Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
AK_1A_U01wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
AK_1A_U02wykonuje przestrzenne wizualizacje idei i projektów z wykorzystaniem zasad geometrii wykreślnej i technik komputerowych
AK_1A_U03dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
AK_1A_U04wykorzystuje powszechnie znane narzędzia i metody do sporządzania i prezentacji projektów
AK_1A_U05praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
AK_1A_U06stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów
AK_1A_U07sporządza uproszczoną dokumentację projektową zgodnie z wymogami formalnymi i przedstawia ją w formie rysunkowej i opisowej
AK_1A_U08pozyskuje podstawowe informacje właściwe do zadania projektowego z różnych źródeł
AK_1A_U09analizuje uwarunkowania sytuacyjne przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w obszarze architektury krajobrazów
AK_1A_U10praktycznie określa potrzeby i wytyczne w zakresie prac projektowych i wykonawczych różnych branż przy obiektach architektury krajobrazu
AK_1A_U11potrafi przy użyciu podstawowych metod badawczych uzyskać różnorodne dane o terenie
AK_1A_U12wybiera i stosuje odpowiednie urządzenia techniczne do wykonania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_U13potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, wymagań i pielęgnacji roślin do różnych obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_U14rozpoznaje i charakteryzuje zbiorowiska roślinne i ich siedliska
AK_1A_U15potrafi wykonać inwentaryzację szaty roślinnej
AK_1A_U16rozpoznaje, w stopniu podstawowym, charakterystyczne dla różnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne oraz ich komponenty
AK_1A_U17ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego składowych
AK_1A_U18umie stosować prawo w praktyce inżynierskiej w zakresie projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_U19ma umiejętność w stopniu podstawowym sporządzania kosztorysów do obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_U20praktycznie stosuje zasady uprawy oraz ochrony roślin
AK_1A_U21posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
AK_1A_U22posiada umiejętnosć sporządzenia wstępnej analizy ekonomicznej oraz zarządzania jednostkami zajmującymi się obiektami architektury krajobrazu