Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy konstrukcji maszyn I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Grudziński <Pawel.Grudzinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Grudziński <Pawel.Grudzinski@zut.edu.pl>, Rafał Grzejda <Rafal.Grzejda@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 1,70,56zaliczenie
projektyP3 15 1,30,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Grafika inżynierska (komputerowa)
W-2Mechanika z wytrzymałością materiałów
W-3Nauka o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji
C-2Ukształtowanie umiejętności wykonywania projektowych obliczeń wybranych części maszyn
C-3Ukształtowanie umiejętności tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej elementów i podzespołów maszyn

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Tolerancje i pasowania części maszyn2
T-P-2Obliczenia projektowe wybranego ustroju nośnego9
T-P-3Obliczenia projektowe wybranego połączenia śrubowego4
15
wykłady
T-W-1Ogólna charakterystyka przedmiotu. Kryteria obliczeń projektowych części maszyn.2
T-W-2Wytrzymałość zmęczeniowa materiałów4
T-W-3Klasyfikacja połączeń konstrukcyjnych w budowie maszyn1
T-W-4Połączenia śrubowe4
T-W-5Ogólna charakterystyka przekładni mechanicznych kołowych1
T-W-6Koła zębate walcowe o prostej linii zębów7
T-W-7Koła zębate walcowe o śrubowej linii zębów4
T-W-8Koła zębate stożkowe3
T-W-9Przekładnie ślimakowe2
T-W-10Przekładnie pasowe2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Analiza i przygotowanie danych wyjściowych do projektowania2
A-P-2Wykonywanie obliczeń projektowo-konstrukcyjnych8
A-P-3Tworzenie dokumentacji rysunkowej projektu8
A-P-4Uczestnictwo w zajęciach15
33
wykłady
A-W-1Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-2Przygotowanie się do sprawdzianów zaliczających wykład8
A-W-3Uczestnictwo w sprawdzianach2
A-W-4Uczestnictwo w zajęciach28
A-W-5Korzystanie z konsultacji2
43

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające: wykład informacyjny/ rzutnik multimedialny, tablica
M-2metody podające: objaśnienie wyjaśnienie/ rzutnik multimedialny, eksponaty, tablica
M-3metody praktyczne: metoda projektów / komputer, programy problemowo-zorientowane, kalkulator

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: bieżąca kontrola i ocena postępów pracy studenta nad projektem, indywidualne ukierunkowywanie działań studenta
S-2Ocena formująca: bieżace sprawdzanie stopnia przyswojenia przez studentów wiedzy przekazywanej na wykładach poprzez dyskusję, podsumowywanie partii materiału przy aktywnym udziale studentów
S-3Ocena podsumowująca: na podstawie przedstawionego projektu - poprawności obliczeń, właściwego przedstawienia dokumentacji rysunkowej, systematyczności i samodzielności wykonywania projektu
S-4Ocena podsumowująca: na podstawie wyników pisemnych sprawdzianów zaliczających wykład

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C05_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać metody obliczeń projektowych wybranych części maszyn i urządzeń mechanicznych
ENE_1A_W05, ENE_1A_W06C-1, C-3, C-2T-W-2, T-W-7, T-W-4, T-W-10, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-9, T-W-5, T-W-8M-3, M-2, M-1S-3, S-1, S-4, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C05_U01
Student powinien posiadać umiejętność wykonywania inżynierskich obliczeń projektowych wybranych części maszyn oraz tworzenia ich dokumentacji konstrukcyjnej
ENE_1A_U04, ENE_1A_U05C-3, C-2T-P-1, T-P-2, T-P-3M-3, M-2S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C05_K01
Zajęcia projektowe powinny ukształtować postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy w zespole
ENE_1A_K04, ENE_1A_K07C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C05_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać metody obliczeń projektowych wybranych części maszyn i urządzeń mechanicznych
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student opanował podstawową wiedzę, ale ma problemy z samodzielnym wykorzystaniem jej w praktyce projektowania maszyn
3,5Efekty w stopniu pośrednim między 3 a 4
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi ją wykorzystać w typowych zadaniach projektowych
4,5Efekty w stopniu pośrednim między 4 a 5
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi sam rozwiązywać niestandardowe zadania projektowe

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C05_U01
Student powinien posiadać umiejętność wykonywania inżynierskich obliczeń projektowych wybranych części maszyn oraz tworzenia ich dokumentacji konstrukcyjnej
2,0Student nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych zadań projektowych
3,0Student rozwiązuje zadania projektowe w sposób bierny, korzysta z pomocy innych
3,5Umiejętności pomiedzy 3 a 4
4,0Student potrafi samodzielnie rozwiązywać proste zadania projektowe
4,5Umiejętności pomiędzy 4 a 5
5,0Student potrafi samodzielnie rozwiazywać złożone zadania projektowe

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C05_K01
Zajęcia projektowe powinny ukształtować postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy w zespole
2,0Student nie wykazuje aktywności, zdaje sie na pracę innych
3,0Pracuje samodzielnie, nie wykazuje chęci do pracy w zespole
3,5Kompetencje pośrednie między 3 a 4
4,0Pracuje chętnie w zespole, służy radą innym
4,5Kompetencje pośrednie między 4 a 5
5,0Student bardzo kreatywny, wykazuje cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod red. Z. Osińskiego, Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa, 1999
  2. Kocańda S., Szala J., Podstawy obliczeń zmęczeniowych, PWN, Warszawa, 1985
  3. Szewczyk K., Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa, 1991
  4. Ochęduszko K., Koła zębate. Tom I. Konstrukcja, WNT, Warszawa, 2009, reprint wyd. 8, 1985
  5. Ciszewski A., Radomski T., Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn, PWN, Warszawa, 1989

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa, Polskie Normy, PKNMiJ, Warszawa, 2011, normy przedmiotowe
  2. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2004, 24

