Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstawowych informacji z zakresu ekonomicznych skutków planowania przestrzennego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu finansowych stkutków uchwalenia planu miejscowego
C-2poznanie i zrozumienie pojęć dotyczących renty planistycznej i odszkodowań
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów planistycznych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad kalkulacji skutków finansowych planu miejscowego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości4
T-A-2MPZP a budżet gminy5
9
wykłady
T-W-1Roszczenia odszkodowawcze właścicieli nieruchomości2
T-W-2Renta planistyczna2
T-W-3Opłaty adiacenckie2
T-W-4Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości3
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w zajęciach9
A-A-2analiza literatury przedmiotu i przykładów praktycznych13
A-A-3przygotowanie do zajęć8
30
wykłady
A-W-1udział w zajęciach9
A-W-2udział w konsultacjach związanych z analizą dokumentów z akresu polityki przestrzennej16
A-W-3przygotowanie i czytanie wskazanej literatury5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
M-4prezentacje studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE5_W01
zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
GP_1A_W01, GP_1A_W02R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10, T1A_W11InzA_W03C-3, C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2M-3, M-2, M-4, M-1S-3, S-2, S-1, S-4
GP_1A_OE5_W02
zna instrumenty polityki przestrzennej
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-3, C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2M-3, M-2, M-4, M-1S-3, S-2, S-1, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE5_U01
potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
GP_1A_U05R1A_U06, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U09InzA_U07C-3, C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2M-3, M-2, M-4, M-1S-3, S-2, S-1, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE5_K01
potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-3, C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2M-3, M-2, M-4, M-1S-3, S-2, S-1, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE5_W01
zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
2,0Nie zna podstawowych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
3,0Zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
3,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu dobrym
4,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu bardzo dobrym
GP_1A_OE5_W02
zna instrumenty polityki przestrzennej
2,0Nie zna instrumentów polityki przestrzennej
3,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE5_U01
potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
2,0W najmniejszym stopniu nie potrafi zweryfikować i ocenić działalności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niz dobrym
5,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE5_K01
potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
2,0Nie potrafi w wąski sposób weryfikować skuteczności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej

Literatura podstawowa

  1. R. Cymerman, Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, 2011
  2. Tomasz Bajerowski, Podstawy teoretyczne gospodaraki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, UWM, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Wycena - kwartalnik anukowy, Educaterra, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości4
T-A-2MPZP a budżet gminy5
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Roszczenia odszkodowawcze właścicieli nieruchomości2
T-W-2Renta planistyczna2
T-W-3Opłaty adiacenckie2
T-W-4Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości3
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w zajęciach9
A-A-2analiza literatury przedmiotu i przykładów praktycznych13
A-A-3przygotowanie do zajęć8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w zajęciach9
A-W-2udział w konsultacjach związanych z analizą dokumentów z akresu polityki przestrzennej16
A-W-3przygotowanie i czytanie wskazanej literatury5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE5_W01zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
GP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów planistycznych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu finansowych stkutków uchwalenia planu miejscowego
C-2poznanie i zrozumienie pojęć dotyczących renty planistycznej i odszkodowań
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad kalkulacji skutków finansowych planu miejscowego
Treści programoweT-W-1Roszczenia odszkodowawcze właścicieli nieruchomości
T-W-4Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości
T-W-2Renta planistyczna
T-W-3Opłaty adiacenckie
T-A-1Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości
T-A-2MPZP a budżet gminy
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-2dyskusja
M-4prezentacje studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
3,0Zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
3,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu dobrym
4,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE5_W02zna instrumenty polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów planistycznych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu finansowych stkutków uchwalenia planu miejscowego
C-2poznanie i zrozumienie pojęć dotyczących renty planistycznej i odszkodowań
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad kalkulacji skutków finansowych planu miejscowego
Treści programoweT-W-1Roszczenia odszkodowawcze właścicieli nieruchomości
T-W-4Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości
T-W-2Renta planistyczna
T-W-3Opłaty adiacenckie
T-A-1Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości
T-A-2MPZP a budżet gminy
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-2dyskusja
M-4prezentacje studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna instrumentów polityki przestrzennej
3,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE5_U01potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów planistycznych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu finansowych stkutków uchwalenia planu miejscowego
C-2poznanie i zrozumienie pojęć dotyczących renty planistycznej i odszkodowań
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad kalkulacji skutków finansowych planu miejscowego
Treści programoweT-W-1Roszczenia odszkodowawcze właścicieli nieruchomości
T-W-4Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości
T-W-2Renta planistyczna
T-W-3Opłaty adiacenckie
T-A-1Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości
T-A-2MPZP a budżet gminy
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-2dyskusja
M-4prezentacje studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W najmniejszym stopniu nie potrafi zweryfikować i ocenić działalności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niz dobrym
5,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE5_K01potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów planistycznych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu finansowych stkutków uchwalenia planu miejscowego
C-2poznanie i zrozumienie pojęć dotyczących renty planistycznej i odszkodowań
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad kalkulacji skutków finansowych planu miejscowego
Treści programoweT-W-1Roszczenia odszkodowawcze właścicieli nieruchomości
T-W-4Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości
T-W-2Renta planistyczna
T-W-3Opłaty adiacenckie
T-A-1Postępowania związane z oszacowaniem skutków wpływu mpzp na wartość nieruchomości
T-A-2MPZP a budżet gminy
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-2dyskusja
M-4prezentacje studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi w wąski sposób weryfikować skuteczności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej