Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Maszyny elektryczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Maszyny elektryczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Grochowalski <Jacek.Grochowalski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zbigniew Frąckiewicz <Zbigniew.Frackiewicz@zut.edu.pl>, Jacek Grochowalski <Jacek.Grochowalski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość praw i zasad fizyki i w szczególności elektrotechniki.
W-2Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.
W-3Znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego i graficznego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student rozumie działanie i zasady pracy podstawowych maszyn elektrycznych stosowanych w przemyśle.
C-2Student potrafi prowadzić bezpieczną eksploatację, oraz potrafi wykonać podstawowe pomiary i badania maszyn i napędów elektrycznych w tym również badania dopuszczajace do ruchu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badanie maszyny i napędu prądu stałego DC.5
T-L-2Badanie napędu i silnika indukcyjnego.5
T-L-3Badanie transformatora.5
15
wykłady
T-W-1Budowa i zasady działania podstawoych typów maszyn elektrycznych: maszyny DC, AC - asynchroniczne i synchroniczne, transformatory.5
T-W-2Metody i układy rozruchu, hamowania i regulacji predkości obrotowej maszyn elektrycznych.5
T-W-3Wiadomości ogólne: dane znamionowe, przeciążenia i drgania, ciepłoodporność, izolacja, nagrzewanie, układy chłodzenia, stopnie ochrony, obudowy, normalizacja.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych na podstawie dostarczonych materiałów dydaktycznych i wskazanej literatury uzupełniającej.10
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z pomocą literatury i internetu.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć ze wskazanej literatury i dostarczonych materiałów dydaktycznych.7
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Objaśnienia i wyjaśnienia w dyskusji dydaktycznej problemów eksploatacyjnych maszyn i napędów elektrycznych stosowanych w przemyśle.
M-3Cwiczenia laboratoryjne dla praktycznego potwierdzenia właściwości, charakterystyk i innych rozważań teoretycznych dotyczacych maszyn elektrycznych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć na podstawie krótkiej, pisemnej odpowiedzi na zadane problemy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznego opanowania materiału dydaktycznego po zakończeniu cyklu ćwiczeń laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena na zakończenie wykładu na podstawie testu wielokrotnego wyboru i rozmowy ze studentem.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C30_W01
Student rozumie działanie podstawowych maszyn elektrycznych. Ma wiedzę dla bezpiecznej eksploatacji maszyn elektrycznych w energetyce i przemyśle. Ma wiedzę o podstawowych pomiarach i charakterystykach maszyn. Rozumie tabliczkę znamionową i wie co to są charakterystyki eksploatacyjne i jak je wyznaczać.
ENE_1A_W08C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C30_U01
Student potrafi zrozumieć i wykonać polecenia instrukcji DTR maszyny elektrycznej. Potrafi sprawdzić maszynę i bezpiecznie załączyć do ruchu elektrycznego. Wykona rozruch, hamowanie i regulację prędkości obrotowej. Potrafi włączyć przyrządy pomiarowe prądu, napięcia i mocy do obwodu maszyny DC i AC oraz wykona podstawowe pomiary. Z tabliczki znamionowej wyznaczy parametry i dobierze aparaturę pomiarową. Wyznaczy i narysuje podstawowe charakterystyki eksploatacyjne. Wykona analizę błędu pomiarowego na podstawie klasy przyrządu.
ENE_1A_U11, ENE_1A_U14, ENE_1A_U22C-1, C-2T-W-3, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C30_K01
Student ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otoczenie przyrodnicze i działanie człowieka. Student potrafi pracować w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu.
ENE_1A_K02, ENE_1A_K04C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C30_W01
Student rozumie działanie podstawowych maszyn elektrycznych. Ma wiedzę dla bezpiecznej eksploatacji maszyn elektrycznych w energetyce i przemyśle. Ma wiedzę o podstawowych pomiarach i charakterystykach maszyn. Rozumie tabliczkę znamionową i wie co to są charakterystyki eksploatacyjne i jak je wyznaczać.
2,0Student nie rozumie działania maszyny elektrycznej i nie ma wiedzy jak włączać przyrządy pomiarowe.
3,0Student rozumie działnie maszyny elektrycznej DC i AC i jej podstawowe parametry elektryczne oraz mechaniczne. Rozumie jak należy włączać przyrządy pomiarowe i wykonać pomiar.
3,5Student rozumie zasady działania maszyn DC i AC, wie jak włączyć je do sieci zasilającej, jak dobrać przyrządy pomiarowe, zakres pomiarowy i wykonać odczyt wartości mierzonych.
4,0Student rozumie zasady działania maszyn DC i AC. Potrafi podać podstawowe parametry na podstawie tabliczki znamionowej. Potrafi wykonać obliczenia konieczne przy doborze przyrządów pomiarowych. Wie jak włączyć przyrządy pomiarowe dla wykonania pomiaru.
4,5Student rozumie działanie maszyn DC i AC. Rozumie opis i poda definicje parametrów podanych na tabliczce znamionowej. Potrafi wykonać obliczenia wstępne dla doboru aparatury pomiarowej. Wie jak dobrać i włączać przyrządy pomiarowe. Wie i zna charakterystyki eksploatacyjne maszyny i wie jak narysować charakterystyki eksploatacyjne na podstawie wykonanych pomiarów.
5,0Rozumie działanie maszyn DC i AC. Rozumie opis i poda definije parametrów na podstawie tabliczki znamionowej. Potrafi wykonać obliczenia, dobrać i załączyć aparaturę pomiarową. Wie jak wykonać odczyty na przyrządach analogowych i cyfrowych wielozakresowych. Zna charakterystyki eksploatacyjne maszyn i wie jak je narysować na podstawie wykonanych pomiarów. Wie jak wykonać analizę błędu pomiarowego na podstawie klasy przyrządu. Zna wpływ różnych czynników na błąd pomiarowy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C30_U01
Student potrafi zrozumieć i wykonać polecenia instrukcji DTR maszyny elektrycznej. Potrafi sprawdzić maszynę i bezpiecznie załączyć do ruchu elektrycznego. Wykona rozruch, hamowanie i regulację prędkości obrotowej. Potrafi włączyć przyrządy pomiarowe prądu, napięcia i mocy do obwodu maszyny DC i AC oraz wykona podstawowe pomiary. Z tabliczki znamionowej wyznaczy parametry i dobierze aparaturę pomiarową. Wyznaczy i narysuje podstawowe charakterystyki eksploatacyjne. Wykona analizę błędu pomiarowego na podstawie klasy przyrządu.
2,0Student nie rozumie działania maszyn elektrycznych i nie umie włączyć prawidłowo podstawowych przyrządów pomiarowych.
3,0Student rozumie działanie maszyn elektrycznych DC i AC. Umie włączyć przyrządy pomiarowe i wykonać pomiar bezpośredni i pośredni.
3,5Student rozumie działanie maszyn DC i AC. Umie podłączyć je do sieci zasilającej i wykonać rozruch i hamowanie. Umie dobrać i włączyć przyrządy pomiarowe oraz wykonać odczyty z przyrządów cyfrowych i analogowych.
4,0Student rozumie działanie maszyn DC i AC. Identyfikuje maszynę i jej parametry na podstawie tabliczki znamionowej. Umie dokonać rozruch, hamowanie i regulację prędkości obrotowej. Umie obliczyć, dobrać zakresy i włączyć przyrządy pomiarowe oraz wykonać odczyty i zapis wartości w zaprojektowanej samodzielnie tabeli pomiarowej.
4,5Student rozumie działanie maszyn DC i AC. Identyfikuje maszynę i jej parametry na podstawie tabliczki znaminowej. Umie wykonać pomiary dopuszczające maszynę do ruchu, włączyć do sieci zasilającej, wykonać rozruch, hamowanie i regulację prędkości obrotowej. Umie dobrać zakresy i włączyć przyrządy pomiarowe oraz dokona odczytu i zapisu w zaprojektowanej tabeli pomiarowej. Na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczy i narysuje charakterystyki eksploatacyjne i oceni właściwości statyczne badanej maszyny elektrycznej.
5,0Student rozumie działanie maszyn DC i AC. Wykona badania wstępne, dopuszczające maszynę do ruchu, rozruch, hamowanie i regulację prędkości obrotowej. Identyfikuje maszynę i jej parametry na podstawie tabliczki znamionowej. Umie dobrać zakresy i włączyć przyrządy pomiarowe, oraz dokonać odczytu i zapisu pomiarów w zaprojektowanej samodzielnie tabeli. Na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczy i narysuje charakterystyki eksploatacyjne i oceni właściwości statyczne maszyny elektrycznej. Wykona analizę błędów pomiarowych wynikających z klasy przyrządów. Wyznaczy źródła błędów pomiarowych w badanym układzie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C30_K01
Student ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otoczenie przyrodnicze i działanie człowieka. Student potrafi pracować w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu.
2,0Student nie wykonuje poleceń i naraża swoim zachowaniem kolegów na niebezpieczeństwo porażenia.
3,0Student wykonuje samodzielnie powierzone czynności. Postępuje zgodnie z podanym regulaminem zajęć dydaktycznych.
3,5Student wykonuje powierzone czynności, przynosi materiały dydaktyczne, przychodzi przygotowany, postępuje zgodnie z regulaminem, nie przeszkadza kolegom i prowadzącemu podczas zajęć. Student jest zainteresowany i bierze czynny udział w zajęciach.
4,0Student wykonuje powierzone zadania, posiada materiały dydaktyczne i jest przygotowany do zajęć teoretycznie i praktycznie z zakresu przewodnika do ćwiczeń. Zachowanie nie budzi zastrzeżeń, postępuje rozważnie i bezpiecznie dla siebie i kolegów.
4,5Student wykonuje nie tylko powierzone zadania, ale przejmuje inicjatywę i potrafi pokierować grupą w kierunku sprawnego wykonania powierzonych zadań. Potrafi samodzielnie przygotować tabele i protokoły z pomiarów już na sali laboratoryjnej.
5,0Student potrafi pokierować grupą laboratoryjną, rozdzielić pracę przy wykonywaniu pomiarów i sprawozdania. Jest liderem w grupie. Wykonuje prace bezpieczniei dba o bezpieczeństwo, swoje, kolegów i koleżanek.

Literatura podstawowa

  1. Mitew E., Maszyny Elektryczne, t.1, t.2, Politechnika Radomska, Radom, 2005
  2. Matulewicz W., Maszyny elektryczne - podstawy, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Goźlińska E., Maszyny elektryczne, WSiP, Warszawa, 2007
  2. Stein Z., Maszyny elektryczne, WSiP, Warszawa, 1995

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badanie maszyny i napędu prądu stałego DC.5
T-L-2Badanie napędu i silnika indukcyjnego.5
T-L-3Badanie transformatora.5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa i zasady działania podstawoych typów maszyn elektrycznych: maszyny DC, AC - asynchroniczne i synchroniczne, transformatory.5
T-W-2Metody i układy rozruchu, hamowania i regulacji predkości obrotowej maszyn elektrycznych.5
T-W-3Wiadomości ogólne: dane znamionowe, przeciążenia i drgania, ciepłoodporność, izolacja, nagrzewanie, układy chłodzenia, stopnie ochrony, obudowy, normalizacja.5
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych na podstawie dostarczonych materiałów dydaktycznych i wskazanej literatury uzupełniającej.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z pomocą literatury i internetu.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć ze wskazanej literatury i dostarczonych materiałów dydaktycznych.7
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C30_W01Student rozumie działanie podstawowych maszyn elektrycznych. Ma wiedzę dla bezpiecznej eksploatacji maszyn elektrycznych w energetyce i przemyśle. Ma wiedzę o podstawowych pomiarach i charakterystykach maszyn. Rozumie tabliczkę znamionową i wie co to są charakterystyki eksploatacyjne i jak je wyznaczać.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W08Zna podstawowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i działania maszyn elektrycznych
Cel przedmiotuC-1Student rozumie działanie i zasady pracy podstawowych maszyn elektrycznych stosowanych w przemyśle.
C-2Student potrafi prowadzić bezpieczną eksploatację, oraz potrafi wykonać podstawowe pomiary i badania maszyn i napędów elektrycznych w tym również badania dopuszczajace do ruchu.
Treści programoweT-W-2Metody i układy rozruchu, hamowania i regulacji predkości obrotowej maszyn elektrycznych.
T-W-3Wiadomości ogólne: dane znamionowe, przeciążenia i drgania, ciepłoodporność, izolacja, nagrzewanie, układy chłodzenia, stopnie ochrony, obudowy, normalizacja.
T-W-1Budowa i zasady działania podstawoych typów maszyn elektrycznych: maszyny DC, AC - asynchroniczne i synchroniczne, transformatory.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Objaśnienia i wyjaśnienia w dyskusji dydaktycznej problemów eksploatacyjnych maszyn i napędów elektrycznych stosowanych w przemyśle.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena na zakończenie wykładu na podstawie testu wielokrotnego wyboru i rozmowy ze studentem.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie działania maszyny elektrycznej i nie ma wiedzy jak włączać przyrządy pomiarowe.
3,0Student rozumie działnie maszyny elektrycznej DC i AC i jej podstawowe parametry elektryczne oraz mechaniczne. Rozumie jak należy włączać przyrządy pomiarowe i wykonać pomiar.
3,5Student rozumie zasady działania maszyn DC i AC, wie jak włączyć je do sieci zasilającej, jak dobrać przyrządy pomiarowe, zakres pomiarowy i wykonać odczyt wartości mierzonych.
4,0Student rozumie zasady działania maszyn DC i AC. Potrafi podać podstawowe parametry na podstawie tabliczki znamionowej. Potrafi wykonać obliczenia konieczne przy doborze przyrządów pomiarowych. Wie jak włączyć przyrządy pomiarowe dla wykonania pomiaru.
4,5Student rozumie działanie maszyn DC i AC. Rozumie opis i poda definicje parametrów podanych na tabliczce znamionowej. Potrafi wykonać obliczenia wstępne dla doboru aparatury pomiarowej. Wie jak dobrać i włączać przyrządy pomiarowe. Wie i zna charakterystyki eksploatacyjne maszyny i wie jak narysować charakterystyki eksploatacyjne na podstawie wykonanych pomiarów.
5,0Rozumie działanie maszyn DC i AC. Rozumie opis i poda definije parametrów na podstawie tabliczki znamionowej. Potrafi wykonać obliczenia, dobrać i załączyć aparaturę pomiarową. Wie jak wykonać odczyty na przyrządach analogowych i cyfrowych wielozakresowych. Zna charakterystyki eksploatacyjne maszyn i wie jak je narysować na podstawie wykonanych pomiarów. Wie jak wykonać analizę błędu pomiarowego na podstawie klasy przyrządu. Zna wpływ różnych czynników na błąd pomiarowy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C30_U01Student potrafi zrozumieć i wykonać polecenia instrukcji DTR maszyny elektrycznej. Potrafi sprawdzić maszynę i bezpiecznie załączyć do ruchu elektrycznego. Wykona rozruch, hamowanie i regulację prędkości obrotowej. Potrafi włączyć przyrządy pomiarowe prądu, napięcia i mocy do obwodu maszyny DC i AC oraz wykona podstawowe pomiary. Z tabliczki znamionowej wyznaczy parametry i dobierze aparaturę pomiarową. Wyznaczy i narysuje podstawowe charakterystyki eksploatacyjne. Wykona analizę błędu pomiarowego na podstawie klasy przyrządu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U11Umie rozwiązywać proste zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki
ENE_1A_U14Umie dobrać przyrządy, aparaturę kontrolno-pomiarową i metodę pomiaru charakterystycznych parametrów pracy urządzania i systemu energetycznego
ENE_1A_U22Potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-1Student rozumie działanie i zasady pracy podstawowych maszyn elektrycznych stosowanych w przemyśle.
C-2Student potrafi prowadzić bezpieczną eksploatację, oraz potrafi wykonać podstawowe pomiary i badania maszyn i napędów elektrycznych w tym również badania dopuszczajace do ruchu.
Treści programoweT-W-3Wiadomości ogólne: dane znamionowe, przeciążenia i drgania, ciepłoodporność, izolacja, nagrzewanie, układy chłodzenia, stopnie ochrony, obudowy, normalizacja.
T-L-1Badanie maszyny i napędu prądu stałego DC.
T-L-2Badanie napędu i silnika indukcyjnego.
T-L-3Badanie transformatora.
Metody nauczaniaM-2Objaśnienia i wyjaśnienia w dyskusji dydaktycznej problemów eksploatacyjnych maszyn i napędów elektrycznych stosowanych w przemyśle.
M-3Cwiczenia laboratoryjne dla praktycznego potwierdzenia właściwości, charakterystyk i innych rozważań teoretycznych dotyczacych maszyn elektrycznych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć na podstawie krótkiej, pisemnej odpowiedzi na zadane problemy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznego opanowania materiału dydaktycznego po zakończeniu cyklu ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie działania maszyn elektrycznych i nie umie włączyć prawidłowo podstawowych przyrządów pomiarowych.
3,0Student rozumie działanie maszyn elektrycznych DC i AC. Umie włączyć przyrządy pomiarowe i wykonać pomiar bezpośredni i pośredni.
3,5Student rozumie działanie maszyn DC i AC. Umie podłączyć je do sieci zasilającej i wykonać rozruch i hamowanie. Umie dobrać i włączyć przyrządy pomiarowe oraz wykonać odczyty z przyrządów cyfrowych i analogowych.
4,0Student rozumie działanie maszyn DC i AC. Identyfikuje maszynę i jej parametry na podstawie tabliczki znamionowej. Umie dokonać rozruch, hamowanie i regulację prędkości obrotowej. Umie obliczyć, dobrać zakresy i włączyć przyrządy pomiarowe oraz wykonać odczyty i zapis wartości w zaprojektowanej samodzielnie tabeli pomiarowej.
4,5Student rozumie działanie maszyn DC i AC. Identyfikuje maszynę i jej parametry na podstawie tabliczki znaminowej. Umie wykonać pomiary dopuszczające maszynę do ruchu, włączyć do sieci zasilającej, wykonać rozruch, hamowanie i regulację prędkości obrotowej. Umie dobrać zakresy i włączyć przyrządy pomiarowe oraz dokona odczytu i zapisu w zaprojektowanej tabeli pomiarowej. Na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczy i narysuje charakterystyki eksploatacyjne i oceni właściwości statyczne badanej maszyny elektrycznej.
5,0Student rozumie działanie maszyn DC i AC. Wykona badania wstępne, dopuszczające maszynę do ruchu, rozruch, hamowanie i regulację prędkości obrotowej. Identyfikuje maszynę i jej parametry na podstawie tabliczki znamionowej. Umie dobrać zakresy i włączyć przyrządy pomiarowe, oraz dokonać odczytu i zapisu pomiarów w zaprojektowanej samodzielnie tabeli. Na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczy i narysuje charakterystyki eksploatacyjne i oceni właściwości statyczne maszyny elektrycznej. Wykona analizę błędów pomiarowych wynikających z klasy przyrządów. Wyznaczy źródła błędów pomiarowych w badanym układzie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C30_K01Student ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otoczenie przyrodnicze i działanie człowieka. Student potrafi pracować w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
Cel przedmiotuC-2Student potrafi prowadzić bezpieczną eksploatację, oraz potrafi wykonać podstawowe pomiary i badania maszyn i napędów elektrycznych w tym również badania dopuszczajace do ruchu.
Treści programoweT-L-1Badanie maszyny i napędu prądu stałego DC.
T-L-2Badanie napędu i silnika indukcyjnego.
T-L-3Badanie transformatora.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Objaśnienia i wyjaśnienia w dyskusji dydaktycznej problemów eksploatacyjnych maszyn i napędów elektrycznych stosowanych w przemyśle.
M-3Cwiczenia laboratoryjne dla praktycznego potwierdzenia właściwości, charakterystyk i innych rozważań teoretycznych dotyczacych maszyn elektrycznych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć na podstawie krótkiej, pisemnej odpowiedzi na zadane problemy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznego opanowania materiału dydaktycznego po zakończeniu cyklu ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykonuje poleceń i naraża swoim zachowaniem kolegów na niebezpieczeństwo porażenia.
3,0Student wykonuje samodzielnie powierzone czynności. Postępuje zgodnie z podanym regulaminem zajęć dydaktycznych.
3,5Student wykonuje powierzone czynności, przynosi materiały dydaktyczne, przychodzi przygotowany, postępuje zgodnie z regulaminem, nie przeszkadza kolegom i prowadzącemu podczas zajęć. Student jest zainteresowany i bierze czynny udział w zajęciach.
4,0Student wykonuje powierzone zadania, posiada materiały dydaktyczne i jest przygotowany do zajęć teoretycznie i praktycznie z zakresu przewodnika do ćwiczeń. Zachowanie nie budzi zastrzeżeń, postępuje rozważnie i bezpiecznie dla siebie i kolegów.
4,5Student wykonuje nie tylko powierzone zadania, ale przejmuje inicjatywę i potrafi pokierować grupą w kierunku sprawnego wykonania powierzonych zadań. Potrafi samodzielnie przygotować tabele i protokoły z pomiarów już na sali laboratoryjnej.
5,0Student potrafi pokierować grupą laboratoryjną, rozdzielić pracę przy wykonywaniu pomiarów i sprawozdania. Jest liderem w grupie. Wykonuje prace bezpieczniei dba o bezpieczeństwo, swoje, kolegów i koleżanek.