Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Cieplne maszyny tłokowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Cieplne maszyny tłokowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Danilecki <Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw termodynamiki technicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami działania, konstrukcją i charakterystykami tłokowych maszyn cieplnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podział i charakterystyka cieplnych maszyn tłokowych2
T-W-2Teoretyczne podstawy konwersji energii w cieplnych silnikach tłokowych6
T-W-3Obiegi teoretyczne, porównawcze i rzeczywiste tłokowych silników cieplnych2
T-W-4Procesy zachodzące w tłokowym silniku spalinowym4
T-W-5Układy funkcjonalne tłokowych silników spalinowych i ich rozwiązania konstrukcyjne6
T-W-6Podstawy zasilania tłokowych silników spalinowych4
T-W-7Sposoby poprawy sprawności i mocy jednostkowej2
T-W-8Metody kontroli emisji toksycznych składników spalin2
T-W-9Wskaźniki pracy tłokowych silników spalinowych i sposoby ich prezentacji2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu18
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C23-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyjaśnić zasadę działania silników tłokowych różnych typów, wymienić elementy ich budowy, zdefiniować wskaźniki charakteryzujące pracę silników, opisać parametry wpływające na sprawność silników oraz zidentyfikować zagrożenia dla środowiska związane z pracą silników
ENE_1A_W06, ENE_1A_W15C-1T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-6, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C23-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować przyczyny złej pracy silników, podejmować działania mające na celu poprawę sprawości pracy silników, interpretować wskaźniki oraz charakterystyki pracy silników
ENE_1A_U01, ENE_1A_U07, ENE_1A_U13, ENE_1A_U22C-1T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-6, T-W-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C23-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyjaśnić zasadę działania silników tłokowych różnych typów, wymienić elementy ich budowy, zdefiniować wskaźniki charakteryzujące pracę silników, opisać parametry wpływające na sprawność silników oraz zidentyfikować zagrożenia dla środowiska związane z pracą silników
2,0
3,0Zna rodzaje tłokowych silników spalinowych oraz ich zastosowanie. Rozróżnia układy funkcjonalne silników róznych typów, zna przeznaczenie tych ukadów oraz rozwiązania konstrukcyjne. Charakteryzuje ich podstawowe parametry techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C23-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować przyczyny złej pracy silników, podejmować działania mające na celu poprawę sprawości pracy silników, interpretować wskaźniki oraz charakterystyki pracy silników
2,0
3,0Umie określić zastosowanie róznych typów silników tłokowych w technice oraz ocenić ich włąściwości. Potrafi przeanalizować wpływ eksploatacji tych silników na środowisko oraz ocenić możliwości jego ograniczenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wajand J. A., Wajand T. J, Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005
  2. Rychter T., Teodorczyk A, Teoria silników tłokowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2006
  3. Gronowicz J., Cieplne maszyny tłokowe, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1992

Literatura dodatkowa

  1. Luft S., Podstawy budowy silników, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2006
  2. Zając P., Podstawy budowy oraz główne zespoły i układy mechaniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podział i charakterystyka cieplnych maszyn tłokowych2
T-W-2Teoretyczne podstawy konwersji energii w cieplnych silnikach tłokowych6
T-W-3Obiegi teoretyczne, porównawcze i rzeczywiste tłokowych silników cieplnych2
T-W-4Procesy zachodzące w tłokowym silniku spalinowym4
T-W-5Układy funkcjonalne tłokowych silników spalinowych i ich rozwiązania konstrukcyjne6
T-W-6Podstawy zasilania tłokowych silników spalinowych4
T-W-7Sposoby poprawy sprawności i mocy jednostkowej2
T-W-8Metody kontroli emisji toksycznych składników spalin2
T-W-9Wskaźniki pracy tłokowych silników spalinowych i sposoby ich prezentacji2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu18
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C23-2_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyjaśnić zasadę działania silników tłokowych różnych typów, wymienić elementy ich budowy, zdefiniować wskaźniki charakteryzujące pracę silników, opisać parametry wpływające na sprawność silników oraz zidentyfikować zagrożenia dla środowiska związane z pracą silników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W06Zna budowę i zasadę działania podstawowych części maszyn i zespołów mechanicznych oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami działania, konstrukcją i charakterystykami tłokowych maszyn cieplnych
Treści programoweT-W-1Podział i charakterystyka cieplnych maszyn tłokowych
T-W-5Układy funkcjonalne tłokowych silników spalinowych i ich rozwiązania konstrukcyjne
T-W-3Obiegi teoretyczne, porównawcze i rzeczywiste tłokowych silników cieplnych
T-W-7Sposoby poprawy sprawności i mocy jednostkowej
T-W-8Metody kontroli emisji toksycznych składników spalin
T-W-9Wskaźniki pracy tłokowych silników spalinowych i sposoby ich prezentacji
T-W-6Podstawy zasilania tłokowych silników spalinowych
T-W-4Procesy zachodzące w tłokowym silniku spalinowym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna rodzaje tłokowych silników spalinowych oraz ich zastosowanie. Rozróżnia układy funkcjonalne silników róznych typów, zna przeznaczenie tych ukadów oraz rozwiązania konstrukcyjne. Charakteryzuje ich podstawowe parametry techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C23-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować przyczyny złej pracy silników, podejmować działania mające na celu poprawę sprawości pracy silników, interpretować wskaźniki oraz charakterystyki pracy silników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U01Umie wykorzystać prawa teoretyczne i metody eksperymentalne w analizie różnych procesów fizycznych i chemicznych
ENE_1A_U07Umie dobrać typowe części maszyn stosowane w energetyce i określić ich właściwości
ENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U22Potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami działania, konstrukcją i charakterystykami tłokowych maszyn cieplnych
Treści programoweT-W-1Podział i charakterystyka cieplnych maszyn tłokowych
T-W-5Układy funkcjonalne tłokowych silników spalinowych i ich rozwiązania konstrukcyjne
T-W-3Obiegi teoretyczne, porównawcze i rzeczywiste tłokowych silników cieplnych
T-W-7Sposoby poprawy sprawności i mocy jednostkowej
T-W-8Metody kontroli emisji toksycznych składników spalin
T-W-9Wskaźniki pracy tłokowych silników spalinowych i sposoby ich prezentacji
T-W-6Podstawy zasilania tłokowych silników spalinowych
T-W-4Procesy zachodzące w tłokowym silniku spalinowym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie określić zastosowanie róznych typów silników tłokowych w technice oraz ocenić ich włąściwości. Potrafi przeanalizować wpływ eksploatacji tych silników na środowisko oraz ocenić możliwości jego ograniczenia
3,5
4,0
4,5
5,0