Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
E_1A_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
E_1A_U02Potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych
E_1A_U03Umie organizować pracę własną i zespołu
E_1A_U04Potrafi identyfikować struktury rynku i dobrać podstawowe narzędzia i metody ich pomiaru
E_1A_U05Prawidłowo posługuje się normami oraz regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii
E_1A_U06Potrafi wskazać źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w procesach gospodarowania
E_1A_U07Rozwiązuje problemy makro-i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych
E_1A_U08Potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii
E_1A_U09Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
E_1A_U10Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
E_1A_U11Analizuje wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
E_1A_U12Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
E_1A_U13Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu ekonomii dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także z różnych źródeł
E_1A_U14Posiada umiejętność przygotowania typowych wystąpień ustnych w języku polskim i obcym z zakresu ekonomii dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
E_1A_U15Włada słownictwem specjalistycznym w języku obcym z zakresu ekonomii zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
E_1A_U16Potrafi dostrzec trendy w gospodarce, w tym wykorzystać zasady rozwoju zrównoważonego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym
E_1A_U17Potrafi wykorzystać technologie teleinformatyczne (ICT)
E_1A_U18Potrafi oceniać swoje działania ze względu na ich skutki ekonomiczno-finansowe, prawne i moralne
E_1A_U19Interpretuje wybrane problemy współczesnej gospodarki w świetle dorobku i poglądów autorytetów ekonomii
E_1A_U20Posiada umiejętność raportowania zamierzeń i efektów zrealizowanych działań
E_1A_U21Posiada umiejętność uczenia się przez całe życie