Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (N1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
OG_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej
OG_1A_U02student ma umiejętność rozpoznawania i charakterystyki głównych typów gleb oraz podłoży ogrodniczych
OG_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania drzew, krzewów, bylin i roślin zielnych, ich doboru do siedliska, projektowania powierzchni potrzebnej dla siedliska drzew i krzewów, projektowania, zakładania i pielęgnowania ogrodów przydomowych, wykorzystania roślin do dekoracji wnętrz
OG_1A_U04student ma umiejętność określania konieczności i terminu wykonania zabiegów ochrony roślin w uprawach ogrodniczych oraz doboru środków i metod ich prowadzenia
OG_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
OG_1A_U06student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania technologii uprawy, przechowywania i przetwarzania, stosowanych w ogrodnictwie w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
OG_1A_U07student potrafi założyć i prowadzić szkółkę drzew i krzewów ozdobnych oraz sadowniczych, posiada umiejętność zastosowania odpowiednich metod rozmnażania roślin
OG_1A_U08student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
OG_1A_U09student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu ogrodnictwa z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami, odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą
OG_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
OG_1A_U11student potrafi zdiagnozować zasobność gleb i podłoży ogrodniczych, posługuje się metodami oceny stanu odżywienia roślin, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
OG_1A_U12student potrafi identyfikować cechy różnicujące gatunki i odmiany użytkowe roślin ozdobnych, sadowniczych, warzywniczych i zielarskich
OG_1A_U13student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji procesów technologicznych związanych z produkcją ogrodniczą, potrafi korzystać z regulacji prawnych i środków finansowych pozyskiwanych w efekcie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
OG_1A_U14student posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem podstawowej terminologii z zakresu ogrodnictwa
OG_1A_U15student posiada umiejętność wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych
OG_1A_U16student posiada umiejętność oceny znaczenia w życiu człowieka zagadnień wynikających z nauk humanistycznych i społecznych
OG_1A_U17student potrafi rozwiązywać zadania z genetyki, hodowli i biotechnologii roślin, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
OG_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych