Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Transport (S2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
TR_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie transportu; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
TR_2A_U02posługuje się językiem angielskim (lub innym współczesnym językiem międzynarodowym) w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych oraz instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych, not aplikacyjnych, streszczeń i opisów literaturowych urządzeń i instalacji technicznych oraz podobnych dokumentów
TR_2A_U03potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, przekazując informacje techniczne dotyczące transportu w sposób zrozumiały, zarówno dla osób ze środowiska zawodowego, jak i spoza niego
TR_2A_U04potrafi przygotować w języku polskim udokumentowane opracowanie problemów z dziedziny nauk technicznych i dyscyplin naukowych właściwych dla transportu oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, przedstawiające opracowanie własnych badań naukowych
TR_2A_U05potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu transportu
TR_2A_U06ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych oraz poznawania innowacyjnych technik i technologii transportowych
TR_2A_U07ma umiejętności językowe w zakresie obszaru nauk technicznych i dyscyplin naukowych właściwych dla transportu, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
TR_2A_U08potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
TR_2A_U09potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
TR_2A_U10potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne, jak również formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i badawczymi
TR_2A_U11potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, integrować wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla transportu oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
TR_2A_U12umie oszacować czas niezbędny dla zrealizowania zadania i potrafi opracować harmonogram zapewniający dotrzymanie terminów i zrealizować go
TR_2A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z transportem istniejące rozwiązania techniczne: urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
TR_2A_U14potrafi wykorzystywać rachunek ekonomiczny w transporcie, potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej i oszacować efekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich
TR_2A_U15potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla transportu, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
TR_2A_U16potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla transportu, oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia dostrzegając ich ograniczenia
TR_2A_U17potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować oraz zrealizować, co najmniej w części, złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla transportu
TR_2A_U18rozumie podstawy prawne i potrafi dokonać wstępnej oceny uwarunkowań prawnych zadań z zakresu działalności inżynierskiej
TR_2A_U19stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku przemysłowym
TR_2A_U20potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, potrafi dokonać oceny możliwości ochrony własności intelektualnej
TR_2A_U21potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć nauki i techniki do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie transportu
TR_2A_U22potrafi zaproponować możliwości ulepszenia lub modyfikacji istniejących rozwiązań technicznych urządzeń, obiektów, systemów i procesów transportowych