Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
TCH_1A_W01ma wiedzę z matematyki w zakresie pozwalającym na wykorzystanie metod matematycznych do opisu operacji i procesów chemicznych w technologii chemicznej oraz obliczeń potrzebnych w praktycznych rozwiązaniach inżynierskich
TCH_1A_W02ma wiedzę z fizyki w zakresie umożliwiającym rozumienie zjawisk i procesów fizycznych
TCH_1A_W03ma wiedzę z zakresu chemii niezbędną do rozumienia i ilościowego opisu zjawisk i praw chemicznych oraz procesów technologicznych
TCH_1A_W04ma wiedzę w zakresie podstawowym materiałoznawstwa i korozji, umożliwiającą dobór materiałów stosowanych w budowie aparatury chemicznej i instalacji technologicznych
TCH_1A_W05ma wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki, automatyki i informatyki w zakresie potrzebnym do rozwiązywania i formułowania prostych zadań i obliczeń związanych z technologią chemiczną
TCH_1A_W06ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska związaną z produkcją chemiczną i przemysłami pokrewnymi oraz zagospodarowaniem odpadów i półproduktów
TCH_1A_W07ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej
TCH_1A_W08ma ugruntowaną wiedzę w zakresie kinetyki i katalizy procesów chemicznych oraz termodynamiki
TCH_1A_W09ma wiedzę z zakresu metod identyfikacji, oznaczania składu oraz charakteryzowania produktów przemysłu chemicznego
TCH_1A_W10ma wiedzę z zakresu budowy reaktorów chemicznych i aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym
TCH_1A_W11ma wiedzę o surowcach przemysłu chemicznego i pokrewnych procesach stosowanych w ich przetwarzaniu do produktów użytkowych
TCH_1A_W12ma wiedzę z inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i eksploatacji aparatury przemysłu chemicznego
TCH_1A_W13ma wiedzę o trendach rozwojowych przemysłu chemicznego
TCH_1A_W14ma podstawową wiedzę z zakresu technologii wody i ścieków
TCH_1A_W15zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technologią chemiczną
TCH_1A_W16ma wiedzę ogólna niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej
TCH_1A_W17ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii
TCH_1A_W18ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego, informacji patentowej
TCH_1A_W19posiada wiedzę o podstawowych procesach przemysłowej syntezy chemicznej i w zakresie bezpieczeństwa technicznego
TCH_1A_W20ma wiedzę z zakresu rozdzielania mieszanin, w tym szczegółową z zakresu rozdzielania mieszanin metodami membranowymi
TCH_1A_W21ma ogólną wiedzę z zakresu kultury i sztuki