Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
E_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
E_1A_W02Zna podstawowe formy instytucji społecznych (publicznych, kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich struktury
E_1A_W03Ma podstawową wiedzę na temat relacji między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej
E_1A_W04Identyfikuje podstawowe rodzaje więzi społecznych, ich wpływ na gospodarkę oraz zna rządzące nimi prawidłowości
E_1A_W05Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym i działającym w strukturach społeczno-gospodarczych oraz zna prawidłowości związane z ich funkcjonowaniem
E_1A_W06Zna metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych (w tym informatyczne) dotyczące zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych
E_1A_W07Ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych (w tym matematyki, statystyki, ekonometrii i teorii podejmowania decyzji) i zna przykłady ich zastosowań w praktyce gospodarczej
E_1A_W08Zna podstawowe normy i reguły prawno-organizacyjne warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych, ich naturę i sposoby działania
E_1A_W09Ma usystematyzowaną wiedzę o zasadach i normach etycznych i moralnych w działalności gospodarczej
E_1A_W10Zna podstawowe koncepcje i metody zarządzania procesami gospodarczymi i kapitałem ludzkim, rozumie powiązania między obszarami i funkcjami zarządzania w podmiotach społeczno-gospodarczych
E_1A_W11Ma podstawową wiedzę na temat zasad rachunkowości oraz systemu finansowego i jego wpływu na funkcjonowanie gospodarki
E_1A_W12Ma podstawową wiedzę o metodach analizy ekonomiczno-finansowej oraz planowania
E_1A_W13Ma wiedzę o poglądach na temat struktur, zjawisk i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych a także o ich historycznej ewolucji
E_1A_W14Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
E_1A_W15Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii