Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Elektrotechnika i elektronika:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elektrotechnika i elektronika
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Bodnar <Andrzej.Bodnar@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mariusz Orłowski <Mariusz.Orlowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw fizyki i matmatyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student potrafi określić działanie i zastosowanie podstawowych elementów elektronicznych
C-2Nabycie wiedzy oraz umiejętności obliczania obwodów prądu stałego i przemiennego. Nabycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania podstawowych elementów i układów elektronicznych. Nabycie umiejętności doboru przyrządów i prowadzenia pomiarów w obwodach elektrycznych.
C-3Nabycie umiejętności pracy w grupie w czasie zajęć laboratoryjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badanie zjawiska rezonansu w obwodzie RLC2
T-L-2Badanie procesów przejściowych w obwodach elektrycznych2
T-L-3Komoputerowa analiza obwodów prądu stałego i przemiennego4
T-L-4Badanie prostych obwodów elektronicznych5
T-L-5Przyrządy do pomiaru i rejestracji wielkości elektrycznych2
15
wykłady
T-W-1Pole elektryczne. Kondensatory.3
T-W-2Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego. Wykresy wektorowe.7
T-W-3Moc i energia w obwodach jednofazowych. Sieci trójfazowe. Transformatory.3
T-W-4Przyrządy półprzewodnikowe. Układy prostownikowe i zasilające.4
T-W-5Wzmacniacze operacyjne. Wzmacniacze mocy. Generatory.2
T-W-6Układy dwustanowe i cyfrowe. Arytmetyka cyfrowa i funkcje logiczne.4
T-W-7Wybrane półprzewodnikowe układy cyfrowe. Architektura układów mikroprocesorowych.4
T-W-8Dwa sprawdziany wiedzy i umiejętności.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2uzupełnianie wiedzy z literatury3
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia7
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie literatury i przygotowanie do zaliczenia16
A-W-3konsultacje4
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z licznymi elementami ćwiczeń przedmiotowych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena analityczna - średnia ze stopni z pisemnych sprawdzianów wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie oraz umiejętności rozwiazywania zadań.
S-2Ocena formująca: Ocena analityczna - średnia ze stopni z kolejnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - ocena umiejętności wykonywania pomiarów i opracowywania sprawozdań.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C29_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć zasady obliczeń wartości prądów i napięć w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie, zasady przekształcania tych obwodów oraz prowadzenia w nich pomiarów a także opisu i objaśniania otrzymanych wyników. Powinien znać różne metody obliczeń obwodów. Powinien rozumieć zasady funkcjonowania podstawowych elementów i układów elektronicznych.
ENE_1A_W08, ENE_1A_W09C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-4, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C29_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie obliczać wartości prądów, spadków napięć i składniki mocy w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie oraz dobierać przyrządy i prowadzić proste pomiary w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych a także oceniać otrzymane wyniki. Powinien umieć dobierać metodę obliczeń obwodów. Powinien poprawnie stosować techniczny język opisu zjawisk w obwodach elektrycznych i elektronicznych.
ENE_1A_U11C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-4, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C29_K01
Zajęcia laboratoryjne ukształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej współpracy w grupie.
ENE_1A_K04C-3T-L-1, T-L-2, T-L-4M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C29_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć zasady obliczeń wartości prądów i napięć w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie, zasady przekształcania tych obwodów oraz prowadzenia w nich pomiarów a także opisu i objaśniania otrzymanych wyników. Powinien znać różne metody obliczeń obwodów. Powinien rozumieć zasady funkcjonowania podstawowych elementów i układów elektronicznych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C29_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie obliczać wartości prądów, spadków napięć i składniki mocy w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie oraz dobierać przyrządy i prowadzić proste pomiary w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych a także oceniać otrzymane wyniki. Powinien umieć dobierać metodę obliczeń obwodów. Powinien poprawnie stosować techniczny język opisu zjawisk w obwodach elektrycznych i elektronicznych.
2,0Student nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych nie potrafi wyjaśnić sposobu pomiaru i ma problemy z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje zadania metodami nieoptymalnymi. Popełnia pomyłki w obliczeniach. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania najczęściej rozwiązuje metodami optymalnymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny, potrafi interpretować wyniki pomiarów. W stopniu dobrym opanował język elektrotechniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi. Potrafi wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, w sposób aktywny, potrafi ocenić metodę i wyniki pomiarów. Opanował język elektrotechniki.

Literatura podstawowa

  1. Przeździecki F., Elektrotechnka i elektronika, PWN, Warszawa, 1986
  2. Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa, 2006, 8
  3. Horowitz P., Hill W., Sztuka elektroniki, WKiŁ, Warszawa, 2003
  4. Red. L. Olesiak, I. Puchalska, Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków., WNT, Warszawa, 2004, 6

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badanie zjawiska rezonansu w obwodzie RLC2
T-L-2Badanie procesów przejściowych w obwodach elektrycznych2
T-L-3Komoputerowa analiza obwodów prądu stałego i przemiennego4
T-L-4Badanie prostych obwodów elektronicznych5
T-L-5Przyrządy do pomiaru i rejestracji wielkości elektrycznych2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pole elektryczne. Kondensatory.3
T-W-2Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego. Wykresy wektorowe.7
T-W-3Moc i energia w obwodach jednofazowych. Sieci trójfazowe. Transformatory.3
T-W-4Przyrządy półprzewodnikowe. Układy prostownikowe i zasilające.4
T-W-5Wzmacniacze operacyjne. Wzmacniacze mocy. Generatory.2
T-W-6Układy dwustanowe i cyfrowe. Arytmetyka cyfrowa i funkcje logiczne.4
T-W-7Wybrane półprzewodnikowe układy cyfrowe. Architektura układów mikroprocesorowych.4
T-W-8Dwa sprawdziany wiedzy i umiejętności.3
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2uzupełnianie wiedzy z literatury3
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia7
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie literatury i przygotowanie do zaliczenia16
A-W-3konsultacje4
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C29_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć zasady obliczeń wartości prądów i napięć w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie, zasady przekształcania tych obwodów oraz prowadzenia w nich pomiarów a także opisu i objaśniania otrzymanych wyników. Powinien znać różne metody obliczeń obwodów. Powinien rozumieć zasady funkcjonowania podstawowych elementów i układów elektronicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W08Zna podstawowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i działania maszyn elektrycznych
ENE_1A_W09Zna metody określania podstawowych parametrów cieplnych i elektrycznych
Cel przedmiotuC-2Nabycie wiedzy oraz umiejętności obliczania obwodów prądu stałego i przemiennego. Nabycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania podstawowych elementów i układów elektronicznych. Nabycie umiejętności doboru przyrządów i prowadzenia pomiarów w obwodach elektrycznych.
Treści programoweT-L-1Badanie zjawiska rezonansu w obwodzie RLC
T-L-2Badanie procesów przejściowych w obwodach elektrycznych
T-L-3Komoputerowa analiza obwodów prądu stałego i przemiennego
T-L-5Przyrządy do pomiaru i rejestracji wielkości elektrycznych
T-L-4Badanie prostych obwodów elektronicznych
T-W-2Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego. Wykresy wektorowe.
T-W-3Moc i energia w obwodach jednofazowych. Sieci trójfazowe. Transformatory.
T-W-4Przyrządy półprzewodnikowe. Układy prostownikowe i zasilające.
T-W-5Wzmacniacze operacyjne. Wzmacniacze mocy. Generatory.
T-W-6Układy dwustanowe i cyfrowe. Arytmetyka cyfrowa i funkcje logiczne.
T-W-7Wybrane półprzewodnikowe układy cyfrowe. Architektura układów mikroprocesorowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z licznymi elementami ćwiczeń przedmiotowych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena analityczna - średnia ze stopni z pisemnych sprawdzianów wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie oraz umiejętności rozwiazywania zadań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C29_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie obliczać wartości prądów, spadków napięć i składniki mocy w obwodach prądu stałego i zmiennego sinusoidalnie oraz dobierać przyrządy i prowadzić proste pomiary w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych a także oceniać otrzymane wyniki. Powinien umieć dobierać metodę obliczeń obwodów. Powinien poprawnie stosować techniczny język opisu zjawisk w obwodach elektrycznych i elektronicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U11Umie rozwiązywać proste zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki
Cel przedmiotuC-2Nabycie wiedzy oraz umiejętności obliczania obwodów prądu stałego i przemiennego. Nabycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania podstawowych elementów i układów elektronicznych. Nabycie umiejętności doboru przyrządów i prowadzenia pomiarów w obwodach elektrycznych.
Treści programoweT-L-1Badanie zjawiska rezonansu w obwodzie RLC
T-L-2Badanie procesów przejściowych w obwodach elektrycznych
T-L-3Komoputerowa analiza obwodów prądu stałego i przemiennego
T-L-5Przyrządy do pomiaru i rejestracji wielkości elektrycznych
T-L-4Badanie prostych obwodów elektronicznych
T-W-2Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego. Wykresy wektorowe.
T-W-3Moc i energia w obwodach jednofazowych. Sieci trójfazowe. Transformatory.
T-W-4Przyrządy półprzewodnikowe. Układy prostownikowe i zasilające.
T-W-5Wzmacniacze operacyjne. Wzmacniacze mocy. Generatory.
T-W-6Układy dwustanowe i cyfrowe. Arytmetyka cyfrowa i funkcje logiczne.
T-W-7Wybrane półprzewodnikowe układy cyfrowe. Architektura układów mikroprocesorowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z licznymi elementami ćwiczeń przedmiotowych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena analityczna - średnia ze stopni z pisemnych sprawdzianów wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie oraz umiejętności rozwiazywania zadań.
S-2Ocena formująca: Ocena analityczna - średnia ze stopni z kolejnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - ocena umiejętności wykonywania pomiarów i opracowywania sprawozdań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych nie potrafi wyjaśnić sposobu pomiaru i ma problemy z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje zadania metodami nieoptymalnymi. Popełnia pomyłki w obliczeniach. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania najczęściej rozwiązuje metodami optymalnymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny, potrafi interpretować wyniki pomiarów. W stopniu dobrym opanował język elektrotechniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi. Potrafi wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, w sposób aktywny, potrafi ocenić metodę i wyniki pomiarów. Opanował język elektrotechniki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C29_K01Zajęcia laboratoryjne ukształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej współpracy w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności pracy w grupie w czasie zajęć laboratoryjnych.
Treści programoweT-L-1Badanie zjawiska rezonansu w obwodzie RLC
T-L-2Badanie procesów przejściowych w obwodach elektrycznych
T-L-4Badanie prostych obwodów elektronicznych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.