Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Przydatność terenów do zabudowy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przydatność terenów do zabudowy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Łysko <Andrzej.Lysko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1student powinien znać podstawowe akty prawne z zakresu planowania przestrzennego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzyz z zakresu interpretacji prawa w zakresie lokalizacji określonych typów inwestycji
C-2Nabycie praktycznych umiejętności anlizy komputerowej lokalizacji inwestycji
C-3Nabycie kompetencji w zakresie decyzyjności w lokalizowaniu inwestycji w przestrzeni
C-4Nabycie umiejętności analizy danych służacych do lokowania inwestcyji w przestrzeni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawy analiz lokalizacji inwestycji w przestrzeni geograficznej1
T-A-2Analiza elementów środowiska mających wpływ na lokalizację inwestycji i ich zabudowę.1
T-A-3Przydatność terenów pod zabudowę energetyki odnawialnej na przykładzie siłowni wiatrowych.2
T-A-4Zabudowa komunalna i kryteria jej lokalizacji na przykładzie składowisk odpadów.1
T-A-5Zabudowa mieszkaniowa, kryteria funkcjonalności i przydatności.2
T-A-6Lokalizacja inwestycji drogowych w aspekcie ochrony środowiska1
T-A-7Samodzielna analiza lokalizacjiwybranego rodzaju inwestcyji1
9
wykłady
T-W-1Podstawy prawne lokalizacji inwestycji w przestrzeni.1
T-W-2Ochrona przyrody a lokalizacja zabudowy.1
T-W-3Standardy jakości gleb jako element mający wpływ na kwalifikację terenu pod zabudowę i zmianę użytkowania.1
T-W-4Emisja zanieczyszczeń jako kryterium ograniczające przydatność terenu pod zabudowę przemysłową.1
T-W-5Przestrzeń rolnicza i warunki wyłączenia gruntów pod zabudowę. Zabudowa mieszkaniowa, kryteria funkcjonalności i przydatności.1
T-W-6Przydatność terenów pod zabudowę energetyki odnawialnej na przykładzie siłowni wiatrowych.1
T-W-7Zabudowa komunalna i kryteria jej lokalizacji na przykładzie składowisk odpadów.2
T-W-8Podsumowanie zajęć i zaliczenie1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie do zajęć15
A-A-3opracowanie zagadnień21
A-A-4przygotowanie do zaliczenia15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-W-3Czytanie literatury11
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy
M-4dyskusja dydaktyczna
M-5metody programowane z użyciem komputera
M-6pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: potwierdzenie obecności
S-3Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: oddanie sprawozdania z części audytoryjnej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF4_W01
Po zrealizowaniu treści programowej przedmiotu student nabedzie wiedzę niezbędna do prawidłowej lokalizacji inwestycji na podstawie ograniczeń prawnych w tym zakresie oraz przesłanek przyrodniczych i terenowych
GP_1A_W01, GP_1A_W02, GP_1A_W03, GP_1A_W06R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, R1A_W05, S1A_W01, S1A_W03, S1A_W07, S1A_W11, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10, T1A_W11InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4, M-6S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF4_U01
Po zrealizowaniu treści programowej przedmiotu student nabędzie umiejętności z zakresu analizy ekonomicznych, prawnych i środowiskowych uwarunkowań lokalizacji zabudowy i iwnestycji
GP_1A_U06T1A_U12InzA_U04C-2, C-4T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-1, T-A-6M-2, M-4, M-5S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF4_K01
Po zrealizowaniu treści programowej przedmiotu student nabędzie kompetencje w zakresie prawidłowyego podejmowania decyzji w lokalizowaniu określonego typu zabudowy
GP_1A_K03R1A_K07, T1A_K01C-3T-A-7M-2, M-4, M-5S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF4_W01
Po zrealizowaniu treści programowej przedmiotu student nabedzie wiedzę niezbędna do prawidłowej lokalizacji inwestycji na podstawie ograniczeń prawnych w tym zakresie oraz przesłanek przyrodniczych i terenowych
2,0student nie jest w stanie przeprowadzić analiz z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej i lokalizacji omawianych typów zabudowy
3,0student potrafi w stopniu zadowalającym przeprowadzić analizy z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej lokalizacji omawianych typów zabudowy
3,5student potrafi w stopniu zadowalającym przeprowadzić analizy z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej lokalizacji omawianych typów zabudowy
4,0student potrafi w stopniu dobrym przeprowadzić analizy z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej lokalizacji omawianych typów zabudowy i zna specjalistyczne słownictwo z zakresu przedmiotu
4,5student potrafi w stopniu dobrym przeprowadzić analizy z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej lokalizacji omawianych typów zabudowy pracując samodzielnie i zna specjalistyczne słownictwo z zakresu przedmiotu
5,0student potrafi w stopniu bardzo dobrym przeprowadzić analizy z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej lokalizacji omawianych typów zabudowy pracując samodzielnie i zna specjalistyczne słownictwo z zakresu przedmiotu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF4_U01
Po zrealizowaniu treści programowej przedmiotu student nabędzie umiejętności z zakresu analizy ekonomicznych, prawnych i środowiskowych uwarunkowań lokalizacji zabudowy i iwnestycji
2,0student nie potrafi dokonać analiz omawianą techniką
3,0student potrafi w stopniu zadowalającym dokonać analiz omawianą techniką
3,5student potrafi w stopniu dostatecznym dokonać analiz omawianą techniką
4,0student potrafi w stopniu dobrym dokonać analiz omawianą techniką i wykazuje chęć poszerzenia swojej wiedzy
4,5student potrafi w stopniu dobrym dokonać analiz omawianą techniką i poszerzył swoją wiedzę w tym zakresie
5,0student potrafi biegle dokonać analiz omawianą techniką i poszerzył swoją wiedzę w tym zakresie

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF4_K01
Po zrealizowaniu treści programowej przedmiotu student nabędzie kompetencje w zakresie prawidłowyego podejmowania decyzji w lokalizowaniu określonego typu zabudowy
2,0student nie jest w stanie podjąć prawidłowej decyzji w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy
3,0student w sposób zadowalający podejmuje decyzje w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy
3,5student w sposób dostateczyny podejmuje decyzje w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy
4,0student w sposób dobry podejmuje decyzje w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy
4,5student w sposób dobry podejmuje decyzje w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy i jest aktywny na zajęciach
5,0student w sposób bardzo dobry podejmuje decyzje w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy,, jest aktywny na zajęciach i znacznie poszerzył swoją wiedzę

Literatura podstawowa

  1. Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627), 2001
  2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717), 2003
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880), 2004

Literatura dodatkowa

  1. Richling. A., Solon J., Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawy analiz lokalizacji inwestycji w przestrzeni geograficznej1
T-A-2Analiza elementów środowiska mających wpływ na lokalizację inwestycji i ich zabudowę.1
T-A-3Przydatność terenów pod zabudowę energetyki odnawialnej na przykładzie siłowni wiatrowych.2
T-A-4Zabudowa komunalna i kryteria jej lokalizacji na przykładzie składowisk odpadów.1
T-A-5Zabudowa mieszkaniowa, kryteria funkcjonalności i przydatności.2
T-A-6Lokalizacja inwestycji drogowych w aspekcie ochrony środowiska1
T-A-7Samodzielna analiza lokalizacjiwybranego rodzaju inwestcyji1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy prawne lokalizacji inwestycji w przestrzeni.1
T-W-2Ochrona przyrody a lokalizacja zabudowy.1
T-W-3Standardy jakości gleb jako element mający wpływ na kwalifikację terenu pod zabudowę i zmianę użytkowania.1
T-W-4Emisja zanieczyszczeń jako kryterium ograniczające przydatność terenu pod zabudowę przemysłową.1
T-W-5Przestrzeń rolnicza i warunki wyłączenia gruntów pod zabudowę. Zabudowa mieszkaniowa, kryteria funkcjonalności i przydatności.1
T-W-6Przydatność terenów pod zabudowę energetyki odnawialnej na przykładzie siłowni wiatrowych.1
T-W-7Zabudowa komunalna i kryteria jej lokalizacji na przykładzie składowisk odpadów.2
T-W-8Podsumowanie zajęć i zaliczenie1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie do zajęć15
A-A-3opracowanie zagadnień21
A-A-4przygotowanie do zaliczenia15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-W-3Czytanie literatury11
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF4_W01Po zrealizowaniu treści programowej przedmiotu student nabedzie wiedzę niezbędna do prawidłowej lokalizacji inwestycji na podstawie ograniczeń prawnych w tym zakresie oraz przesłanek przyrodniczych i terenowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
GP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu GP
GP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzyz z zakresu interpretacji prawa w zakresie lokalizacji określonych typów inwestycji
Treści programoweT-W-1Podstawy prawne lokalizacji inwestycji w przestrzeni.
T-W-2Ochrona przyrody a lokalizacja zabudowy.
T-W-3Standardy jakości gleb jako element mający wpływ na kwalifikację terenu pod zabudowę i zmianę użytkowania.
T-W-4Emisja zanieczyszczeń jako kryterium ograniczające przydatność terenu pod zabudowę przemysłową.
T-W-5Przestrzeń rolnicza i warunki wyłączenia gruntów pod zabudowę. Zabudowa mieszkaniowa, kryteria funkcjonalności i przydatności.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy
M-4dyskusja dydaktyczna
M-6pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: potwierdzenie obecności
S-3Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: oddanie sprawozdania z części audytoryjnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie jest w stanie przeprowadzić analiz z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej i lokalizacji omawianych typów zabudowy
3,0student potrafi w stopniu zadowalającym przeprowadzić analizy z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej lokalizacji omawianych typów zabudowy
3,5student potrafi w stopniu zadowalającym przeprowadzić analizy z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej lokalizacji omawianych typów zabudowy
4,0student potrafi w stopniu dobrym przeprowadzić analizy z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej lokalizacji omawianych typów zabudowy i zna specjalistyczne słownictwo z zakresu przedmiotu
4,5student potrafi w stopniu dobrym przeprowadzić analizy z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej lokalizacji omawianych typów zabudowy pracując samodzielnie i zna specjalistyczne słownictwo z zakresu przedmiotu
5,0student potrafi w stopniu bardzo dobrym przeprowadzić analizy z zakresu prawidłowej interpretacji prawnej lokalizacji omawianych typów zabudowy pracując samodzielnie i zna specjalistyczne słownictwo z zakresu przedmiotu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF4_U01Po zrealizowaniu treści programowej przedmiotu student nabędzie umiejętności z zakresu analizy ekonomicznych, prawnych i środowiskowych uwarunkowań lokalizacji zabudowy i iwnestycji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U06potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U12potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-2Nabycie praktycznych umiejętności anlizy komputerowej lokalizacji inwestycji
C-4Nabycie umiejętności analizy danych służacych do lokowania inwestcyji w przestrzeni
Treści programoweT-A-2Analiza elementów środowiska mających wpływ na lokalizację inwestycji i ich zabudowę.
T-A-3Przydatność terenów pod zabudowę energetyki odnawialnej na przykładzie siłowni wiatrowych.
T-A-4Zabudowa komunalna i kryteria jej lokalizacji na przykładzie składowisk odpadów.
T-A-5Zabudowa mieszkaniowa, kryteria funkcjonalności i przydatności.
T-A-1Podstawy analiz lokalizacji inwestycji w przestrzeni geograficznej
T-A-6Lokalizacja inwestycji drogowych w aspekcie ochrony środowiska
Metody nauczaniaM-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-4dyskusja dydaktyczna
M-5metody programowane z użyciem komputera
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: potwierdzenie obecności
S-4Ocena formująca: oddanie sprawozdania z części audytoryjnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi dokonać analiz omawianą techniką
3,0student potrafi w stopniu zadowalającym dokonać analiz omawianą techniką
3,5student potrafi w stopniu dostatecznym dokonać analiz omawianą techniką
4,0student potrafi w stopniu dobrym dokonać analiz omawianą techniką i wykazuje chęć poszerzenia swojej wiedzy
4,5student potrafi w stopniu dobrym dokonać analiz omawianą techniką i poszerzył swoją wiedzę w tym zakresie
5,0student potrafi biegle dokonać analiz omawianą techniką i poszerzył swoją wiedzę w tym zakresie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF4_K01Po zrealizowaniu treści programowej przedmiotu student nabędzie kompetencje w zakresie prawidłowyego podejmowania decyzji w lokalizowaniu określonego typu zabudowy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K03wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-3Nabycie kompetencji w zakresie decyzyjności w lokalizowaniu inwestycji w przestrzeni
Treści programoweT-A-7Samodzielna analiza lokalizacjiwybranego rodzaju inwestcyji
Metody nauczaniaM-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-4dyskusja dydaktyczna
M-5metody programowane z użyciem komputera
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: oddanie sprawozdania z części audytoryjnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie jest w stanie podjąć prawidłowej decyzji w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy
3,0student w sposób zadowalający podejmuje decyzje w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy
3,5student w sposób dostateczyny podejmuje decyzje w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy
4,0student w sposób dobry podejmuje decyzje w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy
4,5student w sposób dobry podejmuje decyzje w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy i jest aktywny na zajęciach
5,0student w sposób bardzo dobry podejmuje decyzje w zakresie lokalizacji określonych typów zabudowy,, jest aktywny na zajęciach i znacznie poszerzył swoją wiedzę