Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabus przedmiotu Warzywa i przyprawy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Warzywa i przyprawy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw biologii roślin, fizjologii i chemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze znaczeniem roślin przyprawowych i warzywnych w diecie człowieka.
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami surowców przyprawowych, związkami biologicznie czynnymi i ich wpływem na organizm człowieka, rodzajami surowców ziół i sposobem ich wykorzystania.
C-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania ogrodu zielarsko-warzywnego.
C-4Wpojenie nawyku korzystania z ziół przyprawowych i warzyw w celu poprawy jakości życia i dbałości o zdrowie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Biologia, właściwości lecznicze i przyprawowe gatunków ziół przyprawowych, ich miejsce w ogrodzie warzywno-zielarskim.6
T-A-2Biologia, wartość biologiczna, dobór odmian warzyw przyprawowych do ogrodu warzywno-zielarskiego.4
T-A-3Projektowanie ogrodu warzywno-zielarskiego.5
15
wykłady
T-W-1Znaczenie i wartość biologiczna warzyw i ziół w diecie człowieka. Podstawowe związki biologicznie czynne w surowcach, sposób wykorzystania.2
T-W-2Ogólne zasady, uprawy warzyw i roślin przyprawowych, dobór stanowiska pod uprawę.2
T-W-3Warzywa w ogrodzie warzywno-zielarskim, dobór gatunków.2
T-W-4Rodzaje ogrodów warzywno-zielarskich, zasady projektowania.3
T-W-5Sposoby wykorzystania ziół przyprawowych.2
T-W-6Zioła w ogrodzie ozdobnym, kwiaty jadalne, zioła w kosmetyce.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Konsultacje związane z tematyką ćwiczeń.5
A-A-3Praca nad projektem.10
30
wykłady
A-W-1Konsultacje15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu.15
A-W-4uczestnictwo w zajęciach15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (materiał roślinny - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, projekt)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: Ocena projektu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O03.1_W01
Student ma wiedzę odnośnie roli, znaczenia i wartości biologicznej roślin ziół przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, surowców zielarskich, związków biologicznie czynnych zawartych w surowcach przyprawowych i przyprawach warzywnych, ich sposobu wykorzystania.
AK_1A_W12R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07, T1A_W02C-1, C-2T-W-1, T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3S-1
AK_1A_O03.1_W02
Student zna ogólne zasady uprawy roślin przyprawowych i przypraw warzywnych, doboru stanowiska pod uprawę, projektowania ogrodu warzywno-zielarskiego.
AK_1A_W21, AK_1A_W17R1A_W05, R1A_W06, T1A_W06InzA_W01C-3, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
AK_1A_O03.1_W03
Student ma wiedzę na temat biologii, właściwości leczniczych i przyprawowych podstawowych ziół i warzyw mających znaczenie przyprawowe.
AK_1A_W08R1A_W05C-1, C-4T-W-1, T-W-5, T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O03.1_U01
Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w celu określenia stanowiska uprawy i doboru roślin w ogrodzie użytkowym zielarsko-warzywnym.
AK_1A_U13R1A_U04, R1A_U05C-3T-W-2, T-W-4, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
AK_1A_O03.1_U02
Student potrafi zaprojektować ogród warzywno-zielarski.
AK_1A_U12, AK_1A_U13R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, T1A_U09, T1A_U11InzA_U02C-3T-A-3M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O03.1_K01
Student wykazuje kreatywność i aktywność w tworzeniu koncepcji projektu, jest zdolny do pracy w zespole, ma świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w celu osiągnięcia poziomu zawodowego pozwalającego na właściwą komunikację z klientem..
AK_1A_K09, AK_1A_K12A1_K01, R1A_K01, R1A_K03, R1A_K06, R1A_K07, T1A_K01, T1A_K02InzA_K01C-1, C-4T-A-3M-2, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O03.1_W01
Student ma wiedzę odnośnie roli, znaczenia i wartości biologicznej roślin ziół przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, surowców zielarskich, związków biologicznie czynnych zawartych w surowcach przyprawowych i przyprawach warzywnych, ich sposobu wykorzystania.
2,0Student nie opanował wymaganej wiedzy w stopniu zadowalającym.
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia roślin przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, wymienia podstawowe surowce i związki biologicznie czynne w nich zawarte i wskazuje sposób ich wykorzystania.
3,5Student prawidłowo określa rolę i znaczenie roślin przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, wymienia i prawidłowo nazywa większość surowców i związków biologicznie czynnych w nich zawartych, wskazuje sposoby wykorzystania tych surowców.
4,0Student jest dobrze zorientowany odnośnie roli i znaczenia roślin przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, wymienia i nazywa omawiane surowce i związki biologicznie czynne w nich zawarte, wskazuje spozoby wykorzystania większości omawianych gatunków i surowców.
4,5Student jest bardzo dobrze zorientowany odnośnie roli i znaczenia roślin przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, wymienia i nazywa wszystkie omawiane surowce i związki biologicznie czynne w nich zawarte, wskazuje sposoby wykorzystania omawianych gatunków i surowców.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę, w oparciu o dodatkową literaturę, odnośnie roli i znaczenia roślin przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, zna bardzo dobrze surowce i związki biologicznie czynne zawarte w surowcach, wskazuje sposoby wykorzystania omawianych gatunków, jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu.
AK_1A_O03.1_W02
Student zna ogólne zasady uprawy roślin przyprawowych i przypraw warzywnych, doboru stanowiska pod uprawę, projektowania ogrodu warzywno-zielarskiego.
2,0Student nie opanował wymaganej wiedzy w stopniu zadowalającym.
3,0Student zna zasady uprawy niektórych omawianych roślin i podstawowe zasady projektowania ogrodu wzrzywno-zielarskiego.
3,5Student zna zasady uprawy podstawowych omawianych roślin i podstawy projektowania ogrodu warzywno-zielarskiego.
4,0Student zna dobrze zasady uprawy omawianych roślin i zasady projektowania ogrodu warzywno-zielarskiego.
4,5Student zna bardzo dobrze zasady uprawy omawianych roślin i zasady projektowania ogrodu warzywno-zielarskiego.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad uprawy omawianych roślin i zasady projektowania ogrodu warzywno-zielarskiego, jest docielkiwy i wykazuje własną inicjatywę.
AK_1A_O03.1_W03
Student ma wiedzę na temat biologii, właściwości leczniczych i przyprawowych podstawowych ziół i warzyw mających znaczenie przyprawowe.
2,0Student nie opanował wymaganej wiedzy.
3,0Student zna biologię, właściwości lecznicze i przyprawowe niektórych z omawianych gatunków.
3,5Student zna biologię, właściwości lecznicze i przyprawowe podstawowych z omawianych gatunków.
4,0Student zna biologię, właściwości lecznicze i przyprawowe większości omawianych gatunków.
4,5Student zna biologię, właściwości przyprawowe i lecznicze omawianych gatunków.
5,0Student zna bardzo dobrze biologię, właściwości przyprawowe i lecznicze omawianych gatunków, jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O03.1_U01
Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w celu określenia stanowiska uprawy i doboru roślin w ogrodzie użytkowym zielarsko-warzywnym.
2,0Student nie posiadł wymaganej umiejętności w stopniu zadowalającym.
3,0Student posiadł wymaganą umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzu w stopniu zadowalającym,. określa podstawowe zasady uprawy roślin w użytkowym ogrodzie zielarsko-warzywnym.
3,5Student posiadł wymaganą umiejętność określenia podstawowym.
4,0Student dobrze opanował umiejętnośc określenia sasad uprawy roślin w ogrodzie zielarsko-warzywnym.
4,5Student bardzo dobrze opanował umiejętnośc określenia zasad uprawy roślin w ogrodzie zielarsko-warzywnym.
5,0Student w określaniu zasad uprawy roślin w ogrodzie zielarsko-warzywnym wykazuje własną inicjatywę, potrafi myśleć kreatywnie.
AK_1A_O03.1_U02
Student potrafi zaprojektować ogród warzywno-zielarski.
