Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Kotły:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kotły
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,70,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,30,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Termodynamika, podstawy techniki cieplnej, wymiana ciepła.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Omówienie podstawowych zasad budowy i eksploatacji kotłów parowych i wodnych oraz wpływu parametrów konstrukcyjnych i termodynamicznych na efektywność zachodzących w nich procesów cieplnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów (bilans cieplny i sprawność kotła, określenie strat, obliczenia cieplne wybranych elementów i obiegów kotłów, inne).15
15
wykłady
T-W-1Pojęcia podstawowe, parametry kotłów, wymagania UDT. Czynniki robocze (woda, para wodna), wymagania. Paliwa kotłowe i spalanie. Bilans cieplny kotła. Typowe konstrukcje kotłów i ich podstawowe elementy. Kotły wodne i parowe. Kotły odzysknicowe. Podgrzewacze wody i powietrza. Przegrzewacze pary. Metody regulacji temperatury przegrzania. Paleniska. Odżużlanie i odpopielanie. Rodzaje i charakterystyka obiegów wodno-parowych. Armatura i aparatura pomiarowa. Podstawowe zagadnienia eksploatacyjne. Sprawności kotłów i sposoby jej podwyższania. Problemy ekologiczne.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Praca własna - przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.14
A-A-3konsultacje3
32
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Opracowanie zadanego problemu dotyczącego tematyki kotłów.15
A-W-3Praca własna - przygotowanie do egzaminu.17
A-W-4konsultacje5
67

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny; opis; objaśnienie.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Opracowanie i zaliczenie zadania kontrolnego. Egzamin końcowy - pisemny / ustny. Punktowy system oceny wiedzy i umiejętności.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych (prace kontrolne). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C19_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie omówić i scharakteryzować rodzaje i typy urządzeń kotłowych, opisać i omówić główne elementy konstrukcyjne, wyjaśnić zasadę działania. Powinien być w stanie zdefiniować podstawowe wielkości mające wpływ na pracę urządzeń, a także sporządzić bilans cieplny, określić straty i sprawność kotła, przeprowadzić proste obliczenia cieplno-przepływowe niektórych elementów i procesów.
ENE_1A_W07, ENE_1A_W17, ENE_1A_W27, ENE_1A_W28C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C19_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać i zastosować przekazaną mu wiedzę, a w szczególności umieć analizować i oceniać pracę urządzeń. Powinien umieć przeprowadzić niektóre proste obliczenia odnoszące się do instalacji kotłowej.
ENE_1A_U02, ENE_1A_U13, ENE_1A_U15, ENE_1A_U18C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C19_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość potrzeby poszerzania zdobytej wiedzy w dalszych etapach kształcenia oraz możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02, ENE_1A_K03C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C19_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie omówić i scharakteryzować rodzaje i typy urządzeń kotłowych, opisać i omówić główne elementy konstrukcyjne, wyjaśnić zasadę działania. Powinien być w stanie zdefiniować podstawowe wielkości mające wpływ na pracę urządzeń, a także sporządzić bilans cieplny, określić straty i sprawność kotła, przeprowadzić proste obliczenia cieplno-przepływowe niektórych elementów i procesów.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C19_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać i zastosować przekazaną mu wiedzę, a w szczególności umieć analizować i oceniać pracę urządzeń. Powinien umieć przeprowadzić niektóre proste obliczenia odnoszące się do instalacji kotłowej.
2,0
3,0Uzyskanie 60 % punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C19_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość potrzeby poszerzania zdobytej wiedzy w dalszych etapach kształcenia oraz możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% sumy punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia danej formy zajęć.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% sumy punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% sumy punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% sumy punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% sumy punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.

