Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Przestrzenne analizy krajobrazu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przestrzenne analizy krajobrazu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Pieńkowski <Pawel.Pienkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kupiec <Michal.Kupiec@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera, edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. Podstawowe wiadomości z zakresu sozologii i kształtowania środowiska. Znajomość funkcjonowania programów GIS (wektorowych i rastrowych).

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności i wiedzy teoretycznej dotyczącej przestrzennych metod analiz wybranych elementów środowiska przyrodniczego z zastosowaniem metod ekologii krajobrazu i geografii fizycznejj.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zastosowanie analiz danych punktowych do oceny wybranych elementów środowiska.1
T-A-2Analiza zjawisk punktowych (zastosowanie GPS).2
T-A-3Obliczanie metryk krajobrazowych (kompozycji i konfiguracji).1
T-A-4Kartowanie biotopów i ocena ich konfiguracji.1
T-A-5Ocena różnorodności krajobrazu polodowcowego na podstawie analizy struktury przestrzennej płatów roślinności, reprezentujących wybrane formy geomorfologiczne.1
T-A-6Zastosowanie modelu płatów i korytarzy do oceny struktury przestrzennej krajobrazu i możliwości migracyjnych zwierząt.1
T-A-7Ocena zmian użytkowania przestrzeni z zastosowaniem metod numerycznych.2
9
wykłady
T-W-1Źródła i metody stosowane w analizie krajobrazu.1
T-W-2Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystania analiz przestrzennych krajobrazu (problematyka fragmentacji siedlisk, model płatów i korytarzy, biogeograficzna teoria wysp).1
T-W-3Ilościowe metody analizy struktury przestrzennej.1
T-W-4Ocena struktury krajobrazu na za pomocą miar krajobrazu (na poziomie poligonów, klasy i krajobrazu).1
T-W-5Zastosowanie analiz danych punktowych i powierzchniowych w gospodarce przestrzennej (analizy sąsiedztwa i analizy barierowe).1
T-W-6Funkcje analityczne pomocne przy rozwiązywaniu problemów przestrzennych.1
T-W-7Numeryczna ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności.3
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do zajęć5
A-A-3Przygotowanie projektu na podstawie zebranych danych punktowych.8
A-A-4Wykonanie raportu z oceny zmian użytkowania przestrzeni8
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Czytanie literatury11
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie
M-3ćwiczenia labolatoryjne i metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenia zadań wykonywanych w trakcie ćwiczenia
S-2Ocena formująca: ocena wykonania projektu
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD4_W01
Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykorzystania analiz przestrzennych w analizie krajobrazu i projektach związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Posiada podstawową wiedzę o relacjach między poszczególnymi elementami krajobrazu, w tym elementami antropogenicznymi w skali lokalnej i regionalnej.
GP_1A_W02, GP_1A_W06S1A_W03, S1A_W11, T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-A-5, T-A-6M-1S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD4_U01
Stosuje podstawowe techniki analiz zjawisk przestrzennych (punktowych, liniowych i powierzchniwych) w krajobrazie. Ocenia na podstawowym poziomie wartość krajobrazu i jego elementów.
GP_1A_U05, GP_1A_U15R1A_U06, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13InzA_U01, InzA_U05, InzA_U07C-1T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-1, T-A-3M-2, M-3S-3, S-4, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD4_K01
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
GP_1A_K06R1A_K03, S1A_K03, T1A_K04C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-A-4, T-A-7, T-A-3M-2, M-3S-4, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD4_W01
Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykorzystania analiz przestrzennych w analizie krajobrazu i projektach związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Posiada podstawową wiedzę o relacjach między poszczególnymi elementami krajobrazu, w tym elementami antropogenicznymi w skali lokalnej i regionalnej.
2,0Nie zna teoretycznych i praktycznych podstaw przestrzennych analiz krajobrazu.
3,0Zna w dostatecznym stopniu teoretyczne i praktyczne podstawy analiz przestrzennych; umie wykonać najprostsze analizy z użyciem prezentowanego oprogramowania.
3,5Zna teoretyczne i praktyczne podstawy przestrzennych analiz krajobrazu. Umie wykonać podstawowe analizy z użyciem prezentowanego oprogramowania.
4,0Dobrze zna i praktyczne podstawy przestrzennych analiz krajobrazu; samodzielnie dokonuje analizy struktury krajobrazu przy użyciu metryk krajobrazowych; potrafi zaproponować dobór odpowiednich źódeł danych i metod.
4,5Dobrze zna i praktyczne podstawy przestrzennych analiz krajobrazu. Samodzielnie dokonuje analizy struktury krajobrazu przy użyciu metryk krajobrazowych; potrafi zaproponować dobór odpowiednich źródeł danych i metod; komentuje uzyskane wyniki w powiązaniu ze środowiskiem i jego genezą.
5,0Bardzo dobrze zna i praktyczne podstawy przestrzennych analiz krajobrazu; samodzielnie dokonuje analizy struktury krajobrazu przy użyciu metryk krajobrazowych i potrafi komentować uzyskane wyniki w powiązaniu uwarunkowaniami przyrodniczymi; potrafi samodzielnie dobierać metody analizy przestrzennej oraz żródła danych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD4_U01
Stosuje podstawowe techniki analiz zjawisk przestrzennych (punktowych, liniowych i powierzchniwych) w krajobrazie. Ocenia na podstawowym poziomie wartość krajobrazu i jego elementów.
2,0Nie zna podstaw przestrzennych analiz krajobrazu i nie potrafi ich wykorzystać w praktyce.
3,0Zna podstawowe analizy przestrzenne i potrafi wykorzystać je praktyce.
3,5Zna podstawowe analizy przestrzenne i potrafi zastosować je praktyce Potrafi ponadto dobrać źródła i metody pomocne przy analizie wybranych elementów krajobrazu.
4,0Dobrze zna większość prezentowanych na wykładach i ćwiczeniach metod i potrafi wykorzystać je w praktyce.
4,5Dobrze zna większość prezentowanych na wykładach i ćwiczeniach metod i potrafi wykorzystać je w praktyce; potrafi samodzielnie dobierać metody i realizować je przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych; potrafi obiektywnie ocenić uzyskane wyniki.
5,0Bardzo dobrze zna prezentowane na wykładach i ćwiczeniach metody; potrafi samodzielnie dobierać metody i realizować obliczenia przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych; bardzo dobrze komentuje uzyskane wyniki w powiązaniu z uwarunkowaniami przyrodniczymi ocenianej przestrzeni.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD4_K01
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
2,0Nie zna i nie potrafi wykorzystać poznanych metod do analizy krajobrazu.
3,0Potrafi zastosować podstawowe metody do wybranych analiz krajobrazu, jednak w słabym stopniu wykazuje kreatywność w ich doborze.
3,5Potrafi zastosować podstawowe metody do wybranych analiz krajobrazu i dokonać prawidłowego doboru.
4,0Potrafi samodzielnie dobrać materiał i metody oraz zaplanować pracę w grupie.
4,5Potrafi samodzielnie dobrać materiał i metody do bardziej skomplikowanych analiz przestrzennych i zaplanować tok działań dla poszczególnych członków grupy.
5,0Potrafi samodzielnie dobrać materiał i metody do skomplikowanych analiz przestrzennych i zaplanować tok działań dla poszczególnych członków grupy. Bardzo dobrze komentuje zasadność dobranych metod, kolejność zaproponowanych działań i wiąże uzyskane wyniki z wiedzą uzyskaną z innych przedmiotów.

