Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
TCH_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje literaturowe z baz danych oraz innych źródeł związanych z naukami chemicznymi i fizycznymi; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować je, wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
TCH_1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w co najmniej jednym języku obcym spośród: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TCH_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim oraz przynajmniej w jednym języku obcym spośród: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu technologii chemicznej potrafi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracować dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonej specjalności oraz współpracować w opracowaniu dokumentacji inżynierskich ze specjalistami z innych dziedzin
TCH_1A_U04potrafi przygotować prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu kierunku studiów technologia chemiczna, w języku polskim oraz przynajmniej w jednym języku obcym spośród języków: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TCH_1A_U05ma umiejętność samokształcenia się
TCH_1A_U06ma umiejętność posługiwania się językiem obcym spośród: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w zakresie technologii chemicznej, w tym również umiejętność posługiwania sie słownictwem technicznym z zakresu ukończonej specjalności
TCH_1A_U07potrafi posługiwać się programami komputerowymi, wspomagającymi realizację zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie technologii chemicznej
TCH_1A_U08potrafi planować i wykonywać eksperymenty chemiczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski
TCH_1A_U09potrafi korzystać z symulatorów wspomagających oznaczenia chemiczne oraz prace doświadczalne i inżynierskie w technologii chemicznej (ChemCAD)
TCH_1A_U10potrafi wykorzystywać wiedzę matematyczną i informatyczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej
TCH_1A_U11potrafi stosować podstawowe metody planowania eksperymentu oraz różne metody eksperymentalne i analityczne do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej
TCH_1A_U12potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne realizowanych zadań inżynierskich
TCH_1A_U13potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujące w przemyśle chemicznym
TCH_1A_U14potrafi oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem surowców i produktów przemysłu chemicznego oraz zagrożenia występujące podczas prowadzenia procesów chemicznych
TCH_1A_U15potrafi wstępnie ocenić efekty ekonomiczne inżynierskich działań modernizacyjnych związanych z eksploatacja procesów technologii chemicznej
TCH_1A_U16potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania aparatów i istniejących rozwiązań technicznych w procesach technologii chemicznej
TCH_1A_U17potrafi oznaczać podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne związków chemicznych i materiałów stosowanych w technologii chemicznej
TCH_1A_U18potrafi przewidywać reaktywność związków chemicznych na podstawie ich budowy oraz obliczać efekty cieplne reakcji i procesów chemicznych
TCH_1A_U19ma umiejętność doboru reakcji chemicznych do realizacji konkretnych procesów technologicznych i zadań z zakresu technologii chemicznej, w szczególności z zakresu ukończonej specjalności
TCH_1A_U20potrafi stosować podstawowe metody analityczne i techniki laboratoryjne do analizy, syntezy, wydzielania i oczyszczania związków chemicznych stosowanych w technologii chemicznej, w szczególności w zakresie ukończonej specjalności
TCH_1A_U21potrafi wykorzystywać zasady technologiczne w opracowaniu nowych rozwiązań z zakresu technologii chemicznej
TCH_1A_U22w oparciu o analizę istniejącego procesu potrafi zaproponować zmiany i modernizacje poprawiające wskaźniki ekonomiczne oraz oddziaływanie na środowisko
TCH_1A_U23potrafi zaprojektować i zastosować narzędzia i metody składające się na stanowisko badawcze do oceny właściwości fizykochemicznych substancji występujących w procesie technologicznym, stosownie do ukończonej specjalności
TCH_1A_U24potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny, złożony z operacji i procesów jednostkowych, i ocenić jego funkcjonowanie przy użyciu właściwych, metod i narzędzi