Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie miastem i regionem:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie miastem i regionem
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wymagana podstawowa wiedza z zakresu pojęć i zjawisk ekonomicznych
W-2zalecana wiedza z zakresu warunków i jakości życia mieszkańców

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu obszarów zamieszkałych w kontekście zarządznaia poszczególnymi usługami miejskimi
C-2wykształcenie umiejętności analizy i oceny prawidłowości funkcjonowania usług miejskich i wpływu procesu zarządzania na tą jakość
C-3umiejętność identyfikacji, doboru i stosoania narzędzi zarządzania usługami miejskimi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza funkcjonowania "miejskich produktów" - usług oferowanych mieszkańcom przez zarządzających miastem i regionem oraz opracowanie rekomendacji zwiększających skuteczność zarządzania poszczególnymi usługami miejskimi9
9
wykłady
T-W-1Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego: cele, zadania narzędzia5
T-W-2Instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorianego: finansowe i pozafinansowe4
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych9
A-A-2czytanie zaleconej literatury21
A-A-3przygotowanie się do zajęć przez zebranie informacji i danych o stanie istniejącym15
A-A-4opracowanie poszczególnych elementów projektu "mapy zarządzania usługami miejskimi"15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach9
A-W-2czytanie zaleconej literatury21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny i problemowy
M-2metoda przypadków
M-3projekt

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena pracy studentów w grupie
S-2Ocena formująca: ocena poszczególnych elementów projektu
S-3Ocena podsumowująca: test wiedzy z zakresu tresci wykładowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF6_W01
ma podstawową wiedzę na temet realacji miedzy strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej i regionalnej oraz zna podstawe metody zarządzania miastem i regionem
GP_1A_W01, GP_1A_W02, GP_1A_W03, GP_1A_W06R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, R1A_W05, S1A_W01, S1A_W03, S1A_W07, S1A_W11, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10, T1A_W11InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-2M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF6_U01
potrafi dokonac wstępnej analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania miastem i regionem posługując się językiem naukowym stosowanym w dyskursach z dziedziny zarządzania
GP_1A_U06, GP_1A_U20R1A_U02, S1A_U06, T1A_U07, T1A_U12InzA_U04C-2, C-3T-A-1M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF6_K01
jest zdolny do rozpoznawania wpływu zarządzania na jakość usług miejskich, wykazuje potrzebę stałego aktualizowania weidzy w tym zakresie z otwartością na nowoczesne narzędzia pozyskiwania i przetwarzania informacji
GP_1A_K03, GP_1A_K08, GP_1A_K10R1A_K01, R1A_K04, R1A_K07, S1A_K01, S1A_K04, S1A_K06, T1A_K01, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-2, C-3T-A-1M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF6_W01
ma podstawową wiedzę na temet realacji miedzy strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej i regionalnej oraz zna podstawe metody zarządzania miastem i regionem
2,0student nie posiada podstawowej wiedzy na temat relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i nie zna podstawowych metod zarządzania miastem
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat głównych relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i potrafi wymienić 3 podstawowe metody i narzędzia zarządzania miastem
3,5student posiada podstawową wiedzę na temat głównych relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i potrafi wymienić oraz scharakteryzować 3 podstawowe metody i narzędzia zarządzania miastem
4,0student posiada wiedzę z zakresu realcji miedzy strukturami i instytuacjami społecznymi i potrafi wymienić oraz scharakteryzować 5 podstawowych metod i narzędzi zarządzania miastem
4,5student dobrze radzi sobie z samodzielnym badaniem relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i potafi odpowiednio identyfikować i oceniać metody zarządzania miastem i regionem
5,0student biegle posługuje się metodami analizy realacji między strukturami i instytucjami społecznymi na poziomie miasta i regionu i właściwie wskazuje i charakteryzuje narzędzia zarządzania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF6_U01
potrafi dokonac wstępnej analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania miastem i regionem posługując się językiem naukowym stosowanym w dyskursach z dziedziny zarządzania
2,0student nie potrafi posługiwać się językiem naukowym stosowanym w dyskursie z dziedziny zarządzania i nie potrafi dokonywać wstępnej analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania miastem i regionem
3,0student posiada ograniczony do podstawowego zasób słownictwa specjalistycznego opisującego prawidłowosci zarządzania miastem i regionem i dokonuje analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela
3,5student posiada ograniczony do podstawowego zasób słownictwa specjalistycznego opisujacego prawodłowości zarządzania miastem i regionem i dokonuje samodzielnej podstawowej analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania
4,0student posiada wystarczający zasób słownictwa opisujacego proawidłowsci zarządzania miastem i regionem do komunikacji w tej tematyce i dokonuje samodzielnej analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania
4,5student umiejętnie posługuje się specjalistycznym słownictwem z zakresu zarządzania miastem i regionem i dokonuje samodzielnej analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania
5,0student biegle posługuje się specjalistycznym słownictwem z zakresu zarządznaia miastem i regionem i ze zrozumieniem analizuje obszar zarządzania w jst

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF6_K01
jest zdolny do rozpoznawania wpływu zarządzania na jakość usług miejskich, wykazuje potrzebę stałego aktualizowania weidzy w tym zakresie z otwartością na nowoczesne narzędzia pozyskiwania i przetwarzania informacji
2,0student nie rozpoznaje związku między zarządzaniem i jakością usług miejskich i nie wykazuje potrzeby aktualizowania wiedzy w tym zakresie
3,0student rozpoznaje związek między zarządzaniem i jakością 3 podstawowych usług miejskich
3,5student rozpoznaje związek między zarządzaniem i i jakością 3 podstawowych usług miejskich i wykazuje potrzebę aktualizowania i poszerzania wiedzy w tym zakresie
4,0student rozpoznaje związek między zarządzaniem i jakoscią 5 podstawowych usług miejskich i wykazuje potrzebę aktualizowania i poszerzania wiedzy w tym zakresie
4,5student rozpoznaje związej miedzy zarządzaniem i jakością co najmniej 5 usług miejskich i jest otwarty na poszerzanie wiedzy w tym zakresie z wykorzytsaniem nowoczesnych narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji
5,0student biegle posługuje się umiejętnością badania związków między zarządzaniem i jakością usług miejskich ze stałą chęcią rozwijania wiedzy w tym zakresie

Literatura podstawowa

  1. Chądzyński J., i in., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa, 2008
  2. Duda A., Public relation miast i regionów, Diffin, Warszawa, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza funkcjonowania "miejskich produktów" - usług oferowanych mieszkańcom przez zarządzających miastem i regionem oraz opracowanie rekomendacji zwiększających skuteczność zarządzania poszczególnymi usługami miejskimi9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego: cele, zadania narzędzia5
T-W-2Instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorianego: finansowe i pozafinansowe4
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych9
A-A-2czytanie zaleconej literatury21
A-A-3przygotowanie się do zajęć przez zebranie informacji i danych o stanie istniejącym15
A-A-4opracowanie poszczególnych elementów projektu "mapy zarządzania usługami miejskimi"15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach9
A-W-2czytanie zaleconej literatury21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF6_W01ma podstawową wiedzę na temet realacji miedzy strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej i regionalnej oraz zna podstawe metody zarządzania miastem i regionem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
GP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu GP
GP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu obszarów zamieszkałych w kontekście zarządznaia poszczególnymi usługami miejskimi
Treści programoweT-W-1Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego: cele, zadania narzędzia
T-W-2Instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorianego: finansowe i pozafinansowe
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: test wiedzy z zakresu tresci wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie posiada podstawowej wiedzy na temat relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i nie zna podstawowych metod zarządzania miastem
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat głównych relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i potrafi wymienić 3 podstawowe metody i narzędzia zarządzania miastem
3,5student posiada podstawową wiedzę na temat głównych relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i potrafi wymienić oraz scharakteryzować 3 podstawowe metody i narzędzia zarządzania miastem
4,0student posiada wiedzę z zakresu realcji miedzy strukturami i instytuacjami społecznymi i potrafi wymienić oraz scharakteryzować 5 podstawowych metod i narzędzi zarządzania miastem
4,5student dobrze radzi sobie z samodzielnym badaniem relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i potafi odpowiednio identyfikować i oceniać metody zarządzania miastem i regionem
5,0student biegle posługuje się metodami analizy realacji między strukturami i instytucjami społecznymi na poziomie miasta i regionu i właściwie wskazuje i charakteryzuje narzędzia zarządzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF6_U01potrafi dokonac wstępnej analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania miastem i regionem posługując się językiem naukowym stosowanym w dyskursach z dziedziny zarządzania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U06potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
GP_1A_U20wykorzystuje język naukowy (także obcy) w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dziedziny naukowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U12potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-2wykształcenie umiejętności analizy i oceny prawidłowości funkcjonowania usług miejskich i wpływu procesu zarządzania na tą jakość
C-3umiejętność identyfikacji, doboru i stosoania narzędzi zarządzania usługami miejskimi
Treści programoweT-A-1Analiza funkcjonowania "miejskich produktów" - usług oferowanych mieszkańcom przez zarządzających miastem i regionem oraz opracowanie rekomendacji zwiększających skuteczność zarządzania poszczególnymi usługami miejskimi
Metody nauczaniaM-2metoda przypadków
M-3projekt
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pracy studentów w grupie
S-2Ocena formująca: ocena poszczególnych elementów projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi posługiwać się językiem naukowym stosowanym w dyskursie z dziedziny zarządzania i nie potrafi dokonywać wstępnej analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania miastem i regionem
3,0student posiada ograniczony do podstawowego zasób słownictwa specjalistycznego opisującego prawidłowosci zarządzania miastem i regionem i dokonuje analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela
3,5student posiada ograniczony do podstawowego zasób słownictwa specjalistycznego opisujacego prawodłowości zarządzania miastem i regionem i dokonuje samodzielnej podstawowej analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania
4,0student posiada wystarczający zasób słownictwa opisujacego proawidłowsci zarządzania miastem i regionem do komunikacji w tej tematyce i dokonuje samodzielnej analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania
4,5student umiejętnie posługuje się specjalistycznym słownictwem z zakresu zarządzania miastem i regionem i dokonuje samodzielnej analizy ekonomicznej w obszarze zarządzania
5,0student biegle posługuje się specjalistycznym słownictwem z zakresu zarządznaia miastem i regionem i ze zrozumieniem analizuje obszar zarządzania w jst
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF6_K01jest zdolny do rozpoznawania wpływu zarządzania na jakość usług miejskich, wykazuje potrzebę stałego aktualizowania weidzy w tym zakresie z otwartością na nowoczesne narzędzia pozyskiwania i przetwarzania informacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K03wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
GP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
GP_1A_K10wykazuje otwartość na nowoczesne technologie, w tym informatyczne, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2wykształcenie umiejętności analizy i oceny prawidłowości funkcjonowania usług miejskich i wpływu procesu zarządzania na tą jakość
C-3umiejętność identyfikacji, doboru i stosoania narzędzi zarządzania usługami miejskimi
Treści programoweT-A-1Analiza funkcjonowania "miejskich produktów" - usług oferowanych mieszkańcom przez zarządzających miastem i regionem oraz opracowanie rekomendacji zwiększających skuteczność zarządzania poszczególnymi usługami miejskimi
Metody nauczaniaM-2metoda przypadków
M-3projekt
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pracy studentów w grupie
S-2Ocena formująca: ocena poszczególnych elementów projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozpoznaje związku między zarządzaniem i jakością usług miejskich i nie wykazuje potrzeby aktualizowania wiedzy w tym zakresie
3,0student rozpoznaje związek między zarządzaniem i jakością 3 podstawowych usług miejskich
3,5student rozpoznaje związek między zarządzaniem i i jakością 3 podstawowych usług miejskich i wykazuje potrzebę aktualizowania i poszerzania wiedzy w tym zakresie
4,0student rozpoznaje związek między zarządzaniem i jakoscią 5 podstawowych usług miejskich i wykazuje potrzebę aktualizowania i poszerzania wiedzy w tym zakresie
4,5student rozpoznaje związej miedzy zarządzaniem i jakością co najmniej 5 usług miejskich i jest otwarty na poszerzanie wiedzy w tym zakresie z wykorzytsaniem nowoczesnych narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji
5,0student biegle posługuje się umiejętnością badania związków między zarządzaniem i jakością usług miejskich ze stałą chęcią rozwijania wiedzy w tym zakresie