Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Magazynowanie energii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Magazynowanie energii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksandra Borsukiewicz <Aleksandra.Borsukiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Aleksandra Borsukiewicz <Aleksandra.Borsukiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów: termodynamika techniczna, wymiana ciepła

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z powszechnie stosowanymi, nowymi i perspektywicznymi metodami magazynowania energii.
C-2Przedstawienie wad i zalet poszczególnych metod magazynwania energii, zakresu ich stosowalności.
C-3Ukształtowanie umiejętności doboru najbardziej adekwatnej metody magazynowania energii.
C-4Ukształtowanie umiejętności oszacowania podstawowych parametrow magazynu energii i jego efektywności pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Działanie sytemów energetycznych i elektroenergetycznych, objaśnienie potrzeby magazynowania energii. Parametry magazynu energii.1
T-W-2Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem właściwej pojemności cieplnej substancji2
T-W-3Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem entalpii przemian fazowych substancji. Materiały PCM.2
T-W-4Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem reakcji chemicznych odwracalnych.1
T-W-5Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem reakcji chemicznych nieodwracalnych.1
T-W-6Paliwa wtórne. Wytwarzanie wodoru.2
T-W-7Magazynowanie energii mechanicznej.2
T-W-8Magazynowanie energii elektrycznej. Ogniwa galwaniczne, baterie i akumulatory.2
T-W-9Porównanie różnych metod magazynowania energii.1
T-W-10Zaliczenie wykładu1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Wykład multimedialny15
A-W-2Praca własna studenta10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe, symulacja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu w formie kolokwium końcowego.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w formie sprawdzianu pisemnego końcowego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C25_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wymienić aktualnie stosowane, będące na etapie badań i perspektywiczne metody magazynowania energii
ENE_1A_W07, ENE_1A_W21C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-1, T-W-8, T-W-9M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C25_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętność doboru optymalnej metody magazynowania energii, potrafi sformuować korzyści oraz niedogodności jej stosowania a także oszacować efektywność pracy magazynu energii.
ENE_1A_U09, ENE_1A_U06C-3, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-1, T-W-8, T-W-9M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C25_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wymienić aktualnie stosowane, będące na etapie badań i perspektywiczne metody magazynowania energii
2,0uzyskanie poniżej 60% punktów na teście końcowym oraz nie udzielenie odpowiedzi na żadne pytanie otwarte
3,0uzyskanie 61% - 70 % punktów na teście końcowym oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi na 1 pytania otwarte
3,5uzyskanie 71% - 77 % punktów na teście końcowym oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi na 1 pytania otwarte
4,0uzyskanie 78% - 84 % punktów na teście końcowym oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi na 2 pytania otwarte
4,5uzyskanie 85% - 90 % punktów na teście końcowym udzielenie poprawnej odpowiedzi na 2 pytania otwarte
5,0uzyskanie powyżej 91% punktów na teście końcowym oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi na 3 pytania otwarte

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C25_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętność doboru optymalnej metody magazynowania energii, potrafi sformuować korzyści oraz niedogodności jej stosowania a także oszacować efektywność pracy magazynu energii.
2,0uzyskanie poniżej 60% punktów na kolokwium
3,0uzyskanie 61% - 70 % punktów na kolokwium
3,5uzyskanie 71% - 77 % punktów na kolokwium
4,0uzyskanie 78% - 84 % punktów na kolokwium
4,5uzyskanie 85% - 90 % punktów na kolokwium
5,0uzyskanie 91% i wiecej punktów na kolokwium

