Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (S2)

Efekty kształcenia:

KODKompetencje społeczne
OS_2A_K01Ma świadomość ciągłego rozwoju nauk biologicznych i chemicznych oraz wynikającą z tego potrzebę uczenia się przez całe życie. Dokonuje samooceny własnych kompetencji i chętnie doskonali umiejętności. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
OS_2A_K02Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Potrafi zorganizować pracę w grupie. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania badawczego. Przestrzega zasad etyki przy zbieraniu i opisywaniu potrzebnych danych.
OS_2A_K03Przejawia wrażliwość poszanowania i zachowania walorów estetycznych, kulturowych i utylitarnych. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
OS_2A_K04W sposób odpowiedzialny i kompetentny potrafi podjąć decyzję o sposobach oceny stanu i ochrony środowiska. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego.
OS_2A_K05Dostrzega ryzyko i potrafi ocenić skutki zaplanowanych działań w zakresie ochrony środowiska. Zna metody i działania zmierzające do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie ochrony środowiska.
OS_2A_K06Jest kreatywny i zdeterminowany w rozwiązywaniu problemów badawczych i ekonomicznych oraz wykazuje się przedsiębiorczością w realizacji postawionych zadań. Jest otwarty na krytykę i potrafi w sposób komunikatywny przedstawić swoje poglądy.