Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Inwentaryzacje urbanistyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Inwentaryzacje urbanistyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Zwoliński <azwolinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 9 2,00,50zaliczenie
wykładyW5 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość obsługi oprogramowania komputerowego w zakresie grafiki i CAD 2D. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu urbanistyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności i zapoznanie z podstawowymi elementami składowymi przestrzeni urbanistycznej oraz sposobami ich rejestracji za pomocą podstawowych metod inwentaryzacji urbanistycznej.
C-2Umiejętność interpretacji i prezentacji merytorycznej i graficznej danych z rejestracji przestrzeni za pomocą narzędzi komputerowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Faza wstępna: Wprowadzenie do inwentaryzacji. Cele i zakres przedmiotu.1
T-A-2Prezentacja różnych przestrzeni miasta jako obszaru inwentaryzacji urbanistycznej.1
T-A-3Prezentacja podkładów mapowych obszarów i odczyt informacji przestrzennych z map urbanistycznych. Wizja lokalna.1
T-A-4Faza analityczna: Specyfikacja i stworzenie hierarchi komponentów przestrzeni miasta na obszarze inwentaryzacji.2
T-A-5Podział obszaru inwentaryzacji urbanistycznej na podstawową strukturę funkcjonalno-przestrzenną.1
T-A-6Faza szczegółowa: Inwentaryzacja urbanistyczna wybranych części miasta – szczegółowe określenie i rejestracja poszczególnych elementów składowych przestrzeni urbanistycznej.1
T-A-7Faza końcowa: Zestawienie, podsumowania i edycja graficzna wyników inwentaryzacji.1
T-A-8Prezentacja wyników inwentaryzacji urbanistycznej.1
9
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień inwentaryzacji urbanistycznej. Inwentaryzacja urbanistyczna w kontekście planowania przestrzennego. Poziomy planowania, rodzaje inwentaryzacji, cele i zakres inwentaryzacji.1
T-W-2Przestrzeń urbanistyczna - podstawowe zagadnienia i pojęcia w kontekście inwentaryzacji urbanistycznej. Miasto jako przestrzeń urbanistyczna podlegająca inwentaryzacji urbanistycznej. Komponenty, typologia i fizjonomia miasta.1
T-W-3Hierarchia i klasyfikacja obszarów w przestrzeni urbanistycznej w kontekście inwentaryzacji urbanistycznej.1
T-W-4Materiały wyjściowe i etapy sporządzania inwentaryzacji urbanistycznej.1
T-W-5Techniki opracowania i zakres inwentaryzacji urbanistycznej.1
T-W-6Elementy kompozycji urbanistycznej w inwentaryzacji urbanistycznej. Podział, struktura i sposoby interpretacji graficznej.1
T-W-7Metody i sposoby pomiarów w inwentaryzacji urbanistycznej.1
T-W-8Zaawansowane techniki rejestracji i modelowania użytkowania przestrzeni urbanistycznej.1
T-W-9Zastosowanie technologii 3D, modeli przestrzennych i aplikacji specjalistycznych w odwzorowaniu i inwentaryzacji przestrzeni urbanistycznej.1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Wizja lokalna na terenie inwentaryzacji urbanistycznej.4
A-A-3Analiza materiałów wyjściowych do inwentaryzacji: mapy, dokumentacja fotograficzna obszaru.10
A-A-4Stworzenie wstępnej struktury i hierarchii komponentów inwentaryzacji urbanistycznej.10
A-A-5Praca własna: opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej.17
A-A-6Przygotowanie prezentacji wyników inwentaryzacji urbanistycznej.10
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.9
A-W-2Przygotowanie do dyskusji panelowych na wykładach21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-11. Wykład audytoryjny / dyskusja / objaśnienie. 2. Wizja lokalna / Dyskusja panelowa nad wynikami i postępami opracowania / Indywidualne korekty / Multimedialne prezentacje i analiza wyników.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: 1. Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny za pracę grupową - inwentaryzację urbanistyczną stosownie do zawartości merytorycznej i jakości technicznej opracowania.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OC3_W01
Nabycie wiedzy w zakresie elementów składowych przestrzeni urbanistycznej jako komponentów wielopłaszczyznowego systemu urbanistycznego - umiejętność ich identyfikacji, wymieniania, scharekteryzowania, objaśnienia oraz wytłumaczenia zależności między nimi.
