Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Przedsiębiorczość lokalna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przedsiębiorczość lokalna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 9 1,50,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 9 1,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1student powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorczości oraz zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce, zdobyte na dotychczasowych przedmiotach. Powinien znać podstawy ekonomii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zarys warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
C-2przedstawienie warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
C-3zapoznanie z instrumentami kreowania przedsiębiorczości lokalnej
C-4przedstawienie sposobu funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu
C-5nabycie umiejętności samodzielnego kreatywnego myślenia
C-6swobodne myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Stworzenie własnego pomysłu na działalność gospodarczą w wybranym przez studenta obszarze. Analiza przedsiębiorczości lokalnej na terenie wybranej gminy.2
T-A-2Analiza SWOT w odniesieniu do pomysłu założenia działalności gospodarczej.2
T-A-3Podstawy wiedzy o firmie, wybranie formy organizacyjno-prawnej oraz określenie obowiązków formalno-prawnych.2
T-A-4Planowanie biznesu i źródła finansowania działalności gospodarczej.2
T-A-5Zaliczenie przedmiotu.1
9
wykłady
T-W-1Znaczenie polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości.1
T-W-2Rynek pracy i jego związek z przedsiębiorczością.1
T-W-3Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.1
T-W-4Instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej.1
T-W-5Przegląd modeli rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.1
T-W-6Instytucje otoczenia biznesu. Problemy diagnostyczne. Przykłady funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu.2
T-W-7Podstawy zakładania działalności gospodarczej.1
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie się do zajęć audytoryjnych16
A-A-3przygotowanie projektu dotyczącego przedsiebiorczości lokalnej20
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2przygotowanie sie do dyskusji panelowej21
A-W-3przygotowanie sie do zaliczenia przedmiotu15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3dyskusja dydaktyczna
M-4metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studenta
S-2Ocena podsumowująca: ocena stopnia osiągnięcia założonych efektów dla przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE4_W01
Student będzie miał teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat podstaw polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zapozna się ze wskaźnikami i uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Będzie znał podstawy zakładania działalności gospodarczej.
GP_1A_W02T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-1M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE4_U01
Student będzie umiał przeprowadzić prawidłowe analizy rynku pracy oraz określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. Będzie umiał zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej. Będzie znał metody i sposoby zakładania działalności gospodarczej.
GP_1A_U01, GP_1A_U13R1A_U02, R1A_U05, R1A_U07, S1A_U01, S1A_U02C-4, C-5, C-6T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-4M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE4_K01
Zna, definiuje i potrafi wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zna rynek pracy i jego związek z przedsiębiorczością. Umie zastosować poszczególne modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju. Jest kreatywny i zdeterminowany, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
GP_1A_K11, GP_1A_K07, GP_1A_K08R1A_K04, R1A_K08, S1A_K04, S1A_K07, T1A_K02, T1A_K05, T1A_K06, T1A_K07InzA_K01C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-7, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-4M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE4_W01
Student będzie miał teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat podstaw polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zapozna się ze wskaźnikami i uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Będzie znał podstawy zakładania działalności gospodarczej.
2,0Student nie zna podstaw polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Nie zna wskaźników i uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
3,0Student zna podstawy polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości w stopniu dostatecznym. Zna i potrafi zdefiniować wskaźniki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
3,5Student zna podstawy polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości w stopniu dobrym. Zna i potrafi zdefiniować wskaźniki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
4,0Student zna podstawy polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości w stopniu dobrym. Zna i potrafi zastosować w praktyce wskaźniki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. W stopniu dobrym zna podstawy zakładania działalności gospodarczej.
4,5Student ma wiedzę na temat podstaw polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zna wskaźniki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. W stopniu bardzo dobrym zna zasady zakładania działalności gospodarczej. Potrafi samodzielnie myśleć w sposób przedsiębiorczy.
5,0Student ma rozszerzona wiedzę na temat podstaw polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zna wskaźniki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. W stopniu bardzo dobrym zna zasady zakładania działalności gospodarczej. Jest kreatywny i zdeterminowany w rozwiązaywaniu problemów. Potrafi samodzielnie myśleć w sposób przedsiębiorczy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE4_U01
Student będzie umiał przeprowadzić prawidłowe analizy rynku pracy oraz określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. Będzie umiał zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej. Będzie znał metody i sposoby zakładania działalności gospodarczej.
2,0Student nie potrafi przeprowadzić prawidłowej analizy rynku pracy oraz określić jego związków z przedsiębiorczością lokalną. Nie potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej.
3,0Student potrafi przeprowadzić analizę rynku pracy oraz określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. W stopniu dostatecznym potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej.
3,5Student potrafi przeprowadzić prawidłową analizę rynku pracy oraz określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. W stopniu dostatecznym potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej.
4,0Student umie przeprowadzić prawidłowe analizy rynku pracy oraz prawidłowo określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. W dobrym stopniu potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej. Zna podstawowe metody i sposoby zakładania działalności gospodarczej.
4,5Student umie przeprowadzić prawidłowe analizy rynku pracy oraz prawidłowo określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. W dobrym stopniu potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej. Zna metody i sposoby zakładania działalności gospodarczej.
5,0Student umie przeprowadzić prawidłowe analizy rynku pracy oraz określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. Potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej. Zna metody i sposoby zakładania działalności gospodarczej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE4_K01
Zna, definiuje i potrafi wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zna rynek pracy i jego związek z przedsiębiorczością. Umie zastosować poszczególne modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju. Jest kreatywny i zdeterminowany, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
2,0Nie zna i nie potrafi wykorzystać założeń polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Nie umie zastosować podstawowych modeli przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju.
3,0Zna i potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Umie zastosować podstawowe modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju.
3,5Zna i potrafi w stopniu dobrym wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Umie zastosować podstawowe modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju.
4,0Zna, definiuje i w stopniu dobrym potrafi wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Umie zastosować poszczególne modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
4,5Zna, definiuje i w stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Umie zastosować poszczególne modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
5,0Zna, definiuje i potrafi wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zna rynek pracy i jego związek z przedsiębiorczością. Umie zastosować poszczególne modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju. Jest kreatywny i zdeterminowany, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Literatura podstawowa

  1. Cousins L., Herbst K., Stewart M., Lokalne strategie rozwoju gospodarczego. Poradnik dla gmin i liderów lokalnych, Chesterton Int., School for Advanced Urban Studies (SAUS) University of Bristol, wyd: Brytyjski Fundusz Know – How i Fundusz Współpracy, 2011
  2. Rozwój przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i inicjatywy lokalne, OECD, wydanie polskie: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Stworzenie własnego pomysłu na działalność gospodarczą w wybranym przez studenta obszarze. Analiza przedsiębiorczości lokalnej na terenie wybranej gminy.2
T-A-2Analiza SWOT w odniesieniu do pomysłu założenia działalności gospodarczej.2
T-A-3Podstawy wiedzy o firmie, wybranie formy organizacyjno-prawnej oraz określenie obowiązków formalno-prawnych.2
T-A-4Planowanie biznesu i źródła finansowania działalności gospodarczej.2
T-A-5Zaliczenie przedmiotu.1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości.1
T-W-2Rynek pracy i jego związek z przedsiębiorczością.1
T-W-3Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.1
T-W-4Instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej.1
T-W-5Przegląd modeli rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.1
T-W-6Instytucje otoczenia biznesu. Problemy diagnostyczne. Przykłady funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu.2
T-W-7Podstawy zakładania działalności gospodarczej.1
T-W-8Zaliczenie przedmiotu.1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie się do zajęć audytoryjnych16
A-A-3przygotowanie projektu dotyczącego przedsiebiorczości lokalnej20
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2przygotowanie sie do dyskusji panelowej21
A-W-3przygotowanie sie do zaliczenia przedmiotu15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE4_W01Student będzie miał teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat podstaw polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zapozna się ze wskaźnikami i uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Będzie znał podstawy zakładania działalności gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1zarys warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
C-2przedstawienie warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
C-4przedstawienie sposobu funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu
Treści programoweT-W-1Znaczenie polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości.
T-W-2Rynek pracy i jego związek z przedsiębiorczością.
T-W-3Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
T-W-4Instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej.
T-W-5Przegląd modeli rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
T-W-6Instytucje otoczenia biznesu. Problemy diagnostyczne. Przykłady funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu.
T-A-1Stworzenie własnego pomysłu na działalność gospodarczą w wybranym przez studenta obszarze. Analiza przedsiębiorczości lokalnej na terenie wybranej gminy.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studenta
S-2Ocena podsumowująca: ocena stopnia osiągnięcia założonych efektów dla przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstaw polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Nie zna wskaźników i uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
3,0Student zna podstawy polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości w stopniu dostatecznym. Zna i potrafi zdefiniować wskaźniki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
3,5Student zna podstawy polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości w stopniu dobrym. Zna i potrafi zdefiniować wskaźniki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
4,0Student zna podstawy polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości w stopniu dobrym. Zna i potrafi zastosować w praktyce wskaźniki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. W stopniu dobrym zna podstawy zakładania działalności gospodarczej.