Literatura podstawowa

  1. Domański Roman, Magazynowanie Energii Cieplnej, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1990
  2. Czerwińska Anna, Akumulatory, baterie, ogniwa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2005
  3. Cieśliński J., Mikielewicz J, Niekonwencjonalne Urzadzenia i Systemy konwersji energii, Ossolineum, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, WNT, Warzszawa, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Działanie sytemów energetycznych i elektroenergetycznych, objaśnienie potrzeby magazynowania energii. Parametry magazynu energii.1
T-W-2Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem właściwej pojemności cieplnej substancji2
T-W-3Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem entalpii przemian fazowych substancji. Materiały PCM.2
T-W-4Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem reakcji chemicznych odwracalnych.1
T-W-5Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem reakcji chemicznych nieodwracalnych.1
T-W-6Paliwa wtórne. Wytwarzanie wodoru.2
T-W-7Magazynowanie energii mechanicznej.2
T-W-8Magazynowanie energii elektrycznej. Ogniwa galwaniczne, baterie i akumulatory.2
T-W-9Porównanie różnych metod magazynowania energii.1
T-W-10Zaliczenie wykładu1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Wykład multimedialny15
A-W-2Praca własna studenta10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C25_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wymienić aktualnie stosowane, będące na etapie badań i perspektywiczne metody magazynowania energii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W21Zna zasady racjonalnego użytkowania podstawowych urządzeń energetycznych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z powszechnie stosowanymi, nowymi i perspektywicznymi metodami magazynowania energii.
C-2Przedstawienie wad i zalet poszczególnych metod magazynwania energii, zakresu ich stosowalności.
Treści programoweT-W-2Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem właściwej pojemności cieplnej substancji
T-W-3Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem entalpii przemian fazowych substancji. Materiały PCM.
T-W-4Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem reakcji chemicznych odwracalnych.
T-W-5Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem reakcji chemicznych nieodwracalnych.
T-W-6Paliwa wtórne. Wytwarzanie wodoru.
T-W-7Magazynowanie energii mechanicznej.
T-W-1Działanie sytemów energetycznych i elektroenergetycznych, objaśnienie potrzeby magazynowania energii. Parametry magazynu energii.
T-W-8Magazynowanie energii elektrycznej. Ogniwa galwaniczne, baterie i akumulatory.
T-W-9Porównanie różnych metod magazynowania energii.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu w formie kolokwium końcowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0uzyskanie poniżej 60% punktów na teście końcowym oraz nie udzielenie odpowiedzi na żadne pytanie otwarte
3,0uzyskanie 61% - 70 % punktów na teście końcowym oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi na 1 pytania otwarte
3,5uzyskanie 71% - 77 % punktów na teście końcowym oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi na 1 pytania otwarte
4,0uzyskanie 78% - 84 % punktów na teście końcowym oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi na 2 pytania otwarte
4,5uzyskanie 85% - 90 % punktów na teście końcowym udzielenie poprawnej odpowiedzi na 2 pytania otwarte
5,0uzyskanie powyżej 91% punktów na teście końcowym oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi na 3 pytania otwarte
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C25_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętność doboru optymalnej metody magazynowania energii, potrafi sformuować korzyści oraz niedogodności jej stosowania a także oszacować efektywność pracy magazynu energii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
ENE_1A_U06Umie dobrać materiał konstrukcyjny i eksploatacyjny oraz techniki połączeń do warunków pracy urządzenia, układu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności doboru najbardziej adekwatnej metody magazynowania energii.
C-4Ukształtowanie umiejętności oszacowania podstawowych parametrow magazynu energii i jego efektywności pracy.
Treści programoweT-W-2Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem właściwej pojemności cieplnej substancji
T-W-3Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem entalpii przemian fazowych substancji. Materiały PCM.
T-W-4Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem reakcji chemicznych odwracalnych.
T-W-5Magazynowanie energii termicznej z wykorzystaniem reakcji chemicznych nieodwracalnych.
T-W-6Paliwa wtórne. Wytwarzanie wodoru.
T-W-7Magazynowanie energii mechanicznej.
T-W-1Działanie sytemów energetycznych i elektroenergetycznych, objaśnienie potrzeby magazynowania energii. Parametry magazynu energii.
T-W-8Magazynowanie energii elektrycznej. Ogniwa galwaniczne, baterie i akumulatory.
T-W-9Porównanie różnych metod magazynowania energii.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe, symulacja.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w formie sprawdzianu pisemnego końcowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0uzyskanie poniżej 60% punktów na kolokwium
3,0uzyskanie 61% - 70 % punktów na kolokwium
3,5uzyskanie 71% - 77 % punktów na kolokwium
4,0uzyskanie 78% - 84 % punktów na kolokwium
4,5uzyskanie 85% - 90 % punktów na kolokwium
5,0uzyskanie 91% i wiecej punktów na kolokwium