Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabus przedmiotu Historia sztuki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Historia sztuki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Agata Zbylut <Agata.Zbylut@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ewa Miśkiewicz-Żebrowska <Ewa.Miskiewicz-Zebrowska@zut.edu.pl>, Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z historii sztuki i historii powszechnej nabyta w trakcie nauki na poziomie podstawowym i średnim.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.2
T-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu2
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.2
T-W-4Gotyk.2
T-W-5Renesans.2
T-W-6Barok i rokoko.2
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.2
T-W-8Realizm i akademizm.2
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.2
T-W-10Secesja.1
T-W-11Symbolizm i modernizm.2
T-W-12Ekspresjonizm i kubizm.2
T-W-13Surrealizm.1
T-W-14Sztuka II połowy XX wieku.2
T-W-15Konstruktywizm.1
T-W-16Postmodernizm.1
T-W-17Sztuka krytyczna.1
T-W-18Sztuka nowych mediów.1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach Czytanie wskazanej literatury Udział w wystawach i wydarzeniach artystycznych Regularne zwiedzanie wystaw w muzeach i galeriach60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O01.1_W11
Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
AK_1A_W11A1_W11, A1_W12, T1A_W08InzA_W03C-3, C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-10, T-W-16, T-W-17, T-W-18M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O01.1_U17
Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
AK_1A_U17T1A_U08, T1A_U13InzA_U01, InzA_U05C-3, C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-10, T-W-16, T-W-17, T-W-18M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O01.1_K01
Student jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce.
AK_1A_K01A1_K02, T1A_K02InzA_K01C-3, C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-10, T-W-16, T-W-17, T-W-18M-1S-2, S-1
AK_1A_O01.1_K02
Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją ocenić, docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej.
AK_1A_K02A1_K02C-3, C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-10, T-W-16, T-W-17, T-W-18M-1S-2, S-1
AK_1A_O01.1_K04
Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci.
AK_1A_K04T1A_K02InzA_K01C-3, C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-10, T-W-16, T-W-17, T-W-18M-1S-2, S-1
AK_1A_O01.1_K05
Student rozumie sztukę, a szczególnie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
AK_1A_K05A1_K02, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-3, C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-10, T-W-16, T-W-17, T-W-18M-1S-2, S-1
AK_1A_O01.1_K08
Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony.
AK_1A_K08R1A_K06, T1A_K02, T1A_K05InzA_K01C-3, C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-10, T-W-16, T-W-17, T-W-18M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O01.1_W11
Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
2,0Student nie zna dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych, nie posiada wiedzy pozwalającej w najprostszy sposób wykazać ich znaczenia w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu.
3,0Student zna tylko wybrane dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, ale nie posiada wiedzy pozwalającej na swobodne wykazanie ich znaczenia w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu.
3,5Student zna większość dawnych i wspólczesnych tendencji i konwencji stylkowych i posiada wiedzę pozwalającą na wykazanie ich znaczenia w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu.
4,0Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, posiada wiedzę pozwalającą na scharakteryzowanie najważniejszych stylów w sztuce. Posiada wiedzę pozwalającą na wykazanie znaczenia większości z nich w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, uwarunkowań kulturowych i filozoficznych kształtujących architekturę i architekturę krajobrazu.
4,5Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, posiada wiedzę pozwalającą na scharakteryzowanie najważniejszych styli w sztuce wraz z podaniem przykładów. Zna ich znaczenie w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, uwarunkowania kulturowe i filozoficzne kształtujące architekturę i architekturę krajobrazu.
5,0Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, potrafi rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze style w sztuce wraz z podaniem przykładów. Zna ich znaczenie w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, uwarunkowania kulturowe i filozoficzne kształtujące architekturę i architekturę krajobrazu. Nabył również wiedzę w sposób bezpośredni poprzez kontak z dziełem sztuki na wystawach muzealnych i w galeriach.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O01.1_U17
Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
2,0Student nie potrafi na poziomie podstawowym ocenić wartości kulturowej krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
3,0Student potrafi na poziomie podstawowym ocenić wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
3,5Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce.
4,0Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki wybrane dzieło sztuki.
4,5Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki, także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych, ideowych i materialnych.
5,0Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi efektownie wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach. Potrafi swobodnie scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki, także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych, ideowych i materialnych. Potrafi przeprowadzić polemikę.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O01.1_K01
Student jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce.
2,0Student nie jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce.
3,0Student jest zdolny do zauważania podstawowych związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce.
3,5Student jest zdolny do zauważania większości związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce. Posiada potrzebę kontaktu z dziełem sztuki.
4,0Student jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce. Student jest otwarty na sztukę, potrafi aktywnie uczestniczyć w wystawach muzealnych i galeryjnych.
4,5Student jest zdolny do swobodnego zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce. Student jest otwarty na sztukę, potrafi aktywnie uczestniczyć w wystawach muzealnych i galeryjnych. Zauważa związek pomiędzy kontaktem z dziełem a procesem myślenia twórczego.
5,0Student jest zdolny do swobodnego zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce. Student jest otwarty na sztukę, również współczesną - intermedialną i interaktywną. Potrafi aktywnie uczestniczyć w wystawach muzealnych i galeryjnych. Docenia znaczenie i wpływ dzieł sztuki na proces myślenia twórczego.
AK_1A_O01.1_K02
Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją ocenić, docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej.
2,0Student nie jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, nie potrafi jej ocenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej.
3,0Student jest wrażliwy na najważniejsze przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej.
3,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją ocenić, docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej. Potrafi podać przykłady wykorzystania sztuki do budowania krajobrazu.
4,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją ocenić, docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej. Potrafi podać przykłady wykorzystania sztuki do budowania krajobrazu, chętnie uczestniczy w wystawach i ekspozycjach.
4,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją ocenić, docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej. Potrafi podać przykłady wykorzystania sztuki do budowania krajobrazu, jest aktywny w kontakcie ze sztuką.
5,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją ocenić, docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej. Potrafi swobodnie podawać przykłady wykorzystania sztuki do budowania krajobrazu, dyskutować o jej miejscu i znaczeniu, jest aktywny w kontakcie ze sztuką.
AK_1A_O01.1_K04
Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci.
2,0Student nie ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, nie dostrzega i nie rozumie jej powiązań z czasem w jakim powstaje. Nie dostrzega związków sztuki z architekturą.
3,0Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, ale nie potrafi jej powiązać z towarzyszącym jej tłem społeczno-historycznym. Dostrzega tylko wybrane związki sztuki z architekturą.
3,5Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, potrafi ją powiązać z towarzyszącym jej tłem społeczno-historycznym. Dostrzega również związki sztuki z architekturą krajobrazu.
4,0Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, jej powiązań z czasem w jakim powstaje (wynalazki, odkrycia, ideologie) i zauważa i potrafi scharakteryzować wybrane związki sztuki z architekturą krajobrazu.
4,5Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, jej powiązań z czasem w jakim powstaje (wynalazki, odkrycia, ideologie) i zauważa i potrafi swobodnie scharakteryzować wybrane związki sztuki z architekturą krajobrazu.
5,0Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, jej powiązań z czasem w jakim powstaje (wynalazki, odkrycia, ideologie) i zauważa i potrafi swobodnie scharakteryzować wybrane związki sztuki z architekturą krajobrazu, potrafi nawiązać polemikę.
AK_1A_O01.1_K05
Student rozumie sztukę, a szczególnie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
2,0Student nie rozumie sztuki i architektury krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
3,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście tylko wybranych uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
3,5Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście większości uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
4,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
4,5Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych i potrafi o nich swobodnie dyskutować.
5,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych i potrafi o nich swobodnie dyskutować i wykorzystywać do budowania własnej postawy twórczej.
AK_1A_O01.1_K08
Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony.
2,0Student nie ma świadomości znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony.
3,0Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony.
3,5Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony. Zna przykłady właściwej i niewłaściwej ochrony tego dziedzictwa.
4,0Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony. Potrafi podawać przykłady właściwej i niewłaściwej ochrony tego dziedzictwa. Posiada potrzebę samodzielnego poszukiwania wiedzy.
4,5Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony. Zna rówież dziedzictwo kulturowe swojego regionu. Potrafi podawać przykłady właściwej i niewłaściwej ochrony tego dziedzictwa. Potrafi poszukiwać wiedzy samodzielnie.
5,0Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony. Zna rówież dziedzictwo kulturowe swojego regionu. Potrafi podawać liczne przykłady właściwej i niewłaściwej ochrony tego dziedzictwa, prowadzić polemikę. Potrafi poszukiwać wiedzy samodzielnie.

Literatura podstawowa

  1. Anda Rotenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, SENTOR Wydawnictwo Piotra Marciszuka, Warszawa, 2005
  2. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011, wydanie siódme
  3. Barbara Osińska, Sztuka i czas, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1977
  2. Terry Eagleton, Iluzje postmodernizmu, Spacja, Warszawa, 1998
  3. Krystyna Zwolińska, Mała historia sztuki, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1995

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.2
T-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu2
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.2
T-W-4Gotyk.2
T-W-5Renesans.2
T-W-6Barok i rokoko.2
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.2
T-W-8Realizm i akademizm.2
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.2
T-W-10Secesja.1
T-W-11Symbolizm i modernizm.2
T-W-12Ekspresjonizm i kubizm.2
T-W-13Surrealizm.1
T-W-14Sztuka II połowy XX wieku.2
T-W-15Konstruktywizm.1
T-W-16Postmodernizm.1
T-W-17Sztuka krytyczna.1
T-W-18Sztuka nowych mediów.1
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach Czytanie wskazanej literatury Udział w wystawach i wydarzeniach artystycznych Regularne zwiedzanie wystaw w muzeach i galeriach60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O01.1_W11Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W11zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_W11zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami
A1_W12wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.
Treści programoweT-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.
T-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.
T-W-4Gotyk.
T-W-5Renesans.
T-W-6Barok i rokoko.
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.
T-W-8Realizm i akademizm.
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.
T-W-11Symbolizm i modernizm.
T-W-12Ekspresjonizm i kubizm.
T-W-13Surrealizm.
T-W-14Sztuka II połowy XX wieku.
T-W-15Konstruktywizm.
T-W-10Secesja.
T-W-16Postmodernizm.
T-W-17Sztuka krytyczna.
T-W-18Sztuka nowych mediów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych, nie posiada wiedzy pozwalającej w najprostszy sposób wykazać ich znaczenia w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu.
3,0Student zna tylko wybrane dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, ale nie posiada wiedzy pozwalającej na swobodne wykazanie ich znaczenia w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu.
3,5Student zna większość dawnych i wspólczesnych tendencji i konwencji stylkowych i posiada wiedzę pozwalającą na wykazanie ich znaczenia w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu.
4,0Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, posiada wiedzę pozwalającą na scharakteryzowanie najważniejszych stylów w sztuce. Posiada wiedzę pozwalającą na wykazanie znaczenia większości z nich w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, uwarunkowań kulturowych i filozoficznych kształtujących architekturę i architekturę krajobrazu.
4,5Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, posiada wiedzę pozwalającą na scharakteryzowanie najważniejszych styli w sztuce wraz z podaniem przykładów. Zna ich znaczenie w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, uwarunkowania kulturowe i filozoficzne kształtujące architekturę i architekturę krajobrazu.
5,0Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, potrafi rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze style w sztuce wraz z podaniem przykładów. Zna ich znaczenie w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, uwarunkowania kulturowe i filozoficzne kształtujące architekturę i architekturę krajobrazu. Nabył również wiedzę w sposób bezpośredni poprzez kontak z dziełem sztuki na wystawach muzealnych i w galeriach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O01.1_U17Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U17ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego składowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.
Treści programoweT-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.
T-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.
T-W-4Gotyk.
T-W-5Renesans.
T-W-6Barok i rokoko.
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.
T-W-8Realizm i akademizm.
