Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (S2)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
OS_2A_W01Ma pogłębioną wiedze na temat zjawisk oraz fizycznych i chemicznych procesów zachodzących w biosferze. W rozszerzonym zakresie potrafi zastosować zasady wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii. Wykazuje znajomość zaawansowanych cykli pierwiastków biogenicznych w środowisku.
OS_2A_W02Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod matematycznych oraz metod badania wielkości fizycznych stosowanych w naukach o środowisku. Ma zaawansowana wiedzę na temat właściwości pierwiastków oraz związków organicznych i nieorganicznych. Posiada podstawy techniki i kształtowania środowiska.
OS_2A_W03Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu statystyki i matematyki oraz swobodnie wykorzystuje parametry statystyczne do opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku.
OS_2A_W04Zna pogłębione definicje oraz regulacje ekonomiczne, prawne i społeczne związane z kierunkiem ochrona środowiska. Zna zaawansowane regulacje prawne i ekonomiczne w działalności gospodarczej, edukacyjnej, badawczej oraz potrafi definiować zaawansowane metody zarządzania środowiskiem.
OS_2A_W05Ma pogłębioną wiedzę na temat naturalnych i antropogenicznych źródeł pierwiastków biogenicznych w środowisku. Ma rozszerzoną wiedzę na temat metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w ochronie i kształtowaniu środowiska.
OS_2A_W06Ma pogłębioną wiedze na temat struktury, mechanizmów i funkcji procesów życiowych organizmów na różnych poziomach złożoności ich organizacji. Posiada rozszerzoną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Potrafi kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka.
OS_2A_W07Ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego. Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad zrównoważonego użytkowania środowiska z uwzględnieniem dbałości o różnorodność biologiczną oraz ma poszerzoną wiedzę o zagrożeniach środowiska przyrodniczego. Zna zaawansowane technologie inżynierskie wykorzystywane w ochronie środowiska.
OS_2A_W08Ma poszerzoną wiedzę na temat zmian i zagrożeń środowiska spowodowanych działalnością człowieka na powierzchni ziemi i w glebach. Potrafi interpretować i oceniać zmiany środowiska wykorzystując znane metody i techniki inżynierskie.
OS_2A_W09Ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich. Dodatkowo posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością.
OS_2A_W10Zna i rozumie poszerzone pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Zna i potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
OS_2A_W11Zna ogólne zasady tworzenia i rozwój form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Dodatkowo posiada podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym prowadzenia działalności gospodarczej.