Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (N2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
BT_2A_U01wykorzystuje pogłębioną wiedzę teoretyczną do analizy procesów i zjawisk mających wpływ na poprawę jakości życia oraz zdrowia zwierząt i ludzi
BT_2A_U02umie zaplanować i analizować badania biotechnologiczne z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych
BT_2A_U03zna język obcy na poziomie biegłości B2+, komunikuje się w sytuacjach codziennych i zawodowych, potrafi napisać sprawozdanie i proste wypracowanie na znany mu temat; posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie słownictwa biotechnologicznego
BT_2A_U04analizuje czynniki wpływające na produkcję, jakość i bezpieczeństwo żywności; analizuje czynniki wpływające na środowisko przyrodnicze; szacuje skutki tworzenia, stosowania i uwalniania GMO do środowiska; określa wpływ i znaczenie biotechnologii w ochronie środowiska naturalnego i bioróżnorodności
BT_2A_U05potrafi indywidualnie lub w grupie zaprojektować i zrealizować proces eksperymentalny, w tym przeprowadzić pomiary, znajdujące zastosowanie w biotechnologii; interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski; prowadzi dyskusję w oparciu o samodzielnie zdobytą wiedzę posługując się językiem specjalistycznym
BT_2A_U06dokonuje wszechstronnej analizy molekularnych podstaw ewolucji, a także czynników oddziałujących na funkcjonowanie genomu oraz transkryptomu; analizuje czynniki wpływające na zmienność organizmu
BT_2A_U07analizuje główne szlaki metaboliczne oraz mechanizmy ich regulacji w oparciu o wiedzę z zakresu budowy i funkcji białek, hormonów i witamin; potrafi pozyskiwać i wykorzystywać enzymy
BT_2A_U08dobiera i stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w biotechnologii
BT_2A_U09stosuje poznane metody w pracy badawczej; opracowuje piśmiennictwo zgodnie z profilem badawczym; analizuje doniesienia naukowe i inne materiały źródłowe w kontekście własnego projektu badawczego; potrafi przygotować projekt własnych badań naukowych oraz samodzielnie przygotowć opracowanie naukowe
BT_2A_U10przestrzega podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium (GLP); potrafi określić zagrożenia w pracy biotechnologa, potrafi z zastosowaniem zasad BHP reagować w sytuacjach niebezpiecznych