Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Fizyka (zajęcia uzupełniające):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka (zajęcia uzupełniające)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki Technicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Berczyński <Pawel.Berczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Jednostki podstawowych wielkości fizycznych w układzie SI.
W-2Dodawanie i odejmowanie wektorów oraz iloczyn wektora i liczby.
W-3Równanie liniowe i kwadratowe, funkcje trygonometryczne, wykładnicza i logarytmiczna.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie zasad statyki bryły sztywnej (równowagi bryły sztywnej w układzie mechanicznym).
C-2Opanowanie podstawowych pojęć kinematyki punktu materialnego.
C-3Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu postępowego.
C-4Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej.
C-5Nabycie umiejętności operowania na wielkościach mianowanych i przekształcania ich z układu jednostek CGS na układ SI.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Siła jako wielkość wektorowa, moment siły jako wektor. Cechy charakterystyczne siły. Twierdzenie o przesuwalności siły. Dodawanie sił przesuwalnych działających w tej samej płaszczyźnie.Warunki równowagi bryły sztywnej w jednorodnym polu grawitacyjnym Ziemi. Równowaga trwała, objętna i chwiejna. Pojęcie drogi i przesunięcia. Pojęcie prędkości średniej i chwilowej w ruchu postępowym.4
T-A-2Dynamika punktu materialnego: zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego, zasada zachowania pędu, ruch w obecności siły tarcia.4
T-A-3Zasada zachowania energii mechanicznej. Pojęcie pracy i mocy. Ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym: spadek swobodny, rzut poziomy, rzut ukośny.4
T-A-4Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia: siły bezwładności w nieinercjalnych układach odniesienia.3
T-A-5Ruch jednostajny po okręgu: siła dośrodkowa i siła odśrodkowa (w układzie nieinercjalnym). Ruch w polu siły centralnej: pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej.4
T-A-6Ruch obrotowy wokół ustalonej osi: moment siły, moment pędu, moment bezwładności. Twierdzenie Steinera.3
T-A-7Zasada zachowania momentu pędu oraz ruch po elipsie.3
T-A-8Podstawowe wielkości charakteryzujące pole elektryczne i magnetyczne.3
T-A-9Zastosowanie analizy wymiarowej do rozwiązywania zadań z mechaniki. Rachunki na fizycznych wielkościach mianowanych ze szczególnym uwzględnieniem układów CGS i SI.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Studiowanie literatury podstawowej15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia semestralnego8
A-A-4Zaliczenie przedmiotu2
55

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia audytoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżące sprawdzanie aktywności studentów w czasie zajęć (aprobata, ocena ciągła, obserwacja pracy w grupach).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne/ustne.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_U02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać i zrozumieć podstawy statyki, kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej.
ENE_1A_W30C-4, C-2, C-5, C-3, C-1T-A-2, T-A-1, T-A-6, T-A-3, T-A-5, T-A-7, T-A-4M-1S-1, S-2
ENE_1A_U02_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać wielkości wektorowe i skalarne występujące w zagadnieniach mechaniki i jednostki w jakich są wyrażane.
ENE_1A_W02, ENE_1A_W30C-4, C-2, C-5, C-3, C-1T-A-2, T-A-1, T-A-6, T-A-5M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_U02_U01
Umiejętność rozwiązywania zadań z podstaw mechaniki.
ENE_1A_U05C-4, C-2, C-5, C-3, C-1T-A-2, T-A-9, T-A-1, T-A-6, T-A-3, T-A-5, T-A-7, T-A-4M-1S-1, S-2
ENE_1A_U02_U02
Umiejętność przekształcania wielkości mechanicznych wyrażonych w jednostkach CGS do układu SI.
ENE_1A_U05C-4, C-2, C-5, C-3, C-1T-A-2, T-A-9, T-A-1, T-A-6, T-A-3, T-A-5, T-A-7, T-A-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_U02_K01
Student potrafi uczyć się samodzielnie, a także potrafi pracować w zespole. Student zna ograniczenia własnej wiedzy. Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się i systematycznej pracy.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K04C-4, C-2, C-5, C-3, C-1T-A-2, T-A-9, T-A-1, T-A-3M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_U02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać i zrozumieć podstawy statyki, kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej.
2,0Student nie potrafi wymienić zasad dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego i postępowego. Nie potrafi sformułować warunków równowagi bryły sztywnej w układzie mechanicznym. Nie wie czym jest tor ruch, układ odniesienia, oś obrotu.
3,0Student potrafi wymienić i omówić zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego i postępowego. Umie wskazać przykłady ilustrujące zasadę zachowania energii mechanicznej, zasadę zachowania pędu, zasadę zachowania momentu pędu.
3,5
4,0
4,5
5,0
ENE_1A_U02_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać wielkości wektorowe i skalarne występujące w zagadnieniach mechaniki i jednostki w jakich są wyrażane.
2,0Nie potrafi zdefiniować prędkości średniej, chwilowej, przyspieszenia, wektora położenia. Nie rozróżnia przesunięcia od drogi.
3,0Potrafi zdefiniować wielkości fizyczne takie jak prędkość średnia, chwilowa, przyspieszenie, wektor położenia,. pęd, momentu pędu, moment siły, moment bezwładności, praca, energia, moc. Zna zależności pomiędzy wyżej wymienionymi i potrafi je zapisać w postaci wzorów matematycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_U02_U01
Umiejętność rozwiązywania zadań z podstaw mechaniki.
2,0Nie potrafi rozwiązać zadań dotyczących ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego. Nie potrafi wyprowadzić wzoru na zasięg rzutu ukośnego. Nie potrafi obliczyć siły odśrodkowej w ruchu jednostajnym po okręgu. Nie potrafi składać wektorów sił. Nie potrafi obliczyć momentu siły jako iloczynu wektorowego. Nie potrafi obliczyć pracy wykonywanej przez stałą siłę.
3,0Potrafi rozwiązać zadania dotyczące ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego. Potrafi wyprowadzić wzór na zasięg rzutu ukośnego. Potrafi obliczyć siły bezwładności w układzie nieinercjalnym, takie jak np. siła odśrodkowa. Potrafi obliczyć moment siły jako iloczyn wektorowy. Potrafi posłużyć się zasadami zachowania pędu i energii mechanicznej do rozwiązywania zadań.
3,5
4,0
4,5
5,0
ENE_1A_U02_U02
Umiejętność przekształcania wielkości mechanicznych wyrażonych w jednostkach CGS do układu SI.
2,0Brak umiejętności przekształcania jednostek wielkości mechanicznych wyrażonych w układzie CGS do układu SI. Brak umiejętności posługiwania się podwielokrotnościami i wielokrotnościami takimi mili, mikro, kilo, mega.
3,0Sprawne przekształcanie jednostek wielkości mechanicznych wyrażonych w układzie CGS do układu SI.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jan Blinowski, Jarosław Trylski, Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie, PWN, Warszawa, 1983
  2. Marian Augustyn Herman, Podstawy fizyki: dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów, PWN, Warszawa, 2011
  3. Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski, Zbiór zadań z fizyki: dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2010
  4. Valentina Sergeevna Vol'kenštejn, Zbiór zadań z fizyki, PWN, Warszawa, 1974

Literatura dodatkowa

  1. Krzysztof Lichszteld, Irena Kruk, Wykłady z fizyki, Wydaw. Uczelniane PS, Szczecin, 2004
  2. Heather Lang, Fizyka, Helion, cop., Gliwice, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Siła jako wielkość wektorowa, moment siły jako wektor. Cechy charakterystyczne siły. Twierdzenie o przesuwalności siły. Dodawanie sił przesuwalnych działających w tej samej płaszczyźnie.Warunki równowagi bryły sztywnej w jednorodnym polu grawitacyjnym Ziemi. Równowaga trwała, objętna i chwiejna. Pojęcie drogi i przesunięcia. Pojęcie prędkości średniej i chwilowej w ruchu postępowym.4
T-A-2Dynamika punktu materialnego: zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego, zasada zachowania pędu, ruch w obecności siły tarcia.4
T-A-3Zasada zachowania energii mechanicznej. Pojęcie pracy i mocy. Ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym: spadek swobodny, rzut poziomy, rzut ukośny.4
T-A-4Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia: siły bezwładności w nieinercjalnych układach odniesienia.3
T-A-5Ruch jednostajny po okręgu: siła dośrodkowa i siła odśrodkowa (w układzie nieinercjalnym). Ruch w polu siły centralnej: pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej.4
T-A-6Ruch obrotowy wokół ustalonej osi: moment siły, moment pędu, moment bezwładności. Twierdzenie Steinera.3
T-A-7Zasada zachowania momentu pędu oraz ruch po elipsie.3
T-A-8Podstawowe wielkości charakteryzujące pole elektryczne i magnetyczne.3
T-A-9Zastosowanie analizy wymiarowej do rozwiązywania zadań z mechaniki. Rachunki na fizycznych wielkościach mianowanych ze szczególnym uwzględnieniem układów CGS i SI.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Studiowanie literatury podstawowej15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia semestralnego8
A-A-4Zaliczenie przedmiotu2
55
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_U02_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać i zrozumieć podstawy statyki, kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W30Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w energetyce
Cel przedmiotuC-4Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej.
