Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (N2)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
BT_2A_W01ma poszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia
BT_2A_W02posiada pogłębioną wiedzę w zakresie aspektów ekonomicznych, prawnych i humanistycznych w biotechnologii
BT_2A_W03zna zasady zarządzania, w tym zarządzania jakością
BT_2A_W04zna szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium oraz ochrony własności przemysłowej w biotechnologii
BT_2A_W05zna i rozumie normy etyczne, prawne i ekonomiczne w pracy zawodowej biotechnologa; zna uwarunkowania etyczne w pracy z materiałem biologicznym
BT_2A_W06ma szczegółową i uporządkowaną wiedzę z zakresu wykorzystania procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych w biotechnologii
BT_2A_W07wykazuje pogłębioną wiedzę na temat budowy, funkcji oraz analizy komputerowej genów i genomów, metod dziedziczenia, jak również wpływu czynników genetycznych na kształtowanie środowiska
BT_2A_W08posiada znajomość zaawansowanych metod laboratoryjnych, technik i narzędzi inżynierskich pozwalających na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia
BT_2A_W09ma rozszerzoną wiedzę z zakresu procesów inżynierskich, urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w biotechnologii
BT_2A_W10wykazuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu
BT_2A_W11zna techniki badawcze oraz zasady przygotowania i napisania pracy naukowej
BT_2A_W12wykazuje się zaawansowaną wiedzą dotyczącą wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze i jego bioróżnorodność
BT_2A_W13posiada poszerzoną wiedzę na temat wpływu biotechnologii na zdrowie człowieka oraz funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej
BT_2A_W14ma wzbogaconą wiedzę na temat modyfikacji genetycznych oraz ich znaczenia dla człowieka i środowiska przyrodniczego
BT_2A_W15wykazuje pogłębioną znajomość nowoczesnej hodowli mającej znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich
BT_2A_W17zna zaawansowane techniki bioinformatyczne i potrafi je wykorzystywać w zakresie biotechnologii