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.
T-W-11Symbolizm i modernizm.
T-W-12Ekspresjonizm i kubizm.
T-W-13Surrealizm.
T-W-14Sztuka II połowy XX wieku.
T-W-15Konstruktywizm.
T-W-10Secesja.
T-W-16Postmodernizm.
T-W-17Sztuka krytyczna.
T-W-18Sztuka nowych mediów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi na poziomie podstawowym ocenić wartości kulturowej krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
3,0Student potrafi na poziomie podstawowym ocenić wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
3,5Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce.
4,0Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki wybrane dzieło sztuki.
4,5Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki, także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych, ideowych i materialnych.
5,0Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi efektownie wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach. Potrafi swobodnie scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki, także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych, ideowych i materialnych. Potrafi przeprowadzić polemikę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O01.1_K01Student jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K01jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i ich kompozycji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K02samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.
Treści programoweT-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.
T-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.
T-W-4Gotyk.
T-W-5Renesans.
T-W-6Barok i rokoko.
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.
T-W-8Realizm i akademizm.
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.
T-W-11Symbolizm i modernizm.
T-W-12Ekspresjonizm i kubizm.
T-W-13Surrealizm.
T-W-14Sztuka II połowy XX wieku.
T-W-15Konstruktywizm.
T-W-10Secesja.
T-W-16Postmodernizm.
T-W-17Sztuka krytyczna.
T-W-18Sztuka nowych mediów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce.
3,0Student jest zdolny do zauważania podstawowych związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce.
3,5Student jest zdolny do zauważania większości związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce. Posiada potrzebę kontaktu z dziełem sztuki.
4,0Student jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce. Student jest otwarty na sztukę, potrafi aktywnie uczestniczyć w wystawach muzealnych i galeryjnych.
4,5Student jest zdolny do swobodnego zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce. Student jest otwarty na sztukę, potrafi aktywnie uczestniczyć w wystawach muzealnych i galeryjnych. Zauważa związek pomiędzy kontaktem z dziełem a procesem myślenia twórczego.
5,0Student jest zdolny do swobodnego zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i kompozycji w odniesieniu do dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych w sztuce. Student jest otwarty na sztukę, również współczesną - intermedialną i interaktywną. Potrafi aktywnie uczestniczyć w wystawach muzealnych i galeryjnych. Docenia znaczenie i wpływ dzieł sztuki na proces myślenia twórczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O01.1_K02Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją ocenić, docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K02jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K02samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.
Treści programoweT-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.
T-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.
T-W-4Gotyk.
T-W-5Renesans.
T-W-6Barok i rokoko.
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.
T-W-8Realizm i akademizm.
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.
T-W-11Symbolizm i modernizm.
T-W-12Ekspresjonizm i kubizm.
T-W-13Surrealizm.
T-W-14Sztuka II połowy XX wieku.
T-W-15Konstruktywizm.
T-W-10Secesja.
T-W-16Postmodernizm.
T-W-17Sztuka krytyczna.
T-W-18Sztuka nowych mediów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, nie potrafi jej ocenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej.
3,0Student jest wrażliwy na najważniejsze przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej.
3,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją ocenić, docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej. Potrafi podać przykłady wykorzystania sztuki do budowania krajobrazu.
4,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją ocenić, docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej. Potrafi podać przykłady wykorzystania sztuki do budowania krajobrazu, chętnie uczestniczy w wystawach i ekspozycjach.
4,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją ocenić, docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej. Potrafi podać przykłady wykorzystania sztuki do budowania krajobrazu, jest aktywny w kontakcie ze sztuką.
5,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją ocenić, docenić i wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej. Potrafi swobodnie podawać przykłady wykorzystania sztuki do budowania krajobrazu, dyskutować o jej miejscu i znaczeniu, jest aktywny w kontakcie ze sztuką.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O01.1_K04Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K04ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.
Treści programoweT-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.
T-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.
T-W-4Gotyk.
T-W-5Renesans.
T-W-6Barok i rokoko.
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.
T-W-8Realizm i akademizm.
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.
T-W-11Symbolizm i modernizm.
T-W-12Ekspresjonizm i kubizm.
T-W-13Surrealizm.
T-W-14Sztuka II połowy XX wieku.
T-W-15Konstruktywizm.
T-W-10Secesja.
T-W-16Postmodernizm.
T-W-17Sztuka krytyczna.
T-W-18Sztuka nowych mediów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, nie dostrzega i nie rozumie jej powiązań z czasem w jakim powstaje. Nie dostrzega związków sztuki z architekturą.
3,0Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, ale nie potrafi jej powiązać z towarzyszącym jej tłem społeczno-historycznym. Dostrzega tylko wybrane związki sztuki z architekturą.
3,5Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, potrafi ją powiązać z towarzyszącym jej tłem społeczno-historycznym. Dostrzega również związki sztuki z architekturą krajobrazu.
4,0Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, jej powiązań z czasem w jakim powstaje (wynalazki, odkrycia, ideologie) i zauważa i potrafi scharakteryzować wybrane związki sztuki z architekturą krajobrazu.
4,5Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, jej powiązań z czasem w jakim powstaje (wynalazki, odkrycia, ideologie) i zauważa i potrafi swobodnie scharakteryzować wybrane związki sztuki z architekturą krajobrazu.
5,0Student ma świadomość ciągłości historycznej krajobrazu i związanego z nią genius loci, jej powiązań z czasem w jakim powstaje (wynalazki, odkrycia, ideologie) i zauważa i potrafi swobodnie scharakteryzować wybrane związki sztuki z architekturą krajobrazu, potrafi nawiązać polemikę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O01.1_K05Student rozumie sztukę, a szczególnie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K05rozumie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K02samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.
Treści programoweT-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.
T-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.
T-W-4Gotyk.
T-W-5Renesans.
T-W-6Barok i rokoko.
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.
T-W-8Realizm i akademizm.
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.
T-W-11Symbolizm i modernizm.
T-W-12Ekspresjonizm i kubizm.
T-W-13Surrealizm.
T-W-14Sztuka II połowy XX wieku.
T-W-15Konstruktywizm.
T-W-10Secesja.
T-W-16Postmodernizm.
T-W-17Sztuka krytyczna.
T-W-18Sztuka nowych mediów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie sztuki i architektury krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
3,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście tylko wybranych uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
3,5Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście większości uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
4,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
4,5Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych i potrafi o nich swobodnie dyskutować.
5,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych i potrafi o nich swobodnie dyskutować i wykorzystywać do budowania własnej postawy twórczej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O01.1_K08Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K08ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.
Treści programoweT-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.
T-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.
T-W-4Gotyk.
T-W-5Renesans.
T-W-6Barok i rokoko.
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.
T-W-8Realizm i akademizm.
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.
T-W-11Symbolizm i modernizm.
T-W-12Ekspresjonizm i kubizm.
T-W-13Surrealizm.
T-W-14Sztuka II połowy XX wieku.
T-W-15Konstruktywizm.
T-W-10Secesja.
T-W-16Postmodernizm.
T-W-17Sztuka krytyczna.
T-W-18Sztuka nowych mediów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony.
3,0Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony.
3,5Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony. Zna przykłady właściwej i niewłaściwej ochrony tego dziedzictwa.
4,0Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony. Potrafi podawać przykłady właściwej i niewłaściwej ochrony tego dziedzictwa. Posiada potrzebę samodzielnego poszukiwania wiedzy.
4,5Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony. Zna rówież dziedzictwo kulturowe swojego regionu. Potrafi podawać przykłady właściwej i niewłaściwej ochrony tego dziedzictwa. Potrafi poszukiwać wiedzy samodzielnie.
5,0Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, jego wartości i potrzeby ochrony. Zna rówież dziedzictwo kulturowe swojego regionu. Potrafi podawać liczne przykłady właściwej i niewłaściwej ochrony tego dziedzictwa, prowadzić polemikę. Potrafi poszukiwać wiedzy samodzielnie.