Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabus przedmiotu Metody regulacji wzrostu drzew:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody regulacji wzrostu drzew
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu sadownictwa i botaniki roślin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu regulacji wzrostu drzew.
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania roślin sadowniczych.
C-3Przekazanie wiedzy na temat stosowanych podkładek.
C-4Przekazanie wiedzy na temat zależności pomiędzy podkładką a wielkością rośliny.
C-5Przekazanie wiedzy dotyczącej jakości materiału szkółkarskiego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozmnażanie drzew metodą wegetatywną i generatywną- sposoby, terminy i cele.3
T-A-2Sposoby ograniczania wzrostu drzew (fizologiczne i chemiczne)3
T-A-3Formowanie drzew- cięcie i przyginanie pędów.3
T-A-4Zastosowanie roślin sadowniczych w zadrzewianiu terenów zieleni (parki, ogrody działki, itp.)3
T-A-5Wymagania siedliskowe związane ze stosowanymi metodami regulacji wzrostu drzew.3
15
wykłady
T-W-1Róznica między rozmnażaniem wegetatywnym a generatywnym- wpływ na wielkość roślin.3
T-W-2Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych i wegetatywnych-znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.3
T-W-3Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.3
T-W-4Rozmnażanie drzew metodą wegetatywną.3
T-W-5Wpływ podkładki i sposobu uszlachetniania na wielkość drzew.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wykładów15
A-W-3konsultacje15
A-W-4studiowanie fachowej literatury15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (Wykłady informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Samodzielna lub zespołowa praca – wykonanie okulizacji i szczepienia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
S-3Ocena formująca: dyskusja

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O03.3_W01
Posiada wiedzę na temat możliwości regulacji wzrostu drzew za pomocą podkładek
AK_1A_W21, AK_1A_W12, AK_1A_W17R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, T1A_W02, T1A_W06InzA_W01C-1, C-3, C-4T-W-5, T-W-1, T-A-5, T-A-2, T-A-3M-1S-1
AK_1A_O03.3_W02
Ma wiedzę na temat rozmnażania roślin sadowniczych.
AK_1A_W21R1A_W06C-2T-W-2, T-W-4, T-A-1M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O03.3_U01
Wykorzystuje umiejętnie znajomość doboru drzew.
AK_1A_U12, AK_1A_U13R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, T1A_U09, T1A_U11InzA_U02C-1T-A-2, T-A-3M-1S-2
AK_1A_O03.3_U02
Wykorzystuje znajomość metod rozmnażania roślin w praktyce.
AK_1A_U13R1A_U04, R1A_U05C-2, C-4T-W-1, T-W-4, T-A-1M-2S-1
AK_1A_O03.3_U03
Umie ograniczyć wzrost drzew.
AK_1A_U13R1A_U04, R1A_U05C-1, C-3, C-4T-A-5, T-A-4, T-A-2, T-A-3M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O03.3_K01
Świadomie ocenia metody regulacji wzrostu drzew dla poszczególnych grup roślin.
AK_1A_K09R1A_K03, R1A_K06, T1A_K02InzA_K01C-2, C-3T-W-1, T-W-4, T-A-1M-1S-1
AK_1A_O03.3_K02
Jest zorientowany w aktualnych normach branżowych.
AK_1A_K12A1_K01, R1A_K01, R1A_K07, T1A_K01C-5T-A-5, T-A-4M-2S-3
AK_1A_O03.3_K03
Potrafi zorganizować pracę w zespole.
AK_1A_K12A1_K01, R1A_K01, R1A_K07, T1A_K01C-5T-A-4, T-A-3M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O03.3_W01
Posiada wiedzę na temat możliwości regulacji wzrostu drzew za pomocą podkładek
2,0
3,0student opanował wiedzę na poziomie podstawowym na temat regulacji wzrostu drzew
3,5
4,0
4,5
5,0
AK_1A_O03.3_W02
Ma wiedzę na temat rozmnażania roślin sadowniczych.
2,0
3,0student w stopniu podstawowym jest w stanie wymienić metody rozmnażania roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O03.3_U01
Wykorzystuje umiejętnie znajomość doboru drzew.
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność doboru drzew
3,5
4,0
4,5
5,0
AK_1A_O03.3_U02
Wykorzystuje znajomość metod rozmnażania roślin w praktyce.
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność rozmnażania roślin w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0
AK_1A_O03.3_U03
Umie ograniczyć wzrost drzew.
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O03.3_K01
Świadomie ocenia metody regulacji wzrostu drzew dla poszczególnych grup roślin.
2,0
3,0student ma podstawową świadomość oceny metod rozmnażania poszczególnych grup roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
AK_1A_O03.3_K02
Jest zorientowany w aktualnych normach branżowych.
2,0
3,0student jest zorientowany w stopniu podstawowym w aktualnych normach branżowych
3,5
4,0
4,5
5,0
AK_1A_O03.3_K03
Potrafi zorganizować pracę w zespole.
2,0
3,0student stara się pracować w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Czynczyk A., Szkółkarstwo Sadownicze, PWRiL, Warszawa, 1998
  2. Rejman A., Szkółkarstwo roslin sadowniczych, PWRiL, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Dwumisięcznik, Szkółkarstwo, Plantpress, Kraków

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozmnażanie drzew metodą wegetatywną i generatywną- sposoby, terminy i cele.3
T-A-2Sposoby ograniczania wzrostu drzew (fizologiczne i chemiczne)3
T-A-3Formowanie drzew- cięcie i przyginanie pędów.3
T-A-4Zastosowanie roślin sadowniczych w zadrzewianiu terenów zieleni (parki, ogrody działki, itp.)3
T-A-5Wymagania siedliskowe związane ze stosowanymi metodami regulacji wzrostu drzew.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Róznica między rozmnażaniem wegetatywnym a generatywnym- wpływ na wielkość roślin.3
T-W-2Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych i wegetatywnych-znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.3
T-W-3Podkładki generatywne i wegetatywne stosowane w sadownictwie.3
T-W-4Rozmnażanie drzew metodą wegetatywną.3
T-W-5Wpływ podkładki i sposobu uszlachetniania na wielkość drzew.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wykładów15
A-W-3konsultacje15
A-W-4studiowanie fachowej literatury15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.3_W01Posiada wiedzę na temat możliwości regulacji wzrostu drzew za pomocą podkładek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W21ma elementarną wiedzę w zakresie uprawy i ochrony roślin
AK_1A_W12posiada znajomość podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem i jego ochroną
AK_1A_W17zna urządzenia techniczne stosowane w wykonawstwie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu regulacji wzrostu drzew.
C-3Przekazanie wiedzy na temat stosowanych podkładek.
C-4Przekazanie wiedzy na temat zależności pomiędzy podkładką a wielkością rośliny.
Treści programoweT-W-5Wpływ podkładki i sposobu uszlachetniania na wielkość drzew.
T-W-1Róznica między rozmnażaniem wegetatywnym a generatywnym- wpływ na wielkość roślin.
T-A-5Wymagania siedliskowe związane ze stosowanymi metodami regulacji wzrostu drzew.
T-A-2Sposoby ograniczania wzrostu drzew (fizologiczne i chemiczne)
T-A-3Formowanie drzew- cięcie i przyginanie pędów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (Wykłady informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował wiedzę na poziomie podstawowym na temat regulacji wzrostu drzew
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.3_W02Ma wiedzę na temat rozmnażania roślin sadowniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W21ma elementarną wiedzę w zakresie uprawy i ochrony roślin
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania roślin sadowniczych.
Treści programoweT-W-2Produkcja sadowniczych podkładek generatywnych i wegetatywnych-znaczenie w produkcji, terminy pobierania nasion, obróbka nasion, wysiew, wymagania klimatyczne i glebowe.
T-W-4Rozmnażanie drzew metodą wegetatywną.
T-A-1Rozmnażanie drzew metodą wegetatywną i generatywną- sposoby, terminy i cele.
Metody nauczaniaM-2Samodzielna lub zespołowa praca – wykonanie okulizacji i szczepienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym jest w stanie wymienić metody rozmnażania roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.3_U01Wykorzystuje umiejętnie znajomość doboru drzew.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U12wybiera i stosuje odpowiednie urządzenia techniczne do wykonania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_U13potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, wymagań i pielęgnacji roślin do różnych obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu regulacji wzrostu drzew.
Treści programoweT-A-2Sposoby ograniczania wzrostu drzew (fizologiczne i chemiczne)
T-A-3Formowanie drzew- cięcie i przyginanie pędów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (Wykłady informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność doboru drzew
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.3_U02Wykorzystuje znajomość metod rozmnażania roślin w praktyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U13potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, wymagań i pielęgnacji roślin do różnych obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania roślin sadowniczych.
C-4Przekazanie wiedzy na temat zależności pomiędzy podkładką a wielkością rośliny.
Treści programoweT-W-1Róznica między rozmnażaniem wegetatywnym a generatywnym- wpływ na wielkość roślin.
T-W-4Rozmnażanie drzew metodą wegetatywną.
T-A-1Rozmnażanie drzew metodą wegetatywną i generatywną- sposoby, terminy i cele.
Metody nauczaniaM-2Samodzielna lub zespołowa praca – wykonanie okulizacji i szczepienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność rozmnażania roślin w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.3_U03Umie ograniczyć wzrost drzew.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U13potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, wymagań i pielęgnacji roślin do różnych obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu regulacji wzrostu drzew.
C-3Przekazanie wiedzy na temat stosowanych podkładek.
C-4Przekazanie wiedzy na temat zależności pomiędzy podkładką a wielkością rośliny.
Treści programoweT-A-5Wymagania siedliskowe związane ze stosowanymi metodami regulacji wzrostu drzew.
T-A-4Zastosowanie roślin sadowniczych w zadrzewianiu terenów zieleni (parki, ogrody działki, itp.)
T-A-2Sposoby ograniczania wzrostu drzew (fizologiczne i chemiczne)
T-A-3Formowanie drzew- cięcie i przyginanie pędów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (Wykłady informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.3_K01Świadomie ocenia metody regulacji wzrostu drzew dla poszczególnych grup roślin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K09ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania roślin sadowniczych.
C-3Przekazanie wiedzy na temat stosowanych podkładek.
Treści programoweT-W-1Róznica między rozmnażaniem wegetatywnym a generatywnym- wpływ na wielkość roślin.
T-W-4Rozmnażanie drzew metodą wegetatywną.
T-A-1Rozmnażanie drzew metodą wegetatywną i generatywną- sposoby, terminy i cele.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (Wykłady informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową świadomość oceny metod rozmnażania poszczególnych grup roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.3_K02Jest zorientowany w aktualnych normach branżowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K12ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-5Przekazanie wiedzy dotyczącej jakości materiału szkółkarskiego.
Treści programoweT-A-5Wymagania siedliskowe związane ze stosowanymi metodami regulacji wzrostu drzew.
T-A-4Zastosowanie roślin sadowniczych w zadrzewianiu terenów zieleni (parki, ogrody działki, itp.)
Metody nauczaniaM-2Samodzielna lub zespołowa praca – wykonanie okulizacji i szczepienia
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: dyskusja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest zorientowany w stopniu podstawowym w aktualnych normach branżowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.3_K03Potrafi zorganizować pracę w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K12ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-5Przekazanie wiedzy dotyczącej jakości materiału szkółkarskiego.
Treści programoweT-A-4Zastosowanie roślin sadowniczych w zadrzewianiu terenów zieleni (parki, ogrody działki, itp.)
T-A-3Formowanie drzew- cięcie i przyginanie pędów.
Metody nauczaniaM-2Samodzielna lub zespołowa praca – wykonanie okulizacji i szczepienia
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: dyskusja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student stara się pracować w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0