Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Transport (S2)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
TR_2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów matematyki, niezbędną do opisu problemów transportowych
TR_2A_W02ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów fizyki, obejmującą mechanikę stosowaną, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań oraz rozumienia zjawisk i procesów z obszaru transportu
TR_2A_W03ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania, budowy i zastosowania maszyn, urządzeń, instalacji i innych rozwiązań technicznych oraz obiektów i systemów stosowanych w transporcie
TR_2A_W04ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z eksploatacji maszyn i urządzeń oraz obiektów i systemów technicznych stosowanych w transporcie, jak również rozumie wpływ ich eksploatacji na cykl życia
TR_2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla transportu oraz kierunków pokrewnych
TR_2A_W06ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą handlu zagranicznego i polityki transportowej, w tym zna ich narzędzia, kierunki, uwarunkowania i regulacje
TR_2A_W07ma szczegółową wiedzę dotyczącą procesów i usług logistycznych, zna i rozumie zasady projektowania sieci logistycznych i zarządzania łańcuchami dostaw
TR_2A_W08ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą organizacji i realizacji procesów transportowych, w tym ich modelowania
TR_2A_W09ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zarządzania w transporcie, w tym zarządzania jakością
TR_2A_W10ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, środowiskowych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
TR_2A_W11ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą problemów niezawodności i bezpieczeństwa maszyn, obiektów i systemów technicznych w transporcie
TR_2A_W12zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
TR_2A_W13ma uporządkowaną wiedzę z wybranych obszarów ładunkoznawstwa, w tym zna właściwości ładunków, techniki ich składowania i transportu
TR_2A_W14ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwej organizacji pracy badawczej lub projektowej