C-2Opanowanie podstawowych pojęć kinematyki punktu materialnego.
C-5Nabycie umiejętności operowania na wielkościach mianowanych i przekształcania ich z układu jednostek CGS na układ SI.
C-3Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu postępowego.
C-1Opanowanie zasad statyki bryły sztywnej (równowagi bryły sztywnej w układzie mechanicznym).
Treści programoweT-A-2Dynamika punktu materialnego: zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego, zasada zachowania pędu, ruch w obecności siły tarcia.
T-A-1Siła jako wielkość wektorowa, moment siły jako wektor. Cechy charakterystyczne siły. Twierdzenie o przesuwalności siły. Dodawanie sił przesuwalnych działających w tej samej płaszczyźnie.Warunki równowagi bryły sztywnej w jednorodnym polu grawitacyjnym Ziemi. Równowaga trwała, objętna i chwiejna. Pojęcie drogi i przesunięcia. Pojęcie prędkości średniej i chwilowej w ruchu postępowym.
T-A-6Ruch obrotowy wokół ustalonej osi: moment siły, moment pędu, moment bezwładności. Twierdzenie Steinera.
T-A-3Zasada zachowania energii mechanicznej. Pojęcie pracy i mocy. Ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym: spadek swobodny, rzut poziomy, rzut ukośny.
T-A-5Ruch jednostajny po okręgu: siła dośrodkowa i siła odśrodkowa (w układzie nieinercjalnym). Ruch w polu siły centralnej: pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej.
T-A-7Zasada zachowania momentu pędu oraz ruch po elipsie.
T-A-4Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia: siły bezwładności w nieinercjalnych układach odniesienia.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżące sprawdzanie aktywności studentów w czasie zajęć (aprobata, ocena ciągła, obserwacja pracy w grupach).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne/ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić zasad dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego i postępowego. Nie potrafi sformułować warunków równowagi bryły sztywnej w układzie mechanicznym. Nie wie czym jest tor ruch, układ odniesienia, oś obrotu.
3,0Student potrafi wymienić i omówić zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego i postępowego. Umie wskazać przykłady ilustrujące zasadę zachowania energii mechanicznej, zasadę zachowania pędu, zasadę zachowania momentu pędu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_U02_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać wielkości wektorowe i skalarne występujące w zagadnieniach mechaniki i jednostki w jakich są wyrażane.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W02Ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
ENE_1A_W30Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w energetyce
Cel przedmiotuC-4Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej.
C-2Opanowanie podstawowych pojęć kinematyki punktu materialnego.
C-5Nabycie umiejętności operowania na wielkościach mianowanych i przekształcania ich z układu jednostek CGS na układ SI.
C-3Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu postępowego.
C-1Opanowanie zasad statyki bryły sztywnej (równowagi bryły sztywnej w układzie mechanicznym).
Treści programoweT-A-2Dynamika punktu materialnego: zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego, zasada zachowania pędu, ruch w obecności siły tarcia.
T-A-1Siła jako wielkość wektorowa, moment siły jako wektor. Cechy charakterystyczne siły. Twierdzenie o przesuwalności siły. Dodawanie sił przesuwalnych działających w tej samej płaszczyźnie.Warunki równowagi bryły sztywnej w jednorodnym polu grawitacyjnym Ziemi. Równowaga trwała, objętna i chwiejna. Pojęcie drogi i przesunięcia. Pojęcie prędkości średniej i chwilowej w ruchu postępowym.
