Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabus przedmiotu Dendrologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dendrologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 1,00,50zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,50zaliczenie
zajęcia terenoweT3 10 1,00,30zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,30zaliczenie
wykładyW3 20 2,00,40egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu botaniki i fizjologii roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie systematyki roślin drzewiastych oraz wskazanie jej wykorzystania w praktycznym zastosowaniu
C-2Przedstawienie wiedzy dotyczącej zróżnicowania cech morfologicznych i diagnostycznych drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie
C-3Zapoznanie z walorami dekoracyjnymi drzew i krzewów w różnych porach roku

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych w okresie jesiennego przebarwiania liści i owocowania (Park im. J. Kasprowicza, Różanka, tzw. Ogród Botaniczny z 1926 roku)5
T-A-2Pokroje i maksymalne wymiary drzew i krzewów stosowane w projektowaniu terenów zieleni2
T-A-3Sprawdzian pisemny z partii materiału1
T-A-4Rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów w stanie bezlistnym2
T-A-5Wymagania siedliskowe drzew i krzewów2
T-A-6Analizowanie cech diagnostycznych wybranych odmian uprawnych drzew i krzewów liściastych2
T-A-7Sprawdzian pisemny z partii materiału1
15
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, zawszezielonych oraz rodzimych drzew i krzewów liściastych (Jasne Błonia, Park Kasprowicza w Szczecinie, Cmentarz Centralny w Szczecinie - okolice I i III bramy)6
T-A-2Rozpoznawanie drzew i krzewów obcego pochodzenia i rodzimych drzew liściastych kwitnących przed rozwojem liści (otoczenie budynku WKŚiR ul. Słowackiego i Park im. Prof. Kownasa w Szczecinie)4
T-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów w fazie kwitnienia i rozwoju liści (teren Różanki i tzw. Ogród Botaniczny z 1926 roku w Szczecinie)4
T-A-4Oznaczanie drzew i krzewów w fazie pełni wegetacji (górna część tzw. Ogrodu Botanicznego z 1926 roku w Szczecinie i wybrane ogrody willowe dzielnicy Pogodno)2
T-A-5Rozpoznawanie drzew i krzewów rodzimych i obcego pochodzenia w pełni ich wegetacji (Park Żeromskiego w Szczecinie)2
T-A-6Sprawdzian pisemny z partii materiału1
T-A-7Sprawdzian pisemny z partii materiału1
T-A-8Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych oraz drzew i krzewów liściastych w fazie pełni wegetacji (Cmentarz Centralny w Szczecinie - okolice IV Bramy i ul. Mieszka I)4
T-A-9Analizowanie cech morfologicznych pnączy, określanie ich walorów dekoracyjnych i zastosowania2
T-A-10Analizowanie cech morfologicznych wybranych roślin okrywowych i określanie ich walorów dekoracyjnych oraz zastosowania2
T-A-11Analizowanie cech diagnostycznych wybranych odmian uprawnych drzew i krzewów iglastych2
30
zajęcia terenowe
T-T-1Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji ogrodu dendrologicznego w Glinnej, wymagania siedliskowe roślin4
T-T-2Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, wymagania siedliskowe roślin5
T-T-3Zaliczenie z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów1
10
wykłady
T-W-1Pokroje i architektura koron drzew2
T-W-2Pokroje krzewów2
T-W-3Dynamika wzrostu drzew i krzewów i osiągane wymiary2
T-W-4Drzewa i krzewy rodzimego i obcego pochodzenia o dekoracyjnie jesiennie przebarwiających się liściach3
T-W-5Drzewa i krzewy rodzimego i obcego pochodzenia o ozdobnych owocach i owocostanach4
T-W-6Podstawy rozpoznawania drzew i krzewów w okresie bezlistnym2
T-W-7Drzewa i krzewy o dekoracyjnej korowinie i pędach2
T-W-8Przegląd podstawowych odmian drzew i krzewów liściastych2
T-W-9Pisemne zaliczenie wykładów1
20
wykłady
T-W-1Podstawy systematyki roślin drzewiastych, cechy diagnostyczne roślin drzewiastych niezbędne do ich rozpoznawania2
T-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe – rodziny: miłorząbowate, cisowate, sosnowate cz. 1, biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
T-W-3Drzewa i krzewy nagozalążkowe – sosnowate cz.2, cypryśnikowate, cyprysowate, biologia i wymagania ekologiczne gatunków3
T-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków3
T-W-5Drzewa rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków3
T-W-6Krzewy rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
T-W-7Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące przed i równocześnie z rozwojem liści (zimą, w przedwiośniu, pierwiośniu i wiosną)2
T-W-8Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące po rozwoju liści (późną wiosną, latem i jesienią)2
T-W-9Drzewa i krzewy o efektownym, barwnym, trwałym lub okresowym ulistnieniu2
T-W-10Pnącza - cechy biologiczne i walory dekoracyjne2
T-W-11Drzewiaste rośliny okrywowe - biologia i wymagania ekologiczne gatunków i odmian2
T-W-12Przegląd gatunków i odmian drzew i krzewów z rodziny wrzosowate Ericaceae, walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne2
T-W-13Przegląd podstawowych odmian uprawnych drzew i krzewów iglastych2
T-W-14Zaliczenie pisemne wykładów1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych10
A-A-3przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń6
31
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2przygotowanie do zajęć terenowych6
A-T-3samodzielne studiowanie tematyki zajęć terenowych8
A-T-4przygotowanie do zaliczenia zajęć terenowych6
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2samodzielne studiowanie treści wykładów30
A-W-3przygotowanie do zaliczenia wykładów9
59
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie treści wykładów20
A-W-3przygotowanie do zaliczenia wykładów9
59

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
S-2Ocena formująca: ocena z rozpoznawania drzew i krzewów
S-3Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego
S-4Ocena podsumowująca: ocena końcowa z rozpoznawania drzew i krzewów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C05_W01
zna nomenklaturę roślin drzewiastych, definiuje systematykę roślin drzewiastych i wykorzystuje ją w praktyce
AK_1A_W08R1A_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-3S-1, S-4
AK_1A_C05_W02
charakteryzuje i opisuje cechy morfologiczne i diagnostyczne drzew i krzewów (umożliwiające ich rozpoznanie) oraz ich wymagania siedliskowe, pod kątem zastosowania w projektowaniu terenów zieleni
AK_1A_W09R1A_W05C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-A-5M-2, M-1, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C05_U01
dobiera drzewa i krzewy pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
AK_1A_U13R1A_U04, R1A_U05C-3T-A-9, T-A-5, T-A-2, T-A-3, T-A-1, T-A-8, T-A-10, T-T-1, T-T-2, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-12, T-W-13, T-W-5, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-A-5M-1, M-3S-1, S-3
AK_1A_C05_U02
analizuje cechy diagnostyczne gatunków i odmian drzew i krzewów, pozwalające na ich rozpoznanie
AK_1A_U11R1A_U05, T1A_U06, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U11, T1A_U13InzA_U02, InzA_U05C-2T-A-9, T-A-5, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-A-8, T-A-10, T-A-11, T-T-1, T-T-2, T-A-4, T-A-2, T-A-6, T-A-1M-2, M-1, M-3S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C05_K01
ma świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, jak też znaczenia ich walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni
AK_1A_K01A1_K02, T1A_K02InzA_K01C-2T-T-1, T-T-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13M-2, M-1S-1
AK_1A_C05_K02
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
AK_1A_K12A1_K01, R1A_K01, R1A_K07, T1A_K01C-1, C-2, C-3T-T-1, T-T-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-14, T-W-13, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-6M-2, M-1, M-3S-1
AK_1A_C05_K03
ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z właścicielami i użytkownikami terenami zieleni w zakresie drzewoznastwa
AK_1A_K03R1A_K02, R1A_K04, R1A_K08, T1A_K03, T1A_K04, T1A_K05, T1A_K06, T1A_K07InzA_K02
AK_1A_C05_K04
jest merytorycznie przygotowany w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
AK_1A_K11A1_K03, A1_K05, R1A_K02, R1A_K03, T1A_K04InzA_K01C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-1, T-W-3, T-W-2M-2, M-1S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C05_W01
zna nomenklaturę roślin drzewiastych, definiuje systematykę roślin drzewiastych i wykorzystuje ją w praktyce
2,0Student nie zna nomenklatury roślin drzewiastych; nie definiuje systematyki roślin drzewiastych
3,0Student ma elementarną wiedzę z zakresu nomenklatury roślin drzewiastych; definiuje podstawy systematyki roślin drzewiastych
3,5Student zna nomenklaturę roślin drzewiastych w stopniu podstawowym; definiuje systematykę roślin drzewiastych
4,0Student zna nomenklaturę roślin drzewiastych w stopniu dobrym; definiuje systematykę roślin drzewiastych, częściowo wykazując jej praktyczne zastosowanie
4,5Student zna w pełni nomenklaturę roślin drzewiastych; definiuje systematykę roślin drzewiastych i wykorzystuje ją w praktyce
5,0Student biegle opanował nomenklaturę roślin drzewiastych; sprawnie definiuje systematykę roślin drzewiastych i wykorzystuje ją w praktyce
AK_1A_C05_W02
charakteryzuje i opisuje cechy morfologiczne i diagnostyczne drzew i krzewów (umożliwiające ich rozpoznanie) oraz ich wymagania siedliskowe, pod kątem zastosowania w projektowaniu terenów zieleni
2,0Student nie charakteryzuje i nie opisuje cech morfologicznych i diagnostycznych drzew i krzewów; nie znając ich wymagań siedliskowych
3,0Student charakteryzuje i opisuje podstawowe cechy morfologiczne i diagnostyczne wskazanych drzew i krzewów (umożliwiające ich rozpoznanie)
3,5Student charakteryzuje i opisuje większość cech morfologicznych i diagnostycznych wskazanych drzew i krzewów (umożliwiających ich rozpoznanie), znając częściowo ich wymagania siedliskowe
4,0Student charakteryzuje i opisuje wymagane cechy morfologiczne i diagnostyczne drzew i krzewów (umożliwiające ich rozpoznanie), znając ich wymagania siedliskowe
4,5Student sprawnie charakteryzuje i opisuje wymagane cechy morfologiczne i diagnostyczne drzew i krzewów (umożliwiające ich rozpoznanie), znając ich wymagania siedliskowe
5,0Student biegle charakteryzuje i opisuje wymagane cechy morfologiczne i diagnostyczne drzew i krzewów (umożliwiające ich rozpoznanie), znając ich wymagania siedliskowe i wskazując ich zastosowanie w projektowaniu terenów zieleni

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C05_U01
dobiera drzewa i krzewy pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
2,0Student nie dobiera drzew i krzewów pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
3,0Student dobiera podstawowe drzewa i krzewy pod względem walorów dekoracyjnych we wskazanych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
3,5Student dobiera większość wymaganych drzew i krzewów pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
4,0Student dobiera wymagane drzewa i krzewy pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
4,5Student sprawnie dobiera wymagane drzewa i krzewy pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
5,0Student biegle dobiera wymagane drzewa i krzewy pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych, wykazując się przy tym szerszą wiedzą
AK_1A_C05_U02
analizuje cechy diagnostyczne gatunków i odmian drzew i krzewów, pozwalające na ich rozpoznanie
2,0Student nie analizuje cech diagnostycznych gatunków i odmian drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie
3,0Student analizuje podstawowe cechy diagnostyczne gatunków drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie
3,5Student analizuje większość wymaganych cech diagnostycznych gatunków drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie
4,0Student analizuje wymagane cechy diagnostyczne gatunków i częściowo odmian drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie
4,5Student sprawnie analizuje wymagane cechy diagnostyczne gatunków i odmian drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie
5,0Student biegle analizuje wymagane cechy diagnostyczne gatunków i odmian drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie, wykazują przy tym szerszą wiedzę nt. roślin

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C05_K01
ma świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, jak też znaczenia ich walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni
2,0Student nie ma świadomości funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, jak też znaczenia ich walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni
3,0Student ma elementarną świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych
3,5Student wykazuje dostateczną świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, częściowo określając znaczenie walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni
4,0Student wykazuje dobrą świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, określając znaczenie walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni
4,5Student wykazuje bardzo dobrą świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, określając w pełni znaczenie walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni
5,0Student wykazuje wybitną świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, wszechstronnie określając znaczenie walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni, podając przy tym przykłady
AK_1A_C05_K02
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
2,0Student nie ma świadomości potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
3,0Student ma elementarną świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
3,5Student ma podstawową świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
4,0Student ma dobrą świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
4,5Student ma bardzo dobrą świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
5,0Student ma wybitną świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej, określając własne etapy i kierunki rozwoju zawodowego
AK_1A_C05_K04
jest merytorycznie przygotowany w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
2,0Student nie jest merytorycznie przygotowany w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
3,0Student wykazuje elementarne merytoryczne przygotowanie w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
3,5Student wykazuje dostateczne merytoryczne przygotowanie w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
4,0Student wykazuje dobre merytoryczne przygotowanie w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
4,5Student wykazuje bardzo dobre merytoryczne przygotowanie w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
5,0Student wykazuje wybitne merytoryczne przygotowanie w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu

Literatura podstawowa

  1. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2011, 4, i wcześniejsze wydania
  2. Bugała W., Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, PWRiL, Warszawa, 1991
  3. Bugała W., Drzewa i krzewy iglaste, PWRiL, Warszawa, 2000
  4. Kubus M., Dendrologia. Skrypt dla studentów kierunku ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Wydaw. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2005, 1
  5. Godet J.D., Pędy i pąki rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie spoczynku, Oficyna Wydaw. Multico, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Stachak A., Grinn U., Haas-Nogal M., Kubus M., Nowak G., Nowakowska M., Zieleń Szczecina, Oficyna In Plus, Wołczkowo, 2000, 1
  2. Chylarecki H. (red.), Arboretum Przelewickie egzotyczny ogród na Ziemi Pyrzyckiej, Ogólnopolskie Tow. Ochrony Ptaków, Gdańsk, 1997, 1
  3. Coombes A.J., Drzewa, Wydaw. Wiedza i Życie, Warszawa, 2001, II
  4. Coombes A.J., Kieszonkowy atlas drzew, Solis, Warszawa, 2009
