Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo (S2)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
B_2A_W01Zna i rozumie zaawansowaną i pogłębioną teoretycznie wiedzę z zakresu matematyki i innych obszarów nauki, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu budownictwa
B_2A_W02Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie budownictwa. Zna specjalistyczną terminologię w języku obcym, zgodną ze studiowanym kierunkiem
B_2A_W03Zna i rozumie podstawy mechaniki ośrodków ciągłych. Zna zasady analizy zagadnień statyki konstrukcji powierzchniowych oraz bryłowych
B_2A_W04Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną na temat zagadnień modelowania konstrukcji i podstaw teoretycznych Metody Elementów Skończonych
B_2A_W05Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu wybranych zagadnień związanych z budownictwem
B_2A_W06Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia przyporządkowane do kierunku budownictwo
B_2A_W07Zna i rozumie zasady zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi w aspekcie techniczno-ekonomicznym
B_2A_W08Zna i rozumie zasady analizy, konstruowania i wymiarowania elementów złożonych konstrukcji oraz obiektów budowlanych
B_2A_W09Zna i rozumie zaawansowane metody, programy komputerowe stosowane w rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu budownictwa
B_2A_W10Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną dotyczącą standardów i norm technicznych właściwych dla studiowanej specjalności
B_2A_W11Zna i rozumie zasady produkcji przemysłowej materiałów i wyrobów budowlanych. Zna i rozumie zasady technologii produkcji i wykonawstwa elementów i obiektów budowlanych
B_2A_W12Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie utrzymania obiektów i systemów typowych dla studiowanej specjalności
B_2A_W13Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w budownictwie. Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie budownictwa
B_2A_W14Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko
B_2A_W15Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego
B_2A_W16Zna i rozumie zaawansowaną terminologię z zakresu etyki, prawa, ekonomii, filozofii, socjologii, sztuki, wzornictwa i kultury