T-A-6Ruch obrotowy wokół ustalonej osi: moment siły, moment pędu, moment bezwładności. Twierdzenie Steinera.
T-A-5Ruch jednostajny po okręgu: siła dośrodkowa i siła odśrodkowa (w układzie nieinercjalnym). Ruch w polu siły centralnej: pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżące sprawdzanie aktywności studentów w czasie zajęć (aprobata, ocena ciągła, obserwacja pracy w grupach).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne/ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zdefiniować prędkości średniej, chwilowej, przyspieszenia, wektora położenia. Nie rozróżnia przesunięcia od drogi.
3,0Potrafi zdefiniować wielkości fizyczne takie jak prędkość średnia, chwilowa, przyspieszenie, wektor położenia,. pęd, momentu pędu, moment siły, moment bezwładności, praca, energia, moc. Zna zależności pomiędzy wyżej wymienionymi i potrafi je zapisać w postaci wzorów matematycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_U02_U01Umiejętność rozwiązywania zadań z podstaw mechaniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U05Umie obliczyć i zaprojektować proste elementy i konstrukcje mechaniczne oraz proste instalacje hydrauliczne i pneumatyczne, szczególnie te stosowane w energetyce
Cel przedmiotuC-4Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej.
C-2Opanowanie podstawowych pojęć kinematyki punktu materialnego.
C-5Nabycie umiejętności operowania na wielkościach mianowanych i przekształcania ich z układu jednostek CGS na układ SI.
C-3Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu postępowego.
C-1Opanowanie zasad statyki bryły sztywnej (równowagi bryły sztywnej w układzie mechanicznym).
Treści programoweT-A-2Dynamika punktu materialnego: zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego, zasada zachowania pędu, ruch w obecności siły tarcia.
T-A-9Zastosowanie analizy wymiarowej do rozwiązywania zadań z mechaniki. Rachunki na fizycznych wielkościach mianowanych ze szczególnym uwzględnieniem układów CGS i SI.
T-A-1Siła jako wielkość wektorowa, moment siły jako wektor. Cechy charakterystyczne siły. Twierdzenie o przesuwalności siły. Dodawanie sił przesuwalnych działających w tej samej płaszczyźnie.Warunki równowagi bryły sztywnej w jednorodnym polu grawitacyjnym Ziemi. Równowaga trwała, objętna i chwiejna. Pojęcie drogi i przesunięcia. Pojęcie prędkości średniej i chwilowej w ruchu postępowym.
T-A-6Ruch obrotowy wokół ustalonej osi: moment siły, moment pędu, moment bezwładności. Twierdzenie Steinera.
T-A-3Zasada zachowania energii mechanicznej. Pojęcie pracy i mocy. Ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym: spadek swobodny, rzut poziomy, rzut ukośny.
T-A-5Ruch jednostajny po okręgu: siła dośrodkowa i siła odśrodkowa (w układzie nieinercjalnym). Ruch w polu siły centralnej: pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej.
T-A-7Zasada zachowania momentu pędu oraz ruch po elipsie.
T-A-4Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia: siły bezwładności w nieinercjalnych układach odniesienia.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżące sprawdzanie aktywności studentów w czasie zajęć (aprobata, ocena ciągła, obserwacja pracy w grupach).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne/ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi rozwiązać zadań dotyczących ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego. Nie potrafi wyprowadzić wzoru na zasięg rzutu ukośnego. Nie potrafi obliczyć siły odśrodkowej w ruchu jednostajnym po okręgu. Nie potrafi składać wektorów sił. Nie potrafi obliczyć momentu siły jako iloczynu wektorowego. Nie potrafi obliczyć pracy wykonywanej przez stałą siłę.
3,0Potrafi rozwiązać zadania dotyczące ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego. Potrafi wyprowadzić wzór na zasięg rzutu ukośnego. Potrafi obliczyć siły bezwładności w układzie nieinercjalnym, takie jak np. siła odśrodkowa. Potrafi obliczyć moment siły jako iloczyn wektorowy. Potrafi posłużyć się zasadami zachowania pędu i energii mechanicznej do rozwiązywania zadań.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_U02_U02Umiejętność przekształcania wielkości mechanicznych wyrażonych w jednostkach CGS do układu SI.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U05Umie obliczyć i zaprojektować proste elementy i konstrukcje mechaniczne oraz proste instalacje hydrauliczne i pneumatyczne, szczególnie te stosowane w energetyce
Cel przedmiotuC-4Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej.
