Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Wycena nieruchomości:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wycena nieruchomości
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Inni
Nauczyciel odpowiedzialny Miłosz Smolik <Milosz.Smolik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student przed przystąpieniem do zajęć powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, ekonomii oraz budownictwa i rolnictwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z metodami wyceny nieruchomości.
C-2Nabycie umiejętności oszacowania wartości nieruchomości.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Sporządzenie operatów dla nieruchomości mieszkalnych, gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, dobór podejścia, metody i techniki wyceny – praca w zespołach na podstawie danych z rynków lokalnych.9
9
wykłady
T-W-1Podejście porównawcze, metoda porównywania parami, metoda korygowania ceny średniej.1
T-W-2Podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, metoda kosztów zastąpienia, technika szczegółowa, technika elementów scalonych, technika wskaźnikowa.2
T-W-3Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, metoda zysków, technika kapitalizacji, technika zdyskontowanych strumieni dochodów.1
T-W-4Podejście mieszane, metoda stawki szacunkowej gruntów, metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji.2
T-W-5Wycena nieruchomości specjalnych i dla celów szczególnych.1
T-W-6Operat szacunkowy – zapoznanie się z jego zawartością w zależności od zastosowanego podejścia, metody, techniki i celu wyceny.2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.9
A-A-2Przygotowanie do zajęć.15
A-A-3Opracowanie operatów.36
60
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady - projekcja prezentacji multimedialnych z elementami dyskusji.
M-2Ćwiczenia prowadzone w grupach z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zajęcia opierają się na analizie wybranych rodzajów nieruchomości w zależności od celu wyceny. Studenci pracują w grupach na tych samych danych, po zakończeniu pracy porównywane efektu pracy poszczególnych grup i wyciągane wniosków z różnic w wynikach poszczególnych grup.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykłady - test zawierający pytania skonstruowane na bazie treści wykładowych
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia – ocena projektu operatu szacunkowego dla wybranej nieruchomości.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF5_W01
Student zna zasady sporządzania operatu szacunkowego.
GP_1A_W02T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-A-1M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF5_U01
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę rynku nieruchomości, ocenić, jaką metodę wyceny należy zastosować w zależności od przedmiotu i celu wyceny.
GP_1A_U03R1A_U04, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10, S1A_U09, S1A_U10, S1A_U11, T1A_U03, T1A_U06InzA_U08C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-A-1M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF5_K01
Student ma świadomość ciągłych zmian dotyczących wartości nieruchomości i związanej z tym konieczności aktualizacji wiedzy.
GP_1A_K03, GP_1A_K08, GP_1A_K09R1A_K04, R1A_K07, S1A_K04, T1A_K01, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-A-1M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF5_W01
Student zna zasady sporządzania operatu szacunkowego.
2,0Student nie zna zagadnienia.
3,0Student zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje sie w temacie.
4,0Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy i wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF5_U01
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę rynku nieruchomości, ocenić, jaką metodę wyceny należy zastosować w zależności od przedmiotu i celu wyceny.
2,0Student nie zna zagadnienia.
3,0Student zna zagadnienie.
3,5Student zna zagadnienie i orientuje się w temacie.
4,0Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy i wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF5_K01
Student ma świadomość ciągłych zmian dotyczących wartości nieruchomości i związanej z tym konieczności aktualizacji wiedzy.
2,0Student nie zna zagadnienia.
3,0Student zna zagadnienie.
3,5Student zna zagadnienie i orientuje się w temacie.
4,0Student ma pojęcie o zagadnieniu i dyskutuje na temat.
4,5Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat i dostrzega własne błędy.
5,0Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy i wyciąga wnioski.

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm., Warszawa, 1997
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz. U. nr 207, poz. 2109, z późn. zm., Warszawa, 2004
  3. Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”, Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2010 r. nr 1, poz. 1, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. ustawy powiązane

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Sporządzenie operatów dla nieruchomości mieszkalnych, gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, dobór podejścia, metody i techniki wyceny – praca w zespołach na podstawie danych z rynków lokalnych.9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podejście porównawcze, metoda porównywania parami, metoda korygowania ceny średniej.1
T-W-2Podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, metoda kosztów zastąpienia, technika szczegółowa, technika elementów scalonych, technika wskaźnikowa.2
T-W-3Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, metoda zysków, technika kapitalizacji, technika zdyskontowanych strumieni dochodów.1
T-W-4Podejście mieszane, metoda stawki szacunkowej gruntów, metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji.2
T-W-5Wycena nieruchomości specjalnych i dla celów szczególnych.1
T-W-6Operat szacunkowy – zapoznanie się z jego zawartością w zależności od zastosowanego podejścia, metody, techniki i celu wyceny.2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.9
A-A-2Przygotowanie do zajęć.15
A-A-3Opracowanie operatów.36
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF5_W01Student zna zasady sporządzania operatu szacunkowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z metodami wyceny nieruchomości.
Treści programoweT-W-1Podejście porównawcze, metoda porównywania parami, metoda korygowania ceny średniej.
T-W-2Podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, metoda kosztów zastąpienia, technika szczegółowa, technika elementów scalonych, technika wskaźnikowa.
T-W-3Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, metoda zysków, technika kapitalizacji, technika zdyskontowanych strumieni dochodów.
T-W-4Podejście mieszane, metoda stawki szacunkowej gruntów, metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji.
T-W-6Operat szacunkowy – zapoznanie się z jego zawartością w zależności od zastosowanego podejścia, metody, techniki i celu wyceny.
T-W-5Wycena nieruchomości specjalnych i dla celów szczególnych.
T-A-1Sporządzenie operatów dla nieruchomości mieszkalnych, gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, dobór podejścia, metody i techniki wyceny – praca w zespołach na podstawie danych z rynków lokalnych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia prowadzone w grupach z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zajęcia opierają się na analizie wybranych rodzajów nieruchomości w zależności od celu wyceny. Studenci pracują w grupach na tych samych danych, po zakończeniu pracy porównywane efektu pracy poszczególnych grup i wyciągane wniosków z różnic w wynikach poszczególnych grup.
M-1Wykłady - projekcja prezentacji multimedialnych z elementami dyskusji.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia – ocena projektu operatu szacunkowego dla wybranej nieruchomości.
S-1Ocena podsumowująca: Wykłady - test zawierający pytania skonstruowane na bazie treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zagadnienia.
3,0Student zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje sie w temacie.
4,0Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy i wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF5_U01Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę rynku nieruchomości, ocenić, jaką metodę wyceny należy zastosować w zależności od przedmiotu i celu wyceny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów lub wystąpienie ustne z zakresu GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U11ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności oszacowania wartości nieruchomości.
Treści programoweT-W-1Podejście porównawcze, metoda porównywania parami, metoda korygowania ceny średniej.
T-W-2Podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, metoda kosztów zastąpienia, technika szczegółowa, technika elementów scalonych, technika wskaźnikowa.
T-W-3Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, metoda zysków, technika kapitalizacji, technika zdyskontowanych strumieni dochodów.
T-W-4Podejście mieszane, metoda stawki szacunkowej gruntów, metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji.
T-W-6Operat szacunkowy – zapoznanie się z jego zawartością w zależności od zastosowanego podejścia, metody, techniki i celu wyceny.
T-W-5Wycena nieruchomości specjalnych i dla celów szczególnych.
T-A-1Sporządzenie operatów dla nieruchomości mieszkalnych, gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, dobór podejścia, metody i techniki wyceny – praca w zespołach na podstawie danych z rynków lokalnych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia prowadzone w grupach z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zajęcia opierają się na analizie wybranych rodzajów nieruchomości w zależności od celu wyceny. Studenci pracują w grupach na tych samych danych, po zakończeniu pracy porównywane efektu pracy poszczególnych grup i wyciągane wniosków z różnic w wynikach poszczególnych grup.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia – ocena projektu operatu szacunkowego dla wybranej nieruchomości.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zagadnienia.
3,0Student zna zagadnienie.
3,5Student zna zagadnienie i orientuje się w temacie.
4,0Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy i wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF5_K01Student ma świadomość ciągłych zmian dotyczących wartości nieruchomości i związanej z tym konieczności aktualizacji wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K03wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
GP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
GP_1A_K09ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z metodami wyceny nieruchomości.
C-2Nabycie umiejętności oszacowania wartości nieruchomości.
Treści programoweT-W-1Podejście porównawcze, metoda porównywania parami, metoda korygowania ceny średniej.
T-W-2Podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, metoda kosztów zastąpienia, technika szczegółowa, technika elementów scalonych, technika wskaźnikowa.
T-W-3Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, metoda zysków, technika kapitalizacji, technika zdyskontowanych strumieni dochodów.
T-W-4Podejście mieszane, metoda stawki szacunkowej gruntów, metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji.
T-W-6Operat szacunkowy – zapoznanie się z jego zawartością w zależności od zastosowanego podejścia, metody, techniki i celu wyceny.
T-W-5Wycena nieruchomości specjalnych i dla celów szczególnych.
T-A-1Sporządzenie operatów dla nieruchomości mieszkalnych, gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, dobór podejścia, metody i techniki wyceny – praca w zespołach na podstawie danych z rynków lokalnych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia prowadzone w grupach z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zajęcia opierają się na analizie wybranych rodzajów nieruchomości w zależności od celu wyceny. Studenci pracują w grupach na tych samych danych, po zakończeniu pracy porównywane efektu pracy poszczególnych grup i wyciągane wniosków z różnic w wynikach poszczególnych grup.
M-1Wykłady - projekcja prezentacji multimedialnych z elementami dyskusji.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia – ocena projektu operatu szacunkowego dla wybranej nieruchomości.
S-1Ocena podsumowująca: Wykłady - test zawierający pytania skonstruowane na bazie treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zagadnienia.
3,0Student zna zagadnienie.
3,5Student zna zagadnienie i orientuje się w temacie.
4,0Student ma pojęcie o zagadnieniu i dyskutuje na temat.
4,5Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat i dostrzega własne błędy.
5,0Student ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy i wyciąga wnioski.