  5. Owen J., More D., Przewodnik Collinsa. Drzewa, Oficyna Wydaw. Multico, Warszawa, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych w okresie jesiennego przebarwiania liści i owocowania (Park im. J. Kasprowicza, Różanka, tzw. Ogród Botaniczny z 1926 roku)5
T-A-2Pokroje i maksymalne wymiary drzew i krzewów stosowane w projektowaniu terenów zieleni2
T-A-3Sprawdzian pisemny z partii materiału1
T-A-4Rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów w stanie bezlistnym2
T-A-5Wymagania siedliskowe drzew i krzewów2
T-A-6Analizowanie cech diagnostycznych wybranych odmian uprawnych drzew i krzewów liściastych2
T-A-7Sprawdzian pisemny z partii materiału1
15

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, zawszezielonych oraz rodzimych drzew i krzewów liściastych (Jasne Błonia, Park Kasprowicza w Szczecinie, Cmentarz Centralny w Szczecinie - okolice I i III bramy)6
T-A-2Rozpoznawanie drzew i krzewów obcego pochodzenia i rodzimych drzew liściastych kwitnących przed rozwojem liści (otoczenie budynku WKŚiR ul. Słowackiego i Park im. Prof. Kownasa w Szczecinie)4
T-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów w fazie kwitnienia i rozwoju liści (teren Różanki i tzw. Ogród Botaniczny z 1926 roku w Szczecinie)4
T-A-4Oznaczanie drzew i krzewów w fazie pełni wegetacji (górna część tzw. Ogrodu Botanicznego z 1926 roku w Szczecinie i wybrane ogrody willowe dzielnicy Pogodno)2
T-A-5Rozpoznawanie drzew i krzewów rodzimych i obcego pochodzenia w pełni ich wegetacji (Park Żeromskiego w Szczecinie)2
T-A-6Sprawdzian pisemny z partii materiału1
T-A-7Sprawdzian pisemny z partii materiału1
T-A-8Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych oraz drzew i krzewów liściastych w fazie pełni wegetacji (Cmentarz Centralny w Szczecinie - okolice IV Bramy i ul. Mieszka I)4
T-A-9Analizowanie cech morfologicznych pnączy, określanie ich walorów dekoracyjnych i zastosowania2
T-A-10Analizowanie cech morfologicznych wybranych roślin okrywowych i określanie ich walorów dekoracyjnych oraz zastosowania2
T-A-11Analizowanie cech diagnostycznych wybranych odmian uprawnych drzew i krzewów iglastych2
30

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji ogrodu dendrologicznego w Glinnej, wymagania siedliskowe roślin4
T-T-2Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, wymagania siedliskowe roślin5
T-T-3Zaliczenie z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów1
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pokroje i architektura koron drzew2
T-W-2Pokroje krzewów2
T-W-3Dynamika wzrostu drzew i krzewów i osiągane wymiary2
T-W-4Drzewa i krzewy rodzimego i obcego pochodzenia o dekoracyjnie jesiennie przebarwiających się liściach3
T-W-5Drzewa i krzewy rodzimego i obcego pochodzenia o ozdobnych owocach i owocostanach4
T-W-6Podstawy rozpoznawania drzew i krzewów w okresie bezlistnym2
T-W-7Drzewa i krzewy o dekoracyjnej korowinie i pędach2
T-W-8Przegląd podstawowych odmian drzew i krzewów liściastych2
T-W-9Pisemne zaliczenie wykładów1
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy systematyki roślin drzewiastych, cechy diagnostyczne roślin drzewiastych niezbędne do ich rozpoznawania2
T-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe – rodziny: miłorząbowate, cisowate, sosnowate cz. 1, biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
T-W-3Drzewa i krzewy nagozalążkowe – sosnowate cz.2, cypryśnikowate, cyprysowate, biologia i wymagania ekologiczne gatunków3
T-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków3
T-W-5Drzewa rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków3
T-W-6Krzewy rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
T-W-7Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące przed i równocześnie z rozwojem liści (zimą, w przedwiośniu, pierwiośniu i wiosną)2
T-W-8Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące po rozwoju liści (późną wiosną, latem i jesienią)2
T-W-9Drzewa i krzewy o efektownym, barwnym, trwałym lub okresowym ulistnieniu2
T-W-10Pnącza - cechy biologiczne i walory dekoracyjne2
T-W-11Drzewiaste rośliny okrywowe - biologia i wymagania ekologiczne gatunków i odmian2
T-W-12Przegląd gatunków i odmian drzew i krzewów z rodziny wrzosowate Ericaceae, walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne2
T-W-13Przegląd podstawowych odmian uprawnych drzew i krzewów iglastych2
T-W-14Zaliczenie pisemne wykładów1
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych10
A-A-3przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń6
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2przygotowanie do zajęć terenowych6
A-T-3samodzielne studiowanie tematyki zajęć terenowych8
A-T-4przygotowanie do zaliczenia zajęć terenowych6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2samodzielne studiowanie treści wykładów30
A-W-3przygotowanie do zaliczenia wykładów9
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie treści wykładów20
A-W-3przygotowanie do zaliczenia wykładów9
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C05_W01zna nomenklaturę roślin drzewiastych, definiuje systematykę roślin drzewiastych i wykorzystuje ją w praktyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W08zna systematykę i nomenklaturę roślin
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie systematyki roślin drzewiastych oraz wskazanie jej wykorzystania w praktycznym zastosowaniu
Treści programoweT-W-1Podstawy systematyki roślin drzewiastych, cechy diagnostyczne roślin drzewiastych niezbędne do ich rozpoznawania
T-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe – rodziny: miłorząbowate, cisowate, sosnowate cz. 1, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-3Drzewa i krzewy nagozalążkowe – sosnowate cz.2, cypryśnikowate, cyprysowate, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-5Drzewa rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-6Krzewy rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
S-4Ocena podsumowująca: ocena końcowa z rozpoznawania drzew i krzewów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna nomenklatury roślin drzewiastych; nie definiuje systematyki roślin drzewiastych
3,0Student ma elementarną wiedzę z zakresu nomenklatury roślin drzewiastych; definiuje podstawy systematyki roślin drzewiastych
3,5Student zna nomenklaturę roślin drzewiastych w stopniu podstawowym; definiuje systematykę roślin drzewiastych
4,0Student zna nomenklaturę roślin drzewiastych w stopniu dobrym; definiuje systematykę roślin drzewiastych, częściowo wykazując jej praktyczne zastosowanie
4,5Student zna w pełni nomenklaturę roślin drzewiastych; definiuje systematykę roślin drzewiastych i wykorzystuje ją w praktyce
5,0Student biegle opanował nomenklaturę roślin drzewiastych; sprawnie definiuje systematykę roślin drzewiastych i wykorzystuje ją w praktyce
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C05_W02charakteryzuje i opisuje cechy morfologiczne i diagnostyczne drzew i krzewów (umożliwiające ich rozpoznanie) oraz ich wymagania siedliskowe, pod kątem zastosowania w projektowaniu terenów zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W09charakteryzuje rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie wiedzy dotyczącej zróżnicowania cech morfologicznych i diagnostycznych drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie
Treści programoweT-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe – rodziny: miłorząbowate, cisowate, sosnowate cz. 1, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-3Drzewa i krzewy nagozalążkowe – sosnowate cz.2, cypryśnikowate, cyprysowate, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-5Drzewa rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-6Krzewy rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-7Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące przed i równocześnie z rozwojem liści (zimą, w przedwiośniu, pierwiośniu i wiosną)
T-W-8Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące po rozwoju liści (późną wiosną, latem i jesienią)
T-W-9Drzewa i krzewy o efektownym, barwnym, trwałym lub okresowym ulistnieniu
T-W-10Pnącza - cechy biologiczne i walory dekoracyjne
T-W-11Drzewiaste rośliny okrywowe - biologia i wymagania ekologiczne gatunków i odmian
T-W-12Przegląd gatunków i odmian drzew i krzewów z rodziny wrzosowate Ericaceae, walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne
T-W-13Przegląd podstawowych odmian uprawnych drzew i krzewów iglastych
T-A-5Wymagania siedliskowe drzew i krzewów
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
S-2Ocena formująca: ocena z rozpoznawania drzew i krzewów
S-3Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego
S-4Ocena podsumowująca: ocena końcowa z rozpoznawania drzew i krzewów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie charakteryzuje i nie opisuje cech morfologicznych i diagnostycznych drzew i krzewów; nie znając ich wymagań siedliskowych
3,0Student charakteryzuje i opisuje podstawowe cechy morfologiczne i diagnostyczne wskazanych drzew i krzewów (umożliwiające ich rozpoznanie)
3,5Student charakteryzuje i opisuje większość cech morfologicznych i diagnostycznych wskazanych drzew i krzewów (umożliwiających ich rozpoznanie), znając częściowo ich wymagania siedliskowe
4,0Student charakteryzuje i opisuje wymagane cechy morfologiczne i diagnostyczne drzew i krzewów (umożliwiające ich rozpoznanie), znając ich wymagania siedliskowe
4,5Student sprawnie charakteryzuje i opisuje wymagane cechy morfologiczne i diagnostyczne drzew i krzewów (umożliwiające ich rozpoznanie), znając ich wymagania siedliskowe
5,0Student biegle charakteryzuje i opisuje wymagane cechy morfologiczne i diagnostyczne drzew i krzewów (umożliwiające ich rozpoznanie), znając ich wymagania siedliskowe i wskazując ich zastosowanie w projektowaniu terenów zieleni
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C05_U01dobiera drzewa i krzewy pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U13potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, wymagań i pielęgnacji roślin do różnych obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z walorami dekoracyjnymi drzew i krzewów w różnych porach roku
Treści programoweT-A-9Analizowanie cech morfologicznych pnączy, określanie ich walorów dekoracyjnych i zastosowania
T-A-5Rozpoznawanie drzew i krzewów rodzimych i obcego pochodzenia w pełni ich wegetacji (Park Żeromskiego w Szczecinie)
T-A-2Rozpoznawanie drzew i krzewów obcego pochodzenia i rodzimych drzew liściastych kwitnących przed rozwojem liści (otoczenie budynku WKŚiR ul. Słowackiego i Park im. Prof. Kownasa w Szczecinie)
T-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów w fazie kwitnienia i rozwoju liści (teren Różanki i tzw. Ogród Botaniczny z 1926 roku w Szczecinie)
T-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, zawszezielonych oraz rodzimych drzew i krzewów liściastych (Jasne Błonia, Park Kasprowicza w Szczecinie, Cmentarz Centralny w Szczecinie - okolice I i III bramy)
T-A-8Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych oraz drzew i krzewów liściastych w fazie pełni wegetacji (Cmentarz Centralny w Szczecinie - okolice IV Bramy i ul. Mieszka I)
T-A-10Analizowanie cech morfologicznych wybranych roślin okrywowych i określanie ich walorów dekoracyjnych oraz zastosowania
T-T-1Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji ogrodu dendrologicznego w Glinnej, wymagania siedliskowe roślin
T-T-2Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, wymagania siedliskowe roślin
T-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe – rodziny: miłorząbowate, cisowate, sosnowate cz. 1, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-3Drzewa i krzewy nagozalążkowe – sosnowate cz.2, cypryśnikowate, cyprysowate, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-7Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące przed i równocześnie z rozwojem liści (zimą, w przedwiośniu, pierwiośniu i wiosną)
T-W-8Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące po rozwoju liści (późną wiosną, latem i jesienią)
T-W-9Drzewa i krzewy o efektownym, barwnym, trwałym lub okresowym ulistnieniu
T-W-10Pnącza - cechy biologiczne i walory dekoracyjne
T-W-12Przegląd gatunków i odmian drzew i krzewów z rodziny wrzosowate Ericaceae, walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne
T-W-13Przegląd podstawowych odmian uprawnych drzew i krzewów iglastych
T-W-5Drzewa i krzewy rodzimego i obcego pochodzenia o ozdobnych owocach i owocostanach
T-W-4Drzewa i krzewy rodzimego i obcego pochodzenia o dekoracyjnie jesiennie przebarwiających się liściach
T-W-7Drzewa i krzewy o dekoracyjnej korowinie i pędach
T-W-8Przegląd podstawowych odmian drzew i krzewów liściastych
T-A-5Wymagania siedliskowe drzew i krzewów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
S-3Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dobiera drzew i krzewów pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
3,0Student dobiera podstawowe drzewa i krzewy pod względem walorów dekoracyjnych we wskazanych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
3,5Student dobiera większość wymaganych drzew i krzewów pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
4,0Student dobiera wymagane drzewa i krzewy pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
4,5Student sprawnie dobiera wymagane drzewa i krzewy pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych
5,0Student biegle dobiera wymagane drzewa i krzewy pod względem walorów dekoracyjnych w różnych porach roku oraz ich wymagań siedliskowych, wykazując się przy tym szerszą wiedzą
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C05_U02analizuje cechy diagnostyczne gatunków i odmian drzew i krzewów, pozwalające na ich rozpoznanie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U11potrafi przy użyciu podstawowych metod badawczych uzyskać różnorodne dane o terenie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie wiedzy dotyczącej zróżnicowania cech morfologicznych i diagnostycznych drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie
Treści programoweT-A-9Analizowanie cech morfologicznych pnączy, określanie ich walorów dekoracyjnych i zastosowania
T-A-5Rozpoznawanie drzew i krzewów rodzimych i obcego pochodzenia w pełni ich wegetacji (Park Żeromskiego w Szczecinie)
T-A-2Rozpoznawanie drzew i krzewów obcego pochodzenia i rodzimych drzew liściastych kwitnących przed rozwojem liści (otoczenie budynku WKŚiR ul. Słowackiego i Park im. Prof. Kownasa w Szczecinie)
T-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów w fazie kwitnienia i rozwoju liści (teren Różanki i tzw. Ogród Botaniczny z 1926 roku w Szczecinie)
T-A-4Oznaczanie drzew i krzewów w fazie pełni wegetacji (górna część tzw. Ogrodu Botanicznego z 1926 roku w Szczecinie i wybrane ogrody willowe dzielnicy Pogodno)
T-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, zawszezielonych oraz rodzimych drzew i krzewów liściastych (Jasne Błonia, Park Kasprowicza w Szczecinie, Cmentarz Centralny w Szczecinie - okolice I i III bramy)
T-A-8Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych oraz drzew i krzewów liściastych w fazie pełni wegetacji (Cmentarz Centralny w Szczecinie - okolice IV Bramy i ul. Mieszka I)
T-A-10Analizowanie cech morfologicznych wybranych roślin okrywowych i określanie ich walorów dekoracyjnych oraz zastosowania
T-A-11Analizowanie cech diagnostycznych wybranych odmian uprawnych drzew i krzewów iglastych
T-T-1Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji ogrodu dendrologicznego w Glinnej, wymagania siedliskowe roślin
T-T-2Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, wymagania siedliskowe roślin
T-A-4Rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów w stanie bezlistnym
T-A-2Pokroje i maksymalne wymiary drzew i krzewów stosowane w projektowaniu terenów zieleni
T-A-6Analizowanie cech diagnostycznych wybranych odmian uprawnych drzew i krzewów liściastych
T-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych w okresie jesiennego przebarwiania liści i owocowania (Park im. J. Kasprowicza, Różanka, tzw. Ogród Botaniczny z 1926 roku)
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena z rozpoznawania drzew i krzewów
S-4Ocena podsumowująca: ocena końcowa z rozpoznawania drzew i krzewów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie analizuje cech diagnostycznych gatunków i odmian drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie
3,0Student analizuje podstawowe cechy diagnostyczne gatunków drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie
3,5Student analizuje większość wymaganych cech diagnostycznych gatunków drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie
4,0Student analizuje wymagane cechy diagnostyczne gatunków i częściowo odmian drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie
4,5Student sprawnie analizuje wymagane cechy diagnostyczne gatunków i odmian drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie
5,0Student biegle analizuje wymagane cechy diagnostyczne gatunków i odmian drzew i krzewów, pozwalających na ich rozpoznanie, wykazują przy tym szerszą wiedzę nt. roślin
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C05_K01ma świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, jak też znaczenia ich walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K01jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i ich kompozycji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K02samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie wiedzy dotyczącej zróżnicowania cech morfologicznych i diagnostycznych drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie
Treści programoweT-T-1Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji ogrodu dendrologicznego w Glinnej, wymagania siedliskowe roślin
T-T-2Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, wymagania siedliskowe roślin
T-W-1Podstawy systematyki roślin drzewiastych, cechy diagnostyczne roślin drzewiastych niezbędne do ich rozpoznawania
T-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe – rodziny: miłorząbowate, cisowate, sosnowate cz. 1, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-3Drzewa i krzewy nagozalążkowe – sosnowate cz.2, cypryśnikowate, cyprysowate, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-5Drzewa rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-6Krzewy rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-7Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące przed i równocześnie z rozwojem liści (zimą, w przedwiośniu, pierwiośniu i wiosną)
T-W-8Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące po rozwoju liści (późną wiosną, latem i jesienią)
T-W-9Drzewa i krzewy o efektownym, barwnym, trwałym lub okresowym ulistnieniu
T-W-10Pnącza - cechy biologiczne i walory dekoracyjne
T-W-11Drzewiaste rośliny okrywowe - biologia i wymagania ekologiczne gatunków i odmian
T-W-12Przegląd gatunków i odmian drzew i krzewów z rodziny wrzosowate Ericaceae, walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne
T-W-13Przegląd podstawowych odmian uprawnych drzew i krzewów iglastych
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, jak też znaczenia ich walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni
3,0Student ma elementarną świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych
3,5Student wykazuje dostateczną świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, częściowo określając znaczenie walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni
4,0Student wykazuje dobrą świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, określając znaczenie walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni
4,5Student wykazuje bardzo dobrą świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, określając w pełni znaczenie walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni
5,0Student wykazuje wybitną świadomość funkcji oraz potrzeby ochrony i zwiększania bogactwa i bioróżnorodności roślin drzewiastych, wszechstronnie określając znaczenie walorów dekoracyjnych i wymagań siedliskowych w kształtowaniu przestrzeni, podając przy tym przykłady
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C05_K02ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K12ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie systematyki roślin drzewiastych oraz wskazanie jej wykorzystania w praktycznym zastosowaniu
C-2Przedstawienie wiedzy dotyczącej zróżnicowania cech morfologicznych i diagnostycznych drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie
C-3Zapoznanie z walorami dekoracyjnymi drzew i krzewów w różnych porach roku
Treści programoweT-T-1Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji ogrodu dendrologicznego w Glinnej, wymagania siedliskowe roślin
T-T-2Rozpoznawanie wybranych gatunków i odmian drzew i krzewów kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, wymagania siedliskowe roślin
T-W-1Podstawy systematyki roślin drzewiastych, cechy diagnostyczne roślin drzewiastych niezbędne do ich rozpoznawania
T-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe – rodziny: miłorząbowate, cisowate, sosnowate cz. 1, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-3Drzewa i krzewy nagozalążkowe – sosnowate cz.2, cypryśnikowate, cyprysowate, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-5Drzewa rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-6Krzewy rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-7Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące przed i równocześnie z rozwojem liści (zimą, w przedwiośniu, pierwiośniu i wiosną)
T-W-8Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące po rozwoju liści (późną wiosną, latem i jesienią)
T-W-9Drzewa i krzewy o efektownym, barwnym, trwałym lub okresowym ulistnieniu
T-W-10Pnącza - cechy biologiczne i walory dekoracyjne
T-W-11Drzewiaste rośliny okrywowe - biologia i wymagania ekologiczne gatunków i odmian
T-W-12Przegląd gatunków i odmian drzew i krzewów z rodziny wrzosowate Ericaceae, walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne
T-W-14Zaliczenie pisemne wykładów
T-W-13Przegląd podstawowych odmian uprawnych drzew i krzewów iglastych
T-W-1Pokroje i architektura koron drzew
T-W-3Dynamika wzrostu drzew i krzewów i osiągane wymiary
T-W-5Drzewa i krzewy rodzimego i obcego pochodzenia o ozdobnych owocach i owocostanach
T-W-2Pokroje krzewów
T-W-4Drzewa i krzewy rodzimego i obcego pochodzenia o dekoracyjnie jesiennie przebarwiających się liściach
T-W-7Drzewa i krzewy o dekoracyjnej korowinie i pędach
T-W-8Przegląd podstawowych odmian drzew i krzewów liściastych
T-W-6Podstawy rozpoznawania drzew i krzewów w okresie bezlistnym
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
3,0Student ma elementarną świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
3,5Student ma podstawową świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
4,0Student ma dobrą świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
4,5Student ma bardzo dobrą świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej
5,0Student ma wybitną świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie dendrologii praktycznej, określając własne etapy i kierunki rozwoju zawodowego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C05_K03ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z właścicielami i użytkownikami terenami zieleni w zakresie drzewoznastwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K03ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C05_K04jest merytorycznie przygotowany w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K11jest przygotowany do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K03jest zdolna do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania swoich zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami
A1_K05posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności: pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań; negocjowania i organizowania; integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowania zadań w przystępnej formie - z zastosowaniem technologii informacyjnych
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie wiedzy dotyczącej zróżnicowania cech morfologicznych i diagnostycznych drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie
C-3Zapoznanie z walorami dekoracyjnymi drzew i krzewów w różnych porach roku
Treści programoweT-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe – rodziny: miłorząbowate, cisowate, sosnowate cz. 1, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-3Drzewa i krzewy nagozalążkowe – sosnowate cz.2, cypryśnikowate, cyprysowate, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-5Drzewa rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-6Krzewy rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-7Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące przed i równocześnie z rozwojem liści (zimą, w przedwiośniu, pierwiośniu i wiosną)
T-W-8Fenologiczny kalendarz kwitnienia roślin drzewiastych: drzewa i krzewy kwitnące po rozwoju liści (późną wiosną, latem i jesienią)
T-W-9Drzewa i krzewy o efektownym, barwnym, trwałym lub okresowym ulistnieniu
T-W-10Pnącza - cechy biologiczne i walory dekoracyjne
T-W-11Drzewiaste rośliny okrywowe - biologia i wymagania ekologiczne gatunków i odmian
T-W-12Przegląd gatunków i odmian drzew i krzewów z rodziny wrzosowate Ericaceae, walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne
T-W-13Przegląd podstawowych odmian uprawnych drzew i krzewów iglastych
T-W-1Pokroje i architektura koron drzew
T-W-3Dynamika wzrostu drzew i krzewów i osiągane wymiary
T-W-2Pokroje krzewów
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
S-3Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest merytorycznie przygotowany w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
3,0Student wykazuje elementarne merytoryczne przygotowanie w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
3,5Student wykazuje dostateczne merytoryczne przygotowanie w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
4,0Student wykazuje dobre merytoryczne przygotowanie w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
4,5Student wykazuje bardzo dobre merytoryczne przygotowanie w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
5,0Student wykazuje wybitne merytoryczne przygotowanie w zakresie zagadnień z dendrologii do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu