Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Rynek nieruchomości:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rynek nieruchomości
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Miłosz Smolik <Milosz.Smolik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania w zakresie umiejętnosci: student potrafi analizować dane, wykonywać operacje matematyczne, posługiwać sie programem excel
W-2Wymagania w zakresie kompetencji: student potrafi pracować w grupie, samodzielnie opracować wskazany problem i formułować wnioski
W-3Wymagania w zakresie wiedzy: student posiada podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zwrócenie uwagi studentów na znaczenie analizy rynku nieruchomości oraz czynników wpływających na funkcjonowanie rynku nieruchomości
C-2zwrócenie uwagi na znaczenie analizy rynku nieruchomości postrzeganej przez pryzmat zawodów z nim związanych
C-3uświadomienie studentom roli jaką odgrywa umiejętność analizy relacji między podmiotami operującymi na rynku nieruchomości

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wartość w procesie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi1
T-A-2Geneza rozwoju rynku nieruchomości magazynowych1
T-A-3Geneza aktualnego stanu rynku nieruchomości biurowych w Polsce1
T-A-4Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Polsce1
T-A-5Prawne aspekty funkcjonowania wielko powierzchniowych nieruchomości komercyjnych przeznaczonych do celów handlowych1
T-A-6Trendy w komercyjnym budownictwie biurowym w Polsce.1
T-A-7Badania rynku nieruchomości2
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń1
9
wykłady
T-W-1Pojęcia związane z rynkiem nieruchomości. Definicje, cechy rynku nieruchomości oraz klasyfikacja nieruchomości.2
T-W-2Rynek nieruchomości jako system.2
T-W-3Przekazywanie praw własności do nieruchomości.2
T-W-4Inwestycje na rynku nieruchomości - proces inwestycyjny.1
T-W-5Finansowanie rynku nieruchomości.1
T-W-6Zarządzanie nieruchomościami.1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Rozwiązywanie zadań16
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do zajęć (przegląd literatry)11
A-W-3Przygotowanie do kolokwium10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-3Metoday praktyczne - rozwiązywanie zadań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F - ocena kolokwiów
S-2Ocena podsumowująca: P - zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyników kolokwiów
S-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie wykładów na podstawie pracy pisemnej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OC4_W01
identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-1, C-3, C-2T-W-5, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2S-1, S-2
GP_1A_OC4_W03
zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-3, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OC4_U01
rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości
GP_1A_U01R1A_U02, S1A_U01, S1A_U02C-1, C-3, C-2T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OC4_K02
świadomy konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości
GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K07, S1A_K06C-3, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-2M-1, M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OC4_W01
identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości
2,0nie identyfikuje kierunków badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteriaów oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości
3,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu dobrym
4,5identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niz dobrym
5,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrymm
GP_1A_OC4_W03
zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników
2,0nie zna zasad funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemów i uczestników
3,0zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników w stopniu dostatecznym
3,5zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników w stopniu dobrym
4,5zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników w stopniu więcej niż dobrym
5,0zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OC4_U01
rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości
2,0nie potrafi rozwiązać problemów formułowanych przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomoćci
3,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu dobrym
4,5rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu więcej niż dobrym
5,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OC4_K02
świadomy konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości
2,0brak świadomości co do konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości
3,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalnosci inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób dostateczny
3,5świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalnosci inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób więcej niż dostateczny
4,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalnosci inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób dobry
4,5świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalnosci inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób więcej niż dobry
5,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalnosci inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób bardzo dobry

Literatura podstawowa

  1. Bryx M., Rynek nieruchomości - system i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa, 2006
  2. Kucharska - Stasiak E., Nieruchomości w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Kucharska - Stasiak E., Zachodnie rynki nieruchomości, Twiger, Zielona Góra, 2006
  2. Gawron H., Analiza rynku nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wartość w procesie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi1
T-A-2Geneza rozwoju rynku nieruchomości magazynowych1
T-A-3Geneza aktualnego stanu rynku nieruchomości biurowych w Polsce1
T-A-4Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Polsce1
T-A-5Prawne aspekty funkcjonowania wielko powierzchniowych nieruchomości komercyjnych przeznaczonych do celów handlowych1
T-A-6Trendy w komercyjnym budownictwie biurowym w Polsce.1
T-A-7Badania rynku nieruchomości2
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia związane z rynkiem nieruchomości. Definicje, cechy rynku nieruchomości oraz klasyfikacja nieruchomości.2
T-W-2Rynek nieruchomości jako system.2
T-W-3Przekazywanie praw własności do nieruchomości.2
T-W-4Inwestycje na rynku nieruchomości - proces inwestycyjny.1
T-W-5Finansowanie rynku nieruchomości.1
T-W-6Zarządzanie nieruchomościami.1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Rozwiązywanie zadań16
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do zajęć (przegląd literatry)11
A-W-3Przygotowanie do kolokwium10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OC4_W01identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zwrócenie uwagi studentów na znaczenie analizy rynku nieruchomości oraz czynników wpływających na funkcjonowanie rynku nieruchomości
C-3uświadomienie studentom roli jaką odgrywa umiejętność analizy relacji między podmiotami operującymi na rynku nieruchomości
C-2zwrócenie uwagi na znaczenie analizy rynku nieruchomości postrzeganej przez pryzmat zawodów z nim związanych
Treści programoweT-W-5Finansowanie rynku nieruchomości.
T-A-4Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Polsce
T-A-5Prawne aspekty funkcjonowania wielko powierzchniowych nieruchomości komercyjnych przeznaczonych do celów handlowych
T-A-6Trendy w komercyjnym budownictwie biurowym w Polsce.
T-A-1Wartość w procesie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
T-A-2Geneza rozwoju rynku nieruchomości magazynowych
T-A-3Geneza aktualnego stanu rynku nieruchomości biurowych w Polsce
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F - ocena kolokwiów
S-2Ocena podsumowująca: P - zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyników kolokwiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie identyfikuje kierunków badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteriaów oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości
3,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu dobrym
4,5identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niz dobrym
5,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrymm
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OC4_W03zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3uświadomienie studentom roli jaką odgrywa umiejętność analizy relacji między podmiotami operującymi na rynku nieruchomości
C-2zwrócenie uwagi na znaczenie analizy rynku nieruchomości postrzeganej przez pryzmat zawodów z nim związanych
Treści programoweT-W-3Przekazywanie praw własności do nieruchomości.
T-W-4Inwestycje na rynku nieruchomości - proces inwestycyjny.
T-W-1Pojęcia związane z rynkiem nieruchomości. Definicje, cechy rynku nieruchomości oraz klasyfikacja nieruchomości.
T-W-2Rynek nieruchomości jako system.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie wykładów na podstawie pracy pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna zasad funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemów i uczestników
3,0zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników w stopniu dostatecznym
3,5zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników w stopniu dobrym
4,5zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników w stopniu więcej niż dobrym
5,0zna zasady funkcjonowania rynku nieruchomści, jego podsystemy i uczestników w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OC4_U01rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zwrócenie uwagi studentów na znaczenie analizy rynku nieruchomości oraz czynników wpływających na funkcjonowanie rynku nieruchomości
C-3uświadomienie studentom roli jaką odgrywa umiejętność analizy relacji między podmiotami operującymi na rynku nieruchomości
C-2zwrócenie uwagi na znaczenie analizy rynku nieruchomości postrzeganej przez pryzmat zawodów z nim związanych
Treści programoweT-A-4Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w Polsce
T-A-5Prawne aspekty funkcjonowania wielko powierzchniowych nieruchomości komercyjnych przeznaczonych do celów handlowych
T-A-6Trendy w komercyjnym budownictwie biurowym w Polsce.
T-A-1Wartość w procesie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
T-A-2Geneza rozwoju rynku nieruchomości magazynowych
T-A-3Geneza aktualnego stanu rynku nieruchomości biurowych w Polsce
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: P - zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyników kolokwiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi rozwiązać problemów formułowanych przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomoćci
3,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu dobrym
4,5rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu więcej niż dobrym
5,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OC4_K02świadomy konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-3uświadomienie studentom roli jaką odgrywa umiejętność analizy relacji między podmiotami operującymi na rynku nieruchomości
C-2zwrócenie uwagi na znaczenie analizy rynku nieruchomości postrzeganej przez pryzmat zawodów z nim związanych
Treści programoweT-W-3Przekazywanie praw własności do nieruchomości.
T-W-4Inwestycje na rynku nieruchomości - proces inwestycyjny.
T-W-1Pojęcia związane z rynkiem nieruchomości. Definicje, cechy rynku nieruchomości oraz klasyfikacja nieruchomości.
T-W-5Finansowanie rynku nieruchomości.
T-W-2Rynek nieruchomości jako system.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie wykładów na podstawie pracy pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak świadomości co do konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości
3,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalnosci inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób dostateczny
3,5świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalnosci inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób więcej niż dostateczny
4,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalnosci inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób dobry
4,5świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalnosci inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób więcej niż dobry
5,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalnosci inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób bardzo dobry