Literatura podstawowa

  1. Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Bródka S. (red), Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zastosowanie analiz danych punktowych do oceny wybranych elementów środowiska.1
T-A-2Analiza zjawisk punktowych (zastosowanie GPS).2
T-A-3Obliczanie metryk krajobrazowych (kompozycji i konfiguracji).1
T-A-4Kartowanie biotopów i ocena ich konfiguracji.1
T-A-5Ocena różnorodności krajobrazu polodowcowego na podstawie analizy struktury przestrzennej płatów roślinności, reprezentujących wybrane formy geomorfologiczne.1
T-A-6Zastosowanie modelu płatów i korytarzy do oceny struktury przestrzennej krajobrazu i możliwości migracyjnych zwierząt.1
T-A-7Ocena zmian użytkowania przestrzeni z zastosowaniem metod numerycznych.2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Źródła i metody stosowane w analizie krajobrazu.1
T-W-2Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystania analiz przestrzennych krajobrazu (problematyka fragmentacji siedlisk, model płatów i korytarzy, biogeograficzna teoria wysp).1
T-W-3Ilościowe metody analizy struktury przestrzennej.1
T-W-4Ocena struktury krajobrazu na za pomocą miar krajobrazu (na poziomie poligonów, klasy i krajobrazu).1
T-W-5Zastosowanie analiz danych punktowych i powierzchniowych w gospodarce przestrzennej (analizy sąsiedztwa i analizy barierowe).1
T-W-6Funkcje analityczne pomocne przy rozwiązywaniu problemów przestrzennych.1
T-W-7Numeryczna ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności.3
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do zajęć5
A-A-3Przygotowanie projektu na podstawie zebranych danych punktowych.8
A-A-4Wykonanie raportu z oceny zmian użytkowania przestrzeni8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Czytanie literatury11
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD4_W01Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykorzystania analiz przestrzennych w analizie krajobrazu i projektach związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Posiada podstawową wiedzę o relacjach między poszczególnymi elementami krajobrazu, w tym elementami antropogenicznymi w skali lokalnej i regionalnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności i wiedzy teoretycznej dotyczącej przestrzennych metod analiz wybranych elementów środowiska przyrodniczego z zastosowaniem metod ekologii krajobrazu i geografii fizycznejj.
Treści programoweT-W-3Ilościowe metody analizy struktury przestrzennej.
T-W-4Ocena struktury krajobrazu na za pomocą miar krajobrazu (na poziomie poligonów, klasy i krajobrazu).
T-W-5Zastosowanie analiz danych punktowych i powierzchniowych w gospodarce przestrzennej (analizy sąsiedztwa i analizy barierowe).
T-W-6Funkcje analityczne pomocne przy rozwiązywaniu problemów przestrzennych.
T-W-1Źródła i metody stosowane w analizie krajobrazu.
T-W-2Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystania analiz przestrzennych krajobrazu (problematyka fragmentacji siedlisk, model płatów i korytarzy, biogeograficzna teoria wysp).
T-A-5Ocena różnorodności krajobrazu polodowcowego na podstawie analizy struktury przestrzennej płatów roślinności, reprezentujących wybrane formy geomorfologiczne.
T-A-6Zastosowanie modelu płatów i korytarzy do oceny struktury przestrzennej krajobrazu i możliwości migracyjnych zwierząt.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna teoretycznych i praktycznych podstaw przestrzennych analiz krajobrazu.
3,0Zna w dostatecznym stopniu teoretyczne i praktyczne podstawy analiz przestrzennych; umie wykonać najprostsze analizy z użyciem prezentowanego oprogramowania.
3,5Zna teoretyczne i praktyczne podstawy przestrzennych analiz krajobrazu. Umie wykonać podstawowe analizy z użyciem prezentowanego oprogramowania.
4,0Dobrze zna i praktyczne podstawy przestrzennych analiz krajobrazu; samodzielnie dokonuje analizy struktury krajobrazu przy użyciu metryk krajobrazowych; potrafi zaproponować dobór odpowiednich źódeł danych i metod.
4,5Dobrze zna i praktyczne podstawy przestrzennych analiz krajobrazu. Samodzielnie dokonuje analizy struktury krajobrazu przy użyciu metryk krajobrazowych; potrafi zaproponować dobór odpowiednich źródeł danych i metod; komentuje uzyskane wyniki w powiązaniu ze środowiskiem i jego genezą.
5,0Bardzo dobrze zna i praktyczne podstawy przestrzennych analiz krajobrazu; samodzielnie dokonuje analizy struktury krajobrazu przy użyciu metryk krajobrazowych i potrafi komentować uzyskane wyniki w powiązaniu uwarunkowaniami przyrodniczymi; potrafi samodzielnie dobierać metody analizy przestrzennej oraz żródła danych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD4_U01Stosuje podstawowe techniki analiz zjawisk przestrzennych (punktowych, liniowych i powierzchniwych) w krajobrazie. Ocenia na podstawowym poziomie wartość krajobrazu i jego elementów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
GP_1A_U15ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego elementów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności i wiedzy teoretycznej dotyczącej przestrzennych metod analiz wybranych elementów środowiska przyrodniczego z zastosowaniem metod ekologii krajobrazu i geografii fizycznejj.
Treści programoweT-W-4Ocena struktury krajobrazu na za pomocą miar krajobrazu (na poziomie poligonów, klasy i krajobrazu).
T-W-5Zastosowanie analiz danych punktowych i powierzchniowych w gospodarce przestrzennej (analizy sąsiedztwa i analizy barierowe).
T-W-6Funkcje analityczne pomocne przy rozwiązywaniu problemów przestrzennych.
T-W-7Numeryczna ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności.
T-A-4Kartowanie biotopów i ocena ich konfiguracji.
T-A-5Ocena różnorodności krajobrazu polodowcowego na podstawie analizy struktury przestrzennej płatów roślinności, reprezentujących wybrane formy geomorfologiczne.
T-A-6Zastosowanie modelu płatów i korytarzy do oceny struktury przestrzennej krajobrazu i możliwości migracyjnych zwierząt.
T-A-7Ocena zmian użytkowania przestrzeni z zastosowaniem metod numerycznych.
T-A-1Zastosowanie analiz danych punktowych do oceny wybranych elementów środowiska.
T-A-3Obliczanie metryk krajobrazowych (kompozycji i konfiguracji).
Metody nauczaniaM-2objaśnienie
M-3ćwiczenia labolatoryjne i metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń
S-1Ocena formująca: zaliczenia zadań wykonywanych w trakcie ćwiczenia
S-2Ocena formująca: ocena wykonania projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstaw przestrzennych analiz krajobrazu i nie potrafi ich wykorzystać w praktyce.
3,0Zna podstawowe analizy przestrzenne i potrafi wykorzystać je praktyce.
3,5Zna podstawowe analizy przestrzenne i potrafi zastosować je praktyce Potrafi ponadto dobrać źródła i metody pomocne przy analizie wybranych elementów krajobrazu.
4,0Dobrze zna większość prezentowanych na wykładach i ćwiczeniach metod i potrafi wykorzystać je w praktyce.
4,5Dobrze zna większość prezentowanych na wykładach i ćwiczeniach metod i potrafi wykorzystać je w praktyce; potrafi samodzielnie dobierać metody i realizować je przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych; potrafi obiektywnie ocenić uzyskane wyniki.
5,0Bardzo dobrze zna prezentowane na wykładach i ćwiczeniach metody; potrafi samodzielnie dobierać metody i realizować obliczenia przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych; bardzo dobrze komentuje uzyskane wyniki w powiązaniu z uwarunkowaniami przyrodniczymi ocenianej przestrzeni.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD4_K01Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności i wiedzy teoretycznej dotyczącej przestrzennych metod analiz wybranych elementów środowiska przyrodniczego z zastosowaniem metod ekologii krajobrazu i geografii fizycznejj.
Treści programoweT-W-3Ilościowe metody analizy struktury przestrzennej.
T-W-1Źródła i metody stosowane w analizie krajobrazu.
T-W-2Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystania analiz przestrzennych krajobrazu (problematyka fragmentacji siedlisk, model płatów i korytarzy, biogeograficzna teoria wysp).
T-A-4Kartowanie biotopów i ocena ich konfiguracji.
T-A-7Ocena zmian użytkowania przestrzeni z zastosowaniem metod numerycznych.
T-A-3Obliczanie metryk krajobrazowych (kompozycji i konfiguracji).
Metody nauczaniaM-2objaśnienie
M-3ćwiczenia labolatoryjne i metoda projektów
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń
S-2Ocena formująca: ocena wykonania projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna i nie potrafi wykorzystać poznanych metod do analizy krajobrazu.
3,0Potrafi zastosować podstawowe metody do wybranych analiz krajobrazu, jednak w słabym stopniu wykazuje kreatywność w ich doborze.
3,5Potrafi zastosować podstawowe metody do wybranych analiz krajobrazu i dokonać prawidłowego doboru.
4,0Potrafi samodzielnie dobrać materiał i metody oraz zaplanować pracę w grupie.
4,5Potrafi samodzielnie dobrać materiał i metody do bardziej skomplikowanych analiz przestrzennych i zaplanować tok działań dla poszczególnych członków grupy.
5,0Potrafi samodzielnie dobrać materiał i metody do skomplikowanych analiz przestrzennych i zaplanować tok działań dla poszczególnych członków grupy. Bardzo dobrze komentuje zasadność dobranych metod, kolejność zaproponowanych działań i wiąże uzyskane wyniki z wiedzą uzyskaną z innych przedmiotów.