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Tolerancje i pasowania części maszyn2
T-P-2Obliczenia projektowe wybranego ustroju nośnego9
T-P-3Obliczenia projektowe wybranego połączenia śrubowego4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólna charakterystyka przedmiotu. Kryteria obliczeń projektowych części maszyn.2
T-W-2Wytrzymałość zmęczeniowa materiałów4
T-W-3Klasyfikacja połączeń konstrukcyjnych w budowie maszyn1
T-W-4Połączenia śrubowe4
T-W-5Ogólna charakterystyka przekładni mechanicznych kołowych1
T-W-6Koła zębate walcowe o prostej linii zębów7
T-W-7Koła zębate walcowe o śrubowej linii zębów4
T-W-8Koła zębate stożkowe3
T-W-9Przekładnie ślimakowe2
T-W-10Przekładnie pasowe2
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Analiza i przygotowanie danych wyjściowych do projektowania2
A-P-2Wykonywanie obliczeń projektowo-konstrukcyjnych8
A-P-3Tworzenie dokumentacji rysunkowej projektu8
A-P-4Uczestnictwo w zajęciach15
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-2Przygotowanie się do sprawdzianów zaliczających wykład8
A-W-3Uczestnictwo w sprawdzianach2
A-W-4Uczestnictwo w zajęciach28
A-W-5Korzystanie z konsultacji2
43
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C05_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać metody obliczeń projektowych wybranych części maszyn i urządzeń mechanicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W05Zna zasady mechaniki, techniki połączeń, metody analizy wytrzymałościowej, metody obliczeń projektowych wybranych podstawowych konstrukcji mechanicznych
ENE_1A_W06Zna budowę i zasadę działania podstawowych części maszyn i zespołów mechanicznych oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji
C-3Ukształtowanie umiejętności tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej elementów i podzespołów maszyn
C-2Ukształtowanie umiejętności wykonywania projektowych obliczeń wybranych części maszyn
Treści programoweT-W-2Wytrzymałość zmęczeniowa materiałów
T-W-7Koła zębate walcowe o śrubowej linii zębów
T-W-4Połączenia śrubowe
T-W-10Przekładnie pasowe
T-W-1Ogólna charakterystyka przedmiotu. Kryteria obliczeń projektowych części maszyn.
T-W-3Klasyfikacja połączeń konstrukcyjnych w budowie maszyn
T-W-6Koła zębate walcowe o prostej linii zębów
T-W-9Przekładnie ślimakowe
T-W-5Ogólna charakterystyka przekładni mechanicznych kołowych
T-W-8Koła zębate stożkowe
Metody nauczaniaM-3metody praktyczne: metoda projektów / komputer, programy problemowo-zorientowane, kalkulator
M-2metody podające: objaśnienie wyjaśnienie/ rzutnik multimedialny, eksponaty, tablica
M-1metody podające: wykład informacyjny/ rzutnik multimedialny, tablica
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: na podstawie przedstawionego projektu - poprawności obliczeń, właściwego przedstawienia dokumentacji rysunkowej, systematyczności i samodzielności wykonywania projektu
S-1Ocena formująca: bieżąca kontrola i ocena postępów pracy studenta nad projektem, indywidualne ukierunkowywanie działań studenta
S-4Ocena podsumowująca: na podstawie wyników pisemnych sprawdzianów zaliczających wykład
S-2Ocena formująca: bieżace sprawdzanie stopnia przyswojenia przez studentów wiedzy przekazywanej na wykładach poprzez dyskusję, podsumowywanie partii materiału przy aktywnym udziale studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student opanował podstawową wiedzę, ale ma problemy z samodzielnym wykorzystaniem jej w praktyce projektowania maszyn
3,5Efekty w stopniu pośrednim między 3 a 4
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi ją wykorzystać w typowych zadaniach projektowych
4,5Efekty w stopniu pośrednim między 4 a 5
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi sam rozwiązywać niestandardowe zadania projektowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C05_U01Student powinien posiadać umiejętność wykonywania inżynierskich obliczeń projektowych wybranych części maszyn oraz tworzenia ich dokumentacji konstrukcyjnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U04Umie modelować proste układy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne, prowadząc analizę ich pracy i stosując narzędzia grafiki inżynierskiej
ENE_1A_U05Umie obliczyć i zaprojektować proste elementy i konstrukcje mechaniczne oraz proste instalacje hydrauliczne i pneumatyczne, szczególnie te stosowane w energetyce
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej elementów i podzespołów maszyn
C-2Ukształtowanie umiejętności wykonywania projektowych obliczeń wybranych części maszyn
Treści programoweT-P-1Tolerancje i pasowania części maszyn
T-P-2Obliczenia projektowe wybranego ustroju nośnego
T-P-3Obliczenia projektowe wybranego połączenia śrubowego
Metody nauczaniaM-3metody praktyczne: metoda projektów / komputer, programy problemowo-zorientowane, kalkulator
M-2metody podające: objaśnienie wyjaśnienie/ rzutnik multimedialny, eksponaty, tablica
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: na podstawie przedstawionego projektu - poprawności obliczeń, właściwego przedstawienia dokumentacji rysunkowej, systematyczności i samodzielności wykonywania projektu
S-1Ocena formująca: bieżąca kontrola i ocena postępów pracy studenta nad projektem, indywidualne ukierunkowywanie działań studenta
S-2Ocena formująca: bieżace sprawdzanie stopnia przyswojenia przez studentów wiedzy przekazywanej na wykładach poprzez dyskusję, podsumowywanie partii materiału przy aktywnym udziale studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych zadań projektowych
3,0Student rozwiązuje zadania projektowe w sposób bierny, korzysta z pomocy innych
3,5Umiejętności pomiedzy 3 a 4
4,0Student potrafi samodzielnie rozwiązywać proste zadania projektowe
4,5Umiejętności pomiędzy 4 a 5
5,0Student potrafi samodzielnie rozwiazywać złożone zadania projektowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C05_K01Zajęcia projektowe powinny ukształtować postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy w zespole
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji
Treści programoweT-P-1Tolerancje i pasowania części maszyn
T-P-2Obliczenia projektowe wybranego ustroju nośnego
T-P-3Obliczenia projektowe wybranego połączenia śrubowego
Metody nauczaniaM-3metody praktyczne: metoda projektów / komputer, programy problemowo-zorientowane, kalkulator
M-2metody podające: objaśnienie wyjaśnienie/ rzutnik multimedialny, eksponaty, tablica
M-1metody podające: wykład informacyjny/ rzutnik multimedialny, tablica
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: bieżąca kontrola i ocena postępów pracy studenta nad projektem, indywidualne ukierunkowywanie działań studenta
S-2Ocena formująca: bieżace sprawdzanie stopnia przyswojenia przez studentów wiedzy przekazywanej na wykładach poprzez dyskusję, podsumowywanie partii materiału przy aktywnym udziale studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje aktywności, zdaje sie na pracę innych
3,0Pracuje samodzielnie, nie wykazuje chęci do pracy w zespole
3,5Kompetencje pośrednie między 3 a 4
4,0Pracuje chętnie w zespole, służy radą innym
4,5Kompetencje pośrednie między 4 a 5
5,0Student bardzo kreatywny, wykazuje cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu