Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo (S2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
B_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
B_2A_U02Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym
B_2A_U03Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
B_2A_U04Potrafi przygotować oraz przedstawić w języku polskim i obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi nawiązać kontakt ze słuchaczami
B_2A_U05Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
B_2A_U06Potrafi posługiwać się językiem obcym oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
B_2A_U07Potrafi korzystać z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukiwania użytecznych informacji, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych
B_2A_U08Potrafi sporządzić dokumentację techniczną w środowisku wybranych programów CAD
B_2A_U09Potrafi, stosownie do problemu badawczego, formułować założenia dotyczące eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji numerycznych, planować i przeprowadzać badania, interpretować uzyskane wyniki, dokonywać krytycznej analizy oraz wyciągać wnioski
B_2A_U10Potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz prostych problemów badawczych
B_2A_U11Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, powiązanych z budownictwem oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
B_2A_U12Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
B_2A_U13Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w budownictwie
B_2A_U14Potrafi dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów budowlanych
B_2A_U15Potrafi ocenić i dokonać zestawienia dowolnych obciążeń działających na obiekty budowlane
B_2A_U16Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanej specjalności w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
B_2A_U17Potrafi wykonać klasyczną analizę statyczną konstrukcji powierzchniowych
B_2A_U18Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanej specjalności
B_2A_U19Potrafi do rozwiązania zadania inżynierskiego wybrać metody, techniki i narzędzia (analityczne bądź numeryczne) przystosować istniejące narzędzia, a także opracować nowe
B_2A_U20Potrafi zaprojektować elementy i złożone konstrukcje obiektów budowlanych
B_2A_U21Potrafi zwymiarować detale konstrukcyjne w różnych obiektach budowlanych typowych dla działalności zawodowej związanej ze studiowanym kierunkiem budownictwo
B_2A_U22Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą również aspekty pozatechniczne, zaprojektować złożony obiekt budowlany lub proces technologiczny oraz określić co najmniej w części, sposób jego realizacji, używając właściwych metod, technik i narzędzi stosowanych w budownictwie
B_2A_U23Potrafi ocenić podstawowe parametry: czas, koszt, jakość przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie działania korygujące
B_2A_U24Potrafi sporządzić analizę efektywności przedsięwzięć budowlanych i dokonać oceny ryzyka w kontekście ekonomiki przedsiębiorstwa, zaplanować podstawowe parametry inwestycji
B_2A_U25Potrafi rozwiązać problemy związane z eksploatacją i diagnostyką obiektów budowlanych. Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych
B_2A_U26Potrafi interpretować programy etyczne, socjologiczne, z zakresu prawa, ekonomii, a także analizować współczesne nurty kultury, filozofii, sztuki i wzornictwa
B_2A_U27Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie