Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Mechanika płynów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanika płynów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,30,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,70,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności z matematyki ( w tym z rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego) oraz z fizyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-11. Zapoznanie studentów z podstawami Mechaniki iPłynów 2.Ukształtowanie umiejętnosci opisu i analizy ruchu płynów w prostych przypadkach 3.Zastosowanie wiadomości z Mechaniki Płynów do opisu i budowy urządzeń technicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Kinematyka punktu: linia prądu, tor elementu płynu, przyspieszenie - obliczenia wnukładzie Eulera3
T-A-2Obliczanie naporu cieczy na scianki płaskie i zakrzywione3
T-A-3Kolokwium1
T-A-4Równanie Bernoulliego - zastosowania2
T-A-5Wypływ cieczy przez przewody i zbiorniki1
T-A-6Reakcje hydrodynamiczne2
T-A-7Obliczanie przepływu cieczy rzeczywistej w przewodach ciśnieniowych2
T-A-8Kolokwium1
15
wykłady
T-W-1Wiadomosci wstępne: element płynu, pole hydromechaniczne, własności fizyczne płynu2
T-W-2Kinematyka płynów: linia pradu, tpr elementu płynu,metody opisu stanu płynu, przyspieszenie elementu płynu2
T-W-3Ruch lokalny elementu płynu. Tensor prędkości deformacji4
T-W-4Zasada zachowania masy. równanie ciągłosci1
T-W-5Zasada zachowania pedu. tensor naprężeń3
T-W-6Zasada zachowania energioi. Zamknięty układ równań2
T-W-7Hydrostatyka: pole ciśnień, napór cieczy na ścianki naczynia2
T-W-8Elementy teorii cieczy doskonałej: równanie Eulera, równanie Berenoulliego2
T-W-9Elementy teorii cieczy rzeczywistej: równanie Naviera- Stoke'sa, podobieństwo dynamiczne przepływów2
T-W-10Ruch turbulentny2
T-W-11Warstwa przyscienna. Przepływy z wymiana ciepla2
T-W-12Przepływy przez przewody zamknięte. Straty hydrauliczne2
T-W-13Przepływy potencjalne3
T-W-14Przzedmiot i podstawowe i podstawowe równania dynamiki gazów1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Rozwiazywanie zadań domowych15
A-A-3Konsultacje2
32
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu20
A-W-3Studia liiteratury13
A-W-4Konsultacje4
67

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
M-2Cwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie przykładowych zadań na tablicy przy aktywnym uczestnictwie grupy studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie sposobu rozwiązywania zadań przez studenta przy tablicy, jak i na podstawie wyników sprawdzianów
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie zapowiedzianych dwóch kolokwiów
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładów( po uprzedfnim zaliczeniu ćwiczeń). Ocena końcowa na podstawie oceny z egzaminu i ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C07_W01
Student powinien poznać podstawowe zasady Mechaniki Płynów. Powinien umieć rozwiazywać zagadnienia związane z jednowymiarowym przepływem cieczy lepkiej w typowych przypadkach w technice, szczególnie w hydraulice
ENE_1A_W05, ENE_1A_W06, ENE_1A_W07C-1T-W-13, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-14M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C07_U01
Student powinien poznać podstawowe zasady Mechaniki Płynów. Powinien umieć rozwiazywać zagadnienia związane z jednowymiarowym przepływem cieczy lepkiej w typowych przypadkach w technice, szczególnie w hydraulice.
ENE_1A_U02, ENE_1A_U04C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C07_W01
Student powinien poznać podstawowe zasady Mechaniki Płynów. Powinien umieć rozwiazywać zagadnienia związane z jednowymiarowym przepływem cieczy lepkiej w typowych przypadkach w technice, szczególnie w hydraulice
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student opanował podstawową wiedzę, lecz ma trudnosci z jej aplikacją, szczególnie dom zastosowań praktycznych
3,5Student opanował podstawową wiedzę i potrafi9 ją wykorzystac w przypadku hydrostatyki i prostych przypadkó dynamiki cieczy doskonałej
4,0Student opanował podstawową wiedzę i potrafi ją wukorzystać dla prostych przypadków przepływów ustalonych cieczy rzeczywistej
4,5Student opanował podstawową wiedzę. Bardzo dobrze się orientuje w zagadnieniach przepłyów niestacjonarnych
5,0Student opanował podsdtawową wiedzę w stopniu wię cej niż wystarczającym. Wykazuje dużą inicjatywę na wykładach i posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień nietypowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C07_U01
Student powinien poznać podstawowe zasady Mechaniki Płynów. Powinien umieć rozwiazywać zagadnienia związane z jednowymiarowym przepływem cieczy lepkiej w typowych przypadkach w technice, szczególnie w hydraulice.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę, lecz ma trudnosci z jej aplikacją, szczególnie dom zastosowań praktycznych
3,5Student opanował podstawową wiedzę i potrafi9 ją wykorzystac w przypadku hydrostatyki i prostych przypadkó dynamiki cieczy doskonałej
4,0Student opanował podstawową wiedzę i potrafi ją wukorzystać dla prostych przypadków przepływów ustalonych cieczy rzeczywistej
4,5Student opanował podstawową wiedzę. Bardzo dobrze się orientuje w zagadnieniach przepłyów niestacjonarnych
5,0Student opanował podsdtawową wiedzę w stopniu wię cej niż wystarczającym. Wykazuje dużą inicjatywę na wykładach i posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień nietypowych

Literatura podstawowa

  1. Prosnak w. J., Mechanika Płynów, PWN, Warszawa, 1984
  2. Bukowski J., Kijowski P., Mechanika Płynów, PWN, Warszawa, 1980
  3. Puzyrewski R., Sawicki j., Podstawy Mechaniki Płynów i Hydrauliki, PWN, Warszawa, 1987
  4. Gołębiowski C., Luczywek E., WAlicki E., Zbiór zadań z Mechaniki Płynów, PWN, Warszawa, 1975

Literatura dodatkowa

  1. Burka E. S., Nałęcz T. J., Mechanika Płynów w przykładach, PWN, Warszawa, 1999
  2. Orzechowski Z., Wiewiórski P., Cwiczenia audytoryjne z Mechaniki Płynów, Politechnika Łódzka, Łódz, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Kinematyka punktu: linia prądu, tor elementu płynu, przyspieszenie - obliczenia wnukładzie Eulera3
T-A-2Obliczanie naporu cieczy na scianki płaskie i zakrzywione3
T-A-3Kolokwium1
T-A-4Równanie Bernoulliego - zastosowania2
T-A-5Wypływ cieczy przez przewody i zbiorniki1
T-A-6Reakcje hydrodynamiczne2
T-A-7Obliczanie przepływu cieczy rzeczywistej w przewodach ciśnieniowych2
T-A-8Kolokwium1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wiadomosci wstępne: element płynu, pole hydromechaniczne, własności fizyczne płynu2
T-W-2Kinematyka płynów: linia pradu, tpr elementu płynu,metody opisu stanu płynu, przyspieszenie elementu płynu2
T-W-3Ruch lokalny elementu płynu. Tensor prędkości deformacji4
T-W-4Zasada zachowania masy. równanie ciągłosci1
T-W-5Zasada zachowania pedu. tensor naprężeń3
T-W-6Zasada zachowania energioi. Zamknięty układ równań2
T-W-7Hydrostatyka: pole ciśnień, napór cieczy na ścianki naczynia2
T-W-8Elementy teorii cieczy doskonałej: równanie Eulera, równanie Berenoulliego2
T-W-9Elementy teorii cieczy rzeczywistej: równanie Naviera- Stoke'sa, podobieństwo dynamiczne przepływów2
T-W-10Ruch turbulentny2
T-W-11Warstwa przyscienna. Przepływy z wymiana ciepla2
T-W-12Przepływy przez przewody zamknięte. Straty hydrauliczne2
T-W-13Przepływy potencjalne3
T-W-14Przzedmiot i podstawowe i podstawowe równania dynamiki gazów1
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Rozwiazywanie zadań domowych15
A-A-3Konsultacje2
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu20
A-W-3Studia liiteratury13
A-W-4Konsultacje4
67
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C07_W01Student powinien poznać podstawowe zasady Mechaniki Płynów. Powinien umieć rozwiazywać zagadnienia związane z jednowymiarowym przepływem cieczy lepkiej w typowych przypadkach w technice, szczególnie w hydraulice
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W05Zna zasady mechaniki, techniki połączeń, metody analizy wytrzymałościowej, metody obliczeń projektowych wybranych podstawowych konstrukcji mechanicznych
ENE_1A_W06Zna budowę i zasadę działania podstawowych części maszyn i zespołów mechanicznych oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych
ENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
Cel przedmiotuC-11. Zapoznanie studentów z podstawami Mechaniki iPłynów 2.Ukształtowanie umiejętnosci opisu i analizy ruchu płynów w prostych przypadkach 3.Zastosowanie wiadomości z Mechaniki Płynów do opisu i budowy urządzeń technicznych
Treści programoweT-W-13Przepływy potencjalne
T-W-1Wiadomosci wstępne: element płynu, pole hydromechaniczne, własności fizyczne płynu
T-W-2Kinematyka płynów: linia pradu, tpr elementu płynu,metody opisu stanu płynu, przyspieszenie elementu płynu
T-W-3Ruch lokalny elementu płynu. Tensor prędkości deformacji
T-W-4Zasada zachowania masy. równanie ciągłosci
T-W-5Zasada zachowania pedu. tensor naprężeń
T-W-6Zasada zachowania energioi. Zamknięty układ równań
T-W-7Hydrostatyka: pole ciśnień, napór cieczy na ścianki naczynia
