Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabus przedmiotu Materiałoznawstwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Materiałoznawstwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Budownictwa Ogólnego
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Rzeszotarski <Andrzej.Rzeszotarski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>, Andrzej Rzeszotarski <Andrzej.Rzeszotarski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z fizyki i chemii oraz podstawy geometrii wykreślnej i grafiki inżynierskiej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi materiałami budowlanymi, mającymi zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu, ich cechami użytkowymi i walorami estetycznymi.
C-2Wykształcenie umiejętności właściwego doboru i zastosowania odpowiednich materiałów budowlanych do projektowania i wykonania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Opracowanie zagadnień związanych z zastosowaniem materiałów budowlanych w projektowaniu i wykonastwie różnorodnych elementów zagospodarowania terenu. Pokaz materiałów budowlanych, omówienie na przykładach ich walorów użytkowych i estetycznych10
T-A-2Prezentacje prac studenckich i dyskusja5
15
wykłady
T-W-1Rodzaje materiałów i tworzyw stosowanych w budownictwie2
T-W-2Kruszywa mineralne i sztuczne2
T-W-3Spoiwa, zaprawy i wyroby z zapraw2
T-W-4Beton: składniki betonu, właściwości, rodzaje betonów. Betony zbrojone: rodzaje zbrojenia, zastosowanie.4
T-W-5Ceramika budowlana: właściwości, rodzaje wyrobów2
T-W-6Kamienie naturalne: rodzaje, wyroby i ich zastosowanie2
T-W-7Szkło w budownictwie: właściwości, wartość plastyczna, wyroby ze szkła2
T-W-8Metale żelazne: rodzaje, właściwości i zastosowanie. Metale nieżelazne: właściwości techniczne i plastyczne, zastosowanie. Korozja metali i ich stopów, zabezpieczenia antykorozyjne.5
T-W-9Drewno w budownictwie: budowa, właściwości, trwałość drewna, ochrona przed korozją biologiczną, pożarem, wyroby z drewna4
T-W-10Materiały do izolacji wodochronnych. Kity i masy uszczelniające, kleje. Materiały malarskie.3
T-W-11Materiały do pokryć dachowych.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie prezentacji10
A-A-3konsultacje10
A-A-4przegląd wskazanej literatury10
A-A-5praca własna studenta, przygotowanie do sprawdzianu, zapoznanie z materiałami budowlanymi w terenie15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3pokaz materiałów budowlanych
M-4dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian międzysemestralny
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji przygotowanej przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: egzamin

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C07_W01
Zna podział, klasyfikacje i właściwości podstawowych materiałów budowlanych, mających zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu
AK_1A_W04T1A_W02, T1A_W04, T1A_W05C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-8M-1, M-3S-3
AK_1A_C07_W02
Zna podstawy zastosowania odpowiednich materiałów do konstrukcji prostych obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp. Zna cechy użytkowe i walory estetyczne materiałów budowlanych.
AK_1A_W06T1A_W02InzA_W05C-2T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-8, T-A-1M-1, M-3, M-2S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C07_U01
Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.
AK_1A_U06, AK_1A_U10R1A_U06, R1A_U07, T1A_U03, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U12, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16InzA_U01, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-2T-A-2, T-A-1M-1, M-4, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C07_K01
Ma świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
AK_1A_K12A1_K01, R1A_K01, R1A_K07, T1A_K01C-2T-W-1, T-A-2, T-A-1M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C07_W01
Zna podział, klasyfikacje i właściwości podstawowych materiałów budowlanych, mających zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu
2,0Student nie zna podziału ani właściwości podstawowych materiałów budowlanych
3,0Student zna podział podstawowych materiałów budowlanych i właściwości wybranych materiałów budowlanych stosowanych w architekturze krajobrazu
3,5Student zna podział, klasyfikacje i właściwości większości podstawowych materiałów budowlanych stosowanych w architekturze krajobrazu
4,0Student zna podział, klasyfikacje i właściwości podstawowych materiałów budowlanych stosowanych w architekturze krajobrazu i budownictwie
4,5Student zna bardzo dobrze podział, klasyfikacje i właściwości podstawowych materiałów budowlanych stosowanych w architekturze krajobrazu i budownictwie
5,0Student zna bardzo dobrze podział, klasyfikacje i właściwości zarówno podstawowych, jak i najnowszych materiałów budowlanych stosowanych w architekturze krajobrazu i budownictwie. Zgłębił wiedzę studiując fachową literaturę przedmiotu.
AK_1A_C07_W02
Zna podstawy zastosowania odpowiednich materiałów do konstrukcji prostych obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp. Zna cechy użytkowe i walory estetyczne materiałów budowlanych.
2,0Student nie opanował tematyki w sposób zadowalający
3,0Student zna podstawy zastosowania odpowiednich materiałów do konstrukcji wybranych prostych obiektów budowlanych, a w szczególności wybranych obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp.
3,5Student zna podstawy zastosowania odpowiednich materiałów do konstrukcji prostych obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp.
4,0Student zna podstawy zastosowania odpowiednich materiałów do konstrukcji prostych obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp. Zna cechy użytkowe i walory estetyczne materiałów budowlanych.
4,5Student zna bardzo dobrze podstawy zastosowania odpowiednich materiałów do konstrukcji prostych obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp. Zna bardzo dodrze cechy użytkowe i walory estetyczne materiałów budowlanych.
5,0Student zna bardzo dobrze zastosowanie odpowiednich materiałów do konstrukcji prostych oraz złożonych obiektów budowlanych, a w szczególności złożonych obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp. Zna bardzo dobrze cechy użytkowe i walory estetyczne materiałów budowlanych i ich zastosowanie do budowy odpowiednich obiektów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C07_U01
Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.
2,0Student nie potrafi dobrać ani zastosować odpowiednich materiałów budowlanych do projektowania i wykonania wybranych obiektów architektury krajobrazu, czy też ich elementów składowych.
3,0Student potrafi dobrać odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania wybranych obiektów architektury krajobrazu i niektórych ich elementów składowych.
3,5Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania wybranych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych.
4,0Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.
4,5Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.
5,0Student potrafi bardzo dobrze dobrać i zastosować odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności złożonych obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C07_K01
Ma świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
2,0Student nie ma świadomości potrzeby pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
3,0Student ma elementarną świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
3,5Student ma dostateczną świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
4,0Student ma świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
4,5Student ma pełną świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
5,0Student ma ugruntowaną świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu. Samodzielnie studiuje fachową literaturę przedmiotu spoza zalecanej listy uzupełniającej.

Literatura podstawowa

  1. Kosmala M., Suski Z., Materiały budowlane w architekturze krajobrazu, SGGW, Warszawa, 1997
  2. Markiewicz, Budownictwo ogólne dla architektów, Archi-Plus, Warszawa, 2006
  3. PN-B-01030:2000 Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych

Literatura dodatkowa

  1. Majorowski, Kamień naturalny w kompozycjach ogrodowych, Multico, Warszawa, 2004
  2. Bridgewater G., Cegła w ogrodzie, Elipsa, Warszawa, 2004
  3. Bridgewater G. i A., Kamień w ogrodzie, Elipsa, Warszawa, 2001
  4. Key R., Nawierzchnie w ogrodzie, Solis, Warszawa, 2004
  5. www.muratordom.pl

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Opracowanie zagadnień związanych z zastosowaniem materiałów budowlanych w projektowaniu i wykonastwie różnorodnych elementów zagospodarowania terenu. Pokaz materiałów budowlanych, omówienie na przykładach ich walorów użytkowych i estetycznych10
T-A-2Prezentacje prac studenckich i dyskusja5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje materiałów i tworzyw stosowanych w budownictwie2
T-W-2Kruszywa mineralne i sztuczne2
T-W-3Spoiwa, zaprawy i wyroby z zapraw2
T-W-4Beton: składniki betonu, właściwości, rodzaje betonów. Betony zbrojone: rodzaje zbrojenia, zastosowanie.4
T-W-5Ceramika budowlana: właściwości, rodzaje wyrobów2
T-W-6Kamienie naturalne: rodzaje, wyroby i ich zastosowanie2
T-W-7Szkło w budownictwie: właściwości, wartość plastyczna, wyroby ze szkła2
T-W-8Metale żelazne: rodzaje, właściwości i zastosowanie. Metale nieżelazne: właściwości techniczne i plastyczne, zastosowanie. Korozja metali i ich stopów, zabezpieczenia antykorozyjne.5
T-W-9Drewno w budownictwie: budowa, właściwości, trwałość drewna, ochrona przed korozją biologiczną, pożarem, wyroby z drewna4
T-W-10Materiały do izolacji wodochronnych. Kity i masy uszczelniające, kleje. Materiały malarskie.3
T-W-11Materiały do pokryć dachowych.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie prezentacji10
A-A-3konsultacje10
A-A-4przegląd wskazanej literatury10
A-A-5praca własna studenta, przygotowanie do sprawdzianu, zapoznanie z materiałami budowlanymi w terenie15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C07_W01Zna podział, klasyfikacje i właściwości podstawowych materiałów budowlanych, mających zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W04zna podstawowe materiały budowlane oraz ich zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawowymi materiałami budowlanymi, mającymi zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu, ich cechami użytkowymi i walorami estetycznymi.
Treści programoweT-W-1Rodzaje materiałów i tworzyw stosowanych w budownictwie
T-W-3Spoiwa, zaprawy i wyroby z zapraw
T-W-2Kruszywa mineralne i sztuczne
T-W-4Beton: składniki betonu, właściwości, rodzaje betonów. Betony zbrojone: rodzaje zbrojenia, zastosowanie.
T-W-5Ceramika budowlana: właściwości, rodzaje wyrobów
T-W-6Kamienie naturalne: rodzaje, wyroby i ich zastosowanie
T-W-7Szkło w budownictwie: właściwości, wartość plastyczna, wyroby ze szkła
T-W-9Drewno w budownictwie: budowa, właściwości, trwałość drewna, ochrona przed korozją biologiczną, pożarem, wyroby z drewna
T-W-10Materiały do izolacji wodochronnych. Kity i masy uszczelniające, kleje. Materiały malarskie.
T-W-11Materiały do pokryć dachowych.
T-W-8Metale żelazne: rodzaje, właściwości i zastosowanie. Metale nieżelazne: właściwości techniczne i plastyczne, zastosowanie. Korozja metali i ich stopów, zabezpieczenia antykorozyjne.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3pokaz materiałów budowlanych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podziału ani właściwości podstawowych materiałów budowlanych
3,0Student zna podział podstawowych materiałów budowlanych i właściwości wybranych materiałów budowlanych stosowanych w architekturze krajobrazu
3,5Student zna podział, klasyfikacje i właściwości większości podstawowych materiałów budowlanych stosowanych w architekturze krajobrazu
4,0Student zna podział, klasyfikacje i właściwości podstawowych materiałów budowlanych stosowanych w architekturze krajobrazu i budownictwie
4,5Student zna bardzo dobrze podział, klasyfikacje i właściwości podstawowych materiałów budowlanych stosowanych w architekturze krajobrazu i budownictwie
5,0Student zna bardzo dobrze podział, klasyfikacje i właściwości zarówno podstawowych, jak i najnowszych materiałów budowlanych stosowanych w architekturze krajobrazu i budownictwie. Zgłębił wiedzę studiując fachową literaturę przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C07_W02Zna podstawy zastosowania odpowiednich materiałów do konstrukcji prostych obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp. Zna cechy użytkowe i walory estetyczne materiałów budowlanych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W06zna podstawowe zasady projektowania obiektów budowlanych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności właściwego doboru i zastosowania odpowiednich materiałów budowlanych do projektowania i wykonania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.
Treści programoweT-W-3Spoiwa, zaprawy i wyroby z zapraw
T-W-2Kruszywa mineralne i sztuczne
T-W-4Beton: składniki betonu, właściwości, rodzaje betonów. Betony zbrojone: rodzaje zbrojenia, zastosowanie.
T-W-5Ceramika budowlana: właściwości, rodzaje wyrobów
T-W-6Kamienie naturalne: rodzaje, wyroby i ich zastosowanie
T-W-7Szkło w budownictwie: właściwości, wartość plastyczna, wyroby ze szkła
T-W-9Drewno w budownictwie: budowa, właściwości, trwałość drewna, ochrona przed korozją biologiczną, pożarem, wyroby z drewna
T-W-10Materiały do izolacji wodochronnych. Kity i masy uszczelniające, kleje. Materiały malarskie.
T-W-11Materiały do pokryć dachowych.
T-W-8Metale żelazne: rodzaje, właściwości i zastosowanie. Metale nieżelazne: właściwości techniczne i plastyczne, zastosowanie. Korozja metali i ich stopów, zabezpieczenia antykorozyjne.
T-A-1Opracowanie zagadnień związanych z zastosowaniem materiałów budowlanych w projektowaniu i wykonastwie różnorodnych elementów zagospodarowania terenu. Pokaz materiałów budowlanych, omówienie na przykładach ich walorów użytkowych i estetycznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3pokaz materiałów budowlanych
M-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: egzamin
S-1Ocena formująca: sprawdzian międzysemestralny
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji przygotowanej przez studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w sposób zadowalający
3,0Student zna podstawy zastosowania odpowiednich materiałów do konstrukcji wybranych prostych obiektów budowlanych, a w szczególności wybranych obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp.
3,5Student zna podstawy zastosowania odpowiednich materiałów do konstrukcji prostych obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp.
4,0Student zna podstawy zastosowania odpowiednich materiałów do konstrukcji prostych obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp. Zna cechy użytkowe i walory estetyczne materiałów budowlanych.
4,5Student zna bardzo dobrze podstawy zastosowania odpowiednich materiałów do konstrukcji prostych obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp. Zna bardzo dodrze cechy użytkowe i walory estetyczne materiałów budowlanych.
5,0Student zna bardzo dobrze zastosowanie odpowiednich materiałów do konstrukcji prostych oraz złożonych obiektów budowlanych, a w szczególności złożonych obiektów małej architektury, nawierzchni, murów oporowych, itp. Zna bardzo dobrze cechy użytkowe i walory estetyczne materiałów budowlanych i ich zastosowanie do budowy odpowiednich obiektów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C07_U01Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U06stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów
AK_1A_U10praktycznie określa potrzeby i wytyczne w zakresie prac projektowych i wykonawczych różnych branż przy obiektach architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U12potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności właściwego doboru i zastosowania odpowiednich materiałów budowlanych do projektowania i wykonania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.
Treści programoweT-A-2Prezentacje prac studenckich i dyskusja
T-A-1Opracowanie zagadnień związanych z zastosowaniem materiałów budowlanych w projektowaniu i wykonastwie różnorodnych elementów zagospodarowania terenu. Pokaz materiałów budowlanych, omówienie na przykładach ich walorów użytkowych i estetycznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-4dyskusja dydaktyczna
M-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian międzysemestralny
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji przygotowanej przez studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać ani zastosować odpowiednich materiałów budowlanych do projektowania i wykonania wybranych obiektów architektury krajobrazu, czy też ich elementów składowych.
3,0Student potrafi dobrać odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania wybranych obiektów architektury krajobrazu i niektórych ich elementów składowych.
3,5Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania wybranych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych.
4,0Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.
4,5Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.
5,0Student potrafi bardzo dobrze dobrać i zastosować odpowiednie materiały budowlane do projektowania i wykonania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności złożonych obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C07_K01Ma świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K12ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności właściwego doboru i zastosowania odpowiednich materiałów budowlanych do projektowania i wykonania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu i ich elementów składowych, a w szczególności obiektów małej architektury, nawierzchni, murów, itp.
Treści programoweT-W-1Rodzaje materiałów i tworzyw stosowanych w budownictwie
T-A-2Prezentacje prac studenckich i dyskusja
T-A-1Opracowanie zagadnień związanych z zastosowaniem materiałów budowlanych w projektowaniu i wykonastwie różnorodnych elementów zagospodarowania terenu. Pokaz materiałów budowlanych, omówienie na przykładach ich walorów użytkowych i estetycznych
Metody nauczaniaM-3pokaz materiałów budowlanych
M-4dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena prezentacji przygotowanej przez studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości potrzeby pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
3,0Student ma elementarną świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
3,5Student ma dostateczną świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
4,0Student ma świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
4,5Student ma pełną świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu.
5,0Student ma ugruntowaną świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów budowlanych, poznawania nowych materiałów pojawiających się na rynku i możliwości ich zastosowania w architekturze krajobrazu. Samodzielnie studiuje fachową literaturę przedmiotu spoza zalecanej listy uzupełniającej.