GP_1A_W02, GP_1A_W06S1A_W03, S1A_W11, T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OC3_U01
Nabycie umiejętności interpretacji problemów związanych z funkcjonowaniem i kształtem przestrzeni urbanistycznej; oceny, porządkowania oraz świadomej analizy tych problemów. Nabycie zdolności do korzystania z narzędzi komputerowych do rejestracji, analizy i prezentacji wyników inwentaryzacji urbanistycznej.
GP_1A_U05R1A_U06, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U09InzA_U07C-2T-W-8, T-W-9, T-A-5, T-A-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OC3_K01
Nabycie świadomości i wrażliwości na problematykę jakości otaczającej nas przestrzeni urbainstycznej ze świadomym postrzeganiem relacji między jej różnymi aspektami i elementami. Aktywna postawa i świadomość zachodzących przekształceń przestrzeni urbanistycznej.
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-1T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OC3_W01
Nabycie wiedzy w zakresie elementów składowych przestrzeni urbanistycznej jako komponentów wielopłaszczyznowego systemu urbanistycznego - umiejętność ich identyfikacji, wymieniania, scharekteryzowania, objaśnienia oraz wytłumaczenia zależności między nimi.
2,0Student nie potrafi wymienić i zaobserwować elementów przestrzeni urbanistycznej oraz nie potrafi stosować narzędzi komputerowych w inwentaryzacji urbanistycznej
3,0Student potrafi wymienić inwentaryzowane elementy przestrzeni urbanistycznej, jednak nie potrafi przeprowadzić ich interpretacji i samodzielnej analizy.
3,5Student potrafi poprawnie rejestrować, interpretować i analizować jedynie poszczególne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej. Na poziomie podstawowym posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,0Student potrafi poprawnie rejestrować i analizować różne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej jednak trudność sprawia całościowa jej interpretacja. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,5Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
5,0Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. Bardzo sprawnie posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań. Posiada świadomość przekształceń przestrzennych i potrafi zająć kreatywne stanowisko związane ze stanem i przekształceniami przestrzeni urbaistycznej.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OC3_U01
Nabycie umiejętności interpretacji problemów związanych z funkcjonowaniem i kształtem przestrzeni urbanistycznej; oceny, porządkowania oraz świadomej analizy tych problemów. Nabycie zdolności do korzystania z narzędzi komputerowych do rejestracji, analizy i prezentacji wyników inwentaryzacji urbanistycznej.
2,0Student nie potrafi wymienić i zaobserwować elementów przestrzeni urbanistycznej oraz nie potrafi stosować narzędzi komputerowych w inwentaryzacji urbanistycznej
3,0Student potrafi wymienić inwentaryzowane elementy przestrzeni urbanistycznej, jednak nie potrafi przeprowadzić ich interpretacji i samodzielnej analizy.
3,5Student potrafi poprawnie rejestrować, interpretować i analizować jedynie poszczególne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej. Na poziomie podstawowym posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,0Student potrafi poprawnie rejestrować i analizować różne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej jednak trudność sprawia całościowa jej interpretacja. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,5Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
5,0Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. Bardzo sprawnie posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań. Posiada świadomość przekształceń przestrzennych i potrafi zająć kreatywne stanowisko związane ze stanem i przekształceniami przestrzeni urbaistycznej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OC3_K01
Nabycie świadomości i wrażliwości na problematykę jakości otaczającej nas przestrzeni urbainstycznej ze świadomym postrzeganiem relacji między jej różnymi aspektami i elementami. Aktywna postawa i świadomość zachodzących przekształceń przestrzeni urbanistycznej.
2,0Student nie potrafi wymienić i zaobserwować elementów przestrzeni urbanistycznej oraz nie potrafi stosować narzędzi komputerowych w inwentaryzacji urbanistycznej
3,0Student potrafi wymienić inwentaryzowane elementy przestrzeni urbanistycznej, jednak nie potrafi przeprowadzić ich interpretacji i samodzielnej analizy.
3,5Student potrafi poprawnie rejestrować, interpretować i analizować jedynie poszczególne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej. Na poziomie podstawowym posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,0Student potrafi poprawnie rejestrować i analizować różne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej jednak trudność sprawia całościowa jej interpretacja. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,5Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
5,0Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. Bardzo sprawnie posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań. Posiada świadomość przekształceń przestrzennych i potrafi zająć kreatywne stanowisko związane ze stanem i przekształceniami przestrzeni urbaistycznej.

Literatura podstawowa

 1. Czarnecki W., Planowanie miast i osiedli, PWN, Warszawa, 1965
 2. Wejchert W., Elementy analizy urbanistycznej, PK, Kraków, 1998
 3. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa, 2008
 4. Dziewoński K., Program i wskazówki dla inwentaryzacji urbanistycznej w terenie, PWT, Warszawa, 1952
 5. Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 2001
 6. Zwolinski A., Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych. Na przykładzie wielopłytowych osiedli mieszkaniowych miasta Szczecina, Printshop Szczecin, Wrocław, 2008

Literatura dodatkowa

 1. Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki, Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 1996
 2. Lynch K., Image of the city, MIT Press, London, 1960
 3. Ostrowski W., Urbanistyka współczesna, Arkady, Warszawa, 1975
 4. Batty M., Agent-based pedestrian modelling, UCL, London, 2003
 5. Turner A., Angular analysis: A method for the quantification of space, UCL, London, 1990
 6. Hiller B., The common language of space: a way of looking at the social, economic and environmental functioning of cities on a common basis, UCL, London, 2000
 7. Desyllas J., Duxbury E., Axial Maps and Visibility Graph Analysis. A comparison of their methodology and use in models of urban pedestrian movement, Space Syntax, Atlanta, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Faza wstępna: Wprowadzenie do inwentaryzacji. Cele i zakres przedmiotu.1
T-A-2Prezentacja różnych przestrzeni miasta jako obszaru inwentaryzacji urbanistycznej.1
T-A-3Prezentacja podkładów mapowych obszarów i odczyt informacji przestrzennych z map urbanistycznych. Wizja lokalna.1
T-A-4Faza analityczna: Specyfikacja i stworzenie hierarchi komponentów przestrzeni miasta na obszarze inwentaryzacji.2
T-A-5Podział obszaru inwentaryzacji urbanistycznej na podstawową strukturę funkcjonalno-przestrzenną.1
T-A-6Faza szczegółowa: Inwentaryzacja urbanistyczna wybranych części miasta – szczegółowe określenie i rejestracja poszczególnych elementów składowych przestrzeni urbanistycznej.1
T-A-7Faza końcowa: Zestawienie, podsumowania i edycja graficzna wyników inwentaryzacji.1
T-A-8Prezentacja wyników inwentaryzacji urbanistycznej.1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień inwentaryzacji urbanistycznej. Inwentaryzacja urbanistyczna w kontekście planowania przestrzennego. Poziomy planowania, rodzaje inwentaryzacji, cele i zakres inwentaryzacji.1
T-W-2Przestrzeń urbanistyczna - podstawowe zagadnienia i pojęcia w kontekście inwentaryzacji urbanistycznej. Miasto jako przestrzeń urbanistyczna podlegająca inwentaryzacji urbanistycznej. Komponenty, typologia i fizjonomia miasta.1
T-W-3Hierarchia i klasyfikacja obszarów w przestrzeni urbanistycznej w kontekście inwentaryzacji urbanistycznej.1
T-W-4Materiały wyjściowe i etapy sporządzania inwentaryzacji urbanistycznej.1
T-W-5Techniki opracowania i zakres inwentaryzacji urbanistycznej.1
T-W-6Elementy kompozycji urbanistycznej w inwentaryzacji urbanistycznej. Podział, struktura i sposoby interpretacji graficznej.1
T-W-7Metody i sposoby pomiarów w inwentaryzacji urbanistycznej.1
T-W-8Zaawansowane techniki rejestracji i modelowania użytkowania przestrzeni urbanistycznej.1
T-W-9Zastosowanie technologii 3D, modeli przestrzennych i aplikacji specjalistycznych w odwzorowaniu i inwentaryzacji przestrzeni urbanistycznej.1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Wizja lokalna na terenie inwentaryzacji urbanistycznej.4
A-A-3Analiza materiałów wyjściowych do inwentaryzacji: mapy, dokumentacja fotograficzna obszaru.10
A-A-4Stworzenie wstępnej struktury i hierarchii komponentów inwentaryzacji urbanistycznej.10
A-A-5Praca własna: opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej.17
A-A-6Przygotowanie prezentacji wyników inwentaryzacji urbanistycznej.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.9
A-W-2Przygotowanie do dyskusji panelowych na wykładach21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OC3_W01Nabycie wiedzy w zakresie elementów składowych przestrzeni urbanistycznej jako komponentów wielopłaszczyznowego systemu urbanistycznego - umiejętność ich identyfikacji, wymieniania, scharekteryzowania, objaśnienia oraz wytłumaczenia zależności między nimi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności i zapoznanie z podstawowymi elementami składowymi przestrzeni urbanistycznej oraz sposobami ich rejestracji za pomocą podstawowych metod inwentaryzacji urbanistycznej.
Treści programoweT-W-2Przestrzeń urbanistyczna - podstawowe zagadnienia i pojęcia w kontekście inwentaryzacji urbanistycznej. Miasto jako przestrzeń urbanistyczna podlegająca inwentaryzacji urbanistycznej. Komponenty, typologia i fizjonomia miasta.
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień inwentaryzacji urbanistycznej. Inwentaryzacja urbanistyczna w kontekście planowania przestrzennego. Poziomy planowania, rodzaje inwentaryzacji, cele i zakres inwentaryzacji.
T-W-3Hierarchia i klasyfikacja obszarów w przestrzeni urbanistycznej w kontekście inwentaryzacji urbanistycznej.
Metody nauczaniaM-11. Wykład audytoryjny / dyskusja / objaśnienie. 2. Wizja lokalna / Dyskusja panelowa nad wynikami i postępami opracowania / Indywidualne korekty / Multimedialne prezentacje i analiza wyników.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: 1. Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny za pracę grupową - inwentaryzację urbanistyczną stosownie do zawartości merytorycznej i jakości technicznej opracowania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić i zaobserwować elementów przestrzeni urbanistycznej oraz nie potrafi stosować narzędzi komputerowych w inwentaryzacji urbanistycznej
3,0Student potrafi wymienić inwentaryzowane elementy przestrzeni urbanistycznej, jednak nie potrafi przeprowadzić ich interpretacji i samodzielnej analizy.
3,5Student potrafi poprawnie rejestrować, interpretować i analizować jedynie poszczególne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej. Na poziomie podstawowym posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,0Student potrafi poprawnie rejestrować i analizować różne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej jednak trudność sprawia całościowa jej interpretacja. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,5Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
5,0Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. Bardzo sprawnie posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań. Posiada świadomość przekształceń przestrzennych i potrafi zająć kreatywne stanowisko związane ze stanem i przekształceniami przestrzeni urbaistycznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OC3_U01Nabycie umiejętności interpretacji problemów związanych z funkcjonowaniem i kształtem przestrzeni urbanistycznej; oceny, porządkowania oraz świadomej analizy tych problemów. Nabycie zdolności do korzystania z narzędzi komputerowych do rejestracji, analizy i prezentacji wyników inwentaryzacji urbanistycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Umiejętność interpretacji i prezentacji merytorycznej i graficznej danych z rejestracji przestrzeni za pomocą narzędzi komputerowych.
Treści programoweT-W-8Zaawansowane techniki rejestracji i modelowania użytkowania przestrzeni urbanistycznej.
T-W-9Zastosowanie technologii 3D, modeli przestrzennych i aplikacji specjalistycznych w odwzorowaniu i inwentaryzacji przestrzeni urbanistycznej.
T-A-5Podział obszaru inwentaryzacji urbanistycznej na podstawową strukturę funkcjonalno-przestrzenną.
T-A-8Prezentacja wyników inwentaryzacji urbanistycznej.
Metody nauczaniaM-11. Wykład audytoryjny / dyskusja / objaśnienie. 2. Wizja lokalna / Dyskusja panelowa nad wynikami i postępami opracowania / Indywidualne korekty / Multimedialne prezentacje i analiza wyników.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: 1. Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny za pracę grupową - inwentaryzację urbanistyczną stosownie do zawartości merytorycznej i jakości technicznej opracowania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić i zaobserwować elementów przestrzeni urbanistycznej oraz nie potrafi stosować narzędzi komputerowych w inwentaryzacji urbanistycznej
3,0Student potrafi wymienić inwentaryzowane elementy przestrzeni urbanistycznej, jednak nie potrafi przeprowadzić ich interpretacji i samodzielnej analizy.
3,5Student potrafi poprawnie rejestrować, interpretować i analizować jedynie poszczególne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej. Na poziomie podstawowym posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,0Student potrafi poprawnie rejestrować i analizować różne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej jednak trudność sprawia całościowa jej interpretacja. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,5Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
5,0Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. Bardzo sprawnie posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań. Posiada świadomość przekształceń przestrzennych i potrafi zająć kreatywne stanowisko związane ze stanem i przekształceniami przestrzeni urbaistycznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OC3_K01Nabycie świadomości i wrażliwości na problematykę jakości otaczającej nas przestrzeni urbainstycznej ze świadomym postrzeganiem relacji między jej różnymi aspektami i elementami. Aktywna postawa i świadomość zachodzących przekształceń przestrzeni urbanistycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności i zapoznanie z podstawowymi elementami składowymi przestrzeni urbanistycznej oraz sposobami ich rejestracji za pomocą podstawowych metod inwentaryzacji urbanistycznej.
Treści programoweT-W-6Elementy kompozycji urbanistycznej w inwentaryzacji urbanistycznej. Podział, struktura i sposoby interpretacji graficznej.
Metody nauczaniaM-11. Wykład audytoryjny / dyskusja / objaśnienie. 2. Wizja lokalna / Dyskusja panelowa nad wynikami i postępami opracowania / Indywidualne korekty / Multimedialne prezentacje i analiza wyników.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: 1. Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny za pracę grupową - inwentaryzację urbanistyczną stosownie do zawartości merytorycznej i jakości technicznej opracowania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić i zaobserwować elementów przestrzeni urbanistycznej oraz nie potrafi stosować narzędzi komputerowych w inwentaryzacji urbanistycznej
3,0Student potrafi wymienić inwentaryzowane elementy przestrzeni urbanistycznej, jednak nie potrafi przeprowadzić ich interpretacji i samodzielnej analizy.
3,5Student potrafi poprawnie rejestrować, interpretować i analizować jedynie poszczególne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej. Na poziomie podstawowym posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,0Student potrafi poprawnie rejestrować i analizować różne elementy składowe przestrzeni urbanistycznej jednak trudność sprawia całościowa jej interpretacja. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
4,5Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. W poprawny sposób posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań.
5,0Student w pełni świadomie rejestruje, interpretuje i analizuje przestrzeń urbanistyczną w różnorodności jej aspektów i elementów składowych. Bardzo sprawnie posługuje się narzędziami komputerowymi do rejestracji i prezentacji wyników badań. Posiada świadomość przekształceń przestrzennych i potrafi zająć kreatywne stanowisko związane ze stanem i przekształceniami przestrzeni urbaistycznej.