2,0Student nie potrafi zaprojektować ogrodu zielarsko-warzywnego.
3,0Student wykonuje projekt ogrodu z wykorzystaniem podstawowych z omawianych roślin.
3,5Student wykonuje projekt ogrodu z wykorzystaniem większości z omawianych roślin.
4,0Student wykonuje prawidłowo projekt ogrodu wykorzystując w nim omawiane rośliny..
4,5Student wykonuje projekt ogrodu z wykorzystaniem omawianych roślin, zwraca uwagę na właściwy dobór gatunków, odmian i walorów dekoeracyjnych roślin..
5,0Student wykonuje projekt wykorzystując w nim oprócz omawianych gatunków również dodatkowe gatunki, którymi jest szczególnie zainteresowany.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O03.1_K01
Student wykazuje kreatywność i aktywność w tworzeniu koncepcji projektu, jest zdolny do pracy w zespole, ma świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w celu osiągnięcia poziomu zawodowego pozwalającego na właściwą komunikację z klientem..
2,0Student nie zna zasad projektowaniaogrodu zielarsko-warzywnego.
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie wykazuje własnej inicjatywy w pracy w zespole.
3,5Student sporadycznie przejawia inicjatywę w pracy zespołowej.
4,0Student jest w stanie dobrze zorganizować pracę w zespole projektowym.
4,5Student bardzo dobrze potrafi zorganizować pracę w zespole projektowym.
5,0Student z bardzo dobrym skutkiem i zaangażowaniem organizuje pracę w zespole przejmując w nim rolę przywódczą.

Literatura podstawowa

  1. 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Biologia, właściwości lecznicze i przyprawowe gatunków ziół przyprawowych, ich miejsce w ogrodzie warzywno-zielarskim.6
T-A-2Biologia, wartość biologiczna, dobór odmian warzyw przyprawowych do ogrodu warzywno-zielarskiego.4
T-A-3Projektowanie ogrodu warzywno-zielarskiego.5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie i wartość biologiczna warzyw i ziół w diecie człowieka. Podstawowe związki biologicznie czynne w surowcach, sposób wykorzystania.2
T-W-2Ogólne zasady, uprawy warzyw i roślin przyprawowych, dobór stanowiska pod uprawę.2
T-W-3Warzywa w ogrodzie warzywno-zielarskim, dobór gatunków.2
T-W-4Rodzaje ogrodów warzywno-zielarskich, zasady projektowania.3
T-W-5Sposoby wykorzystania ziół przyprawowych.2
T-W-6Zioła w ogrodzie ozdobnym, kwiaty jadalne, zioła w kosmetyce.4
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Konsultacje związane z tematyką ćwiczeń.5
A-A-3Praca nad projektem.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Konsultacje15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu.15
A-W-4uczestnictwo w zajęciach15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.1_W01Student ma wiedzę odnośnie roli, znaczenia i wartości biologicznej roślin ziół przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, surowców zielarskich, związków biologicznie czynnych zawartych w surowcach przyprawowych i przyprawach warzywnych, ich sposobu wykorzystania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W12posiada znajomość podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem i jego ochroną
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze znaczeniem roślin przyprawowych i warzywnych w diecie człowieka.
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami surowców przyprawowych, związkami biologicznie czynnymi i ich wpływem na organizm człowieka, rodzajami surowców ziół i sposobem ich wykorzystania.
Treści programoweT-W-1Znaczenie i wartość biologiczna warzyw i ziół w diecie człowieka. Podstawowe związki biologicznie czynne w surowcach, sposób wykorzystania.
T-A-1Biologia, właściwości lecznicze i przyprawowe gatunków ziół przyprawowych, ich miejsce w ogrodzie warzywno-zielarskim.
T-A-2Biologia, wartość biologiczna, dobór odmian warzyw przyprawowych do ogrodu warzywno-zielarskiego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (materiał roślinny - surowce, zdjęcia, ryciny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wymaganej wiedzy w stopniu zadowalającym.
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia roślin przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, wymienia podstawowe surowce i związki biologicznie czynne w nich zawarte i wskazuje sposób ich wykorzystania.
3,5Student prawidłowo określa rolę i znaczenie roślin przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, wymienia i prawidłowo nazywa większość surowców i związków biologicznie czynnych w nich zawartych, wskazuje sposoby wykorzystania tych surowców.
4,0Student jest dobrze zorientowany odnośnie roli i znaczenia roślin przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, wymienia i nazywa omawiane surowce i związki biologicznie czynne w nich zawarte, wskazuje spozoby wykorzystania większości omawianych gatunków i surowców.
4,5Student jest bardzo dobrze zorientowany odnośnie roli i znaczenia roślin przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, wymienia i nazywa wszystkie omawiane surowce i związki biologicznie czynne w nich zawarte, wskazuje sposoby wykorzystania omawianych gatunków i surowców.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę, w oparciu o dodatkową literaturę, odnośnie roli i znaczenia roślin przyprawowych i przypraw warzywnych w diecie człowieka, zna bardzo dobrze surowce i związki biologicznie czynne zawarte w surowcach, wskazuje sposoby wykorzystania omawianych gatunków, jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.1_W02Student zna ogólne zasady uprawy roślin przyprawowych i przypraw warzywnych, doboru stanowiska pod uprawę, projektowania ogrodu warzywno-zielarskiego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W21ma elementarną wiedzę w zakresie uprawy i ochrony roślin
AK_1A_W17zna urządzenia techniczne stosowane w wykonawstwie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
T1A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania ogrodu zielarsko-warzywnego.
C-4Wpojenie nawyku korzystania z ziół przyprawowych i warzyw w celu poprawy jakości życia i dbałości o zdrowie.
Treści programoweT-W-2Ogólne zasady, uprawy warzyw i roślin przyprawowych, dobór stanowiska pod uprawę.
T-W-3Warzywa w ogrodzie warzywno-zielarskim, dobór gatunków.
T-W-4Rodzaje ogrodów warzywno-zielarskich, zasady projektowania.
T-W-6Zioła w ogrodzie ozdobnym, kwiaty jadalne, zioła w kosmetyce.
T-A-3Projektowanie ogrodu warzywno-zielarskiego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (materiał roślinny - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, projekt)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: Ocena projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wymaganej wiedzy w stopniu zadowalającym.
3,0Student zna zasady uprawy niektórych omawianych roślin i podstawowe zasady projektowania ogrodu wzrzywno-zielarskiego.
3,5Student zna zasady uprawy podstawowych omawianych roślin i podstawy projektowania ogrodu warzywno-zielarskiego.
4,0Student zna dobrze zasady uprawy omawianych roślin i zasady projektowania ogrodu warzywno-zielarskiego.
4,5Student zna bardzo dobrze zasady uprawy omawianych roślin i zasady projektowania ogrodu warzywno-zielarskiego.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad uprawy omawianych roślin i zasady projektowania ogrodu warzywno-zielarskiego, jest docielkiwy i wykazuje własną inicjatywę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.1_W03Student ma wiedzę na temat biologii, właściwości leczniczych i przyprawowych podstawowych ziół i warzyw mających znaczenie przyprawowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W08zna systematykę i nomenklaturę roślin
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze znaczeniem roślin przyprawowych i warzywnych w diecie człowieka.
C-4Wpojenie nawyku korzystania z ziół przyprawowych i warzyw w celu poprawy jakości życia i dbałości o zdrowie.
Treści programoweT-W-1Znaczenie i wartość biologiczna warzyw i ziół w diecie człowieka. Podstawowe związki biologicznie czynne w surowcach, sposób wykorzystania.
T-W-5Sposoby wykorzystania ziół przyprawowych.
T-A-1Biologia, właściwości lecznicze i przyprawowe gatunków ziół przyprawowych, ich miejsce w ogrodzie warzywno-zielarskim.
T-A-2Biologia, wartość biologiczna, dobór odmian warzyw przyprawowych do ogrodu warzywno-zielarskiego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (materiał roślinny - surowce, zdjęcia, ryciny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wymaganej wiedzy.
3,0Student zna biologię, właściwości lecznicze i przyprawowe niektórych z omawianych gatunków.
3,5Student zna biologię, właściwości lecznicze i przyprawowe podstawowych z omawianych gatunków.
4,0Student zna biologię, właściwości lecznicze i przyprawowe większości omawianych gatunków.
4,5Student zna biologię, właściwości przyprawowe i lecznicze omawianych gatunków.
5,0Student zna bardzo dobrze biologię, właściwości przyprawowe i lecznicze omawianych gatunków, jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.1_U01Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w celu określenia stanowiska uprawy i doboru roślin w ogrodzie użytkowym zielarsko-warzywnym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U13potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, wymagań i pielęgnacji roślin do różnych obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania ogrodu zielarsko-warzywnego.
Treści programoweT-W-2Ogólne zasady, uprawy warzyw i roślin przyprawowych, dobór stanowiska pod uprawę.
T-W-4Rodzaje ogrodów warzywno-zielarskich, zasady projektowania.
T-A-3Projektowanie ogrodu warzywno-zielarskiego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (materiał roślinny - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, projekt)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: Ocena projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wymaganej umiejętności w stopniu zadowalającym.
3,0Student posiadł wymaganą umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzu w stopniu zadowalającym,. określa podstawowe zasady uprawy roślin w użytkowym ogrodzie zielarsko-warzywnym.
3,5Student posiadł wymaganą umiejętność określenia podstawowym.
4,0Student dobrze opanował umiejętnośc określenia sasad uprawy roślin w ogrodzie zielarsko-warzywnym.
4,5Student bardzo dobrze opanował umiejętnośc określenia zasad uprawy roślin w ogrodzie zielarsko-warzywnym.
5,0Student w określaniu zasad uprawy roślin w ogrodzie zielarsko-warzywnym wykazuje własną inicjatywę, potrafi myśleć kreatywnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.1_U02Student potrafi zaprojektować ogród warzywno-zielarski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U12wybiera i stosuje odpowiednie urządzenia techniczne do wykonania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_U13potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, wymagań i pielęgnacji roślin do różnych obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania ogrodu zielarsko-warzywnego.
Treści programoweT-A-3Projektowanie ogrodu warzywno-zielarskiego.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz, projekt)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaprojektować ogrodu zielarsko-warzywnego.
3,0Student wykonuje projekt ogrodu z wykorzystaniem podstawowych z omawianych roślin.
3,5Student wykonuje projekt ogrodu z wykorzystaniem większości z omawianych roślin.
4,0Student wykonuje prawidłowo projekt ogrodu wykorzystując w nim omawiane rośliny..
4,5Student wykonuje projekt ogrodu z wykorzystaniem omawianych roślin, zwraca uwagę na właściwy dobór gatunków, odmian i walorów dekoeracyjnych roślin..
5,0Student wykonuje projekt wykorzystując w nim oprócz omawianych gatunków również dodatkowe gatunki, którymi jest szczególnie zainteresowany.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.1_K01Student wykazuje kreatywność i aktywność w tworzeniu koncepcji projektu, jest zdolny do pracy w zespole, ma świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w celu osiągnięcia poziomu zawodowego pozwalającego na właściwą komunikację z klientem..
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K09ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
AK_1A_K12ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze znaczeniem roślin przyprawowych i warzywnych w diecie człowieka.
C-4Wpojenie nawyku korzystania z ziół przyprawowych i warzyw w celu poprawy jakości życia i dbałości o zdrowie.
Treści programoweT-A-3Projektowanie ogrodu warzywno-zielarskiego.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz, projekt)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad projektowaniaogrodu zielarsko-warzywnego.
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie wykazuje własnej inicjatywy w pracy w zespole.
3,5Student sporadycznie przejawia inicjatywę w pracy zespołowej.
4,0Student jest w stanie dobrze zorganizować pracę w zespole projektowym.
4,5Student bardzo dobrze potrafi zorganizować pracę w zespole projektowym.
5,0Student z bardzo dobrym skutkiem i zaangażowaniem organizuje pracę w zespole przejmując w nim rolę przywódczą.