4,5Student ma wiedzę na temat podstaw polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zna wskaźniki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. W stopniu bardzo dobrym zna zasady zakładania działalności gospodarczej. Potrafi samodzielnie myśleć w sposób przedsiębiorczy.
5,0Student ma rozszerzona wiedzę na temat podstaw polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zna wskaźniki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. W stopniu bardzo dobrym zna zasady zakładania działalności gospodarczej. Jest kreatywny i zdeterminowany w rozwiązaywaniu problemów. Potrafi samodzielnie myśleć w sposób przedsiębiorczy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE4_U01Student będzie umiał przeprowadzić prawidłowe analizy rynku pracy oraz określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. Będzie umiał zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej. Będzie znał metody i sposoby zakładania działalności gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
GP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4przedstawienie sposobu funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu
C-5nabycie umiejętności samodzielnego kreatywnego myślenia
C-6swobodne myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy
Treści programoweT-A-2Analiza SWOT w odniesieniu do pomysłu założenia działalności gospodarczej.
T-A-1Stworzenie własnego pomysłu na działalność gospodarczą w wybranym przez studenta obszarze. Analiza przedsiębiorczości lokalnej na terenie wybranej gminy.
T-A-3Podstawy wiedzy o firmie, wybranie formy organizacyjno-prawnej oraz określenie obowiązków formalno-prawnych.
T-A-4Planowanie biznesu i źródła finansowania działalności gospodarczej.
Metody nauczaniaM-3dyskusja dydaktyczna
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przeprowadzić prawidłowej analizy rynku pracy oraz określić jego związków z przedsiębiorczością lokalną. Nie potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej.
3,0Student potrafi przeprowadzić analizę rynku pracy oraz określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. W stopniu dostatecznym potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej.
3,5Student potrafi przeprowadzić prawidłową analizę rynku pracy oraz określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. W stopniu dostatecznym potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej.
4,0Student umie przeprowadzić prawidłowe analizy rynku pracy oraz prawidłowo określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. W dobrym stopniu potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej. Zna podstawowe metody i sposoby zakładania działalności gospodarczej.
4,5Student umie przeprowadzić prawidłowe analizy rynku pracy oraz prawidłowo określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. W dobrym stopniu potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej. Zna metody i sposoby zakładania działalności gospodarczej.
5,0Student umie przeprowadzić prawidłowe analizy rynku pracy oraz określić jego związki z przedsiębiorczością lokalną. Potrafi zastosować w praktyce instrumenty kreowania przedsiębiorczości lokalnej. Zna metody i sposoby zakładania działalności gospodarczej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE4_K01Zna, definiuje i potrafi wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zna rynek pracy i jego związek z przedsiębiorczością. Umie zastosować poszczególne modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju. Jest kreatywny i zdeterminowany, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K11potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
GP_1A_K07prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty
GP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zarys warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
C-2przedstawienie warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
C-3zapoznanie z instrumentami kreowania przedsiębiorczości lokalnej
C-4przedstawienie sposobu funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu
C-5nabycie umiejętności samodzielnego kreatywnego myślenia
C-6swobodne myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy
Treści programoweT-W-7Podstawy zakładania działalności gospodarczej.
T-A-2Analiza SWOT w odniesieniu do pomysłu założenia działalności gospodarczej.
T-A-1Stworzenie własnego pomysłu na działalność gospodarczą w wybranym przez studenta obszarze. Analiza przedsiębiorczości lokalnej na terenie wybranej gminy.
T-A-3Podstawy wiedzy o firmie, wybranie formy organizacyjno-prawnej oraz określenie obowiązków formalno-prawnych.
T-A-4Planowanie biznesu i źródła finansowania działalności gospodarczej.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3dyskusja dydaktyczna
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studenta
S-2Ocena podsumowująca: ocena stopnia osiągnięcia założonych efektów dla przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna i nie potrafi wykorzystać założeń polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Nie umie zastosować podstawowych modeli przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju.
3,0Zna i potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Umie zastosować podstawowe modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju.
3,5Zna i potrafi w stopniu dobrym wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Umie zastosować podstawowe modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju.
4,0Zna, definiuje i w stopniu dobrym potrafi wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Umie zastosować poszczególne modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
4,5Zna, definiuje i w stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Umie zastosować poszczególne modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
5,0Zna, definiuje i potrafi wykorzystać założenia polityki i strategii gminy dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Zna rynek pracy i jego związek z przedsiębiorczością. Umie zastosować poszczególne modele przedsiębiorczości lokalnej w samorozwoju. Jest kreatywny i zdeterminowany, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.