Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie nieruchomościami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie nieruchomościami
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 5

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z aktami prawnymi stosowanymi w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Przekazanie wiedzy na temat obowiązków i organizacji pracy zarządcy nieruchomości
C-3Identyfikowanie problemów i wskazywanie zaleceń do poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Określenie zakresu i postępowania w wykonywaniu planu zarządzania nieruchomości.3
T-A-2Analiza strategiczna określonego typu nieruchomości.3
T-A-3Wykonywanie planu zarządzania określonego typu nieruchomości.3
9
wykłady
T-W-1Pojęcia dotyczące zarządzania nieruchomościami.2
T-W-2Specyfika zarządzania różnego typu nieruchomościami (np. biurowymi, hotelowymi, mieszkaniowymi, przemysłowymi).2
T-W-3Sposoby zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi.2
T-W-4Zarządzanie nieruchomościami rolnymi.2
T-W-5Zaliczenie wykładów1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach9
A-A-2Studiowanie wskazanej literatury36
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia.15
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach9
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia11
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna - plan zarządzania nieruchomością.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Opracowanie planu zarządzania nieruchomościami.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne dotyczące efektów kształcenia.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE6_W01
Nabycie wiedzy dotyczącej zasad i uwarunkowań czynności podejmowanych przez zarządców nieruchomości oraz obowiązków i organizacji pracy zarządcy nieruchomości.
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE6_U01
Umiejętnośc wskazania problemów i sposobów ich rozwiązywania w zarządzaniu nieruchomości.
GP_1A_U04R1A_U05, S1A_U08C-1, C-2, C-3T-A-3, T-A-2, T-A-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE6_K01
Jest kompetentny w zakresie oceny funkcjonowania nieruchomości.
GP_1A_K07R1A_K04, S1A_K04, T1A_K05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-3, T-A-2, T-A-1M-2, M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE6_W01
Nabycie wiedzy dotyczącej zasad i uwarunkowań czynności podejmowanych przez zarządców nieruchomości oraz obowiązków i organizacji pracy zarządcy nieruchomości.
2,0
3,0Student ma podsawową wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE6_U01
Umiejętnośc wskazania problemów i sposobów ich rozwiązywania w zarządzaniu nieruchomości.
2,0
3,0Student potrafi określić zadania zarządców nieruchomości.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE6_K01
Jest kompetentny w zakresie oceny funkcjonowania nieruchomości.
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie wskazać problemy oraz sposoby ich rozwiązania związane z zarządzaniem nieruchomościami.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bryx M. (red.), Podstawy zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa, 2000
  2. Brzeski W., Nieruchomości w Polsce pośrednictwo i zarządzanie - kompendium, Europejski Instytut Nieruchomosci, Warszawa-Kraków, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Henclewska L., Pięta J.K., Marchwicki W., Libera L., Plan zarządzania nieruchomościami – Teoria i praktyka., C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2004
  2. Sobczak A, Plany zarządzania nieruchomościami, Poltext, Warszawa, 2010
  3. I. Foryś, M. Nowak, Spółdzielnia czy wspólnota?, Poltext, Warszawa, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Określenie zakresu i postępowania w wykonywaniu planu zarządzania nieruchomości.3
T-A-2Analiza strategiczna określonego typu nieruchomości.3
T-A-3Wykonywanie planu zarządzania określonego typu nieruchomości.3
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia dotyczące zarządzania nieruchomościami.2
T-W-2Specyfika zarządzania różnego typu nieruchomościami (np. biurowymi, hotelowymi, mieszkaniowymi, przemysłowymi).2
T-W-3Sposoby zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi.2
T-W-4Zarządzanie nieruchomościami rolnymi.2
T-W-5Zaliczenie wykładów1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach9
A-A-2Studiowanie wskazanej literatury36
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach9
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia11
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE6_W01Nabycie wiedzy dotyczącej zasad i uwarunkowań czynności podejmowanych przez zarządców nieruchomości oraz obowiązków i organizacji pracy zarządcy nieruchomości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z aktami prawnymi stosowanymi w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Przekazanie wiedzy na temat obowiązków i organizacji pracy zarządcy nieruchomości
Treści programoweT-W-1Pojęcia dotyczące zarządzania nieruchomościami.
T-W-2Specyfika zarządzania różnego typu nieruchomościami (np. biurowymi, hotelowymi, mieszkaniowymi, przemysłowymi).
T-W-3Sposoby zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi.
T-W-4Zarządzanie nieruchomościami rolnymi.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne dotyczące efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podsawową wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE6_U01Umiejętnośc wskazania problemów i sposobów ich rozwiązywania w zarządzaniu nieruchomości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U04posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z aktami prawnymi stosowanymi w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Przekazanie wiedzy na temat obowiązków i organizacji pracy zarządcy nieruchomości
C-3Identyfikowanie problemów i wskazywanie zaleceń do poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami.
Treści programoweT-A-3Wykonywanie planu zarządzania określonego typu nieruchomości.
T-A-2Analiza strategiczna określonego typu nieruchomości.
T-A-1Określenie zakresu i postępowania w wykonywaniu planu zarządzania nieruchomości.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna - plan zarządzania nieruchomością.
M-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Opracowanie planu zarządzania nieruchomościami.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne dotyczące efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi określić zadania zarządców nieruchomości.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE6_K01Jest kompetentny w zakresie oceny funkcjonowania nieruchomości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K07prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z aktami prawnymi stosowanymi w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Przekazanie wiedzy na temat obowiązków i organizacji pracy zarządcy nieruchomości
C-3Identyfikowanie problemów i wskazywanie zaleceń do poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami.
Treści programoweT-W-1Pojęcia dotyczące zarządzania nieruchomościami.
T-W-2Specyfika zarządzania różnego typu nieruchomościami (np. biurowymi, hotelowymi, mieszkaniowymi, przemysłowymi).
T-W-3Sposoby zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi.
T-W-4Zarządzanie nieruchomościami rolnymi.
T-A-3Wykonywanie planu zarządzania określonego typu nieruchomości.
T-A-2Analiza strategiczna określonego typu nieruchomości.
T-A-1Określenie zakresu i postępowania w wykonywaniu planu zarządzania nieruchomości.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna - plan zarządzania nieruchomością.
M-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne dotyczące efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie wskazać problemy oraz sposoby ich rozwiązania związane z zarządzaniem nieruchomościami.
3,5
4,0
4,5
5,0