C-2Opanowanie podstawowych pojęć kinematyki punktu materialnego.
C-5Nabycie umiejętności operowania na wielkościach mianowanych i przekształcania ich z układu jednostek CGS na układ SI.
C-3Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu postępowego.
C-1Opanowanie zasad statyki bryły sztywnej (równowagi bryły sztywnej w układzie mechanicznym).
Treści programoweT-A-2Dynamika punktu materialnego: zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego, zasada zachowania pędu, ruch w obecności siły tarcia.
T-A-9Zastosowanie analizy wymiarowej do rozwiązywania zadań z mechaniki. Rachunki na fizycznych wielkościach mianowanych ze szczególnym uwzględnieniem układów CGS i SI.
T-A-1Siła jako wielkość wektorowa, moment siły jako wektor. Cechy charakterystyczne siły. Twierdzenie o przesuwalności siły. Dodawanie sił przesuwalnych działających w tej samej płaszczyźnie.Warunki równowagi bryły sztywnej w jednorodnym polu grawitacyjnym Ziemi. Równowaga trwała, objętna i chwiejna. Pojęcie drogi i przesunięcia. Pojęcie prędkości średniej i chwilowej w ruchu postępowym.
T-A-6Ruch obrotowy wokół ustalonej osi: moment siły, moment pędu, moment bezwładności. Twierdzenie Steinera.
T-A-3Zasada zachowania energii mechanicznej. Pojęcie pracy i mocy. Ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym: spadek swobodny, rzut poziomy, rzut ukośny.
T-A-5Ruch jednostajny po okręgu: siła dośrodkowa i siła odśrodkowa (w układzie nieinercjalnym). Ruch w polu siły centralnej: pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej.
T-A-7Zasada zachowania momentu pędu oraz ruch po elipsie.
T-A-4Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia: siły bezwładności w nieinercjalnych układach odniesienia.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżące sprawdzanie aktywności studentów w czasie zajęć (aprobata, ocena ciągła, obserwacja pracy w grupach).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne/ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak umiejętności przekształcania jednostek wielkości mechanicznych wyrażonych w układzie CGS do układu SI. Brak umiejętności posługiwania się podwielokrotnościami i wielokrotnościami takimi mili, mikro, kilo, mega.
3,0Sprawne przekształcanie jednostek wielkości mechanicznych wyrażonych w układzie CGS do układu SI.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_U02_K01Student potrafi uczyć się samodzielnie, a także potrafi pracować w zespole. Student zna ograniczenia własnej wiedzy. Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się i systematycznej pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
Cel przedmiotuC-4Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej.
C-2Opanowanie podstawowych pojęć kinematyki punktu materialnego.
C-5Nabycie umiejętności operowania na wielkościach mianowanych i przekształcania ich z układu jednostek CGS na układ SI.
C-3Zrozumienie zasad dynamiki Newtona dla ruchu postępowego.
C-1Opanowanie zasad statyki bryły sztywnej (równowagi bryły sztywnej w układzie mechanicznym).
Treści programoweT-A-2Dynamika punktu materialnego: zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego, zasada zachowania pędu, ruch w obecności siły tarcia.
T-A-9Zastosowanie analizy wymiarowej do rozwiązywania zadań z mechaniki. Rachunki na fizycznych wielkościach mianowanych ze szczególnym uwzględnieniem układów CGS i SI.
T-A-1Siła jako wielkość wektorowa, moment siły jako wektor. Cechy charakterystyczne siły. Twierdzenie o przesuwalności siły. Dodawanie sił przesuwalnych działających w tej samej płaszczyźnie.Warunki równowagi bryły sztywnej w jednorodnym polu grawitacyjnym Ziemi. Równowaga trwała, objętna i chwiejna. Pojęcie drogi i przesunięcia. Pojęcie prędkości średniej i chwilowej w ruchu postępowym.
T-A-3Zasada zachowania energii mechanicznej. Pojęcie pracy i mocy. Ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym: spadek swobodny, rzut poziomy, rzut ukośny.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżące sprawdzanie aktywności studentów w czasie zajęć (aprobata, ocena ciągła, obserwacja pracy w grupach).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne/ustne.