Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
AK_1A_W01ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej, a także fizyki i chemii przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni
AK_1A_W02opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
AK_1A_W03zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia
AK_1A_W04zna podstawowe materiały budowlane oraz ich zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu
AK_1A_W05opisuje podstawowe sposoby badania gleb oraz ich systematykę
AK_1A_W06zna podstawowe zasady projektowania obiektów budowlanych
AK_1A_W07zna w zakresie podstawowym współczesne technologie i tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_W08zna systematykę i nomenklaturę roślin
AK_1A_W09charakteryzuje rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów zieleni
AK_1A_W10posiada podstawową wiedze w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego
AK_1A_W11zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
AK_1A_W12posiada znajomość podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem i jego ochroną
AK_1A_W13ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu architekta krajobrazu, w tym: przepisów prawnych, zasad sporządzania dokumentacji projektowej a w wykonawstwie podstawowych zasad bhp
AK_1A_W14zna metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektów obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_W15zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów
AK_1A_W16zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
AK_1A_W17zna urządzenia techniczne stosowane w wykonawstwie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_W18zna procedury związane z procesem projektowym i realizacją obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_W19zna podstawowe zasady sporządzania kosztorysów w zakresie obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_W20zna i identyfikuje przyczyny degradacji środowiska oraz zasady i sposoby jego zapobiegania
AK_1A_W21ma elementarną wiedzę w zakresie uprawy i ochrony roślin
AK_1A_W22zna zasady inwentaryzacji zieleni
AK_1A_W23zna podstawy ekonomii i działania mechanizmu rynkowego oraz podstawy zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej