Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Konsultacje społeczne i negocjacje:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Konsultacje społeczne i negocjacje
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 9 1,50,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 9 1,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Pomocne w realizacji zajęć jest posiadanie umiejętności interpersonalnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z rolami poszczególnych podmiotów w procesie stanowienia prawa.
C-2Wykształcenie umiejętnosci postrzegania ryzyka wystąpienia konfliktu społecznego i planowania działań konsultacyjnych i negocjacyjnych w procesie stanowienia prawa, wydawania decyzji i realizacji przedsięwzięć.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Planowanie konsultacji społecznych dla wybranego dokumentu lub przedsięwzięcia9
9
wykłady
T-W-1Dialog społeczny: podmioty, narzędzia i cele.5
T-W-2Sytuacje problemowe i konfliktowe w procesie stanowienia dokumentów planistycznych i decyzji inwestycyjnych, przyczyny i sposoby rozwiązywania problemów.4
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Przygotowanie poszczególnych elementów projektu realizowanego w ramach ćwiczeń36
45
wykłady
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2Czytanie zaleconej literatury.36
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2metoda przypadków
M-3projekt

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena formująca: ocena poszczególnych elementów projektu
S-3Ocena podsumowująca: test wiedzy z zakresu treści wykładowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE3_W01
ma wiedzę na temat zasad zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W02T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1T-W-2, T-W-1M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE3_U01
potrafi dostrzegać, analizować i oceniać zjawiska społeczne towarzyszące procesom stanowienia prawa i dobierać narzędzia z zakresu komunikacji społecznej i negocjacji w celu rozwiązania problemów i ewentualnych konfliktów
GP_1A_U01, GP_1A_U13R1A_U02, R1A_U05, R1A_U07, S1A_U01, S1A_U02C-2T-W-2, T-A-1M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE3_K01
prawidłowo identyfikuje potrzeby zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych, ogranizując udział społeczeństwa w w sposób twórczy i przedsiębiorczy
GP_1A_K11, GP_1A_K07, GP_1A_K08R1A_K04, R1A_K08, S1A_K04, S1A_K07, T1A_K02, T1A_K05, T1A_K06, T1A_K07InzA_K01C-2T-A-1M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE3_W01
ma wiedzę na temat zasad zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych
2,0student nie ma wystarczającego zasobu wiedzy na temat zasad zapewnienia udziału społeczeńswa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych
3,0student ma podstawowy zasób wiedzy na temat zasad zapewniania udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych; potrafi wymienić dwa sposoby zapewnienia udziału społeczeństwa
3,5student ma podstawowy zasób wiedzy na temat zasad zapewniania udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych, potrafi wymienić i scharakteryzować dwa sposoby zapewnienia udziału społeczeństwa
4,0student ma wiedzę na temat zasad zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych; potrafi wymienić więcej niż trzy sposoby zapewnienia udziału społeczeństwa i odpowiednio je scharakteryzować
4,5student ma wiedzę na temat zasad zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych, potrafi wymienić instrumenty udziału społeczeństwa, scharakteryzować je i opatrzyć odpowiednimi przykładami
5,0student biegle i swobodnie porusza się w zakresie problematyki udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych, zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE3_U01
potrafi dostrzegać, analizować i oceniać zjawiska społeczne towarzyszące procesom stanowienia prawa i dobierać narzędzia z zakresu komunikacji społecznej i negocjacji w celu rozwiązania problemów i ewentualnych konfliktów
2,0student nie potrafi dostrzegać, analizować i oceniać zjawisk społecznych towarzyszących procesom stanowienia prawa i nie potrafi ich wiązać z ewentualnymi sytuacjami konfliktowymi
3,0student w postawowym zakresie i przy pomocy nauczyciela dostrzega, analizuje i ocenia więcej niż dwa zjawiska społeczne, które mogą towarzyszyć procesom stanowienia prawa ale nie potrafi ich wiązać z ewentualnymi sytuacjami konfliktowymi i sposobami ich rozwiązywania
3,5student w podstawowym zakresie i przy pomocy nauczyciela dostrzega, analizuje i ocenia więcej niż dwa zjawiska społeczne, które mogą towarzyszyć procesom stanowienia prawa wiążąc je z ewentualnymi konfliktami społecznymi i mozliwymi sposobami ich rozwiązania
4,0strudent samodzielnie w podstawowym zakresie dostrzega, analizuje i ocenia więcej niż dwa zjawiska społeczne towarzyszące procesom stanowienia prawa i wiąże je z ewentualnymi sytuacjami konfliktowymi wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania
4,5student samodzielnie dostrzega, analizuje i ocenia charakterystyczne dla procesu stanowienia prawa ewentualne sytuacje problemowe i konfliktowe i samodzielnie potrafi wsazać mozliwe sposoby ich rozwiązywania
5,0student swobodnie porusza się w problematyce ewentualnych sytuacji konfliktowych i sposobów ich rozwiązywania towarzyszących procesowi stanowienia prawa

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE3_K01
prawidłowo identyfikuje potrzeby zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych, ogranizując udział społeczeństwa w w sposób twórczy i przedsiębiorczy
2,0Student nie identyfikuje potrzeby zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumantów planistycznych i nie potrafi go zorganizować
3,0student identyfikuje potrzebę zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych ale potrafi go zorganizować tylko przy pomocy nauczyciela
3,5student identyfikuje potrzebę zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych i w podstawowym zakresie potrafi go samodzielnie zaplanować i zorganizować
4,0student identyfikuje potrzebę zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych i potrafi samodzielnie go zaplanować i zorganizować
4,5student identyfikuje potrzebę zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych i potrafi go twórczo zaplanować oraz zrealizować
5,0student identyfikuje potrzebę zaangazowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych, planuje go w spoób twórczy i tralizuje w sposób przedsiębiorczy

Literatura podstawowa

  1. Słaboń A., Konflikt społeczny i negocjacje, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2008
  2. praca zbiorowa, Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni., Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Planowanie konsultacji społecznych dla wybranego dokumentu lub przedsięwzięcia9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dialog społeczny: podmioty, narzędzia i cele.5
T-W-2Sytuacje problemowe i konfliktowe w procesie stanowienia dokumentów planistycznych i decyzji inwestycyjnych, przyczyny i sposoby rozwiązywania problemów.4
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Przygotowanie poszczególnych elementów projektu realizowanego w ramach ćwiczeń36
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2Czytanie zaleconej literatury.36
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE3_W01ma wiedzę na temat zasad zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z rolami poszczególnych podmiotów w procesie stanowienia prawa.
Treści programoweT-W-2Sytuacje problemowe i konfliktowe w procesie stanowienia dokumentów planistycznych i decyzji inwestycyjnych, przyczyny i sposoby rozwiązywania problemów.
T-W-1Dialog społeczny: podmioty, narzędzia i cele.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: test wiedzy z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma wystarczającego zasobu wiedzy na temat zasad zapewnienia udziału społeczeńswa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych
3,0student ma podstawowy zasób wiedzy na temat zasad zapewniania udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych; potrafi wymienić dwa sposoby zapewnienia udziału społeczeństwa
3,5student ma podstawowy zasób wiedzy na temat zasad zapewniania udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych, potrafi wymienić i scharakteryzować dwa sposoby zapewnienia udziału społeczeństwa
4,0student ma wiedzę na temat zasad zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych; potrafi wymienić więcej niż trzy sposoby zapewnienia udziału społeczeństwa i odpowiednio je scharakteryzować
4,5student ma wiedzę na temat zasad zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych, potrafi wymienić instrumenty udziału społeczeństwa, scharakteryzować je i opatrzyć odpowiednimi przykładami
5,0student biegle i swobodnie porusza się w zakresie problematyki udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania dokumentów planistycznych, zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE3_U01potrafi dostrzegać, analizować i oceniać zjawiska społeczne towarzyszące procesom stanowienia prawa i dobierać narzędzia z zakresu komunikacji społecznej i negocjacji w celu rozwiązania problemów i ewentualnych konfliktów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
GP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętnosci postrzegania ryzyka wystąpienia konfliktu społecznego i planowania działań konsultacyjnych i negocjacyjnych w procesie stanowienia prawa, wydawania decyzji i realizacji przedsięwzięć.
Treści programoweT-W-2Sytuacje problemowe i konfliktowe w procesie stanowienia dokumentów planistycznych i decyzji inwestycyjnych, przyczyny i sposoby rozwiązywania problemów.
T-A-1Planowanie konsultacji społecznych dla wybranego dokumentu lub przedsięwzięcia
Metody nauczaniaM-2metoda przypadków
M-3projekt
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena formująca: ocena poszczególnych elementów projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi dostrzegać, analizować i oceniać zjawisk społecznych towarzyszących procesom stanowienia prawa i nie potrafi ich wiązać z ewentualnymi sytuacjami konfliktowymi
3,0student w postawowym zakresie i przy pomocy nauczyciela dostrzega, analizuje i ocenia więcej niż dwa zjawiska społeczne, które mogą towarzyszyć procesom stanowienia prawa ale nie potrafi ich wiązać z ewentualnymi sytuacjami konfliktowymi i sposobami ich rozwiązywania
3,5student w podstawowym zakresie i przy pomocy nauczyciela dostrzega, analizuje i ocenia więcej niż dwa zjawiska społeczne, które mogą towarzyszyć procesom stanowienia prawa wiążąc je z ewentualnymi konfliktami społecznymi i mozliwymi sposobami ich rozwiązania
4,0strudent samodzielnie w podstawowym zakresie dostrzega, analizuje i ocenia więcej niż dwa zjawiska społeczne towarzyszące procesom stanowienia prawa i wiąże je z ewentualnymi sytuacjami konfliktowymi wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania
4,5student samodzielnie dostrzega, analizuje i ocenia charakterystyczne dla procesu stanowienia prawa ewentualne sytuacje problemowe i konfliktowe i samodzielnie potrafi wsazać mozliwe sposoby ich rozwiązywania
5,0student swobodnie porusza się w problematyce ewentualnych sytuacji konfliktowych i sposobów ich rozwiązywania towarzyszących procesowi stanowienia prawa
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE3_K01prawidłowo identyfikuje potrzeby zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych, ogranizując udział społeczeństwa w w sposób twórczy i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K11potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
GP_1A_K07prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty
GP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętnosci postrzegania ryzyka wystąpienia konfliktu społecznego i planowania działań konsultacyjnych i negocjacyjnych w procesie stanowienia prawa, wydawania decyzji i realizacji przedsięwzięć.
Treści programoweT-A-1Planowanie konsultacji społecznych dla wybranego dokumentu lub przedsięwzięcia
Metody nauczaniaM-2metoda przypadków
M-3projekt
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena formująca: ocena poszczególnych elementów projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie identyfikuje potrzeby zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumantów planistycznych i nie potrafi go zorganizować
3,0student identyfikuje potrzebę zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych ale potrafi go zorganizować tylko przy pomocy nauczyciela
3,5student identyfikuje potrzebę zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych i w podstawowym zakresie potrafi go samodzielnie zaplanować i zorganizować
4,0student identyfikuje potrzebę zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych i potrafi samodzielnie go zaplanować i zorganizować
4,5student identyfikuje potrzebę zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych i potrafi go twórczo zaplanować oraz zrealizować
5,0student identyfikuje potrzebę zaangazowania społeczeństwa w proces tworzenia dokumentów planistycznych, planuje go w spoób twórczy i tralizuje w sposób przedsiębiorczy