystaniem odpadów (biomasa, makulatura, tworzywa sztuczne, odpady rolne i inne). Piroliza odpadów. Produkcja biogazu. Produkcja biopalw ciekłych. Proekologiczne technologie energetycznego wykorzystania odpadów.
T-P-1W ramach zajęć studenci wykonywać bedą projekty, dotyczące energetycznego wykorzystania paliw uzyskanych z odpadów, wykonywana będzie znaliza termodynamiczna i ekonomiczna wybranych układów wytwarzania energii
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: zapoznanie studentów z zasadami oraz trybem przeprowadzania obliczeń projektowych , związanych energetycznym wykorzystaniem odpadów.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie i prezentacja projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0