Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (N1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
OG_1A_W01student ma wiedzę w zakresie chemii i biochemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów chemicznych zachodzących w roślinach i środowisku ich życia
OG_1A_W02student ma wiedzę w zakresie matematyki, statystyki matematycznej oraz fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie, w tym klimatycznych
OG_1A_W03student ma podstawową wiedzę z zakresu botaniki, niezbędną do rozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji oraz obejmującej systematykę roślin, ich pochodzenie i fitogeografię
OG_1A_W04student ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin ogrodniczych, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach oraz ich wpływ na plonowanie
OG_1A_W05student ma podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, z uwzględnieniem pozyskiwania oraz przetwarzania informacji i tekstów, konstrukcji i wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, baz danych
OG_1A_W06student ma wiedzę z zakresu genetyki i biotechnologii, w tym mechanizmów genetycznych zachodzących na poziomie komórki, organizmu i populacji, zna ogólne zasady hodowli i biotechnologii roślin
OG_1A_W07student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
OG_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa obejmującą mechanizmy powstawania gleb, właściwości fizyczne i chemiczne gleb, znaczenie próchnicy i minerałów ilastych w glebach, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
OG_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
OG_1A_W10student ma elementarną wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
OG_1A_W11student ma wiedzę z zakresu mikrobiologii niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów, w tym wykorzystywania procesów mikrobiologicznych w praktyce ogrodniczej
OG_1A_W12student posiada wiedzę z zakresu nasiennictwa ogrodniczego obejmującą morfologię i anatomię nasion oraz podstawowe metody produkcji nasion roślin ogrodniczych
OG_1A_W13student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do organizacji ochrony roślin ogrodniczych uprawianych w uprawie polowej, pod osłonami oraz w terenach zieleni
OG_1A_W14student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii produkcji ogrodniczej: sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i leczniczych, szkółkarstwa
OG_1A_W15student posiada wiedzę z zakresu dendrologii i zagospodarowania terenów zieleni niezbędną do ich projektowania i eksploatacji
OG_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji ogrodniczej i kształtowania terenów zieleni
OG_1A_W17student ma elementarną wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zabiegów agrotechnicznych stosowanych w ogrodnictwie
OG_1A_W18student ma podstawową wiedzę z zakresu uprawy roślin rolniczych i produkcji zwierzęcej
OG_1A_W19student ma wiedzę w zakresie technologii przechowywania i przetwarzania produktów ogrodniczych
OG_1A_W20student posiada wiedzę związaną z wyborem i wykorzystaniem roślin w kompozycjach służących do dekoracji wnętrz, tarasów, balkonów i werand
OG_1A_W21student posiada wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów
OG_1A_W22student ma podstawową wiedzę z zakresu terapii ogrodniczej
OG_1A_W23student rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze gospodarczo grupy, gatunki i odmiany roślin ogrodniczych