Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona środowiska przyrodniczego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona środowiska przyrodniczego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Pieńkowski <Pawel.Pienkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kupiec <Michal.Kupiec@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza przyrodnicza z zakresu liceum ogólnokształcącego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie systemu ochrony przyrody i środowiska w Polsce oraz narzędzi prawnych i społecznych ochrony środowiska.
C-2Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami sozologii.
C-3Zapoznanie się z globalnymi i lokalnymi problemami ochrony środowiska

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia i problemy związane z ochroną środowiska.4
T-W-2System ochrony środowiska w Polsce.2
T-W-3Obszarowe formy ochrony przyrody.2
T-W-4Sieć obszarów chronionych Natura 2000.2
T-W-5Podstawowe akty prawne i procedury związane z ochroną przyrody.4
T-W-6Krajobraz jako system funkcjonalny. Ochrona krajobrazu w Polsce.4
T-W-7Planowanie przestrzenne a ochrona krajobrazu i przyrody.2
T-W-8Państwowy Monitoring Środowiska i Inspekcja Ochrony Środowiska.2
T-W-9Alternatywne i konwencjonalne źródła energii - aspekty przyrodnicze i krajobrazowe rozwoju.2
T-W-10Globalne problemy ochrony środowiska - globalizacja, gospodarka surowcowa, zmiany klimatu.6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2praca z podręcznikami24
A-W-3przygotowanie do zaliczenia10
A-W-4przygotowanie prac kontrolnych10
A-W-5przygotowanie do zajęć wykładowych15
89

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2wykład konwersacyjny
M-3dyskusja
M-4prezentacje i raporty

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prace kontrolne w czasie semestru
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C04_W01
Posiada znajomość podstawość podstawowych pojęć, praw i zasad związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Zna jego zagrożenia oraz formy i sposoby ochrony.
AK_1A_W20, AK_1A_W12R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07, T1A_W02, T1A_W05, T1A_W08InzA_W03C-1, C-2, C-3T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2
AK_1A_C04_W02
Zna uwarunkowania prawne i formalne działań projektowych w architekturze krajobrazu w zakresie wymagań ochrony środowiska.
AK_1A_W15R1A_W02, T1A_W08, T1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2, C-3T-W-8, T-W-3, T-W-7, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C04_U01
Potrafi sporządzić uproszczoną dokumentację projektu w zakresie wymagań ochrony środowiska. Zna metody analizy przestrzeni pod kątem ochrony środowiska.
AK_1A_U07, AK_1A_U09R1A_U02, T1A_U02, T1A_U05, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U10, T1A_U11, T1A_U12, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U16InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U08C-1, C-2T-W-7, T-W-6, T-W-9, T-W-5M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C04_K01
Rozumie relacje pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska. Zna przyczyny konfliktów przestrzennych i narzędzia ich rozwiązywania.
AK_1A_K07, AK_1A_K09R1A_K03, R1A_K06, T1A_K02InzA_K01C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-6, T-W-1, T-W-5M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C04_W01
Posiada znajomość podstawość podstawowych pojęć, praw i zasad związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Zna jego zagrożenia oraz formy i sposoby ochrony.
2,0Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z ochroną środowiska i systemem ochrony przyrody.
3,0Student zna podstawowe zagadnienia związane z ochroną środowiska i systemem ochrony przyrody.
3,5Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z ochroną środowiska i systemem ochrony przyrody.
4,0Student dobrze zna i rozumie prezentowany na zajęciach zakres wiedzy związanej z ochroną środowiska. Potrafi objaśniać podstawowe zależności pomiędzy elementami krajobrazu, a także tłumaczyć wpływ oddziaływań atropogenicznych na te elementy.
4,5Student dobrze zna i rozumie prezentowany na zajęciach zakres wiedzy związanej z ochroną środowiska. Zna prawny systemem ochrony przyrody. Potrafi objaśniać podstawowe zależności pomiędzy elementami krajobrazu, a także tłumaczyć wpływ oddziaływań atropogenicznych na te elementy. Potrafi zaproponować przedsięwzięcia, mające na celu zmniejszenie intensywności tego oddziaływania.
5,0Student bardzo dobrze zna i rozumie prezentowany na zajęciach zakres wiedzy związanej z ochroną środowiska. Zna prawny systemem ochrony przyrody. Potrafi objaśniać podstawowe zależności pomiędzy elementami krajobrazu, a także tłumaczyć wpływ oddziaływań atropogenicznych na te elementy. Potrafi zaproponować przedsięwzięcia, mające na celu zmniejszenie intensywności tego oddziaływania. a także umie zaplanować wykonanie podstawowej dokumentacji związanej z ochroną środowiska w zakresie architektury krajobrazu.
AK_1A_C04_W02
Zna uwarunkowania prawne i formalne działań projektowych w architekturze krajobrazu w zakresie wymagań ochrony środowiska.
2,0Student nie zna podstawowych uwarunkowań prawnych w zakresie wymagań ochrony środowiska.
3,0Student zna w stopniu dostatecznym uwarunkowania prawne w zakresie wymagań ochrony środowiska.
3,5Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia prawne w zakresie wymagań ochrony środowiska; potrafi identyfikować zagrożenia środowiska i wiązać je z prawnymi aspektami ich ochrony.
4,0Student dobrze zna i rozumie podstawowe zagadnienia prawne w zakresie wymagań ochrony środowiska; potrafi identyfikować zagrożenia środowiska i wiązać je z prawnymi aspektami ochrony przyrody; zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji związanej z ochroną środowiska.
4,5Student dobrze zna i rozumie zakres wiedzy związanej z ochroną środowiska; zna podstawowe zagadnienia związane z systemem prawnym ochrony przyrody; umie zaplanować wykonanie podstawowej dokumentacji związanej z ochroną środowiska w zakresie architektury krajobrazu.
5,0Student bardzo dobrze zna i rozumie prezentowany na zajęciach zakres wiedzy związanej z ochroną środowiska; zna podstawy systemu prawnego ochrony przyrody; umie zaplanować wykonanie podstawowej dokumentacji związanej z ochroną środowiska w zakresie architektury krajobrazu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C04_U01
Potrafi sporządzić uproszczoną dokumentację projektu w zakresie wymagań ochrony środowiska. Zna metody analizy przestrzeni pod kątem ochrony środowiska.
2,0Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z ochroną środowiska i systemem ochrony przyrody.
3,0Student zna podstawy ochrony środowiska i system ochrony przyrody. W stopniu dostatecznym wykorzystuje uzyskaną wiedzę do tworzenia uproszczonej dokumentacji w zakresie wymagań ochrony środowiska.
3,5Student zna i rozumie podstawy ochrony środowiska i system ochrony przyrody. Potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę do tworzenia uproszczonej dokumentacji w zakresie wymagań ochrony środowiska.
4,0Student zna i rozumie podstawy ochrony środowiska i system ochrony przyrody. Dobrze wykorzystuje uzyskaną wiedzę do tworzenia uproszczonej dokumentacji w zakresie wymagań ochrony środowiska.
4,5Student dobrze zna i rozumie podstawy ochrony środowiska i system ochrony przyrody. Dobrze wykorzystuje uzyskaną wiedzę do tworzenia uproszczonej dokumentacji w zakresie wymagań ochrony środowiska. Potrafi samodzielnie dobrać materiały do tworzenia dokumentacji i odpowiednio dobrać metody do tworzenia dokumentacji, a następnie analizy uzyskanych wyników.
5,0Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawy ochrony środowiska i system ochrony przyrody. Dobrze wykorzystuje uzyskaną wiedzę do tworzenia uproszczonej dokumentacji w zakresie wymagań ochrony środowiska. Potrafi samodzielnie dobrać materiały do tworzenia dokumentacji i odpowiednio dostosować metody do tworzenia dokumentacji, a następnie analizy uzyskanych wyników.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C04_K01
Rozumie relacje pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska. Zna przyczyny konfliktów przestrzennych i narzędzia ich rozwiązywania.
2,0Student nie rozumie relacji pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska. Nie zna przyczyn konfliktów przestrzennych i narzędzi ich rozwiązywania.
3,0Student rozumie w dostatecznym stopniu podstawowe zagadnienia związane z ochroną środowiska i systemem ochrony przyrody; ma świadomość relacji zachodzących pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni i przyczyn konfliktów przestrzennych.
3,5Student rozumie w dostatecznym stopniu relacje zachodzące pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska; ma świadomość źródeł konfliktów przestrzennych.
4,0Student rozumie relacje zachodzące pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska; ma świadomość źródeł konfliktów przestrzennych i zna podstawy postępowań zgodnych z zasadami prawa i etyki.
4,5Student dobrze rozumie relacje zachodzące pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska; ma świadomość źródeł konfliktów przestrzennych i zna podstawy postępowań zgodnych z zasadami prawa i etyki.
5,0Student bardzo dobrze zna i rozumie relacje zachodzące pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska; ma świadomość źródeł konfliktów przestrzennych i zna podstawy postępowań zgodnych z zasadami prawa i etyki.

Literatura podstawowa

  1. Dobrzańska B., Dobrzański G. , Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa, 2009
  2. Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN, Warszawa, 2010
  3. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Weyler R., Greenpeace, Buk RoWer, Warszawa, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia i problemy związane z ochroną środowiska.4
T-W-2System ochrony środowiska w Polsce.2
T-W-3Obszarowe formy ochrony przyrody.2
T-W-4Sieć obszarów chronionych Natura 2000.2
T-W-5Podstawowe akty prawne i procedury związane z ochroną przyrody.4
T-W-6Krajobraz jako system funkcjonalny. Ochrona krajobrazu w Polsce.4
T-W-7Planowanie przestrzenne a ochrona krajobrazu i przyrody.2
T-W-8Państwowy Monitoring Środowiska i Inspekcja Ochrony Środowiska.2
T-W-9Alternatywne i konwencjonalne źródła energii - aspekty przyrodnicze i krajobrazowe rozwoju.2
T-W-10Globalne problemy ochrony środowiska - globalizacja, gospodarka surowcowa, zmiany klimatu.6
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2praca z podręcznikami24
A-W-3przygotowanie do zaliczenia10
A-W-4przygotowanie prac kontrolnych10
A-W-5przygotowanie do zajęć wykładowych15
89
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C04_W01Posiada znajomość podstawość podstawowych pojęć, praw i zasad związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Zna jego zagrożenia oraz formy i sposoby ochrony.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W20zna i identyfikuje przyczyny degradacji środowiska oraz zasady i sposoby jego zapobiegania
AK_1A_W12posiada znajomość podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem i jego ochroną
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie systemu ochrony przyrody i środowiska w Polsce oraz narzędzi prawnych i społecznych ochrony środowiska.
C-2Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami sozologii.
C-3Zapoznanie się z globalnymi i lokalnymi problemami ochrony środowiska
Treści programoweT-W-8Państwowy Monitoring Środowiska i Inspekcja Ochrony Środowiska.
T-W-3Obszarowe formy ochrony przyrody.
T-W-4Sieć obszarów chronionych Natura 2000.
T-W-2System ochrony środowiska w Polsce.
T-W-6Krajobraz jako system funkcjonalny. Ochrona krajobrazu w Polsce.
T-W-9Alternatywne i konwencjonalne źródła energii - aspekty przyrodnicze i krajobrazowe rozwoju.
T-W-10Globalne problemy ochrony środowiska - globalizacja, gospodarka surowcowa, zmiany klimatu.
T-W-1Podstawowe pojęcia i problemy związane z ochroną środowiska.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2wykład konwersacyjny
M-3dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prace kontrolne w czasie semestru
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z ochroną środowiska i systemem ochrony przyrody.
3,0Student zna podstawowe zagadnienia związane z ochroną środowiska i systemem ochrony przyrody.
3,5Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z ochroną środowiska i systemem ochrony przyrody.
4,0Student dobrze zna i rozumie prezentowany na zajęciach zakres wiedzy związanej z ochroną środowiska. Potrafi objaśniać podstawowe zależności pomiędzy elementami krajobrazu, a także tłumaczyć wpływ oddziaływań atropogenicznych na te elementy.
4,5Student dobrze zna i rozumie prezentowany na zajęciach zakres wiedzy związanej z ochroną środowiska. Zna prawny systemem ochrony przyrody. Potrafi objaśniać podstawowe zależności pomiędzy elementami krajobrazu, a także tłumaczyć wpływ oddziaływań atropogenicznych na te elementy. Potrafi zaproponować przedsięwzięcia, mające na celu zmniejszenie intensywności tego oddziaływania.
5,0Student bardzo dobrze zna i rozumie prezentowany na zajęciach zakres wiedzy związanej z ochroną środowiska. Zna prawny systemem ochrony przyrody. Potrafi objaśniać podstawowe zależności pomiędzy elementami krajobrazu, a także tłumaczyć wpływ oddziaływań atropogenicznych na te elementy. Potrafi zaproponować przedsięwzięcia, mające na celu zmniejszenie intensywności tego oddziaływania. a także umie zaplanować wykonanie podstawowej dokumentacji związanej z ochroną środowiska w zakresie architektury krajobrazu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C04_W02Zna uwarunkowania prawne i formalne działań projektowych w architekturze krajobrazu w zakresie wymagań ochrony środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W15zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Poznanie systemu ochrony przyrody i środowiska w Polsce oraz narzędzi prawnych i społecznych ochrony środowiska.
C-2Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami sozologii.
C-3Zapoznanie się z globalnymi i lokalnymi problemami ochrony środowiska
Treści programoweT-W-8Państwowy Monitoring Środowiska i Inspekcja Ochrony Środowiska.
T-W-3Obszarowe formy ochrony przyrody.
T-W-7Planowanie przestrzenne a ochrona krajobrazu i przyrody.
T-W-5Podstawowe akty prawne i procedury związane z ochroną przyrody.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2wykład konwersacyjny
M-3dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych uwarunkowań prawnych w zakresie wymagań ochrony środowiska.
3,0Student zna w stopniu dostatecznym uwarunkowania prawne w zakresie wymagań ochrony środowiska.
3,5Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia prawne w zakresie wymagań ochrony środowiska; potrafi identyfikować zagrożenia środowiska i wiązać je z prawnymi aspektami ich ochrony.
4,0Student dobrze zna i rozumie podstawowe zagadnienia prawne w zakresie wymagań ochrony środowiska; potrafi identyfikować zagrożenia środowiska i wiązać je z prawnymi aspektami ochrony przyrody; zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji związanej z ochroną środowiska.
4,5Student dobrze zna i rozumie zakres wiedzy związanej z ochroną środowiska; zna podstawowe zagadnienia związane z systemem prawnym ochrony przyrody; umie zaplanować wykonanie podstawowej dokumentacji związanej z ochroną środowiska w zakresie architektury krajobrazu.
5,0Student bardzo dobrze zna i rozumie prezentowany na zajęciach zakres wiedzy związanej z ochroną środowiska; zna podstawy systemu prawnego ochrony przyrody; umie zaplanować wykonanie podstawowej dokumentacji związanej z ochroną środowiska w zakresie architektury krajobrazu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C04_U01Potrafi sporządzić uproszczoną dokumentację projektu w zakresie wymagań ochrony środowiska. Zna metody analizy przestrzeni pod kątem ochrony środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U07sporządza uproszczoną dokumentację projektową zgodnie z wymogami formalnymi i przedstawia ją w formie rysunkowej i opisowej
AK_1A_U09analizuje uwarunkowania sytuacyjne przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w obszarze architektury krajobrazów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U05ma umiejętność samokształcenia się
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
T1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T1A_U12potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Poznanie systemu ochrony przyrody i środowiska w Polsce oraz narzędzi prawnych i społecznych ochrony środowiska.
C-2Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami sozologii.
Treści programoweT-W-7Planowanie przestrzenne a ochrona krajobrazu i przyrody.
T-W-6Krajobraz jako system funkcjonalny. Ochrona krajobrazu w Polsce.
T-W-9Alternatywne i konwencjonalne źródła energii - aspekty przyrodnicze i krajobrazowe rozwoju.
T-W-5Podstawowe akty prawne i procedury związane z ochroną przyrody.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersacyjny
M-3dyskusja
M-4prezentacje i raporty
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prace kontrolne w czasie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z ochroną środowiska i systemem ochrony przyrody.
3,0Student zna podstawy ochrony środowiska i system ochrony przyrody. W stopniu dostatecznym wykorzystuje uzyskaną wiedzę do tworzenia uproszczonej dokumentacji w zakresie wymagań ochrony środowiska.
3,5Student zna i rozumie podstawy ochrony środowiska i system ochrony przyrody. Potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę do tworzenia uproszczonej dokumentacji w zakresie wymagań ochrony środowiska.
4,0Student zna i rozumie podstawy ochrony środowiska i system ochrony przyrody. Dobrze wykorzystuje uzyskaną wiedzę do tworzenia uproszczonej dokumentacji w zakresie wymagań ochrony środowiska.
4,5Student dobrze zna i rozumie podstawy ochrony środowiska i system ochrony przyrody. Dobrze wykorzystuje uzyskaną wiedzę do tworzenia uproszczonej dokumentacji w zakresie wymagań ochrony środowiska. Potrafi samodzielnie dobrać materiały do tworzenia dokumentacji i odpowiednio dobrać metody do tworzenia dokumentacji, a następnie analizy uzyskanych wyników.
5,0Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawy ochrony środowiska i system ochrony przyrody. Dobrze wykorzystuje uzyskaną wiedzę do tworzenia uproszczonej dokumentacji w zakresie wymagań ochrony środowiska. Potrafi samodzielnie dobrać materiały do tworzenia dokumentacji i odpowiednio dostosować metody do tworzenia dokumentacji, a następnie analizy uzyskanych wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C04_K01Rozumie relacje pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska. Zna przyczyny konfliktów przestrzennych i narzędzia ich rozwiązywania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K07rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
AK_1A_K09ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie systemu ochrony przyrody i środowiska w Polsce oraz narzędzi prawnych i społecznych ochrony środowiska.
C-2Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami sozologii.
Treści programoweT-W-3Obszarowe formy ochrony przyrody.
T-W-4Sieć obszarów chronionych Natura 2000.
T-W-7Planowanie przestrzenne a ochrona krajobrazu i przyrody.
T-W-2System ochrony środowiska w Polsce.
T-W-6Krajobraz jako system funkcjonalny. Ochrona krajobrazu w Polsce.
T-W-1Podstawowe pojęcia i problemy związane z ochroną środowiska.
T-W-5Podstawowe akty prawne i procedury związane z ochroną przyrody.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersacyjny
M-3dyskusja
M-4prezentacje i raporty
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prace kontrolne w czasie semestru
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie relacji pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska. Nie zna przyczyn konfliktów przestrzennych i narzędzi ich rozwiązywania.
3,0Student rozumie w dostatecznym stopniu podstawowe zagadnienia związane z ochroną środowiska i systemem ochrony przyrody; ma świadomość relacji zachodzących pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni i przyczyn konfliktów przestrzennych.
3,5Student rozumie w dostatecznym stopniu relacje zachodzące pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska; ma świadomość źródeł konfliktów przestrzennych.
4,0Student rozumie relacje zachodzące pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska; ma świadomość źródeł konfliktów przestrzennych i zna podstawy postępowań zgodnych z zasadami prawa i etyki.
4,5Student dobrze rozumie relacje zachodzące pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska; ma świadomość źródeł konfliktów przestrzennych i zna podstawy postępowań zgodnych z zasadami prawa i etyki.
5,0Student bardzo dobrze zna i rozumie relacje zachodzące pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni z tytułu korzystania ze środowiska; ma świadomość źródeł konfliktów przestrzennych i zna podstawy postępowań zgodnych z zasadami prawa i etyki.