Literatura podstawowa

  1. Orłowski P., Dobrzański W., Szwarc E., Kotły parowe. Konstrukcja i obliczenia, WNT, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1979
  2. Kruczek St., Kotły, konstrukcja i obliczenia, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001
  3. Turschmid R., Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe, Arkady, Warszawa, 1988
  4. Mizielińska K., Olszak J., Parowe źródła ciepła, WNT, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Materiały udostępnione przez wykładowcę, x, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów (bilans cieplny i sprawność kotła, określenie strat, obliczenia cieplne wybranych elementów i obiegów kotłów, inne).15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia podstawowe, parametry kotłów, wymagania UDT. Czynniki robocze (woda, para wodna), wymagania. Paliwa kotłowe i spalanie. Bilans cieplny kotła. Typowe konstrukcje kotłów i ich podstawowe elementy. Kotły wodne i parowe. Kotły odzysknicowe. Podgrzewacze wody i powietrza. Przegrzewacze pary. Metody regulacji temperatury przegrzania. Paleniska. Odżużlanie i odpopielanie. Rodzaje i charakterystyka obiegów wodno-parowych. Armatura i aparatura pomiarowa. Podstawowe zagadnienia eksploatacyjne. Sprawności kotłów i sposoby jej podwyższania. Problemy ekologiczne.30
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Praca własna - przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.14
A-A-3konsultacje3
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Opracowanie zadanego problemu dotyczącego tematyki kotłów.15
A-W-3Praca własna - przygotowanie do egzaminu.17
A-W-4konsultacje5
67
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C19_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie omówić i scharakteryzować rodzaje i typy urządzeń kotłowych, opisać i omówić główne elementy konstrukcyjne, wyjaśnić zasadę działania. Powinien być w stanie zdefiniować podstawowe wielkości mające wpływ na pracę urządzeń, a także sporządzić bilans cieplny, określić straty i sprawność kotła, przeprowadzić proste obliczenia cieplno-przepływowe niektórych elementów i procesów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
ENE_1A_W27Zna aktualne kierunki rozwoju energetyki
ENE_1A_W28Zna technologie spalania
Cel przedmiotuC-1Omówienie podstawowych zasad budowy i eksploatacji kotłów parowych i wodnych oraz wpływu parametrów konstrukcyjnych i termodynamicznych na efektywność zachodzących w nich procesów cieplnych.
Treści programoweT-W-1Pojęcia podstawowe, parametry kotłów, wymagania UDT. Czynniki robocze (woda, para wodna), wymagania. Paliwa kotłowe i spalanie. Bilans cieplny kotła. Typowe konstrukcje kotłów i ich podstawowe elementy. Kotły wodne i parowe. Kotły odzysknicowe. Podgrzewacze wody i powietrza. Przegrzewacze pary. Metody regulacji temperatury przegrzania. Paleniska. Odżużlanie i odpopielanie. Rodzaje i charakterystyka obiegów wodno-parowych. Armatura i aparatura pomiarowa. Podstawowe zagadnienia eksploatacyjne. Sprawności kotłów i sposoby jej podwyższania. Problemy ekologiczne.
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów (bilans cieplny i sprawność kotła, określenie strat, obliczenia cieplne wybranych elementów i obiegów kotłów, inne).
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny; opis; objaśnienie.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Opracowanie i zaliczenie zadania kontrolnego. Egzamin końcowy - pisemny / ustny. Punktowy system oceny wiedzy i umiejętności.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych (prace kontrolne). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C19_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać i zastosować przekazaną mu wiedzę, a w szczególności umieć analizować i oceniać pracę urządzeń. Powinien umieć przeprowadzić niektóre proste obliczenia odnoszące się do instalacji kotłowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U02Umie rozwiązywać praktyczne zagadnienia inżynierskie, szczególnie energetyczne, opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne
ENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U15Umie obliczać emisję substancji wytwarzanych w procesach energetycznych
ENE_1A_U18Umie analizować wpływ wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną
Cel przedmiotuC-1Omówienie podstawowych zasad budowy i eksploatacji kotłów parowych i wodnych oraz wpływu parametrów konstrukcyjnych i termodynamicznych na efektywność zachodzących w nich procesów cieplnych.
Treści programoweT-W-1Pojęcia podstawowe, parametry kotłów, wymagania UDT. Czynniki robocze (woda, para wodna), wymagania. Paliwa kotłowe i spalanie. Bilans cieplny kotła. Typowe konstrukcje kotłów i ich podstawowe elementy. Kotły wodne i parowe. Kotły odzysknicowe. Podgrzewacze wody i powietrza. Przegrzewacze pary. Metody regulacji temperatury przegrzania. Paleniska. Odżużlanie i odpopielanie. Rodzaje i charakterystyka obiegów wodno-parowych. Armatura i aparatura pomiarowa. Podstawowe zagadnienia eksploatacyjne. Sprawności kotłów i sposoby jej podwyższania. Problemy ekologiczne.
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów (bilans cieplny i sprawność kotła, określenie strat, obliczenia cieplne wybranych elementów i obiegów kotłów, inne).
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny; opis; objaśnienie.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Opracowanie i zaliczenie zadania kontrolnego. Egzamin końcowy - pisemny / ustny. Punktowy system oceny wiedzy i umiejętności.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych (prace kontrolne). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Uzyskanie 60 % punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C19_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość potrzeby poszerzania zdobytej wiedzy w dalszych etapach kształcenia oraz możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Omówienie podstawowych zasad budowy i eksploatacji kotłów parowych i wodnych oraz wpływu parametrów konstrukcyjnych i termodynamicznych na efektywność zachodzących w nich procesów cieplnych.
Treści programoweT-W-1Pojęcia podstawowe, parametry kotłów, wymagania UDT. Czynniki robocze (woda, para wodna), wymagania. Paliwa kotłowe i spalanie. Bilans cieplny kotła. Typowe konstrukcje kotłów i ich podstawowe elementy. Kotły wodne i parowe. Kotły odzysknicowe. Podgrzewacze wody i powietrza. Przegrzewacze pary. Metody regulacji temperatury przegrzania. Paleniska. Odżużlanie i odpopielanie. Rodzaje i charakterystyka obiegów wodno-parowych. Armatura i aparatura pomiarowa. Podstawowe zagadnienia eksploatacyjne. Sprawności kotłów i sposoby jej podwyższania. Problemy ekologiczne.
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów (bilans cieplny i sprawność kotła, określenie strat, obliczenia cieplne wybranych elementów i obiegów kotłów, inne).
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny; opis; objaśnienie.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Opracowanie i zaliczenie zadania kontrolnego. Egzamin końcowy - pisemny / ustny. Punktowy system oceny wiedzy i umiejętności.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych (prace kontrolne). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% sumy punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia danej formy zajęć.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% sumy punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% sumy punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% sumy punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% sumy punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.