T-W-8Elementy teorii cieczy doskonałej: równanie Eulera, równanie Berenoulliego
T-W-9Elementy teorii cieczy rzeczywistej: równanie Naviera- Stoke'sa, podobieństwo dynamiczne przepływów
T-W-10Ruch turbulentny
T-W-11Warstwa przyscienna. Przepływy z wymiana ciepla
T-W-12Przepływy przez przewody zamknięte. Straty hydrauliczne
T-W-14Przzedmiot i podstawowe i podstawowe równania dynamiki gazów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładów( po uprzedfnim zaliczeniu ćwiczeń). Ocena końcowa na podstawie oceny z egzaminu i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student opanował podstawową wiedzę, lecz ma trudnosci z jej aplikacją, szczególnie dom zastosowań praktycznych
3,5Student opanował podstawową wiedzę i potrafi9 ją wykorzystac w przypadku hydrostatyki i prostych przypadkó dynamiki cieczy doskonałej
4,0Student opanował podstawową wiedzę i potrafi ją wukorzystać dla prostych przypadków przepływów ustalonych cieczy rzeczywistej
4,5Student opanował podstawową wiedzę. Bardzo dobrze się orientuje w zagadnieniach przepłyów niestacjonarnych
5,0Student opanował podsdtawową wiedzę w stopniu wię cej niż wystarczającym. Wykazuje dużą inicjatywę na wykładach i posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień nietypowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C07_U01Student powinien poznać podstawowe zasady Mechaniki Płynów. Powinien umieć rozwiazywać zagadnienia związane z jednowymiarowym przepływem cieczy lepkiej w typowych przypadkach w technice, szczególnie w hydraulice.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U02Umie rozwiązywać praktyczne zagadnienia inżynierskie, szczególnie energetyczne, opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne
ENE_1A_U04Umie modelować proste układy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne, prowadząc analizę ich pracy i stosując narzędzia grafiki inżynierskiej
Cel przedmiotuC-11. Zapoznanie studentów z podstawami Mechaniki iPłynów 2.Ukształtowanie umiejętnosci opisu i analizy ruchu płynów w prostych przypadkach 3.Zastosowanie wiadomości z Mechaniki Płynów do opisu i budowy urządzeń technicznych
Treści programoweT-A-1Kinematyka punktu: linia prądu, tor elementu płynu, przyspieszenie - obliczenia wnukładzie Eulera
T-A-2Obliczanie naporu cieczy na scianki płaskie i zakrzywione
T-A-3Kolokwium
T-A-4Równanie Bernoulliego - zastosowania
T-A-5Wypływ cieczy przez przewody i zbiorniki
T-A-6Reakcje hydrodynamiczne
T-A-7Obliczanie przepływu cieczy rzeczywistej w przewodach ciśnieniowych
T-A-8Kolokwium
Metody nauczaniaM-2Cwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie przykładowych zadań na tablicy przy aktywnym uczestnictwie grupy studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie sposobu rozwiązywania zadań przez studenta przy tablicy, jak i na podstawie wyników sprawdzianów
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie zapowiedzianych dwóch kolokwiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę, lecz ma trudnosci z jej aplikacją, szczególnie dom zastosowań praktycznych
3,5Student opanował podstawową wiedzę i potrafi9 ją wykorzystac w przypadku hydrostatyki i prostych przypadkó dynamiki cieczy doskonałej
4,0Student opanował podstawową wiedzę i potrafi ją wukorzystać dla prostych przypadków przepływów ustalonych cieczy rzeczywistej
4,5Student opanował podstawową wiedzę. Bardzo dobrze się orientuje w zagadnieniach przepłyów niestacjonarnych
5,0Student opanował podsdtawową wiedzę w stopniu wię cej niż wystarczającym. Wykazuje dużą inicjatywę na wykładach i posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień nietypowych