Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Skórska <Elzbieta.Skorska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>, Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR6 6 6,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza nabyta podczas dwóch lat studiów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Praktyczne zapoznanie studenta z przyszłym zawodem, do którego przygotowują studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Osiągnięcie celu w szczególności zapewnią: a) cel wychowawczy – przygotowanie studenta do pracy w zespole i poznanie przez niego znaczenia oraz wartości pracy na różnych stanowiskach; b) cel poznawczy – przedstawienie studentowi praktycznych zastosowań wiedzy teoretycznej nabytej przez niego podczas studiów, zapoznanie się z metodami stosowanymi w praktyce i weryfikacja umiejętności nabytych w czasie studiów; c) cel społeczny – ukazanie studentowi jego miejsca i roli w gospodarce i społeczeństwie kraju; d) cel promocyjny – ułatwienie przyszłemu absolwentowi znalezienia pracy poprzez osobisty kontakt z potencjalnymi pracodawcami i przekonania ich o odpowiednim przygotowaniu do wykonywania; e) stworzenie studentowi możliwości pozyskania tematu pracy dyplomowej oraz materiałów do części praktycznej pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Zakres obowiązków studenta odbywającego praktykę powinien być dostosowany do profilu i charakteru działalności jednostki, w której jest odbywana praktyka. Student powinien uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac i zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Do zadań ogólnych zalicza się: zapoznanie się działalnością instytucji oraz obiegiem dokumentów, poznanie struktury organizacyjnej i stylu pracy instytucji, zapoznanie się ze stosunkami interpersonalnymi na poziomie pracownik-klient, wdrażanie do kontroli i korekty własnej pracy, dostrzeganie potrzeby ciągłego samokształcenia i ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy. Do zadań szczegółowych należą zapoznanie się z kompetencją i zakresem prac prowadzonych w dziedzinie gospodarki przestrzennej, procedurami, technikami i sposobami sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych, a w szczególności: procesem opracowywania studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, zasadami gospodarowania przestrzennego (w tym z ograniczeniami w przekształcaniu i korzystaniu z przestrzeni, możliwościami i procedurami zmiany funkcji terenu itp.), zasadami i procedurami formalno-prawnych opracowania planu miejscowego (zbieranie wniosków do planu, wyłożenie projektu do wglądu, publiczna dyskusja), procedurą przetargową i zasadami przygotowywania dokumentacji przetargowej, procesami wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki przestrzennej (decyzja o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego).6
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Praktyki powinny odbywać się w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Działalność firmy/urzędu powinna być zgodna z treściami kształcenia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA.180
180

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Obserwacja pracy innych osób bedących pracownikami.
M-2Wykonywanie określonych zadań powierzonych przez zwierzchników w miejscu odbywanej praktyki.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena dziennika praktyk prowadzonego przez studenta.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin z odbytej praktyki zawodowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_P01_W01
Zapoznanie studenta z praktycznymi problemami wybranych przedsiębiorstw i jednostek administracji związanych z gospodarką przestrzenną.
GP_1A_W02, GP_1A_W03, GP_1A_W05, GP_1A_W04, GP_1A_W06R1A_W01, R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, S1A_W03, S1A_W06, S1A_W11, T1A_W01, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1T-PR-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_P01_U01
Stydent potrafi wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów w sposób praktyczny.
GP_1A_U12S1A_U06, S1A_U07C-1T-PR-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_P01_K01
Student potrafi wykonać prace powierzone mu podczas praktyki zawodowej indywidualnie lub w zespole, stale się dokształcając.
GP_1A_K07, GP_1A_K05, GP_1A_K06, GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K07, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06, T1A_K03, T1A_K04, T1A_K05InzA_K02C-1T-PR-1M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_P01_W01
Zapoznanie studenta z praktycznymi problemami wybranych przedsiębiorstw i jednostek administracji związanych z gospodarką przestrzenną.
2,0Student nie odbył praktyki zawodowej.
3,0Student w podstawowym zakresie wykorzystał podczas praktyki wiedzę nabytą w czasie studiów.
3,5coś pośredniego
4,0coś pośredniego
4,5coś pośredniego
5,0Student aktywnie uczestniczył w pracy podczas odbywania praktyki, samodzielnie rozwiązywał powierzone mu zadania, wykorzystując wiedzę nabytą w czasie studiów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_P01_U01
Stydent potrafi wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów w sposób praktyczny.
2,0Student nie odbył praktyki zawodowej.
3,0Student zaliczył praktykę zawodową, wykorzystując wiedzę nabytą podczas studiów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_P01_K01
Student potrafi wykonać prace powierzone mu podczas praktyki zawodowej indywidualnie lub w zespole, stale się dokształcając.
2,0Student nie odbył praktyki zawodowej.
3,0Student zaliczył praktykę zawodową, wykonując powierzone mu prace indywidualnie lub w zespole.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. podręczniki obowiązujące podczas dwóch lat studiów, 2012

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Zakres obowiązków studenta odbywającego praktykę powinien być dostosowany do profilu i charakteru działalności jednostki, w której jest odbywana praktyka. Student powinien uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac i zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Do zadań ogólnych zalicza się: zapoznanie się działalnością instytucji oraz obiegiem dokumentów, poznanie struktury organizacyjnej i stylu pracy instytucji, zapoznanie się ze stosunkami interpersonalnymi na poziomie pracownik-klient, wdrażanie do kontroli i korekty własnej pracy, dostrzeganie potrzeby ciągłego samokształcenia i ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy. Do zadań szczegółowych należą zapoznanie się z kompetencją i zakresem prac prowadzonych w dziedzinie gospodarki przestrzennej, procedurami, technikami i sposobami sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych, a w szczególności: procesem opracowywania studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, zasadami gospodarowania przestrzennego (w tym z ograniczeniami w przekształcaniu i korzystaniu z przestrzeni, możliwościami i procedurami zmiany funkcji terenu itp.), zasadami i procedurami formalno-prawnych opracowania planu miejscowego (zbieranie wniosków do planu, wyłożenie projektu do wglądu, publiczna dyskusja), procedurą przetargową i zasadami przygotowywania dokumentacji przetargowej, procesami wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki przestrzennej (decyzja o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego).6
6

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Praktyki powinny odbywać się w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Działalność firmy/urzędu powinna być zgodna z treściami kształcenia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA.180
180
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_P01_W01Zapoznanie studenta z praktycznymi problemami wybranych przedsiębiorstw i jednostek administracji związanych z gospodarką przestrzenną.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu GP
GP_1A_W05ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych lokalnych, regionalnych, krajowych, rozumie relacje między biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska
GP_1A_W04ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu GP
GP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Praktyczne zapoznanie studenta z przyszłym zawodem, do którego przygotowują studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Osiągnięcie celu w szczególności zapewnią: a) cel wychowawczy – przygotowanie studenta do pracy w zespole i poznanie przez niego znaczenia oraz wartości pracy na różnych stanowiskach; b) cel poznawczy – przedstawienie studentowi praktycznych zastosowań wiedzy teoretycznej nabytej przez niego podczas studiów, zapoznanie się z metodami stosowanymi w praktyce i weryfikacja umiejętności nabytych w czasie studiów; c) cel społeczny – ukazanie studentowi jego miejsca i roli w gospodarce i społeczeństwie kraju; d) cel promocyjny – ułatwienie przyszłemu absolwentowi znalezienia pracy poprzez osobisty kontakt z potencjalnymi pracodawcami i przekonania ich o odpowiednim przygotowaniu do wykonywania; e) stworzenie studentowi możliwości pozyskania tematu pracy dyplomowej oraz materiałów do części praktycznej pracy.
Treści programoweT-PR-1Zakres obowiązków studenta odbywającego praktykę powinien być dostosowany do profilu i charakteru działalności jednostki, w której jest odbywana praktyka. Student powinien uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac i zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Do zadań ogólnych zalicza się: zapoznanie się działalnością instytucji oraz obiegiem dokumentów, poznanie struktury organizacyjnej i stylu pracy instytucji, zapoznanie się ze stosunkami interpersonalnymi na poziomie pracownik-klient, wdrażanie do kontroli i korekty własnej pracy, dostrzeganie potrzeby ciągłego samokształcenia i ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy. Do zadań szczegółowych należą zapoznanie się z kompetencją i zakresem prac prowadzonych w dziedzinie gospodarki przestrzennej, procedurami, technikami i sposobami sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych, a w szczególności: procesem opracowywania studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, zasadami gospodarowania przestrzennego (w tym z ograniczeniami w przekształcaniu i korzystaniu z przestrzeni, możliwościami i procedurami zmiany funkcji terenu itp.), zasadami i procedurami formalno-prawnych opracowania planu miejscowego (zbieranie wniosków do planu, wyłożenie projektu do wglądu, publiczna dyskusja), procedurą przetargową i zasadami przygotowywania dokumentacji przetargowej, procesami wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki przestrzennej (decyzja o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego).
Metody nauczaniaM-1Obserwacja pracy innych osób bedących pracownikami.
M-2Wykonywanie określonych zadań powierzonych przez zwierzchników w miejscu odbywanej praktyki.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin z odbytej praktyki zawodowej.
S-1Ocena formująca: Ocena dziennika praktyk prowadzonego przez studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie odbył praktyki zawodowej.
3,0Student w podstawowym zakresie wykorzystał podczas praktyki wiedzę nabytą w czasie studiów.
3,5coś pośredniego
4,0coś pośredniego
4,5coś pośredniego
5,0Student aktywnie uczestniczył w pracy podczas odbywania praktyki, samodzielnie rozwiązywał powierzone mu zadania, wykorzystując wiedzę nabytą w czasie studiów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_P01_U01Stydent potrafi wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów w sposób praktyczny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U12umie uczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu partycypacji społecznej, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
Cel przedmiotuC-1Praktyczne zapoznanie studenta z przyszłym zawodem, do którego przygotowują studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Osiągnięcie celu w szczególności zapewnią: a) cel wychowawczy – przygotowanie studenta do pracy w zespole i poznanie przez niego znaczenia oraz wartości pracy na różnych stanowiskach; b) cel poznawczy – przedstawienie studentowi praktycznych zastosowań wiedzy teoretycznej nabytej przez niego podczas studiów, zapoznanie się z metodami stosowanymi w praktyce i weryfikacja umiejętności nabytych w czasie studiów; c) cel społeczny – ukazanie studentowi jego miejsca i roli w gospodarce i społeczeństwie kraju; d) cel promocyjny – ułatwienie przyszłemu absolwentowi znalezienia pracy poprzez osobisty kontakt z potencjalnymi pracodawcami i przekonania ich o odpowiednim przygotowaniu do wykonywania; e) stworzenie studentowi możliwości pozyskania tematu pracy dyplomowej oraz materiałów do części praktycznej pracy.
Treści programoweT-PR-1Zakres obowiązków studenta odbywającego praktykę powinien być dostosowany do profilu i charakteru działalności jednostki, w której jest odbywana praktyka. Student powinien uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac i zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Do zadań ogólnych zalicza się: zapoznanie się działalnością instytucji oraz obiegiem dokumentów, poznanie struktury organizacyjnej i stylu pracy instytucji, zapoznanie się ze stosunkami interpersonalnymi na poziomie pracownik-klient, wdrażanie do kontroli i korekty własnej pracy, dostrzeganie potrzeby ciągłego samokształcenia i ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy. Do zadań szczegółowych należą zapoznanie się z kompetencją i zakresem prac prowadzonych w dziedzinie gospodarki przestrzennej, procedurami, technikami i sposobami sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych, a w szczególności: procesem opracowywania studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, zasadami gospodarowania przestrzennego (w tym z ograniczeniami w przekształcaniu i korzystaniu z przestrzeni, możliwościami i procedurami zmiany funkcji terenu itp.), zasadami i procedurami formalno-prawnych opracowania planu miejscowego (zbieranie wniosków do planu, wyłożenie projektu do wglądu, publiczna dyskusja), procedurą przetargową i zasadami przygotowywania dokumentacji przetargowej, procesami wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki przestrzennej (decyzja o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego).
Metody nauczaniaM-1Obserwacja pracy innych osób bedących pracownikami.
M-2Wykonywanie określonych zadań powierzonych przez zwierzchników w miejscu odbywanej praktyki.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin z odbytej praktyki zawodowej.
S-1Ocena formująca: Ocena dziennika praktyk prowadzonego przez studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie odbył praktyki zawodowej.
3,0Student zaliczył praktykę zawodową, wykorzystując wiedzę nabytą podczas studiów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_P01_K01Student potrafi wykonać prace powierzone mu podczas praktyki zawodowej indywidualnie lub w zespole, stale się dokształcając.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K07prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty
GP_1A_K05potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
GP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
GP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
T1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Praktyczne zapoznanie studenta z przyszłym zawodem, do którego przygotowują studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Osiągnięcie celu w szczególności zapewnią: a) cel wychowawczy – przygotowanie studenta do pracy w zespole i poznanie przez niego znaczenia oraz wartości pracy na różnych stanowiskach; b) cel poznawczy – przedstawienie studentowi praktycznych zastosowań wiedzy teoretycznej nabytej przez niego podczas studiów, zapoznanie się z metodami stosowanymi w praktyce i weryfikacja umiejętności nabytych w czasie studiów; c) cel społeczny – ukazanie studentowi jego miejsca i roli w gospodarce i społeczeństwie kraju; d) cel promocyjny – ułatwienie przyszłemu absolwentowi znalezienia pracy poprzez osobisty kontakt z potencjalnymi pracodawcami i przekonania ich o odpowiednim przygotowaniu do wykonywania; e) stworzenie studentowi możliwości pozyskania tematu pracy dyplomowej oraz materiałów do części praktycznej pracy.
Treści programoweT-PR-1Zakres obowiązków studenta odbywającego praktykę powinien być dostosowany do profilu i charakteru działalności jednostki, w której jest odbywana praktyka. Student powinien uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac i zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Do zadań ogólnych zalicza się: zapoznanie się działalnością instytucji oraz obiegiem dokumentów, poznanie struktury organizacyjnej i stylu pracy instytucji, zapoznanie się ze stosunkami interpersonalnymi na poziomie pracownik-klient, wdrażanie do kontroli i korekty własnej pracy, dostrzeganie potrzeby ciągłego samokształcenia i ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy. Do zadań szczegółowych należą zapoznanie się z kompetencją i zakresem prac prowadzonych w dziedzinie gospodarki przestrzennej, procedurami, technikami i sposobami sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych, a w szczególności: procesem opracowywania studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, zasadami gospodarowania przestrzennego (w tym z ograniczeniami w przekształcaniu i korzystaniu z przestrzeni, możliwościami i procedurami zmiany funkcji terenu itp.), zasadami i procedurami formalno-prawnych opracowania planu miejscowego (zbieranie wniosków do planu, wyłożenie projektu do wglądu, publiczna dyskusja), procedurą przetargową i zasadami przygotowywania dokumentacji przetargowej, procesami wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki przestrzennej (decyzja o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego).
Metody nauczaniaM-1Obserwacja pracy innych osób bedących pracownikami.
M-2Wykonywanie określonych zadań powierzonych przez zwierzchników w miejscu odbywanej praktyki.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin z odbytej praktyki zawodowej.
S-1Ocena formująca: Ocena dziennika praktyk prowadzonego przez studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie odbył praktyki zawodowej.
3,0Student zaliczył praktykę zawodową, wykonując powierzone mu prace indywidualnie lub w zespole.
3,5
4,0
4,5
5,0