Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieście:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieście
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksandra Pilarczyk <Aleksandra.Pilarczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 9 1,50,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 9 1,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu zasad kształtowania przestrzeni prospołecznych oraz znaczenia oraz wpływu rozmaitych cech i elementów otoczenia na użytkowników i ich zachowania.
C-2Rozwinięcie umiejętności wieloaspektowej oceny wnętrz w przestrzeni publicznej oraz umiejętności wskazywania właściwych prospołecznych zmian i kierunków działań poprawiających jakość oraz funkcjonalność przestrzeni publicznej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Projekt semestralny - analizy i ocena wybranego wnętrza w przestrzeni publicznej miasta, propozycje zmian w zakresie programu funkcjonalnego, poprawy komfortu i zwiększenia atrakcyjności użytkowania.9
9
wykłady
T-W-1Rodzaje przestrzeni publicznej. Pojęcie przestrzeni prospołecznej i odspołecznej. Problemy związane z projektowaniem przestrzeni publicznych.1
T-W-2Atrakcyjność i komfort użytkowania przestrzeni miejskich. Jakość i dostępność przestrzeni publicznych. Zasady komponowania i urządzenia przestrzeni prospołecznych.2
T-W-3Poczucie bezpieczeństwa a użytkowanie przestrzeni publicznych. Kształtowanie sfery znaczeniowej przestrzeni - znaki i symbole.2
T-W-4Potrzeby użytkowników. Miejska przestrzeń czasu wolnego. Kierunki estetyzacji przestrzeni publicznej.2
T-W-5Współczesne tendencje w kształtowaniu miejskich przestrzeni publicznych.2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Samodzielna praca studenta w domu nad przygotowaniem projektu semestralnego oraz prezentacji36
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranych problemów kształtowania przestrzeni prospołecznych w mieście21
A-W-3Samodzielne przygotowywanie się studenta do zaliczenia.15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy - prezentacje

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykłady: zaliczenie pisemne Ćwiczenia audytoryjne: ocena projektu semestralnego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD2_W01
Zna zasady kształtowania przestrzeni prospołecznych, rozumie znaczenie oraz wpływ rozmaitych cech i elementów otoczenia na użytkowników i ich zachowania.
GP_1A_W20, GP_1A_W12R1A_W03, R1A_W04, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W08InzA_W03C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD2_U01
Potrafi wielowymiarowo ocenić wnętrze w przestrzeni publicznej oraz zaproponować kierunki prospołecznych zmian, poprawiających jego jakość oraz funkcjonalność.
GP_1A_U10, GP_1A_U11S1A_U03, S1A_U05, T1A_U07C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD2_K01
Ma świadomość zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym oraz znaczenia przestrzeni publicznych dla lokalnej wspólnoty
GP_1A_K08, GP_1A_K09R1A_K04, S1A_K04, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-A-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD2_W01
Zna zasady kształtowania przestrzeni prospołecznych, rozumie znaczenie oraz wpływ rozmaitych cech i elementów otoczenia na użytkowników i ich zachowania.
2,0
3,0Student poprawnie charakteryzuje podstawowe zasady kształtowania przestrzeni prospołecznych, rozumie podstawowe znaczenie oraz wpływ rozmaitych cech i elementów otoczenia na użytkowników i ich zachowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD2_U01
Potrafi wielowymiarowo ocenić wnętrze w przestrzeni publicznej oraz zaproponować kierunki prospołecznych zmian, poprawiających jego jakość oraz funkcjonalność.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym poprawnie potrafi ocenić wnętrze w przestrzeni publicznej uwzględniając najważniejsze kryteria oraz zaproponować podstawowe kierunki prospołecznych zmian, poprawiających jego jakość oraz funkcjonalność.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD2_K01
Ma świadomość zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym oraz znaczenia przestrzeni publicznych dla lokalnej wspólnoty
2,0
3,0Student ma świadomość podstawowych zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym oraz ogólnie orientuje się jakie znaczenia ma przestrzeń publiczna dla lokalnej wspólnoty
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gehl J., Miasta dla ludzi, RAM, Kraków, 2014
  2. Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM, Kraków, 2009
  3. 3. Jak przetworzy Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych. Project for Public Spaces, Wydanie polskie – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Literatura dodatkowa

  1. Madurowicz M. (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2014
  2. Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemami kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, 2010
  3. Pluta K., Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2014

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Projekt semestralny - analizy i ocena wybranego wnętrza w przestrzeni publicznej miasta, propozycje zmian w zakresie programu funkcjonalnego, poprawy komfortu i zwiększenia atrakcyjności użytkowania.9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje przestrzeni publicznej. Pojęcie przestrzeni prospołecznej i odspołecznej. Problemy związane z projektowaniem przestrzeni publicznych.1
T-W-2Atrakcyjność i komfort użytkowania przestrzeni miejskich. Jakość i dostępność przestrzeni publicznych. Zasady komponowania i urządzenia przestrzeni prospołecznych.2
T-W-3Poczucie bezpieczeństwa a użytkowanie przestrzeni publicznych. Kształtowanie sfery znaczeniowej przestrzeni - znaki i symbole.2
T-W-4Potrzeby użytkowników. Miejska przestrzeń czasu wolnego. Kierunki estetyzacji przestrzeni publicznej.2
T-W-5Współczesne tendencje w kształtowaniu miejskich przestrzeni publicznych.2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Samodzielna praca studenta w domu nad przygotowaniem projektu semestralnego oraz prezentacji36
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranych problemów kształtowania przestrzeni prospołecznych w mieście21
A-W-3Samodzielne przygotowywanie się studenta do zaliczenia.15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD2_W01Zna zasady kształtowania przestrzeni prospołecznych, rozumie znaczenie oraz wpływ rozmaitych cech i elementów otoczenia na użytkowników i ich zachowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W20zna i identyfikuje zależności pomiędzy cechami przestrzennymi a czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem poszczególnych jego wymiarów, zna wybrane formy i kierunki przystosowań organizmów do środowiska, zna zróżnicowanie podstawowych jednostek roślinności i ich znaczenie bioidykacyjne
GP_1A_W12ma wiedzę na temat zasad kształtowania zespołów urbanistycznych, zna oraz identyfikuje uwarunkowania i czynniki, które mają wpływ na kształtowanie postaci miasta i wsi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu zasad kształtowania przestrzeni prospołecznych oraz znaczenia oraz wpływu rozmaitych cech i elementów otoczenia na użytkowników i ich zachowania.
Treści programoweT-W-3Poczucie bezpieczeństwa a użytkowanie przestrzeni publicznych. Kształtowanie sfery znaczeniowej przestrzeni - znaki i symbole.
T-W-1Rodzaje przestrzeni publicznej. Pojęcie przestrzeni prospołecznej i odspołecznej. Problemy związane z projektowaniem przestrzeni publicznych.
T-W-2Atrakcyjność i komfort użytkowania przestrzeni miejskich. Jakość i dostępność przestrzeni publicznych. Zasady komponowania i urządzenia przestrzeni prospołecznych.
T-W-4Potrzeby użytkowników. Miejska przestrzeń czasu wolnego. Kierunki estetyzacji przestrzeni publicznej.
T-W-5Współczesne tendencje w kształtowaniu miejskich przestrzeni publicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy - prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykłady: zaliczenie pisemne Ćwiczenia audytoryjne: ocena projektu semestralnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie charakteryzuje podstawowe zasady kształtowania przestrzeni prospołecznych, rozumie podstawowe znaczenie oraz wpływ rozmaitych cech i elementów otoczenia na użytkowników i ich zachowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD2_U01Potrafi wielowymiarowo ocenić wnętrze w przestrzeni publicznej oraz zaproponować kierunki prospołecznych zmian, poprawiających jego jakość oraz funkcjonalność.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U10potrafi zidentyfikować i ocenić uwarunkowania przestrzenne działalności gospodarczej oraz zjawisk i procesów społecznych
GP_1A_U11pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Rozwinięcie umiejętności wieloaspektowej oceny wnętrz w przestrzeni publicznej oraz umiejętności wskazywania właściwych prospołecznych zmian i kierunków działań poprawiających jakość oraz funkcjonalność przestrzeni publicznej.
Treści programoweT-W-3Poczucie bezpieczeństwa a użytkowanie przestrzeni publicznych. Kształtowanie sfery znaczeniowej przestrzeni - znaki i symbole.
T-W-1Rodzaje przestrzeni publicznej. Pojęcie przestrzeni prospołecznej i odspołecznej. Problemy związane z projektowaniem przestrzeni publicznych.
T-W-2Atrakcyjność i komfort użytkowania przestrzeni miejskich. Jakość i dostępność przestrzeni publicznych. Zasady komponowania i urządzenia przestrzeni prospołecznych.
T-W-4Potrzeby użytkowników. Miejska przestrzeń czasu wolnego. Kierunki estetyzacji przestrzeni publicznej.
T-W-5Współczesne tendencje w kształtowaniu miejskich przestrzeni publicznych.
T-A-1Projekt semestralny - analizy i ocena wybranego wnętrza w przestrzeni publicznej miasta, propozycje zmian w zakresie programu funkcjonalnego, poprawy komfortu i zwiększenia atrakcyjności użytkowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy - prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykłady: zaliczenie pisemne Ćwiczenia audytoryjne: ocena projektu semestralnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym poprawnie potrafi ocenić wnętrze w przestrzeni publicznej uwzględniając najważniejsze kryteria oraz zaproponować podstawowe kierunki prospołecznych zmian, poprawiających jego jakość oraz funkcjonalność.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD2_K01Ma świadomość zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym oraz znaczenia przestrzeni publicznych dla lokalnej wspólnoty
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
GP_1A_K09ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu zasad kształtowania przestrzeni prospołecznych oraz znaczenia oraz wpływu rozmaitych cech i elementów otoczenia na użytkowników i ich zachowania.
Treści programoweT-W-3Poczucie bezpieczeństwa a użytkowanie przestrzeni publicznych. Kształtowanie sfery znaczeniowej przestrzeni - znaki i symbole.
T-W-1Rodzaje przestrzeni publicznej. Pojęcie przestrzeni prospołecznej i odspołecznej. Problemy związane z projektowaniem przestrzeni publicznych.
T-W-2Atrakcyjność i komfort użytkowania przestrzeni miejskich. Jakość i dostępność przestrzeni publicznych. Zasady komponowania i urządzenia przestrzeni prospołecznych.
T-W-4Potrzeby użytkowników. Miejska przestrzeń czasu wolnego. Kierunki estetyzacji przestrzeni publicznej.
T-W-5Współczesne tendencje w kształtowaniu miejskich przestrzeni publicznych.
T-A-1Projekt semestralny - analizy i ocena wybranego wnętrza w przestrzeni publicznej miasta, propozycje zmian w zakresie programu funkcjonalnego, poprawy komfortu i zwiększenia atrakcyjności użytkowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy - prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykłady: zaliczenie pisemne Ćwiczenia audytoryjne: ocena projektu semestralnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość podstawowych zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym oraz ogólnie orientuje się jakie znaczenia ma przestrzeń publiczna dla lokalnej wspólnoty
3,5
4,0
4,5
5,0