Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie biznesplanu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie biznesplanu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 9 1,50,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 9 1,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę ekonomiczną, znać podstawowe definicje pojęć ekonomicznych i rozumieć podstawowe procesy ekonomiczne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1wykształcenie umiejętności prowadzenia podstawowych analiz ekonomicznych dla procesów inwestycyjnych i rozumienia ich znaczenia dla realizacji inwestycji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Opracowanie projektu biznesplanu dla wybranego przedsięwzięcia.9
9
wykłady
T-W-1Ekonomika projektów inwestycyjnych: nakłady, montaż finansowy, pomoc publiczna, koszty kwalifikowane, koszty alternatywne, analiza kosztów i korzyści, ocena ryzyka, trwałość projektów,9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Studia nad przykładowymi biznesplanami.21
A-A-3Opracowanie własnego projektu biznesplanu.15
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach wykładowych9
A-W-2Czytanie tematycznej literatury.36
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena formująca w czasie ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: ocena podsumowująca wiedzę pozyskaną w trakcie wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE1_W01
student ma teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie tworzenia biznesplanu
GP_1A_W02T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1T-W-1M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE1_U01
student potrafi analizować i interpretować uwarunkowania środowiskowe projektów inwestycyjnych
GP_1A_U01, GP_1A_U13R1A_U02, R1A_U05, R1A_U07, S1A_U01, S1A_U02C-1T-A-1M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE1_K01
student potrafi identyfikować zależności zachodzące między realizacją projektów inwestycyjnych a środowiskiem oraz rozstrzygać dylematy z tym związane wybierając optymalne rozwiązania planistyczne i realizacyjne
GP_1A_K11, GP_1A_K07, GP_1A_K08R1A_K04, R1A_K08, S1A_K04, S1A_K07, T1A_K02, T1A_K05, T1A_K06, T1A_K07InzA_K01C-1T-A-1M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE1_W01
student ma teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie tworzenia biznesplanu
2,0student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu analizy ekonomicznej i nie potrafi wykonać podstawowych analiz ekonomicznych
3,0student zna tylko podstawe pojęcia z zakresu analizy ekonomicznej i samodzienie nie radzi sobie z podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej
3,5student zna podstawowe pojęcia z zakresu analizy ekonomicznej i posługuje się podstawowym zasobem narzędzi analitycznych, ale korzysta z pomocy nauczyciela
4,0student potrafi prawidłowo zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu analizy ekonomicznej i samodzielnie potrafi wykorzystać podstawe narzędzia analityczne
4,5student potrafi definiować szeroki zasób pojęć z zakresu analizy ekonomicznej i swobodnie porusza się w podstawowym zestawie narzędzi analitycznych
5,0student swobodnie porusza się w tematyce analizy ekonomicznej procesów inwestycyjnych, rozumiejąc i objaśniając pojęcia oraz wyniki przeprowadzonej analizy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE1_U01
student potrafi analizować i interpretować uwarunkowania środowiskowe projektów inwestycyjnych
2,0student nie potrafi określić środowiskowych uwarunkowań dla podstawowych rodzajów projektów inwestycyjnych
3,0student z pomocą nauczyciela analizuje i interpretuje podstawowe uwarunkowania środowiskowe projektów inwestycyjnych
3,5student w oparciu o udzielone przez nauczyciela wskazówki samodzielnie analizuje i interpretuje środowiskowe uwarunkowania projektów inwestycyjnych
4,0student samodzielnie analizuje i interpretuje środowiskowe uwarunkowania projektów inwestycyjnych w podstawowym zakresie
4,5student samodzielnie analizuje i interpretuje środowiskowe uwarunkowania projektów inwestycyjnych w rozszerzonym zakresie
5,0student swobodnie porusza się w problematyce analizy i interpretacji środowiskowych uwarunkowań projektów inwestycyjnych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE1_K01
student potrafi identyfikować zależności zachodzące między realizacją projektów inwestycyjnych a środowiskiem oraz rozstrzygać dylematy z tym związane wybierając optymalne rozwiązania planistyczne i realizacyjne
2,0student nie potrafi identyfikować zależności zachodzących między realizacją projektów inwestycyjnych a środowiskiem, w sytuacjach problemowych nie potrafi wybrać odpowiednich rozwiązań planistycznych i realizacyjnych
3,0student potrafi identyfikować podstawowe zależności między inwestycjami i środowiskiem oraz z pomocą nauczyciela dobiera rozwiązania planistyczne i realizacyjne rostrzygające zidentyfikowane dylematy
3,5student potrafi identyfikować podstawowe zależności między inwestycjami i środowiskiem, na podstawie tej umiejętności rozstrzyga podstawe dylematy z tym związane
4,0student samodzielnie identyfikuje zależności między inwestycjami i środowiskiem, trafnie rozstrzygając zidentyfikowane dylamaty poprzez próbę doboru odpowiednich rozwiązań sposród zasugerowanych przez nauczyciela
4,5student samodzielnie identyfikuje zalezności między inwestycjami i środowiskiem, trafnie rozstrzygając zidentyfikowane dylematy poprzez dobór odpowiednich rozwiązań
5,0student samodzielnie identyfikuje zależności między inwestycjami i środowiskiem, trafnie rozstrzygając zidentyfikowane dylematy poprzez dobór optymalnych rozwiązań planistycznych i realizacyjnych

Literatura podstawowa

  1. aktualne przewodniki do analizy kosztów i korzyści oraz wybranych programów operacyjnych

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Opracowanie projektu biznesplanu dla wybranego przedsięwzięcia.9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ekonomika projektów inwestycyjnych: nakłady, montaż finansowy, pomoc publiczna, koszty kwalifikowane, koszty alternatywne, analiza kosztów i korzyści, ocena ryzyka, trwałość projektów,9
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Studia nad przykładowymi biznesplanami.21
A-A-3Opracowanie własnego projektu biznesplanu.15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach wykładowych9
A-W-2Czytanie tematycznej literatury.36
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE1_W01student ma teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie tworzenia biznesplanu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1wykształcenie umiejętności prowadzenia podstawowych analiz ekonomicznych dla procesów inwestycyjnych i rozumienia ich znaczenia dla realizacji inwestycji
Treści programoweT-W-1Ekonomika projektów inwestycyjnych: nakłady, montaż finansowy, pomoc publiczna, koszty kwalifikowane, koszty alternatywne, analiza kosztów i korzyści, ocena ryzyka, trwałość projektów,
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena podsumowująca wiedzę pozyskaną w trakcie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu analizy ekonomicznej i nie potrafi wykonać podstawowych analiz ekonomicznych
3,0student zna tylko podstawe pojęcia z zakresu analizy ekonomicznej i samodzienie nie radzi sobie z podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej
3,5student zna podstawowe pojęcia z zakresu analizy ekonomicznej i posługuje się podstawowym zasobem narzędzi analitycznych, ale korzysta z pomocy nauczyciela
4,0student potrafi prawidłowo zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu analizy ekonomicznej i samodzielnie potrafi wykorzystać podstawe narzędzia analityczne
4,5student potrafi definiować szeroki zasób pojęć z zakresu analizy ekonomicznej i swobodnie porusza się w podstawowym zestawie narzędzi analitycznych
5,0student swobodnie porusza się w tematyce analizy ekonomicznej procesów inwestycyjnych, rozumiejąc i objaśniając pojęcia oraz wyniki przeprowadzonej analizy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE1_U01student potrafi analizować i interpretować uwarunkowania środowiskowe projektów inwestycyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
GP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1wykształcenie umiejętności prowadzenia podstawowych analiz ekonomicznych dla procesów inwestycyjnych i rozumienia ich znaczenia dla realizacji inwestycji
Treści programoweT-A-1Opracowanie projektu biznesplanu dla wybranego przedsięwzięcia.
Metody nauczaniaM-2metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca w czasie ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi określić środowiskowych uwarunkowań dla podstawowych rodzajów projektów inwestycyjnych
3,0student z pomocą nauczyciela analizuje i interpretuje podstawowe uwarunkowania środowiskowe projektów inwestycyjnych
3,5student w oparciu o udzielone przez nauczyciela wskazówki samodzielnie analizuje i interpretuje środowiskowe uwarunkowania projektów inwestycyjnych
4,0student samodzielnie analizuje i interpretuje środowiskowe uwarunkowania projektów inwestycyjnych w podstawowym zakresie
4,5student samodzielnie analizuje i interpretuje środowiskowe uwarunkowania projektów inwestycyjnych w rozszerzonym zakresie
5,0student swobodnie porusza się w problematyce analizy i interpretacji środowiskowych uwarunkowań projektów inwestycyjnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE1_K01student potrafi identyfikować zależności zachodzące między realizacją projektów inwestycyjnych a środowiskiem oraz rozstrzygać dylematy z tym związane wybierając optymalne rozwiązania planistyczne i realizacyjne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K11potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
GP_1A_K07prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty
GP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1wykształcenie umiejętności prowadzenia podstawowych analiz ekonomicznych dla procesów inwestycyjnych i rozumienia ich znaczenia dla realizacji inwestycji
Treści programoweT-A-1Opracowanie projektu biznesplanu dla wybranego przedsięwzięcia.
Metody nauczaniaM-2metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca w czasie ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi identyfikować zależności zachodzących między realizacją projektów inwestycyjnych a środowiskiem, w sytuacjach problemowych nie potrafi wybrać odpowiednich rozwiązań planistycznych i realizacyjnych
3,0student potrafi identyfikować podstawowe zależności między inwestycjami i środowiskiem oraz z pomocą nauczyciela dobiera rozwiązania planistyczne i realizacyjne rostrzygające zidentyfikowane dylematy
3,5student potrafi identyfikować podstawowe zależności między inwestycjami i środowiskiem, na podstawie tej umiejętności rozstrzyga podstawe dylematy z tym związane
4,0student samodzielnie identyfikuje zależności między inwestycjami i środowiskiem, trafnie rozstrzygając zidentyfikowane dylamaty poprzez próbę doboru odpowiednich rozwiązań sposród zasugerowanych przez nauczyciela
4,5student samodzielnie identyfikuje zalezności między inwestycjami i środowiskiem, trafnie rozstrzygając zidentyfikowane dylematy poprzez dobór odpowiednich rozwiązań
5,0student samodzielnie identyfikuje zależności między inwestycjami i środowiskiem, trafnie rozstrzygając zidentyfikowane dylematy poprzez dobór optymalnych rozwiązań planistycznych i realizacyjnych