Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Efekty kształcenia:

KODKompetencje społeczne
AK_1A_K01jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i ich kompozycji
AK_1A_K02jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
AK_1A_K03ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem
AK_1A_K04ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci
AK_1A_K05rozumie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych
AK_1A_K06wykorzystuje znajomość procesu kształtowana się sztuki ogrodowej i jego podłoża w budowaniu własnej postawy twórczej
AK_1A_K07rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
AK_1A_K08ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony
AK_1A_K09ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
AK_1A_K10ma świadomość funkcjonowania ograniczeń formalno-prawnych i odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
AK_1A_K11jest przygotowany do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
AK_1A_K12ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
AK_1A_K13ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej