Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabus przedmiotu Fizyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Gawlik <Andrzej.Gawlik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Romualda Bejger <Romualda.Bejger@zut.edu.pl>, Andrzej Gawlik <Andrzej.Gawlik@zut.edu.pl>, Renata Matuszak-Slamani <Renata.Matuszak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana znajomość fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, w tym zapoznanie studentów ze zjawiskami i procesami fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie.
C-2Ukształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki do analizowania i rozwiązywania zagadnień problemowych i zadań rachunkowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Jednostki i wielkości fizyczne, działania na wektorach i wielkościach skalarnych.2
T-A-2Statyka.2
T-A-3Dynamika.2
T-A-4Hydrostatyka i mechanika płynów.2
T-A-5Termodynamika.2
T-A-6Elektromagnetyzm.2
T-A-7Prąd elektryczny.2
T-A-8Podstawy fizyki współczesnej.1
15
wykłady
T-W-1Jednostki i wielkości fizyczne, wprowadzenie do algebry wektorów; metody matematyczne i statystyczne wykorzystywane w fizyce.2
T-W-2Statyka.2
T-W-3Podstawy mechaniki - kinematyka, dynamika, ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, zasady zachowania pędu i energii.2
T-W-4Grawitacja.2
T-W-5Hydrostatyka i podstawy dynamiki płynów.2
T-W-6Rezonans i drgania złożone. Ruch falowy. Elementy akustyki.2
T-W-7Podstawy termodynamiki - pojęcia i zasady termodynamiki, bilans cieplny. Elementy fizyki cząsteczkowej.2
T-W-8Elektrostatyka: pole elektryczne, siła, natężenie i potencjał elektryczny, zasada zachowania ładunku.2
T-W-9Prąd elektryczny - praca, moc prądu elektrycznego, sprawność urządzeń elektrycznych, prawa rządzące przepływem prądu, prąd elektryczny stały.2
T-W-10Zjawisko indukcji elektromagnetycznej - pojęcie pola elektromagnetycznego, prąd elektryczny zmienny. Pole elektromagnetyczne - drgania i fale elektromagnetyczne.2
T-W-11Promieniowania elektromagnetyczne - światło, promieniowanie termiczne, podstawowe zagadnienia optyki geometrycznej i falowej, widmo elektromagnetyczne.2
T-W-12Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie cieplne. Zjawisko fotoelektryczne i zjawisko Comptona. Dwoista natura promieniowania.2
T-W-13Struktura mikroświata - budowa atomu i jądra atomowego, cząstki elementarne.2
T-W-14Promieniotwórczość.2
T-W-15Słońce. Widmo promieniowania słonecznego, rola atmosfery, albedo Ziemi.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Studiowanie literatury.14
A-A-3Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych.15
A-A-4Udział w konsultacjach.6
A-A-5Przygotowanie się do zaliczenia.10
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.12
A-W-3Udział w konsultacjach.4
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia12
A-W-5Zaliczenie wykładów2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Ćwiczenia audytoryjne- praca samodzielna i w grupach.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie z wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenia zajęć audytoryjnych. Ocena pracy studentów na zajęciach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_B06_W01
Student zna i rozumie, definiuje, opisuje oraz wyjaśnia podstawowe zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie. Student zna i używa prawidłowo prawa i zasady fizyczne przy rozwiązywaniu zadań problemowych i rachunkowych. Zna i prawidłowo stosuje wzory, jednostki i wielkości fizyczne.
AK_1A_W01R1A_W01, T1A_W01C-1T-W-14, T-W-15, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-8, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_B06_U01
Student potrafi opisać podstawowe zjawiska fizyczne. Student potrafi pracować somodzielnie i w zespole. Interpretować prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie wyników zadań problemowych i rachunkowych.
AK_1A_U01A1_U14, T1A_U03C-1, C-2T-W-14, T-W-15, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_B06_K01
Student jest świadomy ważności procesów fizycznych w otaczającym nas świecie oraz rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy. Student jest zdolny do pracy samodzielnej i w zespole. Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
AK_1A_K01A1_K02, T1A_K02InzA_K01C-1T-W-14, T-W-15, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_B06_W01
Student zna i rozumie, definiuje, opisuje oraz wyjaśnia podstawowe zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie. Student zna i używa prawidłowo prawa i zasady fizyczne przy rozwiązywaniu zadań problemowych i rachunkowych. Zna i prawidłowo stosuje wzory, jednostki i wielkości fizyczne.
2,0Student nie zna podstawowych praw, zasad i zjawisk fizycznych. Nie zna podstawowych wzorów i jednostek fizycznych.
3,0Student w stopniu dostatecznym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne.
3,5Student w stopniu zadowalającym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga podstawowe wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Rozwiązuje typowe zadania rachunkowe.
4,0Student w stopniu dobrym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Samodzielnie pogłębił swoją wiedzę. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Rozwiązuje zadania rachunkowe.
4,5Student w stopniu wyróżniającym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Samodzielnie pogłębił swoją wiedzę. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Potrafi efektywnie wyjaśniać wyniki iprezentować wnioski płynące z samodzielnej pracy. Rozwiązuje i wyjaśnia zadania rachunkowe.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Posiada pełną wiedzę z zakresu omawianego materiału. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Potrafi efektywnie wyjaśniać wyniki iprezentować wnioski płynące z samodzielnej pracy. Rozwiązuje i wyjaśnia zadania rachunkowe.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_B06_U01
Student potrafi opisać podstawowe zjawiska fizyczne. Student potrafi pracować somodzielnie i w zespole. Interpretować prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie wyników zadań problemowych i rachunkowych.
2,0Student nie posiada podstawowych umiejętności z zakresu realizowanego materiału.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu omawianego materiału.
3,5Student w stopniu zadowalającym opanował wymagane umiejętności z zakresu realizowanego materiału.
4,0Student w stopniu dobrym opanował wymagane umiejętności z zakresu realizowanego materiału.
4,5Student w stopniu wyróżniającym opanował wymagany zakres umiejętności.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym opanował wymagany zakres umiejętności.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_B06_K01
Student jest świadomy ważności procesów fizycznych w otaczającym nas świecie oraz rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy. Student jest zdolny do pracy samodzielnej i w zespole. Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
2,0Student nie jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, nie rozumie potrzeby zdobywania i pogłębiania wiedzy.
3,0Student w stopniu dostatecznym jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, nie rozumie potrzeby zdobywania i pogłębiania wiedzy.
3,5Student w stopniu zadowalającym jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy.
4,0Student w stopniu dobrym jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy.
4,5Student w stopniu wyróżniającym jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy.

Literatura podstawowa

  1. Halliday D., Resnick R., WalkerJ., Podstawy fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, tomy 1-5
  2. Brzóstowicz A., Ćwiczenia rachunkowe i problemowe z fizyki, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin, 2005, 2

Literatura dodatkowa

  1. Hewit P.G., Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Jednostki i wielkości fizyczne, działania na wektorach i wielkościach skalarnych.2
T-A-2Statyka.2
T-A-3Dynamika.2
T-A-4Hydrostatyka i mechanika płynów.2
T-A-5Termodynamika.2
T-A-6Elektromagnetyzm.2
T-A-7Prąd elektryczny.2
T-A-8Podstawy fizyki współczesnej.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Jednostki i wielkości fizyczne, wprowadzenie do algebry wektorów; metody matematyczne i statystyczne wykorzystywane w fizyce.2
T-W-2Statyka.2
T-W-3Podstawy mechaniki - kinematyka, dynamika, ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, zasady zachowania pędu i energii.2
T-W-4Grawitacja.2
T-W-5Hydrostatyka i podstawy dynamiki płynów.2
T-W-6Rezonans i drgania złożone. Ruch falowy. Elementy akustyki.2
T-W-7Podstawy termodynamiki - pojęcia i zasady termodynamiki, bilans cieplny. Elementy fizyki cząsteczkowej.2
T-W-8Elektrostatyka: pole elektryczne, siła, natężenie i potencjał elektryczny, zasada zachowania ładunku.2
T-W-9Prąd elektryczny - praca, moc prądu elektrycznego, sprawność urządzeń elektrycznych, prawa rządzące przepływem prądu, prąd elektryczny stały.2
T-W-10Zjawisko indukcji elektromagnetycznej - pojęcie pola elektromagnetycznego, prąd elektryczny zmienny. Pole elektromagnetyczne - drgania i fale elektromagnetyczne.2
T-W-11Promieniowania elektromagnetyczne - światło, promieniowanie termiczne, podstawowe zagadnienia optyki geometrycznej i falowej, widmo elektromagnetyczne.2
T-W-12Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie cieplne. Zjawisko fotoelektryczne i zjawisko Comptona. Dwoista natura promieniowania.2
T-W-13Struktura mikroświata - budowa atomu i jądra atomowego, cząstki elementarne.2
T-W-14Promieniotwórczość.2
T-W-15Słońce. Widmo promieniowania słonecznego, rola atmosfery, albedo Ziemi.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Studiowanie literatury.14
A-A-3Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych.15
A-A-4Udział w konsultacjach.6
A-A-5Przygotowanie się do zaliczenia.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.12
A-W-3Udział w konsultacjach.4
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia12
A-W-5Zaliczenie wykładów2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_B06_W01Student zna i rozumie, definiuje, opisuje oraz wyjaśnia podstawowe zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie. Student zna i używa prawidłowo prawa i zasady fizyczne przy rozwiązywaniu zadań problemowych i rachunkowych. Zna i prawidłowo stosuje wzory, jednostki i wielkości fizyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W01ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej, a także fizyki i chemii przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
T1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, w tym zapoznanie studentów ze zjawiskami i procesami fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie.
Treści programoweT-W-14Promieniotwórczość.
T-W-15Słońce. Widmo promieniowania słonecznego, rola atmosfery, albedo Ziemi.
T-W-1Jednostki i wielkości fizyczne, wprowadzenie do algebry wektorów; metody matematyczne i statystyczne wykorzystywane w fizyce.
T-W-2Statyka.
T-W-3Podstawy mechaniki - kinematyka, dynamika, ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, zasady zachowania pędu i energii.
T-W-4Grawitacja.
T-W-6Rezonans i drgania złożone. Ruch falowy. Elementy akustyki.
T-W-5Hydrostatyka i podstawy dynamiki płynów.
T-W-7Podstawy termodynamiki - pojęcia i zasady termodynamiki, bilans cieplny. Elementy fizyki cząsteczkowej.
T-W-9Prąd elektryczny - praca, moc prądu elektrycznego, sprawność urządzeń elektrycznych, prawa rządzące przepływem prądu, prąd elektryczny stały.
T-W-10Zjawisko indukcji elektromagnetycznej - pojęcie pola elektromagnetycznego, prąd elektryczny zmienny. Pole elektromagnetyczne - drgania i fale elektromagnetyczne.
T-W-11Promieniowania elektromagnetyczne - światło, promieniowanie termiczne, podstawowe zagadnienia optyki geometrycznej i falowej, widmo elektromagnetyczne.
T-W-12Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie cieplne. Zjawisko fotoelektryczne i zjawisko Comptona. Dwoista natura promieniowania.
T-W-13Struktura mikroświata - budowa atomu i jądra atomowego, cząstki elementarne.
T-W-8Elektrostatyka: pole elektryczne, siła, natężenie i potencjał elektryczny, zasada zachowania ładunku.
T-A-1Jednostki i wielkości fizyczne, działania na wektorach i wielkościach skalarnych.
T-A-2Statyka.
T-A-3Dynamika.
T-A-4Hydrostatyka i mechanika płynów.
T-A-5Termodynamika.
T-A-6Elektromagnetyzm.
T-A-7Prąd elektryczny.
T-A-8Podstawy fizyki współczesnej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Ćwiczenia audytoryjne- praca samodzielna i w grupach.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie z wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenia zajęć audytoryjnych. Ocena pracy studentów na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych praw, zasad i zjawisk fizycznych. Nie zna podstawowych wzorów i jednostek fizycznych.
3,0Student w stopniu dostatecznym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne.
3,5Student w stopniu zadowalającym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga podstawowe wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Rozwiązuje typowe zadania rachunkowe.
4,0Student w stopniu dobrym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Samodzielnie pogłębił swoją wiedzę. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Rozwiązuje zadania rachunkowe.
4,5Student w stopniu wyróżniającym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Samodzielnie pogłębił swoją wiedzę. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Potrafi efektywnie wyjaśniać wyniki iprezentować wnioski płynące z samodzielnej pracy. Rozwiązuje i wyjaśnia zadania rachunkowe.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Posiada pełną wiedzę z zakresu omawianego materiału. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Potrafi efektywnie wyjaśniać wyniki iprezentować wnioski płynące z samodzielnej pracy. Rozwiązuje i wyjaśnia zadania rachunkowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_B06_U01Student potrafi opisać podstawowe zjawiska fizyczne. Student potrafi pracować somodzielnie i w zespole. Interpretować prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie wyników zadań problemowych i rachunkowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U01wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_U14umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, w tym zapoznanie studentów ze zjawiskami i procesami fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie.
C-2Ukształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki do analizowania i rozwiązywania zagadnień problemowych i zadań rachunkowych.
Treści programoweT-W-14Promieniotwórczość.
T-W-15Słońce. Widmo promieniowania słonecznego, rola atmosfery, albedo Ziemi.
T-W-1Jednostki i wielkości fizyczne, wprowadzenie do algebry wektorów; metody matematyczne i statystyczne wykorzystywane w fizyce.
T-W-2Statyka.
T-W-3Podstawy mechaniki - kinematyka, dynamika, ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, zasady zachowania pędu i energii.
T-W-4Grawitacja.
T-W-6Rezonans i drgania złożone. Ruch falowy. Elementy akustyki.
T-W-5Hydrostatyka i podstawy dynamiki płynów.
T-W-7Podstawy termodynamiki - pojęcia i zasady termodynamiki, bilans cieplny. Elementy fizyki cząsteczkowej.
T-W-9Prąd elektryczny - praca, moc prądu elektrycznego, sprawność urządzeń elektrycznych, prawa rządzące przepływem prądu, prąd elektryczny stały.
T-W-10Zjawisko indukcji elektromagnetycznej - pojęcie pola elektromagnetycznego, prąd elektryczny zmienny. Pole elektromagnetyczne - drgania i fale elektromagnetyczne.
T-W-11Promieniowania elektromagnetyczne - światło, promieniowanie termiczne, podstawowe zagadnienia optyki geometrycznej i falowej, widmo elektromagnetyczne.
T-W-12Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie cieplne. Zjawisko fotoelektryczne i zjawisko Comptona. Dwoista natura promieniowania.
T-W-13Struktura mikroświata - budowa atomu i jądra atomowego, cząstki elementarne.
T-W-8Elektrostatyka: pole elektryczne, siła, natężenie i potencjał elektryczny, zasada zachowania ładunku.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Ćwiczenia audytoryjne- praca samodzielna i w grupach.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie z wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenia zajęć audytoryjnych. Ocena pracy studentów na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowych umiejętności z zakresu realizowanego materiału.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu omawianego materiału.
3,5Student w stopniu zadowalającym opanował wymagane umiejętności z zakresu realizowanego materiału.
4,0Student w stopniu dobrym opanował wymagane umiejętności z zakresu realizowanego materiału.
4,5Student w stopniu wyróżniającym opanował wymagany zakres umiejętności.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym opanował wymagany zakres umiejętności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_B06_K01Student jest świadomy ważności procesów fizycznych w otaczającym nas świecie oraz rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy. Student jest zdolny do pracy samodzielnej i w zespole. Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K01jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i ich kompozycji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K02samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, w tym zapoznanie studentów ze zjawiskami i procesami fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie.
Treści programoweT-W-14Promieniotwórczość.
T-W-15Słońce. Widmo promieniowania słonecznego, rola atmosfery, albedo Ziemi.
T-W-1Jednostki i wielkości fizyczne, wprowadzenie do algebry wektorów; metody matematyczne i statystyczne wykorzystywane w fizyce.
T-W-2Statyka.
T-W-3Podstawy mechaniki - kinematyka, dynamika, ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, zasady zachowania pędu i energii.
T-W-4Grawitacja.
T-W-6Rezonans i drgania złożone. Ruch falowy. Elementy akustyki.
T-W-5Hydrostatyka i podstawy dynamiki płynów.
T-W-7Podstawy termodynamiki - pojęcia i zasady termodynamiki, bilans cieplny. Elementy fizyki cząsteczkowej.
T-W-9Prąd elektryczny - praca, moc prądu elektrycznego, sprawność urządzeń elektrycznych, prawa rządzące przepływem prądu, prąd elektryczny stały.
T-W-10Zjawisko indukcji elektromagnetycznej - pojęcie pola elektromagnetycznego, prąd elektryczny zmienny. Pole elektromagnetyczne - drgania i fale elektromagnetyczne.
T-W-11Promieniowania elektromagnetyczne - światło, promieniowanie termiczne, podstawowe zagadnienia optyki geometrycznej i falowej, widmo elektromagnetyczne.
T-W-12Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie cieplne. Zjawisko fotoelektryczne i zjawisko Comptona. Dwoista natura promieniowania.
T-W-13Struktura mikroświata - budowa atomu i jądra atomowego, cząstki elementarne.
T-W-8Elektrostatyka: pole elektryczne, siła, natężenie i potencjał elektryczny, zasada zachowania ładunku.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Ćwiczenia audytoryjne- praca samodzielna i w grupach.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie z wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenia zajęć audytoryjnych. Ocena pracy studentów na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, nie rozumie potrzeby zdobywania i pogłębiania wiedzy.
3,0Student w stopniu dostatecznym jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, nie rozumie potrzeby zdobywania i pogłębiania wiedzy.
3,5Student w stopniu zadowalającym jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy.
4,0Student w stopniu dobrym jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy.
4,5Student w stopniu wyróżniającym jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadomy ważności procesów fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy.