Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
GP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
GP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu GP
GP_1A_W04ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu GP
GP_1A_W05ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych lokalnych, regionalnych, krajowych, rozumie relacje między biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska
GP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
GP_1A_W07ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
GP_1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
GP_1A_W09zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu układów urbanistycznych i ruralistycznych, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i polityczne
GP_1A_W10zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego przestrzeni i metody stosowane w procesie tej ochrony; zna i identyfikuje przyczyny degradacji środowiska kulturowego oraz zasady i sposoby jego zapobiegania
GP_1A_W11zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych
GP_1A_W12ma wiedzę na temat zasad kształtowania zespołów urbanistycznych, zna oraz identyfikuje uwarunkowania i czynniki, które mają wpływ na kształtowanie postaci miasta i wsi
GP_1A_W13zna metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia, także przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych
GP_1A_W14ma wiedzę na temat zasad opracowania i warunków wdrożenia modeli poprawy jakości życia w mieście, oceny ich skuteczności i weryfikacji
GP_1A_W15zna współczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie, zna zasady projektowania obiektów budowlanych i inżynierskich
GP_1A_W16zna procedury związane z procesem planistycznym, w tym realizacją planów miejscowych i zna ich powiązania z innymi dyscyplinami nauki
GP_1A_W17ma podstawową wiedzę o rodzajach struktur osadniczych oraz powiązaniach i zależnościach zachodzących między nimi w skali krajowej i międzynarodowej.
GP_1A_W18ma podstawową wiedzę o relacjach i więziach społecznych oraz zna rządzące nimi prawidłowości w odniesieniu do różnych warunków środowiskowych, zna metody i narzędzia wykorzystywane w przeprowadzaniu badań społecznych i ich zastosowanie w gospodarce przestrzennej, w szczególności zachowań i potrzeb przestrzennych człowieka
GP_1A_W19ma wiedzę na temat zasad i metod kształtowania i lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej w skali lokalnej i krajowej, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, rozumie złożoność i zależności funkcjonowania poszczególnych struktur
GP_1A_W20zna i identyfikuje zależności pomiędzy cechami przestrzennymi a czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem poszczególnych jego wymiarów, zna wybrane formy i kierunki przystosowań organizmów do środowiska, zna zróżnicowanie podstawowych jednostek roślinności i ich znaczenie bioidykacyjne