Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Inwentaryzacje przyrodnicze:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Inwentaryzacje przyrodnicze
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>, Michał Kupiec <Michal.Kupiec@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące systemu ochrony środowiska oraz zarządzania przestrzenią w Polsce, zdobyte na dotychczasowych przedmiotach. Powinien znać podstawy ochrony przyrody.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie z merytorycznymi i formalno – prawnymi wymogami wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych.
C-2Nauka umiejętności dotyczących prawidłowego opracowania elementów składowych inwentaryzacji i waloryzacji środowiska.
C-3Nauka zbierania danych w terenie oraz sposobów i metod wykonywania opracowań kameralnych, wykorzystania technik geoinformatycznych oraz dostępnych źródeł danych o środowisku w opracowaniach inwentaryzacyjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza elementów pracy inwentaryzacyjnej. Planowanie zadań i etapów pracy. Przegląd źródeł danych o środowisku1
T-A-2Przygotowanie pracy w terenie. Praca z mapami różnych typów. Urządzenia pomiarowe wykorzystywane w pracy w terenie1
T-A-3Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji w pracy w terenie oraz opracowaniu i analizie danych1
T-A-4Inwentaryzacja dendrologiczna wybranego fragmentu terenów zieleni– ćwiczenie projektowe2
T-A-5Opracowanie i analiza danych zebranych w terenie1
T-A-6Metodyka inwentaryzacji zasobów krajobrazowych2
T-A-7Zaliczenie przedmiotu1
9
wykłady
T-W-1Podstawy metodyczne i prawne wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Zróżnicowanie celów i zakres prac inwentaryzacyjnych. Zadania gmin związane z pracami inwentaryzacyjnymi. Dokumenty planistyczne oraz waloryzacje i inwentaryzacje wykonywane najczęściej dla terenów wiejskich.2
T-W-2Planowanie zakresu i etapów inwentaryzacji i waloryzacji sporządzanych w celach planistycznych oraz jako element procesu inwestycyjnego.1
T-W-3Przegląd źródeł dokumentacji oraz danych o środowisku dostępnych w Polsce dla opracowań w skali lokalnej.1
T-W-4Wykorzystanie technik oraz danych geoinformacyjnych w inwentaryzacjach i waloryzacjach (GIS, GPS, teledetekcja)2
T-W-5Specyfika wykonywania inwentaryzacji różnego typu (m. in. inwentaryzacje terenów zieleni, waloryzacje przyrodnicze, inwentaryzacje faunistyczne i florystyczne dla potrzeb inwestycyjnych, waloryzacja wiejskiego krajobrazu kulturowego)1
T-W-6Przegląd przykładów różnego typu opracowań inwentaryzacyjnych i planistycznych, oceń oddziaływania i raportów środowiskowych2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie sie do zajęć audytoryjnych10
A-A-3opracowanie wyników prac terenowych21
A-A-4czytanie wskazanej literatury10
A-A-5przygotowanie sie do kolokwium10
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3przygotowanie sie do zaliczenia części wykładowej11
A-W-4przygotowanie sie do dyskusji panelowej na wskazany przez nauczyciela temat5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3metoda przypadków
M-4dyskusja dydaktyczna
M-5metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studenta
S-2Ocena podsumowująca: ocena pod koniec modułu z całości prezentowanych treści programowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OC2_W01
Znajomość merytorycznych i formalno – prawnych wymogi wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Będzie miał podstawy wiedzy w zakresie mozliwości sporządzania dokumentów planistycznych.
GP_1A_W02, GP_1A_W06S1A_W03, S1A_W11, T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-2, C-1T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OC2_U01
Zdobycie umiejętności dotyczące prawidłowego opracowania elementów składowych inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska, zbierania danych w terenie i opracowań kameralnych, wykorzystania technik geoinformatycznych oraz dostępnych źródeł danych o środowisku.
GP_1A_U05R1A_U06, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U09InzA_U07C-2, C-3T-W-5, T-W-6, T-A-2, T-A-3, T-A-1, T-A-4M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OC2_K01
Student samodzielnie potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżycnierskich. Posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzję i ich skutki dla ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-2, C-3T-A-2, T-A-5, T-A-6, T-A-1M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OC2_W01
Znajomość merytorycznych i formalno – prawnych wymogi wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Będzie miał podstawy wiedzy w zakresie mozliwości sporządzania dokumentów planistycznych.
2,0Student nie zna podstaw merytorycznych i formalno – prawnych w zakresie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie konstrukcji i mozliwości tworzenia dokumentów planistycznych.
3,0Student zna podstawy merytoryczne i formalno – prawne w zakresie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Posiada podstawową wiedzę w zakresie konstrukcji i mozliwości tworzenia dokumentów planistycznych.
3,5Student zna podstawy merytoryczne i formalno – prawne w zakresie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Ma dostateczną wiedzę w zakresie mozliwości sporządzania dokumentów planistycznych. Zna słownictwo tematyczne. Przy pomocy nauczyciela przeprowadza inwentaryzacje przyrodnicze terenów zielonych.
4,0Student zna merytoryczne i formalno – prawne wymogi wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych w stopniu dobrym. Ma wiedzę w zakresie mozliwości sporządzania dokumentów planistycznych. Zna fachowe słownictwo. Przy pomocy nauczyciela przeprowadza inwentaryzacje przyrodnicze terenów zielonych i tworzy krótkie opracowania.
4,5Student zna merytoryczne i formalno – prawne wymogi wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych na różnym szczeblu zaawansowania. Ma wiedzę w zakresie mozliwości sporządzania dokumentów planistycznych. Zna specjalistyczne słownictwo. Przy pomocy nauczyciela przeprowadza inwentaryzacje przyrodnicze terenów zielonych i tworzy autorskie opracowania.
5,0Student zna merytoryczne i formalno – prawne wymogi wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych na różnym szczeblu zaawansowania. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie mozliwości sporządzania dokumentów planistycznych. Zna specjalistyczne słownictwo. Samodzielnie przeprowadza inwentaryzacje przyrodnicze terenów zielonych i tworzy autorskie opracowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OC2_U01
Zdobycie umiejętności dotyczące prawidłowego opracowania elementów składowych inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska, zbierania danych w terenie i opracowań kameralnych, wykorzystania technik geoinformatycznych oraz dostępnych źródeł danych o środowisku.
2,0Student nie zdobył umiejętności pozwalające na prawidłowe opracowania składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska.
3,0Student zdobył w stopnu dostatecznym umiejętności pozwalające na prawidłowe opracowania składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska.
3,5Student zdobył w stopnu dostatecznym umiejętności pozwalające na prawidłowe opracowania składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska. Przy pomocy nauczyciela zbiera niezbędne dane w terenie i opracowuje je kameralnie.
4,0Student zdobył umiejętności pozwalające na skonstruowanie składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska. Przy pomocy nauczyciela zbiera niezbędne dane w terenie i opracowuje je kameralnie. Student w stopniu dobrym wykorzystuje techniki geoinformatyczne oraz dostępne źródła danych o środowisku.
4,5Student zdobył umiejętności pozwalające na prawidłowe skonstruowanie składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska. Przy pomocy nauczyciela zbiera niezbędne dane w terenie i samodzielnie opracowuje je kameralnie. Student w stopniu dobrym wykorzystuje techniki geoinformatyczne oraz dostępne źródła danych o środowisku. Zna słownictwo specjalistyczne
5,0Student zdobył umiejętności pozwalające na prawidłowe opracowania składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska. Samodzielnie zbiera niezbędne dane w terenie i opracowuje je kameralnie. student prawidłowo wykorzystuje techniki geoinformatyczne oraz dostępne źródła danych o środowisku. Zna rozszerzone słownictwo specjalistyczne w odniesieniu do przedmiotu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OC2_K01
Student samodzielnie potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżycnierskich. Posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzję i ich skutki dla ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
2,0Student nie potrafi przeprowadzić inwentaryzacji przyrodniczej. Nie umie ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich.
3,0Student potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich. W dostatecznym stopniu jest zaangażowany w pracę w grupie.
3,5Student potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich. Posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzję i ich skutki dla ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Dostatecznie pracuje w grupie.
4,0Student potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich. Posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzję i ich skutki dla ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Dobrze pracuje w grupie.
4,5Student samodzielnie potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich. Posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzję i ich skutki dla ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Bardzo dobrze pracuje w grupie, przejmuje czasami rolę lidera.
5,0Student samodzielnie potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich. Posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzję i ich skutki dla ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Bardzo dobrze pracuje samodzielnie i w grupie. Jest kreatywny w podejmowaniu dziań badawczych.

Literatura podstawowa

  1. K. Dubiel., Zasady sporządzania powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej dla gmin., WSP, Opole, 1990
  2. S. Bródka., Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, PAN, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. obowiązujące akty prawne, w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza elementów pracy inwentaryzacyjnej. Planowanie zadań i etapów pracy. Przegląd źródeł danych o środowisku1
T-A-2Przygotowanie pracy w terenie. Praca z mapami różnych typów. Urządzenia pomiarowe wykorzystywane w pracy w terenie1
T-A-3Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji w pracy w terenie oraz opracowaniu i analizie danych1
T-A-4Inwentaryzacja dendrologiczna wybranego fragmentu terenów zieleni– ćwiczenie projektowe2
T-A-5Opracowanie i analiza danych zebranych w terenie1
T-A-6Metodyka inwentaryzacji zasobów krajobrazowych2
T-A-7Zaliczenie przedmiotu1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy metodyczne i prawne wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Zróżnicowanie celów i zakres prac inwentaryzacyjnych. Zadania gmin związane z pracami inwentaryzacyjnymi. Dokumenty planistyczne oraz waloryzacje i inwentaryzacje wykonywane najczęściej dla terenów wiejskich.2
T-W-2Planowanie zakresu i etapów inwentaryzacji i waloryzacji sporządzanych w celach planistycznych oraz jako element procesu inwestycyjnego.1
T-W-3Przegląd źródeł dokumentacji oraz danych o środowisku dostępnych w Polsce dla opracowań w skali lokalnej.1
T-W-4Wykorzystanie technik oraz danych geoinformacyjnych w inwentaryzacjach i waloryzacjach (GIS, GPS, teledetekcja)2
T-W-5Specyfika wykonywania inwentaryzacji różnego typu (m. in. inwentaryzacje terenów zieleni, waloryzacje przyrodnicze, inwentaryzacje faunistyczne i florystyczne dla potrzeb inwestycyjnych, waloryzacja wiejskiego krajobrazu kulturowego)1
T-W-6Przegląd przykładów różnego typu opracowań inwentaryzacyjnych i planistycznych, oceń oddziaływania i raportów środowiskowych2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie sie do zajęć audytoryjnych10
A-A-3opracowanie wyników prac terenowych21
A-A-4czytanie wskazanej literatury10
A-A-5przygotowanie sie do kolokwium10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3przygotowanie sie do zaliczenia części wykładowej11
A-W-4przygotowanie sie do dyskusji panelowej na wskazany przez nauczyciela temat5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OC2_W01Znajomość merytorycznych i formalno – prawnych wymogi wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Będzie miał podstawy wiedzy w zakresie mozliwości sporządzania dokumentów planistycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Nauka umiejętności dotyczących prawidłowego opracowania elementów składowych inwentaryzacji i waloryzacji środowiska.
C-1Zaznajomienie z merytorycznymi i formalno – prawnymi wymogami wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych.
Treści programoweT-W-5Specyfika wykonywania inwentaryzacji różnego typu (m. in. inwentaryzacje terenów zieleni, waloryzacje przyrodnicze, inwentaryzacje faunistyczne i florystyczne dla potrzeb inwestycyjnych, waloryzacja wiejskiego krajobrazu kulturowego)
T-W-1Podstawy metodyczne i prawne wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Zróżnicowanie celów i zakres prac inwentaryzacyjnych. Zadania gmin związane z pracami inwentaryzacyjnymi. Dokumenty planistyczne oraz waloryzacje i inwentaryzacje wykonywane najczęściej dla terenów wiejskich.
T-W-2Planowanie zakresu i etapów inwentaryzacji i waloryzacji sporządzanych w celach planistycznych oraz jako element procesu inwestycyjnego.
T-W-3Przegląd źródeł dokumentacji oraz danych o środowisku dostępnych w Polsce dla opracowań w skali lokalnej.
T-W-4Wykorzystanie technik oraz danych geoinformacyjnych w inwentaryzacjach i waloryzacjach (GIS, GPS, teledetekcja)
T-A-6Metodyka inwentaryzacji zasobów krajobrazowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studenta
S-2Ocena podsumowująca: ocena pod koniec modułu z całości prezentowanych treści programowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstaw merytorycznych i formalno – prawnych w zakresie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie konstrukcji i mozliwości tworzenia dokumentów planistycznych.
3,0Student zna podstawy merytoryczne i formalno – prawne w zakresie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Posiada podstawową wiedzę w zakresie konstrukcji i mozliwości tworzenia dokumentów planistycznych.
3,5Student zna podstawy merytoryczne i formalno – prawne w zakresie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych. Ma dostateczną wiedzę w zakresie mozliwości sporządzania dokumentów planistycznych. Zna słownictwo tematyczne. Przy pomocy nauczyciela przeprowadza inwentaryzacje przyrodnicze terenów zielonych.
4,0Student zna merytoryczne i formalno – prawne wymogi wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych w stopniu dobrym. Ma wiedzę w zakresie mozliwości sporządzania dokumentów planistycznych. Zna fachowe słownictwo. Przy pomocy nauczyciela przeprowadza inwentaryzacje przyrodnicze terenów zielonych i tworzy krótkie opracowania.
4,5Student zna merytoryczne i formalno – prawne wymogi wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych na różnym szczeblu zaawansowania. Ma wiedzę w zakresie mozliwości sporządzania dokumentów planistycznych. Zna specjalistyczne słownictwo. Przy pomocy nauczyciela przeprowadza inwentaryzacje przyrodnicze terenów zielonych i tworzy autorskie opracowania.
5,0Student zna merytoryczne i formalno – prawne wymogi wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych na różnym szczeblu zaawansowania. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie mozliwości sporządzania dokumentów planistycznych. Zna specjalistyczne słownictwo. Samodzielnie przeprowadza inwentaryzacje przyrodnicze terenów zielonych i tworzy autorskie opracowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OC2_U01Zdobycie umiejętności dotyczące prawidłowego opracowania elementów składowych inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska, zbierania danych w terenie i opracowań kameralnych, wykorzystania technik geoinformatycznych oraz dostępnych źródeł danych o środowisku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Nauka umiejętności dotyczących prawidłowego opracowania elementów składowych inwentaryzacji i waloryzacji środowiska.
C-3Nauka zbierania danych w terenie oraz sposobów i metod wykonywania opracowań kameralnych, wykorzystania technik geoinformatycznych oraz dostępnych źródeł danych o środowisku w opracowaniach inwentaryzacyjnych.
Treści programoweT-W-5Specyfika wykonywania inwentaryzacji różnego typu (m. in. inwentaryzacje terenów zieleni, waloryzacje przyrodnicze, inwentaryzacje faunistyczne i florystyczne dla potrzeb inwestycyjnych, waloryzacja wiejskiego krajobrazu kulturowego)
T-W-6Przegląd przykładów różnego typu opracowań inwentaryzacyjnych i planistycznych, oceń oddziaływania i raportów środowiskowych
T-A-2Przygotowanie pracy w terenie. Praca z mapami różnych typów. Urządzenia pomiarowe wykorzystywane w pracy w terenie
T-A-3Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji w pracy w terenie oraz opracowaniu i analizie danych
T-A-1Analiza elementów pracy inwentaryzacyjnej. Planowanie zadań i etapów pracy. Przegląd źródeł danych o środowisku
T-A-4Inwentaryzacja dendrologiczna wybranego fragmentu terenów zieleni– ćwiczenie projektowe
Metody nauczaniaM-3metoda przypadków
M-4dyskusja dydaktyczna
M-5metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studenta
S-2Ocena podsumowująca: ocena pod koniec modułu z całości prezentowanych treści programowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zdobył umiejętności pozwalające na prawidłowe opracowania składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska.
3,0Student zdobył w stopnu dostatecznym umiejętności pozwalające na prawidłowe opracowania składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska.
3,5Student zdobył w stopnu dostatecznym umiejętności pozwalające na prawidłowe opracowania składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska. Przy pomocy nauczyciela zbiera niezbędne dane w terenie i opracowuje je kameralnie.
4,0Student zdobył umiejętności pozwalające na skonstruowanie składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska. Przy pomocy nauczyciela zbiera niezbędne dane w terenie i opracowuje je kameralnie. Student w stopniu dobrym wykorzystuje techniki geoinformatyczne oraz dostępne źródła danych o środowisku.
4,5Student zdobył umiejętności pozwalające na prawidłowe skonstruowanie składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska. Przy pomocy nauczyciela zbiera niezbędne dane w terenie i samodzielnie opracowuje je kameralnie. Student w stopniu dobrym wykorzystuje techniki geoinformatyczne oraz dostępne źródła danych o środowisku. Zna słownictwo specjalistyczne
5,0Student zdobył umiejętności pozwalające na prawidłowe opracowania składowych części inwentaryzacji i waloryzacji elementów środowiska. Samodzielnie zbiera niezbędne dane w terenie i opracowuje je kameralnie. student prawidłowo wykorzystuje techniki geoinformatyczne oraz dostępne źródła danych o środowisku. Zna rozszerzone słownictwo specjalistyczne w odniesieniu do przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OC2_K01Student samodzielnie potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżycnierskich. Posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzję i ich skutki dla ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Nauka umiejętności dotyczących prawidłowego opracowania elementów składowych inwentaryzacji i waloryzacji środowiska.
C-3Nauka zbierania danych w terenie oraz sposobów i metod wykonywania opracowań kameralnych, wykorzystania technik geoinformatycznych oraz dostępnych źródeł danych o środowisku w opracowaniach inwentaryzacyjnych.
Treści programoweT-A-2Przygotowanie pracy w terenie. Praca z mapami różnych typów. Urządzenia pomiarowe wykorzystywane w pracy w terenie
T-A-5Opracowanie i analiza danych zebranych w terenie
T-A-6Metodyka inwentaryzacji zasobów krajobrazowych
T-A-1Analiza elementów pracy inwentaryzacyjnej. Planowanie zadań i etapów pracy. Przegląd źródeł danych o środowisku
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3metoda przypadków
M-4dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studenta
S-2Ocena podsumowująca: ocena pod koniec modułu z całości prezentowanych treści programowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przeprowadzić inwentaryzacji przyrodniczej. Nie umie ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich.
3,0Student potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich. W dostatecznym stopniu jest zaangażowany w pracę w grupie.
3,5Student potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich. Posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzję i ich skutki dla ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Dostatecznie pracuje w grupie.
4,0Student potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich. Posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzję i ich skutki dla ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Dobrze pracuje w grupie.
4,5Student samodzielnie potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich. Posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzję i ich skutki dla ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Bardzo dobrze pracuje w grupie, przejmuje czasami rolę lidera.
5,0Student samodzielnie potrafi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, ocenić ważność pozatechnicznych aspektów i działań inżynierskich. Posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzję i ich skutki dla ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Bardzo dobrze pracuje samodzielnie i w grupie. Jest kreatywny w podejmowaniu dziań badawczych.