Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Kosztorysy i wycena projektów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kosztorysy i wycena projektów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Oleńczuk-Paszel <Anna.Olenczuk-Paszel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Blaszke <Malgorzata.Blaszke@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania w zakresie umiejętnosci: student potrafi analizować dane, wykonywać operacje matematyczne, posługiwać sie programem excel
W-2Wymagania w zakresie kompetencji: student potrafi pracować w grupie, samodzielnie opracować wskazany problem i formułować wnioski
W-3Wymagania w zakresie wiedzy: student posiada podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii, rynku nieruchomości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształecenie umiejętnosci praktycznego zastosowania wiedzy do rozwiązywania problemów z zakresu projektowania
C-2Wskazanie znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce rynkowej
C-3Wykształcenie wiedzy w zakresie kosztorysów i wyceny projektów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1metody zarządzania projektami2
T-A-1Metody oceny projektów oparte na wycenie2
T-A-1statyczne metody oceny projektów2
T-A-1Dynamiczne metody oceny projektów1
T-A-1opracowanie harmonogramu1
T-A-1opracowanie kosztorysu1
9
wykłady
T-W-1projekt - istota,definicja, klasyfikacje, geneza1
T-W-2Struktura systemu projektowania. Organizacja zespołów projektowych1
T-W-3Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego1
T-W-4Przygotowanie studium wykonalnosci inwestycji1
T-W-5Organizacja systemu zarządzania projektami1
T-W-6Ocena efektywnosci rojektów. Przegląd kryteriów2
T-W-7Istota i rodzaje ryzyka projektowego. Zarządzanie ryzykiem2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie do zajęć10
A-A-3przygotowanie do kolokwium11
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do zajęć11
A-W-3Przygoowanie do kolokwium10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-3Metoday praktyczne - analiza studium przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F - ocena kolokwiów
S-2Ocena podsumowująca: P - zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyników kolokwiów
S-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie wykładów na podstawie pracy pisemnej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF2_W01
Zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania
GP_1A_W02T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-2, C-1, C-3T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-1, T-A-1, T-A-1, T-A-1, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF2_U01
rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów
GP_1A_U04R1A_U05, S1A_U08C-2, C-1, C-3T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-1, T-A-1, T-A-1, T-A-1, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OF2_K01
świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej
GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K07, S1A_K06C-2, C-1, C-3T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-1, T-A-1, T-A-1, T-A-1, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF2_W01
Zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania
2,0nie zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania
3,0Zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania w stopniu dostatecznym
3,5zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania w stopniu więcej niz dostatecznym
4,0zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania w stopniu dobrym
4,5zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania w stopniu więcej niż dobrym
5,0zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF2_U01
rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów
2,0rnie ozwiazuje problemów formułowanych przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów
3,0rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów w stopniu dostatecznym
3,5rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów w stopniu więcej niz dostatecznym
4,0rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów w stopniu dobrym
4,5rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów wstopniu więcej niż dobrym
5,0rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OF2_K01
świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej
2,0nie świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej
3,0świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej w stopniu dostatecznym
3,5świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej w stopniu dobrym
4,5świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej w stopniu wiecej niz dobrym
5,0świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Czechowski L., Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, ODiDK, Gdańsk, 1997
  2. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa, 2003
  3. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Kawa P., Wydymus S., Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów UE, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1metody zarządzania projektami2
T-A-1Metody oceny projektów oparte na wycenie2
T-A-1statyczne metody oceny projektów2
T-A-1Dynamiczne metody oceny projektów1
T-A-1opracowanie harmonogramu1
T-A-1opracowanie kosztorysu1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1projekt - istota,definicja, klasyfikacje, geneza1
T-W-2Struktura systemu projektowania. Organizacja zespołów projektowych1
T-W-3Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego1
T-W-4Przygotowanie studium wykonalnosci inwestycji1
T-W-5Organizacja systemu zarządzania projektami1
T-W-6Ocena efektywnosci rojektów. Przegląd kryteriów2
T-W-7Istota i rodzaje ryzyka projektowego. Zarządzanie ryzykiem2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie do zajęć10
A-A-3przygotowanie do kolokwium11
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do zajęć11
A-W-3Przygoowanie do kolokwium10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF2_W01Zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Wskazanie znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce rynkowej
C-1Wykształecenie umiejętnosci praktycznego zastosowania wiedzy do rozwiązywania problemów z zakresu projektowania
C-3Wykształcenie wiedzy w zakresie kosztorysów i wyceny projektów
Treści programoweT-W-7Istota i rodzaje ryzyka projektowego. Zarządzanie ryzykiem
T-W-1projekt - istota,definicja, klasyfikacje, geneza
T-W-2Struktura systemu projektowania. Organizacja zespołów projektowych
T-W-3Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego
T-W-4Przygotowanie studium wykonalnosci inwestycji
T-W-5Organizacja systemu zarządzania projektami
T-W-6Ocena efektywnosci rojektów. Przegląd kryteriów
T-A-1Dynamiczne metody oceny projektów
T-A-1metody zarządzania projektami
T-A-1opracowanie harmonogramu
T-A-1opracowanie kosztorysu
T-A-1Metody oceny projektów oparte na wycenie
T-A-1statyczne metody oceny projektów
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-3Metoday praktyczne - analiza studium przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F - ocena kolokwiów
S-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie wykładów na podstawie pracy pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: P - zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyników kolokwiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania
3,0Zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania w stopniu dostatecznym
3,5zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania w stopniu więcej niz dostatecznym
4,0zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania w stopniu dobrym
4,5zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania w stopniu więcej niż dobrym
5,0zna czynności prawidłowego kosztorysowania i projektowania w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF2_U01rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U04posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Wskazanie znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce rynkowej
C-1Wykształecenie umiejętnosci praktycznego zastosowania wiedzy do rozwiązywania problemów z zakresu projektowania
C-3Wykształcenie wiedzy w zakresie kosztorysów i wyceny projektów
Treści programoweT-W-7Istota i rodzaje ryzyka projektowego. Zarządzanie ryzykiem
T-W-1projekt - istota,definicja, klasyfikacje, geneza
T-W-2Struktura systemu projektowania. Organizacja zespołów projektowych
T-W-3Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego
T-W-4Przygotowanie studium wykonalnosci inwestycji
T-W-5Organizacja systemu zarządzania projektami
T-W-6Ocena efektywnosci rojektów. Przegląd kryteriów
T-A-1Dynamiczne metody oceny projektów
T-A-1metody zarządzania projektami
T-A-1opracowanie harmonogramu
T-A-1opracowanie kosztorysu
T-A-1Metody oceny projektów oparte na wycenie
T-A-1statyczne metody oceny projektów
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-3Metoday praktyczne - analiza studium przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F - ocena kolokwiów
S-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie wykładów na podstawie pracy pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: P - zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyników kolokwiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0rnie ozwiazuje problemów formułowanych przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów
3,0rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów w stopniu dostatecznym
3,5rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów w stopniu więcej niz dostatecznym
4,0rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów w stopniu dobrym
4,5rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów wstopniu więcej niż dobrym
5,0rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie kosztorysowania i wyceny projektów w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OF2_K01świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Wskazanie znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce rynkowej
C-1Wykształecenie umiejętnosci praktycznego zastosowania wiedzy do rozwiązywania problemów z zakresu projektowania
C-3Wykształcenie wiedzy w zakresie kosztorysów i wyceny projektów
Treści programoweT-W-7Istota i rodzaje ryzyka projektowego. Zarządzanie ryzykiem
T-W-1projekt - istota,definicja, klasyfikacje, geneza
T-W-2Struktura systemu projektowania. Organizacja zespołów projektowych
T-W-3Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego
T-W-4Przygotowanie studium wykonalnosci inwestycji
T-W-5Organizacja systemu zarządzania projektami
T-W-6Ocena efektywnosci rojektów. Przegląd kryteriów
T-A-1Dynamiczne metody oceny projektów
T-A-1metody zarządzania projektami
T-A-1opracowanie harmonogramu
T-A-1opracowanie kosztorysu
T-A-1Metody oceny projektów oparte na wycenie
T-A-1statyczne metody oceny projektów
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-3Metoday praktyczne - analiza studium przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F - ocena kolokwiów
S-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie wykładów na podstawie pracy pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: P - zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyników kolokwiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej
3,0świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej w stopniu dostatecznym
3,5świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej w stopniu dobrym
4,5świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej w stopniu wiecej niz dobrym
5,0świadomy znaczenia kosztorysów i wyceny projektów w gospodarce narodowej w stopniu bardzo dobrym